Odpoved strelskih tekem

Komisija za lovsko strelstvo in lovsko orožje je na svoji 7. seji, ki je potekala, 21. aprila 2021, preko MS Teams, sprejela naslednja sklepa:

Foto: Bojan Gorenc

Sklep 7.1.1: V letu 2021 so vse strelske tekme v organizaciji LZS odpovedane, razen državnega prvenstva v Pragerskem.

Sklep 7.2.1.: Če bodo razmere dopuščale, se organizira Grand Prix Slovenije v Pragerskem, ki bo izveden kot izbirna tekma za sestavo ekipe za svetovno prvenstvo na Madžarskem. V kolikor pa razmere ne bodo dopuščale izvedbe Grand Prix-a, se ekipa ne udeleži svetovnega prvenstva.

Matija Janc, predsednik Komisije za lovsko strelstvo in lovsko orožje

Obnovimo našo Zemljo

Svetovni dan Zemlje zaznamujemo vsako leto 22. aprila že več kot petdeset let. Na ta dan opozarjamo na ranljivost in enkratnost planeta, na katerem živimo. Letošnji svetovni dan Zemlje poteka v znamenju obnavljanja našega planeta pod sloganom Obnovimo Zemljo.

Foto: Urša Kmetec

Letošnji dan Zemlje nas nagovarja, da lahko preprečimo katastrofe podnebnih sprememb in uničenja našega naravnega okolja. Ob vodilu, naj obnovimo planet, je postavljenih pet stebrov obnove, in sicer saditev dreves, hrana in okolje, globalno čiščenje, klimatska pismenost in globalni izziv za Zemljo.

Slovenija ena izmed držav z največjo površino zaščitenih področij

 • 56 % površine Slovenije obsegajo območja, ki so varovana s predpisi o ohranjanju narave (Natura 2000, zavarovana območja, naravne vrednote) Tako je v Sloveniji 355 območij Nature 2000, ki pokrivajo 37,5 % kopnega ozemlja države, to je največ v Evropski uniji, sledita ji Hrvaška in Bolgarija. Povprečje EU je 18 %. V Sloveniji živi okrog 22.000 živalskih in 3.500 rastlinskih vrst, med njimi je več kot 2.000 vrst uvrščenih na rdeči seznam (ogrožene rastlinske in živalske vrste), zavarovanih pa je več kot 800 živalskih in več kot 300 rastlinskih vrst. V okviru Nature 2000 v Sloveniji varujemo 205 živalskih in 27 rastlinskih vrst (vrste Nature 2000) ter 60 tipičnih naravnih okolij (habitatni tipi Nature 2000), kar predstavlja nekaj več kot 10 % vseh vrst in tipičnih naravnih okolij (habitatnih tipov) Nature 2000 v EU. Živalske in rastlinske vrste so v Sloveniji v podobnem stanju, kot je povprečje Evropske unije.Skoraj v vseh slovenskih občinah imamo območja Nature 2000 (v 204 občinah od 212 občin). Pri večini občin (83) Natura 2000 pokriva med 5 % in 30 % ozemlja, v 23 občinah pa 80 % ozemlja ali več.
 • Gozdovi pokrivajo 58,2 % naše domovine. Po gozdnatosti smo na tretjem mestu v Evropski uniji, za Švedsko in Finsko.
 • V Sloveniji imamo 1 narodni park, 3 regijske parke, 46 krajinskih parkov, 1 strogi naravni rezervat, 56 naravnih rezervatov in 1161 naravnih spomenikov. Zavarovanih je 13,31 % kopne površine Slovenije.
 • Slovenija je z vodo bogata dežela, vodna zemljišča obsegajo 630 kvadratnih kilometrov, skupna dolžina vodotokov pa je 49.100 kilometrov. Slovenija ima tudi bogastvo podzemnih voda, ki zagotavljajo 97 % oskrbe s pitno vodo in so pomemben vir mineralne in termalne vode. Vir: MOP

Na Češkem in v Belgiji izkoreninili afriško prašičjo kugo

Visoka šola za varstvo okolja je 20. aprila v sodelovanju z Lovsko zvezo Slovenije organizirala video predavanja o afriški prašičji kugi. V sklopu predmeta Upravljanje populacij prostoživečih živali, katerega nosilec je prof. dr. Boštjan Pokorny, so predavanja izvedli trije uveljavljeni evropski raziskovalci divjega prašiča.

Foto: Pixabay

Afriška prašičja kuga je hemoragična bolezen prašičev z veliko smrtnostjo. Izvorno je bila omejena zgolj na dele afriške celine, a se zaradi človekovih dejanj zdaj širi po vsem svetu s pomembnimi posledicami za prašičerejo, domače in divje prašiče. Čeprav je znanje o tej bolezni zelo napredovalo, je še vedno veliko neznanega. Odkar se je bolezen pojavila v Evropi, je opisan nov epidemiološki cikel, zaradi česar je izkoreninjenje bolj zahtevno. Virus je namreč zelo odporen na temperaturne spremembe in tudi na mnoge kemikalije.

»Vseeno imamo na voljo orodja za zajezitev in potencialno izkoreninjenje bolezni, kot so to storili na Češkem in v Belgiji. Kljub temu ostajajo ključni preventiva in biovarnostni ukrepi; pomembna sta še vzajemno delovanje vseh uporabnikov prostora in sodelovanje znotraj znanstvene skupnosti,« je povedala dr. Laura Iacolina, raziskovalka genetike prostoživečih živali s Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem in glavna urednica nedavno izdane znanstvene monografije o afriški prašičji kugi.

Vir: predstavitev dr. Laure Iacolina

Češka in Belgija – zgodbi o uspehu

»Divji prašič je naravni rezervoar afriške prašičje kuge v Evropi, zato imajo premiki osebkov in socialno vedenje ključno vlogo za prenos ter širjenje APK. V zadnjih desetletjih je bilo pridobljenega veliko znanja o ekologiji divjih prašičev; zdaj je povezovanje le-tega z epidemičnimi značilnostmi APK postalo ključni izziv za raziskovalce in upravljavce populacij,« je pojasnil biolog dr. Tomasz Podgórski (Czech University of Life Sciences, & Mammal Research Institute, Polish Academy of Science).

Podgórski je predstavil najnovejše ugotovitve o ekologiji APK ter na primeru uspešnega izkoreninjenja afriške prašičje kuge na Češkem pokazal, kako se lahko nova znanstvena spoznanja oz. znanja o ekologiji vrste učinkovito prenesejo v nadzor bolezni, ki ima zelo visoko smrtnost, v praksi. Podgórski je kot najučinkovitejša orodja izpostavil nadzor, odstrel, ograje in pregrade, iskanje in odstranjevanje poginulih divjih prašičev, biovarnostne ukrepe lovcev in t. i. coniranje območja: »Odstrel je učinkovit način zajezitve bolezni, vendar intenzivni skupni lovi, za razliko od individualnega lova, povzročijo večje vznemirjenje in migracije populacije ter lahko povzročijo kontaminacijo področja.«

Belgija se je leta 2018 soočila z nepričakovanim vnosom APK v populacijo divjih prašičev in z uspešnimi izvedenimi ukrepi konec leta 2020 ponovno postala država, prosta APK. »Omejitev širjenja in izkoreninjenje bolezni sta bili omogočeni s kombinacijo ukrepov, kot so zagotovitev popolnega miru v gozdu, organizirano iskanje trupel/kadavrov poginulih prašičev, ograjevanje okuženega območja in drastično poseganje v populacijo v tem območju. Ti ukrepi, ki so se izvajali več kot dve leti, so omogočili izkoreninjenje bolezni oziroma povrnitev statusa APK proste države, pa tudi normalizacijo trga svinjine v Belgiji,« je razložil dr. Alain Licoppe, raziskovalec s področja gozdarskih ved, specializiran upravljanje populacij divjadi in vodja skupine, odgovorne za upravljanje divjadi v regionalni upravi Valonije ter član nacionalne ekspertne komisije za APK, ustanovljene na začetku izbruha te bolezni v Belgiji. »Brez cepiva zoper APK je edini način za obvladovanje bolezni umno upravljanje gostiteljske vrste (divjih prašičev), pri čemer je ključen razvoj znanja o prostoživečih živalih in njihovem upravljanju ter tesno sodelovanje med upravljavci populacij in veterinarji.«

Anketa o sovah

Foto: Pixabay

Sove so živali, ki jih le redko vidimo v naravi. Kljub temu vzbujajo številna čustva in ljudje jim že od nekdaj pripisujemo določene lastnosti in simbolni pomen. Poznavanje in razumevanje odnosa ljudi do sov je ključno za njihovo ohranjanje in preživetje.

Prosim vas, da z odgovori na vprašanja pomagate raziskovalcem načrtovati učinkovite projekte ohranjanja sov v naravi in sobivanja s človekom. Raziskava »Vi in sove« poteka na globalnem nivoju. Vprašalnik je preveden v 36 jezikov. Za reševanje ni potrebno prav nobeno znanje o sovah.

VPRAŠALNIK (5 min): https://sphinx2.unil.ch/index.php/737272?lang=sl

Več podatkov o projektu najdete na koncu vprašalnika in na spletni strani projekta (žal v francoščini): https://www.barnowl-research.ch/owls-peace. Vodji projekta »Vi in sove« sta raziskovalca z Univerze v Lozani, Švica prof. dr. Alexandre Roulin: Alexandre Roulin – Full Professor – DEE UNIL in prof. dr. Christine Mohr: Unisciences – UNIL – Christine Mohr.

Za pomoč in čas se vam že vnaprej iskreno zahvaljujem!

Tina Klenovšek

ODPRTO e-izobraževanje za usposobljene osebe

Izredne razmere, ki nam krojijo življenje že drugo leto, so onemogočile izvedbo dopolnilnega izobraževanja za usposobljene osebe (preglednike divjačine), ki je zakonsko predpisano in vsakih 5 let nujno potrebno za opravljanje pregledništva uplenjene divjadi.

Strokovna služba LZS je zato Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) zaprosila za odobritev izvedbe obnovitvenega tečaja za usposobljeno osebo na daljavo, po zgledu dopolnilnega izobraževanja za lovske čuvaje. UVHVVR je odobrila pripravo in izvedbo teh izobraževanj na daljavo.

Foto: Pixabay

Komisija za izobraževanje LZS je prevzela organizacijo izobraževanja za usposobljene osebe in za izvedbo zaprosila svojega člana in inšpektorja UVHVVR Marka Burgarja, dr. vet. med.

Usposabljanje je pripravljeno v skladu s 6. členom Pravilnika o načinu usposabljanja za prvi pregled uplenjene divjadi (Uradni list RS, št. 94/07) »usposobljene osebe iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika morajo vsakih pet let obnavljati znanje na 4-urnem obnovitvenem tečaju, ki ga organizira lovska organizacija. Tečaj obsega novosti zadnjih petih let na področju iz tretjega odstavka 4. člena tega pravilnika. O udeležbi na usposabljanju izda lovska organizacija udeležencem potrdila, seznam udeležencev pa posreduje na glavni urad UVHVVR.«

Tečaj je pripravljen v 4 video lekcijah, v skupni dolžini 4 ure. Po vsakem ogledu video gradiva sledi nekaj kratkih vprašanj, njihov namen je preveriti vašo prisotnost in potrditi, da ste si video gradivo ogledali. Video gradiva si ni potrebno ogledati naenkrat. Predvideno je, da tečaj zaključite v roku enega tedna.

Vsi prijavljeni na izobraževanje morajo imeti v Lisjaku vnesen veljaven e-naslov, na katerega bodo prejeli linke za dostop do izobraževanja.

Lovski zdravo!

Komisija za izobraževanje LZS

Predavanja o APK – Najnovejše ugotovitve – Kako so APK izkoreninili na Češkem in v Belgiji

Visoka šola za varstvo okolja v sodelovanju z Lovsko zvezo Slovenije organizira vabljena predavanja o afriški prašičji kugi (APK), ki jih bodo v sklopu predmeta Upravljanje populacij prostoživečih živali (nosilec: prof. dr. Boštjan Pokorny) izvedli trije uveljavljeni evropski raziskovalci divjega prašiča.

Foto: Pixabay

Predavanja bodo v angleškem jeziku in bodo izvedena na daljavo (Zoom aplikacija). Vse člane LZS, ki vas zanima udeležba na dogodku, prosimo, da se prijavite prek aplikacije Lisjak, in sicer najkasneje do nedelje, 18. 4. 2021. Ostali zainteresirani se lahko prijavite z elektronskim sporočilom na naslov milena.zevart@vsvo.si ali ursa.kmetec@lovska-zveza.si.

Prosimo, da ob prijavi sporočite elektronski naslov, ki ga uporabljate. Nanj vam bomo dan pred dogodkom poslali povezavo, prek katere se boste udeležili dogodka.

12. Slovenski lovski dan: problematika divjadi na nelovnih površinah

12. Slovenski lovski dan je potekal v obliki videokonference.

Problematika divjadi na nelovnih površinah je bila tema 12. Slovenskega lovskega dneva, ki je zaradi epidemije covid-19 potekal kot celodnevna videokonferenca. Dogodek, na katerem je sodelovalo kar 21 domačih in tujih predavateljev, je spremljalo več kot 200 udeležencev.

Nelovne površine so vse površine, kjer je iz naravovarstvenih razlogov trajno prepovedan lov na vse vrste divjadi, kot so naselja in zaselki, javni in zasebni parki, pokopališča, vrtovi, nasadi in sadovnjaki, z ograjo obdani industrijski in drugi objekti, otroška in športna igrišča, površine javnih cest, prog in druge tovrstne površine. Čeprav so nelovne površine del lovišč, izvajanje rednega odstrela divjadi na nelovnih površinah ni dovoljeno.

»Zaradi tega zakonskega določila med lovci pogosto prihaja do napačne razlage, da kot upravljavci lovišča nimajo nobenih pristojnosti oziroma možnosti ukrepanja na teh površinah,« je povedal dr. Matevž Adamič s Sektorja za lovstvo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Vendar je v primeru pojavljanja škod, zaradi zagotavljanja zdravja ljudi in javne varnosti izvajanje lova možno tudi na nelovnih površinah, pravi Adamič, in sicer v obliki izrednega posega, za katerega je potrebno pridobiti dovoljenje lovskega inšpektorja ali resornega ministrstva, pri tem sta ključni varna uporaba orožja in pravilna, primerna ter pravočasna komunikacija z lokalnim prebivalstvom oziroma naključnimi mimoidočimi.

MKGP je od leta 2008 do konca 2020 prejel 2.002 odškodninska zahtevka za škodo po divjadi na nelovnih površinah. Največ škodnih primerov, to je 26 %, je bilo prijavljenih v Primorskem lovskoupravljavskem območju (LUO), sledita Notranjsko LUO s 17 % in Kočevsko-Belokranjsko LUO s 15 %. Tretjina vseh prijavljenih škod je bila povzročena na sadnem drevju, na različnih kmetijskih pridelkih (prevladuje krompir), domačih živalih (predvsem kokoših) in nepremičninah (ostrešja stanovanjskih objektov) ter na travni ruši. Povzročitelj je v 26 % navadni jelen, v 23 % divji prašič, v 13 % lisica, v 11 % pa evropska srna in kuna belica ter v 7 % šoja. »Število in intenzivnost konfliktov z divjadjo na nelovnih površinah se povečujeta; protokolov oziroma navodil glede reševanja konfliktnih situacij pa nimamo. Potrebna so specifična znanja in individualna obravnava primerov,« zaključuje dr. Adamič.

Vir: predstavitev dr. Matevža Adamiča

Potrebno je poiskati sistemsko rešitev

O tem, kako praktično izvajati zakonska določila (od)lova divjadi na nelovnih površinah je spregovoril Igor Simšič z Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo: »V praksi prihaja do zelo različnih primerov, ki niso vedno enostavno rešljivi. Trenutno se problematika na terenu rešuje zaradi velike angažiranosti upravljavcev lovišč, policije in lovske inšpekcije, a je učinek odvisen predvsem od pripravljenosti za sodelovanje.«

Medtem ko mala divjad, kot so siva vrana, lisica in kuna belica, predstavlja predvsem moteč dejavnik za ljudi, ki se skuša rešiti z uporabo pasti in odlovom, pa pri izvedbi ukrepov zoper veliko divjad prihaja do pomislekov. »Upravljavci lovišč nimajo ustrezne opreme za odlov živih živali in za take posege niso usposobljeni; odstrel pa je lahko sporen z vidika varnosti in tudi z moralno-etičnega vidika (v času brejosti, vodenja mladičev …). Javnost je do odstrela divjadi v urbanih okoljih odklonilna, nasprotno pa v primerih neposredno povzročene škode posameznikom ti običajno zahtevajo odstrel,« je povedal Simšič. Meni, da je potrebno poiskati sistemsko rešitev, ki obsega jasno stališče stroke in državnih organov, kako ravnati v posameznih primerih primerno usposobiti ljudi za izvajanje izrednih posegov ter izobraževati in obveščati širšo javnost, kako naj poteka sobivanje.

O težavah z divjadjo znotraj ljubljanskega avtocestnega obroča je spregovoril starešina Lovske družine Škofljica Mitja Spindler: »Zaradi urbanega in gosto poseljenega območja je izvajanje odstrela oteženo: dostikrat ni mogoče izbrati varne smeri strela, lov s pritiskom ali brakado ni mogoč, gradnja lovskih objektov je otežena, neprestano so prisotni sprehajalci in rekreativci, sprehajalci psov in tudi kleni nasprotniki izvajanja odstrela.«

Spindler je opozoril tudi na težave z malo divjadjo: »Če se lisica vsaj pretežno še zadržuje izven naselij, je povsem drugače z nutrijo. Ta izredno prilagodljiva vrsta je zašla neposredno v urbano območje, na dvorišče osnovne šole Škofljica, naselja Lanovo Škofljica, otroška igrišča. Na prvi pogled nedolžno obilno hranjenje, privabljanje in božanje ima za posledico mnogo preštevilno populacijo nutrij na majhnem prostoru. Te so postale nadležne, se vzpenjajo na hlače, občasno pride do kakšnega ugriza, škoda na bližnjih njivah je velika, bregovi so spodjedeni in prihaja do erozije, prestrašeni so občani naselja Lanovo, pogoste so obgrizene cevi pri avtomobilih.«

Na prvi pogled nedolžno hranjenje, privabljanje in božanje ima za posledico mnogo preštevilno populacijo nutrij na majhnem prostoru.
Foto: Jasna K. Siuka

V naseljih in v primestnem okolju severne Primorske pa se vse pogosteje soočajo s povečano prisotnostjo divjih prašičev. Domen Šebenik iz Zavoda za gozdove Slovenije pravi: »Leta 2017 smo se prvič srečali z rednim zahajanjem divjih prašičev v urbano okolico, in sicer v zaraščeno dolino, velikosti 30 hektarov, obkroženo z zaselki. Tu so našli hrano (veliko nepobranega ali odvrženega sadja ter ostankov hrane iz gospodinjstev) in mir, saj se zaradi nelovne površine lov na tem območju ni izvajal. Svinje so tu tudi polegale, prašiči pa so zaradi neprestanega stika z ljudmi in v odsotnosti lova s časom postajali vse zaupljivejši. V letih 2017 in 2018 so se tako pojavile številne škode na vrtovih in okrasnih zelenicah, polomljeno je bilo sadno drevje, razrite poti in kompostniki.«

Rešitev so našli, pravi Šebenik, v ustanovitvi interventne skupine, ki ima pooblastilo izvajati odstrel tudi na nelovnih površinah: »Zaradi rednih nočnih obhodov in odstrela se je pojavnost divjega prašiča močno zmanjšala. Posledično so se zmanjšale škode, k temu so pripomogli tudi nasveti, ki jih je interventna skupina dajala prebivalcem, na primer, kako zaščititi površine in zmanjšati zavrženo hrano v okolju.«

Širjenje divjadi v naselja ni značilno le za Slovenijo, ampak za vso Evropo

Širjenje divjadi v naselja pa ni značilno le za Slovenijo, ampak tudi za Evropo, je povedala Ajša Alagič iz Gozdarskega inštituta Slovenije. »Najpogostejši konflikti zaradi divjadi v urbanem okolju so v vseh državah podobni, to so trki z vozili, škode v parkih in vrtovih, napadi na domače živali in hišne ljubljenčke, strah ljudi zaradi možnih napadov ali prenosa bolezni, onesnaževanje okolja z iztrebki in škode, ki jih povzroča kuna belica na avtomobilih.« Za zmanjšanje konfliktov z divjadjo v urbanem okolju v evropskih državah uporabljajo različne metode, na primer za divjega prašiča: intenziven odstrel v primestnem zaledju; odstrel tudi v mestih, a z uporabo blažilcev poka in nočne optike; uporaba pasti; lov z lokom; uporaba uspavalnih pušk in kasnejša evtanazija ali izpust v druga območja. Odlov v sodelovanju z mestnimi/lokalnimi oblastmi praviloma izvajajo lovci, ponekod pa izvajajo ukrepe tudi drugi, na primer za to usposobljene zasebne organizacije, ki vključujejo tudi veterinarje, posebne interventne skupine in policija.

Vir: predstavitev Ajše Alagić

Pri vseh ukrepih gre za občutljivo družbeno vprašanje, zato je pomembno, kako ukrepe predstavljajo javnosti. »Kjer komunikacija poteka, so zanjo praviloma odgovorne lokalne oblasti oz. odločevalci. Vendar v večini držav javnosti vnaprej zavestno ne obveščajo, saj se bojijo motečih aktivnosti določenih skupin, ki bi otežile/onemogočile izvedbo ukrepov,« pravi Ajša Alagić.

»V naslednjih desetletjih se bo številčnost prebivalcev mest močno povečala; spremenila se bosta tako površina kot tudi struktura urbanih območij. Zaradi naraščajočega števila prebivalstva se bo povečala tudi stopnja kontaktov med ljudmi in prostoživečimi živalmi. Medsebojno vplivanje ljudi in živali v urbanih območjih je neizogibno,« meni dr. Carl D. Soulsbury, iz School of Life Sciences z britanske University of Lincoln.

V Angliji in Walesu jeleni, v Barceloni divji prašiči

V Veliki Britaniji upravljanje prostoživečih prežvekovalcev oz. cervidov (predstavnikov družine jelenov) ni koordinirano ne na državni in ne na regionalni ravni. Zlasti v Angliji in Walesu imajo lastniki zemljišč izključno pristojnost odločati ali uravnavati njihovo številčnost. Zato je v zadnjih desetletjih močno narasla številčnost in prostorska razširjenost vseh šestih vrst iz družine jelenov, najprej srnjadi, v zadnjem obdobju pa tudi muntjaka, damjaka in navadnega jelena, ki zdaj kolonizirajo mnoga primestna in celo mestna okolja, je pojasnil raziskovalec in ekolog iz Langbein Wildlife Associates Jochen Langbein: »Čeprav so mnogi prebivalci veseli možnosti opazovanja jelenov v bližini domov, pa njihovo pogostejše pojavljanje v urbanem okolju povzroča vedno večje težave. Tako se v Angliji na le 8 % površine, ki je klasificirana kot urbano okolje, zgodi kar 21 % vseh trkov s predstavniki jelenov. Njihova prisotnost pa je problematična tudi zaradi možnega prenosa bolezni.«

Čeprav so mnogi prebivalci veseli možnosti opazovanja jelenov, pa njihovo pojavljanje v urbanem okolju povzroča vedno večje težave. Foto: Jochen Langbein

V mnogih evropskih mestih sta se v zadnjih desetletjih povečali številčnost in prostorska razširjenost divjih prašičev, (sin)urbane populacije so se prilagodile na mestno in primestno okolje v mnogih evropskih mestih, ugotavlja dr. Jorge Ramón López Olvera z Veterinarske fakultete Avtonomne univerze v Barceloni: »Konflikti z divjimi prašiči so v Barceloni dosegli višek leta 2016, ko je bilo zabeleženih 1.187 incidentov. Divji prašiči sezonsko (od maja do septembra) vstopajo v urbano območje, privlačijo jih predvsem antropogeni viri hrane, ki so v mestu lahko dostopni v velikih količinah. Ko pridejo v mesto, povzročajo škodo v parkih, na vrtovih in objektih, udeleženi so v prometnih nesrečah, napadajo ljudi in hišne ljubljenčke ter predstavljajo tveganje za prenos bolezni. Življenje v urbanem okolju ima posledice tudi za divje prašiče, kot so hitrejša in večja rast, večji delež hrane antropogenega izvora v prehrani, večje tveganje za poškodbe ter večja izpostavljenost boleznim. Vse to se odraža v krajši življenjski dobi urbanih divjih prašičev.« Kot najučinkovitejše upravljavske strategije je dr. Lopez Olvera izpostavil zmanjšanje razpoložljive hrane za divje prašiče v urbanem okolju; odlov in odstranjevanje osebkov iz mesta; povečan odlov in/ali odstrel v najbolj problematičnem obdobju ter intenzivni odstrel osebkov v mlajših starostnih kategorijah.

Mestni način življenja v Sloveniji preusmerjen v podeželski prostor

Mesta se v Sloveniji širijo skoraj le prostorsko, ne pa tudi prebivalstveno. Največji prebivalstveni pritisk se vrši v smeri proti urbaniziranemu podeželju, in sicer v obliki ločenih novih strnjenih stanovanjskih sosesk ter manjših poslovnih con. Sem se priseljuje tudi mestno prebivalstvo. S tem se oblikuje mozaična suburbanizirana pokrajina s sorazmerno nizkimi gostotami prebivalstva in gosto, obsežno mrežo prometnic, poslovnih površin ter tudi nekaj nadomestnih habitatov. »Tak prostorski razvoj, ki je prostorsko intenziven, potraten in agresiven ter predvsem netrajnosten in drag za vzdrževanje, prinaša prednosti predvsem gradbenim podjetjem ter omogoča manipulacije pri lastniških spremembah zemljišč. Mestni način življenja je individualiziran in preusmerjen v življenjski podeželski prostor. Na ta način se mnoga lovišča v širokem zaledju mest močno spreminjajo. Glavna učinka sta velik neposredni odvzem kmetijskih in s tem lovnih površin, močvirnih območij in tudi območij z vrednimi habitati. Posamezni poskusi uveljavljanja nadomestnih habitatov so formalistična, a ne funkcionalna rešitev,« pravi dr. Jernej Zupančič s Filozofske fakultete v Ljubljani.

Foto: Lovska zveza Maribor

»Vožnja z motornimi vozili v naravnem okolju se povečuje in je izredno moteča in škodljiva za divjad, na primerih iz območja Pohorja in nižinskih loviščih Slovenskih goric«, opozarja Marjan Gselman iz Lovske zveze Maribor. Motorji za kros in terenski avtomobili povzročajo tudi erozijo, uničujejo gozdno podrast, travno rušo in redke ter ogrožene rastline. Učinkovitega nadzora ni, največja težava je, ker ta vozila niso registrirana. Gselman predlaga, da bi učinkoviteje uredili zakonodajo z višjimi kaznimi in možnim zasegom vozila, obvezno registracijo motornih vozil in vzpostavitvijo evidence vozil ter ureditvijo poligonov na primernih lokacijah.

Foto: Srečko F. Krope

Divjad kot možen povzročitelj zoonoz v mestni in primestni krajini

Stiki prostoživečih živali, ki živijo v urbanih območjih, z ljudmi bodo zaradi naraščajoče gostote človeške populacije vse pogostejši. S tem se bo povečala tudi možnost prenosa nekaterih bolezni na človeka; več kot 75 % človeških bolezni je namreč zoonotskega izvora. »Kljub vsemu je prenos bolezni s prostoživečih živali na ljudi razmeroma redek pojav, povezan s človekovim vedenjem in načinom življenja. Hišni ljubljenčki, njihovo število v zadnjih desetletjih strmo narašča, pa so pogosto pomemben in spregledan člen pri prenosu bolezni med prostoživečimi živalmi in ljudmi. Pomembno je razumeti, da prostoživeče živali niso krive za pojav zoonotskih bolezni; zanje je kriv človek, ki vstopa v interakcije s prostoživečimi živalmi in s svojimi socialno-ekonomskimi pogoji bivanja neposredno vpliva na izbruhe bolezni in ustvarja (ne)ustrezne ukrepe ter odzive,« je pojasnila dr. Diana Žele Vengušt z Veterinarske fakultete UL.

O kunah kot možnemu rezervoarju in vektorju koronavirusov v urbani krajini je govorila dr. Elena Bužan s Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologij Univerze na Primorskem. Ugotavlja, da zaradi obojestranskega prenosa virusov med ljudmi in živalmi ter afinitete nekaterih pogostih vrst kun do poseljevanja urbanih območij obstaja upravičena skrb, da lahko urbane vrste prispevajo k novim izbruhom ter širjenju virusa.

Trki z divjadjo na cestah in železniških progah

»Trki z večjimi vrstami prostoživečih živali (zlasti s parkljarji in velikimi zvermi) predstavljajo tveganje za varnost udeležencev v cestnem prometu, veliko ekonomsko izgubo in so pomemben dejavnik smrtnosti živalskih populacij. Po letu 2000 je v Sloveniji vsako leto registrirano povoženih (dejansko število je še bistveno večje) med 4.497 (v letu 2020) in 6.721 (v letu 2006) prostoživečih parkljarjev,« je pojasnil dr. Boštjan Pokorny z Visoke šole za varstvo okolja.

Direkcija RS za ceste in infrastrukturo zato vse od leta 2002 izvaja sistematične aktivnosti za preprečevanje trkov z divjadjo; leta 2019 je v sodelovanju z Visoko šolo za varstvo okolja in Gozdarskim inštitutom Slovenije na problematične odseke državnih cest namestila večje število odvračalnih naprav, in sicer: modre odsevnike na 402 odseka v skupni dolžini 418 km; in, zvočna odvračala na 42 odsekov v dolžini 9,7 km. V obdobju 2019/20 so na opremljenih odsekih cest zaznali pomembno zmanjšanje števila povoženih parkljarjev, predvsem srnjadi. Za to vrsto je bilo na odsekih z modrimi odsevniki povoženih za 20 odstotkov, na odsekih z zvočnimi odvračali pa za 27 odstotkov manj osebkov kot v letih pred namestitvijo odvračal. Pri tem dr. Pokorny opozarja, da so v proučevanem obdobju na zmanjšanje števila trkov pomembno vplivali tudi epidemiološki ukrepi zoper covid-19.

Vir: predstavitev dr. Samar Al Sayegh Petkovšek

Dr. Samar Al Sayegh Petkovšek z Visoke šole za varstvo okolja je povedala, da so trki na avtocestah in železniških progah v Sloveniji podcenjen vir smrtnosti divjad: »Z vidika cestnoprometne varnosti je posebej problematično zahajanje večjih vrst sesalcev na avtoceste, saj so hitrosti vozil tam višje; varen odstrel živali znotraj ograje ni mogoč in ga zaradi dejstva, da gre za nelovno površino, tudi ni mogoče izvesti brez predhodnega dovoljenja ali odločbe pristojnega organa; varno preganjanje in odvzem živali povzroča velike zastoje v prometu; odvoz kadavrov ni zadovoljivo pravno formalno urejen«.

Po podatkih Slovenskih železnic je bilo na slovenskih železniških progah v petih letih (od 2015 do 2019), povožene 484 srnjadi, 182 jelenjadi, 124 divjih prašičev, 23 rjavih medvedov, 6 šakalov in 1 volk. Največ letno povoženih osebkov, parkljarjev in velikih zveri, na kilometer je bilo na odsekih Verd–Logatec in Preserje–Verd z 0,7 osebka, Pragersko–Maribor z 0,5 osebka ter Maribor–Ožbalt in Poljčane–Pragersko z 0,4 osebka na kilometer. Iz podatkov Družbe za avtoceste RS pa je razvidno, da je bil v obdobju treh let (od 2016 do 2019), je povzela dr. Al Sayegh Petkovšek, registriran povoz 479 srnjadi, 15 jelenjadi, 24 divjih prašičev, 3 rjavih medvedov, 3 šakalov, 640 lisic, 307 jazbecev in 116 poljskih zajcev. Največ parkljarjev na kilometer odseka je bilo na letnem nivoju, leta 2019, povoženih na avtocestnih odsekih Bertoki–Koper in Grosuplje–Ivančna Gorica, kjer sta bila povožena približno 2 na kilometer; na odsekih Ivančna Gorica–Bič, Logatec–Unec, Divača–Kozina, Škofije–Srmin in Celje–Arja vas pa približno 1 parkljar na kilometer avtocestnega odseka.

Žive meje, mejice in grmišča (spet) v plamenih

Tudi to pomlad so mnoga grmišča in žive meje v Slovenskih goricah pogoltnili ognjeni zublji. Še več, posekane so bile tako rekoč zadnje remize za malo divjad, ki dobesedno izgublja tla pod nogami.

Nekoč je bila remiza pri Poliču. Foto: Marjan Toš

Zgodba se ponavlja iz pomladi v pomlad, lovci skupaj z naravovarstveniki zgolj nejevoljno opozarjajo na posledice škodljivega ravnanja. Očitno zaman, saj vedno znova poslušajo le prazne obljube in spremljajo, kako se vse spreminja v golo, pusto kmetijsko pokrajino.

Tudi ob vodotokih na veliko sekajo vodno rastje in grmičevje, na udaru so gozdni robovi, kar še poslabšuje pogoje za življenje prostoživečih živali. Dodatni problem je vznemirjanje divjadi, v Slovenskih goricah predvsem srnjadi; v gozdovih je vedno več sprehajalcev in rekreativcev, ki ne ostajajo na utečenih poteh, vedno več je divjih voženj s štirikolesniki in drugimi motornimi vozili.

Prav vožnja z motornimi vozili v naravi je izrazito moteč dejavnik, saj zaradi hrupa in uničevanja tal povzroča velik stres prostoživečim živalim, uničuje gozdno podrastje in vegetacijo ter ogroža varnost sprehajalcev in rekreativcev. Lovska zveza Maribor je zato v zadnjih letih pripravila več delovnih posvetov z mnogimi deležniki, predlagala ukrepe, dobila podporo pristojnih ustanov, a to je bilo tudi vse.

Fazanov in poljskih jerebic v osrednjih Slovenskih goricah skorajda ni več

Čas bi že bil, da prevladala spoznanje, da so sestavni del žive narave tudi prostoživeče živali, med njimi divjad, s katero upravljajo lovske družine. Za nekoč priljubljeno malo poljsko divjad se bliža konec, fazanov in poljskih jerebic v osrednjih Slovenskih goricah skorajda ni več.

Poljska jerebica, na primer, je bila v preteklosti največji naravni zaveznik kmetov. Bila je tudi priljubljena lovna vrsta in so jo lovci v nižinski loviščih skrbno varovali. Poljska jerebica je bila divjad žitnih polj, prepelica se je najraje oglašala iz cvetočih in dišečih travnikov. Njenih »ped pedi-ped pedi« skoraj ni več slišati, kljub nekaterim poskusom vlaganja iz umetne vzreje. Zato so tudi letošnja opozorila lovcev, da naj ostane vsaj kakšno zatočišče za ptice, ne le dobrodošla, pač pa zadnji »krik vpijočega v puščavi«. Kako dolgo še, se sprašujejo v lovskih krogih in ocenjujejo, da bi se z dobro voljo in razumevanjem nekaj življenjskega prostora za divjad še dalo rešiti.

Mejice predstavljajo zakladnico življenja v kmetijski krajini

Mnogi ugledni kmetijski strokovnjaki in ekologi opozarjajo, da predstavljajo mejice zakladnico življenja v kmetijski krajini in so njeni gradniki. Številne vrste prostoživečih živali so močno odvisne od mejic, na primer sesalci, ptice, metulji, vešče in druge žuželke, travniške kače, polži, hrošči, pajki, drugi nevretenčarji, lišaji, glive. Ker predstavljajo habitat za ptice in žuželke, imajo pomembno vlogo pri opraševanju kmetijskih rastlin, prav tako nudijo biološko varstvo pred škodljivci. Pomembno vlogo imajo tudi pri regulaciji preskrbe posevkov z vodo in ščitijo tla pred vetrno in vodno erozijo.

V mejicah najdemo tudi redke rastlinske vrste, veliko plodonosnih rastlin, kot so kostanj, leska, robide, gozdne jagode in zdravilnih zeli, kot so glog, bezeg, šipek, dobra misel, črni trn. Ker mejice prispevajo k biotski raznovrstnosti in krajinski pestrosti, ter pozitivno vplivajo na kmetovanje, jih je vredno ohranjati. V kmetijski pokrajini ne bi smeli zmanjševati gozdnatosti, površin živih mej, obmejkov in dreves, pripominjajo ekologi in gozdarski strokovnjaki.

Žal je vse zapisano le na papirju, v praksi pa se dogajajo ravno nasprotne zgodbe. In kar je najhuje, ponavljajo se iz leta v leto. Naravna okolja zaradi naših posegov počasi, a nezadržno izginjajo; med njimi še zadnje remize.

Včasih pa človek le najde pametno rešitev in popravi svoje napake. Tako je tudi z remizami, ki jih ustvarja človek, takimi, ki nadomeščajo naravne, in ki so še zadnje pribežališče za nekatere živalske vrste. Bomo to končno zmogli storiti?

Marjan Toš

Nagradni natečaj LZS

Komisija za lovski humor Lovske zveze Slovenije razpisuje nagradni natečaj.

Foto: Elizabeta Lisjak

Šestčlanska komisija v sestavi Vincent Volk, Marko Medved, Janez Jager, Peter Polh, Zvonko Zajec in Samo Smeh ter strokovna sodelavka Elizabeta Lisjak se je danes sestala na 1. izredni seji, ki je potekala preko aplikacije MS Teams. Sprejela je sklep, da zbiranje vicev poteka le še danes, do polnoči. Najboljše bo objavila v naslednji izdaji Strokovne knjižnice zaradi kroničnega pomanjkanja primernega gradiva.

Komisija bo izbrala tudi najboljšega – srečni nagrajenec bo prejel paket presenečenja Lovske zveze Slovenije.

😉

Izvedba občnih zborov lovskih družin

Lovske družine in lovci bomo morali tudi v letošnjem letu prilagoditi svoje delovanje.

Foto: Marjan Toš

V preteklih letih smo do konca marca izvedli redne občne zbore, na katerih smo obravnavali poslovanje lovske družine v preteklem letu (poročila o delu organov, realizacija načrta lovišča, letno poročilo za poslovno leto, ipd.); za tekoče koledarsko leto smo sprejeli načrt dela, finančni načrt, članarino, odločili smo o sprejemu novih članov ter sprejeli odločitve o drugih vprašanjih, pomembnih za delovanje lovske družine. Tudi v letu 2020 so nekatere lovske družine, še pred sprejetimi ukrepi zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni covid-19, izvedle redne občne zbore, druge so občne zbore izvedle kasneje, upoštevaje splošno sprejete ukrepe in priporočila.

Izvedba občnih zborov na običajen način ni mogoča

Epidemija je od 18. marca 2021 z Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni covid-19 na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/21) podaljšana za 30 dni. Prav tako še veljajo ukrepi in priporočila glede preprečevanja širjenja nalezljive bolezni. Sklici občnih zborov lovskih družin ne spadajo med naloge javne službe, določene v prvem odstavku 21. člena Zakona o divjadi in lovstvu Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06-ODL. Us. 17/08, 46/14-zon-c. 31/18. 65/20 in 97/20-popr.), za katere ne veljajo sprejeti ukrepi, ki začasno delno omejujejo gibanje ljudi in prepovedujejo zbiranje, zato izvedba občnih zborov na način, kot je bil običajen v preteklih letih, ni mogoča.

Rešitev za izvedbo občnega zbora, ki odloča o vprašanjih, določenih v Pravilih LD, je v času sprejetih ukrepov, ki začasno omejujejo zbiranje ljudi, predpisal Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covid-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE in 15/21 – ZDUOP). Navedeni zakon namreč v 114. členu določa, da lahko društvo v tem času skliče in izvede zbor članov tudi korespondenčno, če lahko zagotovi enakopravnost sodelovanja vseh članov društva, četudi tovrstne izvedbe zbora članov društvo nima predpisano s temeljnim aktom.

Če je zastopniku ali članu organov upravljanja društva v času veljavnosti ukrepa začasne delne omejitve gibanja ljudi in omejitve oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s covid-19 potekel mandat za zastopanje oziroma opravljanje funkcije, določen s temeljnim aktom oziroma statutom, se mu mandat podaljša do prvega zbora članov, ki sledi poteku mandatne dobe, če društvo zbora članov ne more sklicati na način, določen s prejšnjim odstavkom. Društvo je dolžno sklicati zbor članov najpozneje v treh mesecih od preklica ukrepa začasne delne omejitve gibanja ljudi in omejitve oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s covid-19.

Občni zbori se lahko izvedejo korespondenčno

Ker je zbiranje večjega števila ljudi prepovedano (dovoljeno je zbiranje do 10 ljudi), občni zbori v klasični obliki niso možni, lahko pa se izvedejo korespondenčno, bodisi v obliki dopisne seje, po e-pošti ali preko videokonference. Odločitev o izvedbi občnega zbora sprejme upravni odbor LD, ki mora pripraviti vse potrebno za sklic in izvedbo dopisne seje občnega zbora. Poleg vabila, mora biti pripravljeno pisno gradivo ter glasovnice s predlogi sklepov, o katerih se glasuje. Pomembno je, da se vsem članom omogoči sodelovanje na dopisni seji.

Vzorci vabila z glasovnico in obrazložitvijo zapisnika ter poslovnik o delu občnega zbora, ki se izvede na dopisni seji so dostopni tukaj:

V primeru, da se na dopisni seji občnega zbora izvedejo volitve, mora glasovnica vsebovati tudi predlog sklepa, da se izvoli volilna komisija (z navedbo članov volilne komisije), prav tako mora biti napisano jasno navodilo, koliko članov organa se voli, ipd. Poročilo volilne komisije mora biti priloženo tudi zapisniku dopisne seje občnega zbora.

Poleg vabila z gradivom, ki ga je upravni odbor običajno že do sedaj pripravil za občni zbor, je za nemoteno izvedbo dopisne seje občnega zbora potrebno pripraviti tudi Poslovnik o delu Občnega zbora LD na dopisni seji, s katerim se določi način dela občnega zbora:

 • da se občni zbor izvede na dopisni seji po e-pošti ali po navadni pošti oziroma na oba načina,
 • da tajnik pošlje vabilo z gradivom in glasovnicami članom na njihove e-naslove ali po pošti,
 • da po končani dopisni seji v določenem roku izdela tajnik osnutek zapisnika,
 • da sklepe, ki so bili sprejeti, potrdi verifikacijska komisija,
 • da se zapisnik pošlje vsem članom,
 • kdo podpiše zapisnik, ipd.

Dolžnosti do AJPES

Glede dolžnosti oddaje letnega poročila na AJPES Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 in 21/18-ZNOrg) v sedmem odstavku 26. člena sicer določa, da letno poročilo sprejme zbor članov društva, vendar pa v 29. členu izrecno ne zahteva, da bi društvo AJPES moralo oddati sprejeto letno poročilo. V primeru, če društvo pred zakonskim rokom za oddajo letnega poročila zaradi objektivnih razlogov ne more sklicati zbora članov, zadošča, da pristojni organ lovske družine (npr. starešina ali upravni odbor) pripravi letno poročilo, ki ga obravnava tudi nadzorni odbor, in ga v predpisanem roku (elektronsko) odda AJPES. Na prvem občnem zboru je nato članom potrebno predstaviti letno poročilo (že oddano AJPES), ki ga mora sprejeti občni zbor. Če bo občni zbor že oddano letno poročilo spremenil, bo morala lovska družina AJPES o tem obvestiti in mu predložiti letno poročilo, ki ga je sprejel zbor članov.

Termini predvajanja marčevske oddaje Dober pogled

Termini objav marčevske oddaje o lovstvu, oddaje Dober pogled.

 • VTV VELENJE: četrtek, 25. 3. 2021, ob 21:20
 • VAŠ KANAL NOVO MESTO: četrtek, 25. 3. 2021, ob 22:00 in petek, 26. 3. 2021, ob 10:00
 • ATM KRANJSKA GORA: sobota, 27. 3. 2021, ob 20:00
 • TV IDEA MURSKA SOBOTA: torek, 30. 3. 2021, ob 19:00 in 20:45
 • GTV GORENJSKA TELEVIZIJA: torek, 30. 3. 2021, ob 19:35 in sreda, 31. 3. 2021, ob 18:00
 • ETV HD: četrtek, 1. 4. 2021, ob 20:00
 • TV PTUJ: sobota, 3. 4. 2021, ob 21:00 in nedelja, 4. 4. 2021, ob 10:00

Kam poslati sprejet načrt ravnanja in obrazec za nadomestilo?

Upravljavci lovišč in lovišč s posebnim namenom morajo do 3. aprila 2021 pripraviti načrt ravnanja za izvajanje biovarnostnih ukrepov za preprečevanje in zgodnje odkrivanje afriške prašičje kuge pri divjih prašičih.

Foto: Pixabay

Načrt ravnanja je potrebno objaviti na sedežu upravljavca lovišča oziroma na spletni strani upravljavca lovišča ali na krajevno običajen način. Z vsebino načrta ravnanja upravljavec lovišča seznani vse člane in morebitne lovske goste, načrt mora biti dostopen vsakemu članu upravljavca lovišča.

Po sprejemu načrta ravnanja je vsak upravljavec lovišča upravičen do enkratnega nadomestila v višini 200 evrov. Zahtevek za izplačilo upravljavec lovišča posreduje na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano skupaj s priloženim načrtom ravnanja. Če bo upravljavec lovišča načrt ravnanja objavil na svoji spletni strani, je dovolj, da ministrstvu posreduje povezavo do spletne objave. Zahtevek za nadomestilo upravljavec posreduje po pošti na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana ali, kot priporočajo na ministrstvu, kar na njihov e-naslov gp.mkgp@gov.si.

Pristrel lovskega orožja v letošnjem letu

Pristrelitve lovskega orožja pred začetkom lovne sezone se izvajajo v skladu s Pravilnikom o lovskem strelstvu.  

Foto: Urša Kmetec

Lovske družine naj pri izvedbi pristrelitve zaradi preprečevanja širjenja okužb s covid-19 upoštevajo omejitve zbiranja in gibanja ter priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). 

Matija Janc, Komisija za lovsko strelstvo in lovsko orožje 

Anketa: lov medveda in divjega prašiča

Izpolnite anketo o lovu medveda in divjega prašiča za magistrsko nalogo.

Foto: Bojan Gorenc

Sem Tim Pirc in zaključujem magistrski študij Gozdarstva na Biotehniški fakulteti. Moja zaključna naloga, ki jo pripravljam pod mentorstvom prof. Klemna Jerine ima naslov ˝Primerjava kakovosti odstrela rjavega medveda in divjega prašiča z visokih prež ob krmiščih s tehnikami lova s tal˝ in bo deloma temeljila na anketi, zato vas prosim za sodelovanje. Sicer sem tudi sam aktiven lovec v LD Tomišelj.

Anketa je anonimna.

Za Vaše sodelovanje, verodostojne odgovore in prispevek k znanju o lovstvu se vam vnaprej iskreno zahvaljujem!  

DOSTOP DO ANKETE: https://1ka.arnes.si/a/12580

Tim Pirc

Poziv za javno obravnavo pravilnikov

Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi je sprejela sklep, da v javno obravnavo posreduje osnutka »Pravilnika o področju oponašanja jelenjega rukanja in ostale divjadi« in »Pravilnika o usposabljanju sodnikov in podeljevanju licenc sodnikom v oponašanju jelenjega rukanja LZS«.

Rok za oddajo pripomb in dopolnitve je 31. marec, do 24. ure. Pripombe in dopolnitve z utemeljitvijo pošljite na elektronski naslov lzs@lovska-zveza.si.

PISMO IN IN VABILO PREDSEDNIKA LOVSKE ZVEZE SLOVENIJE

JAVNI POZIV KLKOJ ZA JAVNO OBRAVNAVO

12. Slovenski lovski dan: problematika divjadi na nelovnih površinah

Lovska zveza Slovenije in Strokovno-znanstveni svet v soboto, 27. marca, organizirata 12. Slovenski lovski dan.

Tema letošnjega posveta bo problematika divjadi na nelovnih površinah, dogodek pa bo potekal v obliki videkonference. Na posvet se lahko do 25. marca prijavite preko aplikacije Lisjak, če niste član lovske družine pa preko e-naslova lzs@lovska-zveza.si.

Prosimo, da lovske družine prijavijo le tiste člane, ki imajo v Lisjaku vnesen aktualen elektronski naslov. Na ta naslov bodo namreč prijavljeni prejeli povezavo za dostop do videokonference.

Več kot 300 sodelujočih na videokonferenci o izvajanju nujnih ukrepov zaradi APK

Včerajšnje videokonference o izvajanju nujnih ukrepov zaradi afriške prašičje kuge se je udeležilo več kot 300 udeležencev.

Pogled z druge strani ekrana (Foto: Urša Kmetec)

Po uvodnem nagovoru predsednika Lovske zveze Slovenije mag. Lada Bradača je Zakon o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge podrobneje predstavil mag. Ivan Ambrožič iz Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Mag. Urška Srnec iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je podala najaktualnejše informacije za lovce. 

Ker je dogodek potekal v okolju MS Teams Live Event, udeleženci žal niso mogli zastavljati vprašanj v živo, zato smo vprašanja zbirali že pred videokonferenco. 

Mag. Ambrožič, mag. Srnec in Jedrt Maurer Wernig, dr. vet. med., iz Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so skušali odgovoriti na vsa vaša zastavljena vprašanja, ki so bila razdeljena v tri sklope: na vprašanja o živalskih stranskih proizvodih, na vprašanja o lovu ter o ukrepih, kot so razkuževanje, omejitve gibanja in podobno.

Če imate vprašanja o tej tematiki, na katera vam včeraj naši gostje niso odgovorili, prosimo, da nam jih posredujete še do torka, 16. marca, na naslov lzs@lovska-zveza.si.

Vse zbrane odgovore vam bomo posredovali na naši spletni strani v naslednjem tednu. V kratkem pa bomo objavili tudi posnetek včerajšnje videokonference.

Gostom, ki so nam pomagali odgovoriti na vaša vprašanja, se iskreno zahvaljujemo. Prav tako najlepša hvala vsem udeležencem na dogodku.

Znižanje koncesijske dajatve za leto 2020

Na pobudo Lovske zveze Slovenije je v Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covid-19 sprejetih več sprememb, ki omogočajo lažje delo in ohranjajo finančno vzdržnost delovanja upravljalcev lovišč.

Zaradi formalnosti je potrebno podati vlogo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, zato prosim, da lovske družine opravijo ta formalni del ter izpolnijo in pošljejo obrazce!

predsednik LZS, mag. Lado Bradač

Podrobnejši pogoji za odobobritev znižanja koncesijske dajatve

Na podlagi tretjega odstavka 121. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covid-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 in 15/21 – ZDUOP) je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdal Odredbo o podrobnejših pogojih za odobritev znižanja koncesijske dajatve (Uradni list RS, št. 28/21), ki je začela veljati dne 27. 2. 2021, uporabljati pa se začne naslednji dan po objavi naznanila o prejetju odločitve Evropske komisije o združljivosti sheme državne pomoči po tej odredbi z notranjim trgom v Uradnem listu Republike Slovenije.

Odredba je dostopna TUKAJ.

Odredba določa podrobnejše pogoje za odobritev znižanja koncesijske dajatve lovskim družinam, upravljavkam lovišča, za leto 2020. Koncesijska dajatev za leto 2020 se lovski družini lahko zniža za delež, ki je prihodek proračuna Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja divjad in lovstvo, in znaša 50 odstotkov celotne koncesijske dajatve za leto 2020.

Ministrstvo, pristojno za divjad in lovstvo, je dne 8. 3. 2021 poslalo lovskim družinam, upravljavkam lovišča, posebno izjavo, ki je priloga te odredbe. Po prejemu izpolnjene in podpisane izjave bo ministrstvo lovsko družino pisno obvestilo o višini koncesijske dajatve za leto 2020 v skladu s predpisom, ki ureja podelitev koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Pomoč iz te odredbe se odobri najpozneje do 30. junija 2021.

Namenite del dohodnine za gradnjo Nacionalnega lovskega centra v Lukovici

Nacionalni lovski center Lukovica

Lovska zveza Slovenije je sprejela odločitev o nakupu zemljišča, kjer pripravljamo vse potrebno za gradnjo novega nacionalnega lovskega centra ob Gradiškem jezeru, v Lukovici.

Objekt se bo nahajal v središču Slovenije, v neposredni bližini avtoceste, tako bo zagotovljen hitrejši dostop vsem slovenskim lovcem in ostalim uporabnikom.

V Nacionalnem lovskem centru se bodo izvajala usposabljanja, izobraževanja, strokovna posvetovanja, v njem bo potekalo delo organov in komisij LZS; v okviru zmožnosti pa tudi dodatne aktivnosti, kot so postavitev lovske zbirke in odprtje muzeja ter lovske aktivnosti v naravnem okolju.

Pred nami je zahteven projekt, ki bo terjal veliko dela in sredstev, zato smo se odločili, da za gradnjo Nacionalnega lovskega centra začnemo zbirati tudi donacije.

LZS je upravičenka do donacije dohodnine

LZS je upravičenka do donacije dohodnine, ki ji davčni zavezanci v skladu s 142. členom Zakona o dohodnini lahko namenijo do 1 % dohodnine, odmerjene od dohodkov, ki se vštevajo v davčno osnovo. Ta donacija za davčnega upravičenca ne predstavlja dodatnega stroška, saj gre za dohodnino, ki jo moramo plačati.

Navodila:

 1. V elektronski obrazec vnesete svoje podatke skupaj z davčno številko.
 2. Kliknete »PRENESITE PDF« in potem to natisnete.
 3. Natisnjeni obrazec samo še podpišete in pošljete po navadni pošti na pristojni finančni urad, ki se je izpisal na obrazcu.

Sredstva se bodo namensko zbirala le in zgolj za gradnjo Nacionalnega lovskega centra. O zbranih sredstvih vas bomo redno obveščali tako na spletni strani LZS kot v letnem poročilu o delu LZS.

Druga možnost zbiranja sredstev

Druga možnost zbiranja sredstev, ki jo želimo organizirati, je sodelovanje s podjetji in dobavitelji opreme, ki nudijo popust članom LZS, ob tem pa so pripravljeni del sredstev nameniti za izgradnjo Nacionalnega lovskega centra.

Za tovrstno sodelovanje se je med prvimi odločilo podjetje, ki nudi vrhunske baterijske svetilke, ki jih vsak lovec še kako potrebuje. Ob nakupu baterijske svetilke vsak lovec prejme 30 % popust, podjetje pa bo za gradnjo Nacionalnega lovskega centra namenilo dodatnih 10 % od vsakega nakupa.

LEDLENSER H7R CORE – opis

LEDLENSER MH5 – opis

Videokonferenca LZS: prijave možne le še do JUTRI!

Lovska zveza Slovenije v četrtek, 11. marca, ob 17. uri, organizira videokonferenco o izvajanju Zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge. Prijave preko Lisjaka so možne le še do srede, 10. marca, do 12. ure!

Na vaša predhodno poslana vprašanja na temo izvajanja Zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge bodo na videokonferenci odgovarjali:

 • mag. Ivan Ambrožič, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • Jedrt Maurer Wernig, dr. vet. med., Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • mag. Urška Srnec, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 Foto: Pixabay

Čestitke slovenskim lovkam ob mednarodnem dnevu žensk!!!

Na današnji dan slavimo ekonomsko, politično in socialno enakopravnost ter dosežke žensk.

Vse, kar nam je danes samoumevno, so nam, nemalokrat tudi s svojim življenjem, v dolgih desetletjih priborile mnoge ženske (in nekateri moški).

Tudi v Sloveniji so potekali boji za enakopravnost žensk, tako je leta 1897 začel izhajati ženski časnik Slovenka, medtem ko je bilo prvo žensko društvo ustanovljeno leto kasneje. Pomembna je letnica 1906, ko je Marija Urbas kot prva Slovenka doktorirala, in sicer iz filozofije na graški univerzi.

Po prvi svetovni vojni so se vse tri politične sile (liberalna, katoliška in socialdemokratska) zavzele za sprejem ženske volilne pravice. Leta 1921 Beograd odpravi splošno volilno pravico. Ženske dokončno dobijo volilno pravico in s tem pričetek enakopravnosti leta 1945, ko je uzakonjena splošna volilna pravica. Leta 1974 je bilo zapisano v ustavo Socialistične federativne republike Jugoslavije določilo, da ima vsaka ženska svobodno odločanje o rojstvu otrok, tri leta kasneje pa je bila uzakonjena še pravica vsake ženske do umetne prekinitve nosečnosti iz drugih, ne le zaradi zdravstvenih razlogov.

Leta 1989 je začel delovati prvi telefon v sili za pomoč ženskam in otrokom, ki so postali žrtev nasilja.

Kratka NAVODILA za izvajanje biovarnostnih ukrepov pri lovu

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je zaradi številnih vprašanj pripravilo kratka navodila za izvajanje biovarnostnih ukrepov pri lovu.

Foto: Urša Kmetec

Navodila za izvajanje biovarnostnih ukrepov pri lovu – dostopna TUKAJ – so namenjena kot pripomoček lovcem, ki gredo na lov. Navedeni ukrepi že veljajo do preklica!

Ministrstvo obvešča tudi, da so nekoliko spremenili obrazec za izplačilo za nakup opreme za izvajanje načrt ravnanja – dostopen TUKAJ

In še opomnik, upravljavci lovišč morajo načrte ravnanja za izvajanje biovarnostnih ukrepov za preprečevanje in zgodnje odkrivanje afriške prašičje kuge pri divjih prašičih, pripraviti najkasneje do 3. aprila.

Se želite predstaviti v oddaji Dober pogled?

Podjetje Video pro d.o.o. za Lovsko zvezo Slovenije že devet let pripravlja Dober pogled, oddajo o lovstvu.

Vsako leto posnamejo devet zanimivih oddaj, v katerih se lotevajo aktualnih tem s področja lovstva, lovskim družinam pa ponujajo možnost, da v oddaji predstavijo svoje delo.

V kolikor se želite tudi vi predstaviti v oddaji Dober pogled, lahko kontaktirate Eriko Škrlep (Video pro d.o.o.) na e-naslov info@video-pro.si oz. na številko 031 273 825.

Arhiv oddaj je dostopen TUKAJ in na našem Youtube kanalu.

Svetovni dan prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst

Generalna skupščina Združenih narodov je konec leta 2013 razglasila 3. marec za Svetovni dan prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst.

Na ta dan je bila leta 1973 v Washingtonu sprejeta Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (Konvencija CITES).

Tema letošnjega dneva je »Gozdovi in preživetje: ohranjanje ljudi in planeta«.

Poudarek je na osrednji vlogi gozdov, gozdnih vrst in ekosistemov za preživetje ljudi po vsem svetu, zlasti avtohtonih in lokalnih skupnosti, ki so zgodovinsko povezane z gozdnatimi in gozdnimi območji. 

V Sloveniji gozdovi pokrivajo skoraj 60 odstotkov celotnega površja, od tega jih je skoraj polovica vključenih v območja Nature 2000. 

Foto: Urša Kmetec

Lovska krvodajalska akcija še do konca marca

Tudi v marcu vas Lovska zveza Slovenije, Lovsko dobrodelno združenje Diana in Rdeči križ Slovenije vabimo na lovsko krvodajalsko akcijo.

Pred udeležbo obvezno pokličite na najbližji transfuzijski center, da se dogovorite o dnevu in uri prihoda. 

Kraj krvodajalske akcije:predhodno naročilo na darovanje krvidatum akcije
Cankova – v kulturni dvorani vaško gasilskega doma
7.30-11.00
Prijave zbirata g. Milan Osterc 031/538-586 in ga. Dragica Jošar 031/354-123. Pokličete lahko od 22. 2.  do 28. 2. 20211. 3.
Logatec – v športni dvorani
7.00-13.00
051/389 270, 051/671 147, 030/716 796 1. 3.
Cerklje – v športni dvorani OŠ Davorina Jenka
7.00-13.00
051/389 270, 051/671 147, 030/716 796 2. 3.
Ravne pri Šoštanju – v REKSU
7.30-11.30
02/321-22-71 ali 041/320 796
Pokličete lahko vsak dan med delovniki,  od 7. do 15. ure.
3. 3.
Litija – v Osnovni šoli Gradec
7.00-13.00
051/389 270, 051/671 147, 030/716 796 3. 3., 4. 3. 
Rogatec – v grajski pristavi
7.00-10.30
03/423-35-97
Pokličete lahko med delovniki, od 7.30 do 15. ure.
4. 3.
Benedikt – v medgeneracijskem centru (stari vrtec)
7.30-11.00
02/321-22-71 ali 041/320 796
Pokličete lahko vsak dan med delovniki,  od 7. do 15. ure.
5. 3.
Ljubljana – v Zavodu RS za transfuzijsko
medicino
051/389 270, 051/671 147, 030/716 796 5. 3.
Fram – v Osnovni šoli Fram
7.30-10.00
02/321-22-71 ali 041/320 796
Pokličete lahko vsak dan med delovniki,  od 7. do 15. ure.
8. 3.
Velenje – v Kolodvorski restavraciji
7.00-13.00
051/389 270, 051/671 147, 030/716 796 8. 3. – 10. 3.
Sv. Ana v Slovenskih goricah – v Osnovni šoli
7.00-11.00
02/321-22-71 ali 041/320 796
Pokličete lahko vsak dan med delovniki,  od 7. do 15. ure.
10. 3.
Velenje – v Kolodvorski restavraciji
7.00-13.00
051/389 270, 051/671 147, 030/716 796 11. 3.
Rimske Toplice – v Osnovni šoli Antona Aškerca
7.00-10.00
03/423-35-97
Pokličete lahko med delovniki, od 7.30 do 15. ure.
11. 3.
Velenje – v Kolodvorski restavraciji
7.00-13.00
02/321-22-71 ali 041/320 796
Pokličete lahko vsak dan med delovniki,  od 7. do 15. ure.
12. 3.
Ljubljana – v Zavodu RS za transfuzijsko medicino051/389 270, 051/671 147, 030/716 796 12. 3.
Bled – v Festivalni dvorani
7.00-13.00
051/389 270, 051/671 147, 030/716 796 15.3., 16. 3.
Bohinjska Bistrica – v Kulturnem domu Joža Ažmana
8.00-12.00
051/389 270, 051/671 147, 030/716 796 17. 3.
Šmarje pri Jelšah – v Kulturnem domu
7.00-11.00
03/423-35-97
Pokličete lahko med delovniki, od 7.30 do 15. ure.
18. 3.
Žužemberk – v Osnovni šoli Žužemberk
8.00-12.00
051/389 270, 051/671 147, 030/716 796 18. 3.
Tinje – v domu krajanov in gasilcev
7.30-10.00
02/321-22-71 ali 041/320 796
Pokličete lahko vsak dan med delovniki,  od 7. do 15. ure.
19. 3.
Ljubljana – v Zavodu RS za transfuzijsko medicino051/389 270, 051/671 147, 030/716 796 19. 3.
Zreče – v Hotelu Dobrava
7.30-12.00 
02/321-22-71 ali 041/320 796
Pokličete lahko vsak dan med delovniki,  od 7. do 15. ure.
22. 3.
Vrhnika – v Cankarjevem domu
7.00-13.00
051/389 270, 051/671 147, 030/716 796 22. 3., 23. 3.
Gornja Radgona – v Gasilskem domu Gornja Radgona
7.30-12.00
02/321-22-71 ali 041/320 796
Pokličete lahko vsak dan med delovniki,  od 7. do 15. ure.
24. 3.
Polzela – v veroučni učilnici Župnije Polzela
8.00-12.00
051/389 270, 051/671 147, 030/716 796 24. 3.
Ilirska Bistrica – v Domu na Vidmu
7.00-13.00
051/389 270, 051/671 147, 030/716 796 25. 3.
Laško – v Pivovarni Laško
7.00-10.00
03/423-35-97
Pokličete lahko med delovniki, od 7.30 do 15. ure.
25. 3.
Gornja Radgona – v Gasilskem domu Gornja Radgona
7.30-12.00
02/321-22-71 ali 041/320 796
Pokličete lahko vsak dan med delovniki,  od 7. do 15. ure.
26. 3.
Ljubljana – v Zavodu RS za transfuzijsko medicino051/389 270, 051/671 147, 030/716 796 26. 3.
Rogoza – v KS Rogoza
7.30-10.00
02/321-22-71 ali 041/320 796
Pokličete lahko vsak dan med delovniki,  od 7. do 15. ure.
29. 3.
Kočevje – v prostorih Rekreacije Gaj
7.00-13.00
051/389 270, 051/671 147, 030/716 796 29. 3., 30. 3.
Žalec – v prostorih telovadnice UPI
7.00-12.00
051/389 270, 051/671 147, 030/716 796 31. 3.
Sladki vrh – v Osnovni šoli Sladki vrh
7.30-10.00
02/321-22-71 ali 041/320 796
Pokličete lahko vsak dan med delovniki,  od 7. do 15. ure.
31. 3.

KMALU: Videokonferenca o izvajanju zakona o nujnih ukrepih zaradi APK

Lovska zveza Slovenije bo v četrtek, 11. marca, ob 17. uri, organizirala videokonferenco o izvajanju Zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge.

Foto: Pixabay

Pozivamo vas, da na e-naslov: gregor.bolcina@lovska-zveza.si do petka, 5. marca, posredujete vaša vprašanja na temo izvajanja zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge. Strokovna služba LZS bo vprašanja posredovala pristojnim službam Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da bodo lahko pripravili odgovore, ki jih bodo podali na videokonferenci.

Prijave za udeležbo na videokonferenci so mogoče prek spletne aplikacije Lisjak. Prosimo, da lovske družine prijavijo le tiste člane, ki imajo v Lisjaku vnesen aktualen elektronski naslov. Na ta naslov bodo namreč prijavljeni prejeli povezavo za dostop do videokonference.

Lovski zdravo!

Odprte prijave za dopolnilno izobraževanje za lovske čuvaje

Ponovno odprte prijave za dopolnilno izobraževanje za lovske čuvaje v e-izvedbi.

Prijave so možne do 14. marca oziroma do zapolnitve prostih mest.

Po oddani prijavi preko namenskega programa Lisjak bo vsak udeleženec prejel na e-naslov uporabniško ime in geslo, s katerim se bo prijavil v sistem.

LZS bo izdala lovski družini prijaviteljici račun za 20 € kotizacije. Tečajnik prejme dnevnik lovskega čuvaja in nalepk, LZS pa mu bo v Lisjaku vpisala, da je opravil obnovitveno usposabljanje. 

VSAK UDELEŽENEC MORA IMETI V LISJAKU VNEŠEN VELJAVEN E-NASLOV!

Foto: arhiv LZS

Izšla je nova številka Zlatorogovega zbornika

Zlatorogov zbornik 2020

Izšla je nova, sedma številka Zlatorogovega zbornika, znanstvenega glasila Lovske zveze Slovenije.

V novi številki Zlatorogovega zbornika, ki je izšla v nakladi 1.000 izvodov, lahko preberete članek Divjad v naseljih: težave, izzivi in rešitve, članek Pregled in preizkus izbranih metod za ocenjevanje številčnosti srnjadi, članek Vpliv paše divjadi v oborah na vrstno pestrost in sestavo polnaravnih suhih travišč navadne turške detelje in pokončnega stoklasca ter članek Vpliv mrhovišč na ogroženost rejnih živali zaradi velikih zveri.

Zlatorogov zbornik v celoti je na voljo TUKAJ.

Lovski čuvaji LD Prosenjakovci v oblačilih Prevent & Deloza

Komisija za lovskočuvajsko službo LZS ima v programu tudi razvijanje celostne podobe lovskih čuvajev v lovišču.

Čuvaji LD Prosenjakovci so si za skupno fotografijo sneli maske.

Ideja je bila podana, zdaj pa so vidni že prvi rezultati. Narejen je bil prvi model skupaj s podjetjem Prevent & Deloza d.o.o. iz Celja, ki oblači tudi strelsko ekipo LZS, prve vzorčne modele pa so oblekli lovski čuvaji LD Prosenjakovci. Protokol je potekal skrbno, kot se temu spodobi, ob upoštevanju veljavnih ukrepov covid-19.

Ob vsakodnevnem delu si bodo prvi uporabniki skrbno zapisovali vse dobre in slabe strani oblačil, jih nato proučili skupaj s predstavniki komisije in Prevent & Deloze ter naredili korak naprej. K razvoju bomo pritegnili še koga izmed pristojnih.

Vzorčni kroj ima naslednje glavne elemente:

 • puli HOTZONE iz kolekcije ECOTACT je izdelan iz svetovno znane »merino« volne, ki je ena izmed najbolj funkcionalnih naravnih izolacijskih materialov;
 • Hlače TRACTIC so primerne za tiho in dinamično gibanje po gozdu; 
 • NATURANZA softshell jakna bo s svojo vsestransko funkcionalnostjo in modernim dizajnom navdušila izkušene lovce;
 • jakna HYDRA JACKKET je zasnovana kot oblačilo, ki se v primeru močnega dežja in/ali vetra, nosi preko jakne NATURANZA, z lahkoto pa se nosi tudi kot samostojna jakna;
 • HYDRA TRACTIC dežne hlače se enostavno nosijo preko navadnih lovskih hlač in preprečujejo, da bi delo otežila nenadna ploha, saj uporabnika ohranjajo suhega;
 • lovski telovnik in
 • lovski označevalni telovnik.

Fotografije in tekst: Matija Janc

Vladu v spomin

V častitljivi starosti 99 let nas je zapustil Vlado Pfeifer iz Murske Sobote.

Vlado Pfeifer

Lov, narava in veselje do lovske kinologije so mu bili položeni že v zibelko. Dedek in stric sta imela na Krškem polju pri Leskovcu, od koder Vlado izhaja, v zakupu lovišče, za katerega je skrbel poklicni lovski čuvaj. Pri hiši je bil zmeraj tudi lovski pes ptičar. Vlado mi je povedal, da so izjemno skrb posvečali gojitvi male divjadi. V lovišče so že takrat izpuščali poljske jerebice, ki so jih kupovali v takrat evropsko znanem vzrejališču grofa Bombelesa, v Zelendvoru na Hrvaškem.

Po drugi svetovni vojni, v kateri je bil kot partizan udeležen od vsega začetka, in zaključenem študiju ekonomije, sta z ženo dr. Leo Talanyi Pfeifer prišla službovat v Prekmurje. Tam je Vlado kot lovec in kinolog nadaljeval svoje aktivno – plodno delo. Bil je pobudnik ustanovitve Podružnice društva ljubiteljev ptičarjev za Pomurje in Podravje. Na njegovo pobudo smo v skladu z matičnimi organizacijami za nemške ptičarje, pričeli prirejati preizkušnje ptičarjev v vodnem delu. Slednje zato, ker so v »ljubljanski kinologiji« po smrti Vladimirja Pleničarja pozabili, da je eden temeljnih preizkusov trdnosti značaja psa prav temeljit preizkus  v vodnem delu!

Po začetku šestdesetih let, ko sem bil že sam vpet v ptičarsko kinologijo, so na nivoju takratne Jugoslavije sprejeli ptičarske pravilnike, ki niso imeli skoraj nič skupnega s strokovnim nivojem vzrejnih preizkušenj matičnih pasemskih organizacij. Spet je bil Vlado tisti, ki je ob naši podpori pristopil k prevajanju, sprejemu in izdaji pravilnikov o preizkušnjah dela ptičarjev, kot jih imajo v Nemčiji in večini lovsko in kinološko naprednih evropskih državah.

Na nivoju kinološke zveze Jugoslavije je dosegel, da smo v Sloveniji uporabljali te strokovno utemeljene pravilnike. Kot vizionar ptičarske kinologije je ob jubileju Zveze lovskih družin Prekmurja leta 1972 organiziral vsestransko uporabnostno preizkušnjo ptičarjev in s tem prekinil skoraj dvajsetletno mrtvilo na tem področju. Kot glavnega sodnika je povabil Bogdana Sežuna, ki je poskrbel za strokovno neoporečen potek preizkušnje.

Vlado je kot sposoben in mednarodno priznan ekonomist navezal stike z najvidnejšimi osebnostmi ptičarske kinologije v Nemčiji. Za sodnika na eni od mednarodnih razstav v Zagrebu je pripeljal predsednika Zveze nemških kratkodlakih ptičarje Nemčije dr. Bichaima. Leta 1984 je ob sodelovanju vodilnih pri Zvezi nemških žimavcev Nemčije, v Pomurju organiziral prvo mednarodno vsestransko preizkušnjo ptičarjev. V naslednjih letih je preizkušnja dobila naziv V.U.P. ptičarjev za Panonski lovski pokal, ki je bila ob svojem višku priznana kot Vsestranska uporabnostna preizkušnja Svetovne zveze nemških žimavcev.

Pri teh preizkušnjah ni šlo le za tekmovanje, pač pa smo ob njih navezali najpristnejše stike z najeminentnejšimi rejci, vodniki in kinološkimi sodniki. Redni udeleženci so bili nemški glavni vzrejni referent za NŽ Georg Greler, baron Redvitz, Georg Mendte, Hans Karsten in rejec ene najbolj znanih psarn von Donaueck g. Steinberger, iz Avstrije Herbert Plosch in mnogi drugi …

Rezultat tega sodelovanja je bil, da smo lahko nabavljali pse iz njihovih najboljših vzrejnih linij. Uspešno pa smo se začeli udeleževati njihovih najzahtevnejših preizkušenj. Pri vsem navedenem pa gre največja zahvala Vladu za to, da nas je, vsaj nekatere naučil, da morata biti pri lovski kinologiji na prvem mestu strokovnost in poštenost. Nič kolikokrat je v svojih strokovnih razpravah poudarjal, da denar ne sme vplivati na nivo strokovnega dela v lovski kinologiji. Rekel je: »Ko boste lovsko kinologijo pričeli gledati in vrednotiti skozi denar, jo boste uničili!«

Spoštovani Vlado, te tvoje misli so me in me še zmeraj vodijo po poteh lovske kinologije. Postajajo pa vse bolj zavite in izkrivljene in po svoje sem nekako pomirjen, da ti jih ni treba več gledati.

Vojko Pireher

Srečanje Lovske zveze s predstavniki Madžarske

V prostorih Lovske družine Prosenjakovci je 16. februarja potekal sestanek z namestnikom veleposlanika Republike Madžarske v Sloveniji Tamásem Miklósom Kovácsem in državnim sekretarjem madžarske vlade dr. Zoltánom Kovácsem, ki je tudi koordinator za pripravo Svetovne lovske razstave “One With Nature”, ter svetovalko za pripravo omenjene razstave Zsofio Kovacs.

Fotografije: Matija Janc

Sestanka so se s strani Lovske zveze Slovenije udeležili predsednik LZS mag. Lado Bradač, predsednik Komisije za lovsko strelstvo in lovsko orožje Matija Janc, predsednik Zveze lovskih družin Prekmurje Ludvik Rituper in predsednik Uredniškega odbora glasila Lovec dr. Arpad Köveš.

Poleg pogovorov o vsebini razstave, je potekala tudi izmenjava mnenj, izkušenj v obliki ter načinu delovanja lovcev na obeh straneh meje. Dr. Kovács je namreč lovec in lastnik lovskih psov pasme žimasti madžarski ptičar oziroma vižle: pogovor je tako potekal v sproščenem ozračju.

Madžarska želi z organizacijo svetovne lovsko razstave, ki bo potekala od 25. septembra do 14. oktobra 2021, spodbuditi k razumevanju vloge lovstva pri trajnostnem upravljanju.

Slovensko delegacijo pa so že posebej zanimale izkušnje madžarskih lovcev in vlade na področju preprečevanja širjenja APK, in kot je povedal mag. Bradač, so na sestanku dobili smo kar nekaj koristnih informacij.

One with nature Svetovna lovska razstava 2021, Madžarska

ZGS prejel preko 300 pobud k območnim gozdnogospodarskim in lovskoupravljavskim načrtom

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) je v preteklem letu pričel z izdelavo območnih načrtov za 14 gozdnogospodarskih in 15 lovskoupravljavskih območij za obdobje 2021-2030. Ob zbiranju pobud so prejeli 148 odzivov 131 različnih deležnikov.

57 odzivov se je nanašalo na gozdnogospodarska območja, 82 na lovskoupravljavska območja in 9 na obe vrsti območij. Med deležniki so bile na prvem mestu nevladne organizacije (66) in fizične osebe (52), sledijo predstavniki lokalnih skupnosti (12) in pravne osebe (9) ter drugi (9). Med nevladnimi organizacijami so prevladovale lovske organizacije, društva zasebnih lastnikov gozdov in naravovarstvene organizacije ter med fizičnimi osebami zasebni lastniki gozdov. Velika večina odzivov je vsebovala po več konkretnih pobud. Na okoli 200 straneh se je zvrstilo kar preko 300 različnih pobud.

Pobude razvrstili na 12 različnih tematskih področij

ZGS je vse pobude proučil in jih razvrstil na 12 različnih tematskih področij: gozdnogospodarsko načrtovanje, upravljanje s populacijami divjadi in njenim življenjskim okoljem, gospodarjenje z gozdovi v luči klimatskih sprememb, gozdno lesna veriga, naravovarstvena vloga gozda, gozdna pedagogika, funkcije gozdov, problematika škod od divjadi v gozdu in na kmetijskih površinah, gojenje in varstvo gozdov, gozdne prometnice in tehnologija, problematika nemira v gozdu in tujerodne rastlinske in živalske vrste. Vse pobude se ne nanašajo na območne načrte, ampak tudi na druga tematska področja, kot je na primer problematika velikih zveri, ki je v Sloveniji zelo izpostavljena tema. Po drugi strani določenih pobud ni mogoče uresničiti brez spremembe predpisov, ZGS bo v teh primerih pobude posredoval pristojnim organom.

V naslednjih mesecih organizirane delavnice

V nadaljnjem procesu priprave območnih načrtov bodo navedene teme obravnavane na delavnicah, ki bodo organizirane v naslednjih mesecih, na katerih bomo s participativnimi pristopi vzpostavili sodelovanje pri določanju ciljev in njihovo rangiranje glede na pomembnost. ZGS se vsem pobudnikom lepo zahvaljuje in jih vabi k aktivnemu sodelovanju tudi v nadaljnjem procesu priprave območnih načrtov za gozdnogospodarska in lovsko upravljavska območja.

Več informacij: www.zgs.si/on2021

ZLD Ptuj-Ormož izvedla spletni seminar o afriški prašičji kugi

Zveza lovskih družin Ptuj-Ormož je 4. februarja izvedla spletni seminar o aktualni tematiki, afriški prašičji kugi.

Videoposnetek seminarja je ZLD Ptuj-Ormož objavila na svoji spletni strani, ogledate si ga lahko TUKAJ

Na spletnem seminarju Zveze lovskih družin Ptuj-Ormož so sodelovali:

 • dr. Srečko F. Krope, predsednik ZLD Ptuj-Ormož (moderator),
 • Marko Burgar, dr. vet. med. , predsednik komisije za izobraževanje ZLD Ptuj-Ormož,
 • Ivan Ambrožič, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • Jedrt Maurer Werning, dr. vet. med., Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • Aleksandra Hari, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • Urška Srnec, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
 • Izidor Cojzer, ZGS; univ.dipl. ing. gozd.
 • Sebastijan Soršak, dipl. ekon., lovski inšpektor

Spletne konference se je udeležilo okoli 100 slušateljev, ki so prejeli odgovore in informacije na vprašanja, poslana na pristojne inštitucije.

ZLD Ptuj-Ormož

NOVO: film Od mladiča do poslušnega lovskega psa

Komisija za kinologijo pri Zvezi lovskih družin Zasavje je posnela film o vzgoji in šolanju v poslušnosti lovskih psov v okviru lovske kinologije.

Film o vzgoji in šolanju v poslušnosti lovskih psov v okviru lovske kinologije gledalcev ne želi poučevati, kako šolati mladiča, temveč podaja širši vpogled sobivanja vodnika in mladiča, še preden ta pride v nov dom, torej še pri vzreditelju, pa vse do končanega osnovnega šolanja vodljivosti po programu vaj poslušnosti.

Foto: ZLD Zasavje

Ustvarjalci filma so se odločili za ta pristop z zavedanjem, da ima vsak pasji mladič svoj karakter in da šolanje ni enostavno kopiranje ustaljenih vzorcev. Zato se se je treba posvetiti vsakemu individualnemu psu posebej in mu tako vzgojo in šolanje posebej prilagoditi. Predstavljene so vse dostopne oblike organiziranih tečajev v okviru lovske kinologije, kajti izšolani in dobri inštruktorji so tisti, ki bodo vodnikom pomagali prebroditi tudi težave ali izkoristiti razlike v značajih njihovih psov.

Film je na ogled na Youtube kanalu LZS in v naši VIDEOGALERIJI.

Film se začne z zaigranim prikazom vodenja poslušnega psa na lovu in se nadaljuje z mnenji vzrediteljev in inštruktorjev, ki svetujejo, kako ravnati z mladičem skozi različna obdobja odraščanja, kdaj ga seznanjati z divjadjo, in katere tečaje obiskovati, da vzgojimo dobro vodljivega lovskega psa.

Vzrediteljici lovskih pasem psov Aleksandra Dajčar in Andreja Strajnar v filmu razložita in svetujeta o ravnanju z mladičem od vzreditelja do oobiska prve pasje šole. O pasjem vrtcu, mali šoli in tečaju VP 1 in 2 po programu osnovnega šolanja lovskih psov pa  seznani inštruktor Anton Savorgnani.

Marijan Likar

Anketa Veterinarske fakultete

Na Veterinarski fakulteti UL želijo zagotoviti čim bolj strokovne in kakovostne storitve, zato vas prosijo, da izpolnite kratko anketo o zadovoljstvu s storitvami na Veterinarski fakulteti in Nacionalnem veterinarskem inštitutu.

Foto: Pixabay

Pri tem bi radi upoštevali vaše mnenje, zato vas prosijo, da izpolnite anketni vprašalnik, ki bo do 1. marca 2021 dosegljiv na povezavi: https://1ka.arnes.si/VFAnketa2020

Anketa je kratka in vam bo vzela le kakšno minuto časa. Na koncu lahko, če želite, tudi utemeljite vašo oceno ali navedete pripombe, pomisleke ali pohvale. Vprašalnik lahko oddate anonimno ali po želji vpišete vaše ime oziroma ime vaše organizacije.

8. seja Komisije za lovsko kulturo

Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi se je 9. februarja sestala preko videokonference.

Člani komisije so med drugim pregledali letno poročilo za leto 2020 ter načrte dela in cilje v letu 2021. Potrdili so razpis Javni poziv Lovska kultura 2021, ki bo objavljen v kratkem, ter razpise za usposobljene članice.

Razpravljali so o uvedbi statusa “lovec kulturnik”. Sklenili so tudi, da bo 47. Srečanje lovskih pevskih zborov in rogistov, ki je v letu 2020 odpadlo zaradi epidemije covid-19, izvedeno oktobra letos v Medvodah.

Dodatno pojasnilo k izvajanju ZNUAPK

Zaradi številnih vprašanj na temo stroškov zbiranja in odvoza ŽSP iz zbiralnic upravljavk lovišč, posredujemo odgovor Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Foto: Štefan Vesel

Odgovor Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR): “V lovskih zbiralnicah lahko nastanejo ŽSP kategorije 1, kategorije 2 in kategorije 3. Postopek kategorizacije je opisan v Pojasnilih k načrtu ravnanja, ki je objavljen TUKAJ

Nosilci dejavnosti (tudi upravljalci lovišč LD/LPN)  so dolžni ŽSP kategorije 1 in 2 predati izvajalcu javne gospodarske službe. V skladu s 23. členom Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja s stranskimi živalskimi proizvodi kategorije 1 in 2 (Uradni list RS, št. 134/06, 1/10 in 22/16) je uporaba javne službe obvezna za vse uporabnike storitev javne službe, kar pomeni, da morajo vsi povzročitelji ŽSP kategorije 1 in 2 le te oddati koncesionarju KOTO d.o.o.. Cena prevzema ŽSP kategorije 1 je določena s  Sklepom o določitvi cene storitve javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2 ter cene storitev javne službe prevzema živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2, ki nastanejo zaradi proizvodnje živil za lastno uporabo (Uradni list RS, št. 15/17).

ŽSP kategorije 3 iz lovskih zbiralnic lahko upravljalci lovišč (LD/LPN) predajo ustrezno registriranemu oziroma odobrenemu obratu za prevzem ŽSP kategorije 3. Seznam obratov je dostopen na spletni strani uprave. Ceno storitev prevzema ŽSP kategorije 3 določijo posamezni prevzemniki ŽSP kategorije 3. Stroške prevzema/odvoza ŽSP krije povzročitelj ŽSP – v primeru prevzema ŽSP v lovskih zbiralnicah so to LD oziroma LPN.

Tudi po potrditvi afriške prašičje kuge v Sloveniji se bo v lovskih zbiralnicah na območju z omejitvami zbirala vsa odstreljena divjad, razen divjega prašiča. V teh zbiralnicah se bodo izvajali enaki postopki kot pred pojavom bolezni in enako je tudi s stroški prevzema ŽSP – stroške prevzema ŽSP krije LD/LPN.

Po potrditvi bolezni bodo lovci oziroma člani skupine za izredni odstrel  vse odstreljene divje prašiče na območju z omejitvami neiztrebljene dostavili na zbirna mesta, ki jih bo vzpostavila UVHVVR. V skladu s  4. točko 28. člena Zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih pa se stroški zbiranja in odstranitve ŽSP, ki izvirajo od divjih prašičev iz tega člena z zbirnih mest, krijejo iz proračuna Republike Slovenije.”

Javni poziv Lovska kultura 2021

Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi razpisuje javni poziv Lovska kultura 2021 za dodelitev pomoči programom in projektom skupin ter posameznikom, delujočim na področju lovske kulture. Javni poziv bo odprt od 8. marca do 8. aprila 2021.

Foto: arhiv LZS

Pomoč je namenjena organizaciji kulturnih dogodkov (jubilejni koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve), ki jih pripravlja in izvaja kulturna skupina ali posameznik na nepridobiten način in so v interesu lovske organizacije, ter za izvajanje skupnih programov kulturnih skupin na ravni regije.

Celotna vsebina javnega poziva z obrazci za prijavo in merili za dodeljevanje pomoči je dostopna tukaj:

Javni poziv Lovska kultura 2021

Javni poziv Lovska kultura 2021 – priloge

Merila – Javni poziv 2021

PONUDBA: prevzem ŽSP za lovske družine

Zakon o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih (ZNUAPK) predpisuje, da morajo lovci pri lovu na divje prašiče in izvajanju lova na drugo divjad v loviščih, kjer gospodarijo tudi z divjimi prašiči, upoštevati biovarnostne ukrepe.

Foto: Koto d.o.o.

K bivoarnostnim ukrepom spada tudi postopek kategorizacije ŽSP (iztrebljeni organi, kože in drugi ŽSP), postavitev zabojnikov za ŽSP in neškodljivo odstranjevanje ŽSP.

V Sloveniji ŽSP kategorije 1 in 2 prevzema koncesionar KOTO d.o.o., ŽSP kategorije 3 pa lahko prevzame odobren oziroma registriran obrat za ŽSP kategorije 3.

Na članski spletni strani LZS so dostopni: navodila in ponudba za prevzem ŽSP kategorije 1 in 2 s strani lovskih družin, vzorec pogodbe o izvajanju gospodarske službe ter priloga 2 – zabojniki PVC.

Voščilo ob slovenskem kulturnem prazniku

Kultura lepša in bogati naša življenja, spodbuja medsebojno sodelovanje, nam nudi veselje in zatočišče pred vsakdanjimi skrbmi.

Lovska kultura ima izredno povezovalno vlogo, saj združuje tako lovsko kot nelovsko javnost. Poudarja pomembnost druženja, povezovanja in spoštovanja narave in človeka. Na našo lovsko kulturno zapuščino smo tako upravičeno ponosni in danes se tega še posebej zavedamo.

Slovenska lovska kultura je uvrščena v Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine, kar zgovorno kaže, kako pomembno vlogo in mesto ima v naši državi. To nas navdaja s ponosom in nam hkrati nalaga še večjo odgovornost, da lovsko kulturo negujemo, spoštujemo in jo ohranjamo za naše zanamce.

Vsem lovcem in ustvarjalcem na področju lovske kulture iskreno voščim ob slovenskem kulturnem prazniku, Prešernovem dnevu.

mag. Lado Bradač, predsednik LZS

FACE: Anketa o prepovedi streliva, ki vsebuje svinec

Lovce in športne strelce prosimo, da izpolnite kratko anketo FACE glede prepovedi streliva, ki vsebuje svinec. Anketa ne zbira osebnih podatkov, vaši odgovori so povsem anonimni.

Foto: Pixabay

Evropsko Združenje zvez za lov in varstvo divjadi (FACE), ki predstavlja interese evropskih nacionalnih lovskih zvez, si skupaj z družbo REACHLaw prizadeva razumeti vplive prepovedi streliva, ki vsebuje svinec, na lovce v Evropi.

Evropska agencija za kemikalije, institucija EU, pripravlja predlog za omejitev svinca v strelivu za lov in športno streljanje.

Uredba o prepovedi uporabe svinčenih nabojev za lov v mokriščih je bila 25. januarja objavljena v Uradnem listu Evropske unije, uporabljati naj bi se začela februarja 2023. Rezultati študije FACE bodo pomembni za izpostavitev socialno-ekonomskih posledic morebitne prepovedi streliva, ki vsebuje svinec, v Evropi.

Anketa je dosegljivana spletni strani www.face.eu/survey.

V slovenskem jeziku pa jo lahko izpolnite TUKAJ.

 *Anketa ne deluje na mobilnih telefonih.

Koledar strelskih tekmovanj v letu 2021

Komisija za lovsko strelstvo in lovsko orožje je objavila koledar strelskih tekmovanj v letu 2021.

Foto: Bojan Gorenc

KOLEDAR STRELSKIH TEKMOVANJ V LETU 2021

majdisciplinaura
8. 5. 2021Izobraževanje za licenco sodnika LZS (ZLD Prekmurje)8:00
8. 5. 2021odprto prvenstvo LZS za veterane in super veterane LD Prosenjakovci11:00
15. 5. 2021Izbirna tekma za ekipo LZS v kombinacijskem streljanju – Gaj Pragersko9:00
22. 5. 2021odprto prvenstvo LZS za veterane in super veterane LD Sinji Vrh10:00
22. 5. 2021odprto prvenstvo LZS v Compaku – LD Mirna8:00
29. 5. 2021FITASC Grand Prix  v kombinacijskem streljanju – Slovenija – Pragersko8:00
30. 5. 2021FITASC Grand Prix  v kombinacijskem streljanju – Slovenija – Pragersko8:00
junij  
5. 6. 2021odprto prvenstvo LZS za veterane in super veterane LD Velke Lašče10:00
12. 6. 2021odprto prvenstvo LZS za veterane in super veterane Žančani Slovenj Gradec10:00
19. 6. 2020odprto prvenstvo LZS za veterane in super veterane LD Podvelka10:00
julij  
5. 7. 20211. SP v kombinacijskem streljanju – Madžarska 
6. 7. 20211. SP v kombinacijskem streljanju – Madžarska 
7. 7. 20211. SP v kombinacijskem streljanju – Madžarska 
8. 7. 20211. SP v kombinacijskem streljanju – Madžarska 
9. 7. 20211. SP v kombinacijskem streljanju – Madžarska 
10. 7. 20211. SP v kombinacijskem streljanju – Madžarska 
11. 7. 20211. SP v kombinacijskem streljanju – Madžarska 
september  
2. 9. 2021uradni trening veterani, super veterani in velika kombinacija8:00
3. 9. 2021Državno prvenstvo za veterane in super veterane LZS, Pragersko8:00
4. 9. 2021Državno prvenstvo v kombinacijskem streljanju LZS – OPEN, Pragersko8:00
5. 9. 2021Državno prvenstvo v kombinacijskem streljanju LZS – OPEN, Pragersko8:00
oktober  
1. 10. 2021Srečanje LZS, HLS, LSS – Prosenjakovci 
2. 10. 2021Srečanje LZS, HLS, LSS – Prosenjakovci 
3. 10. 2021Srečanje LZS, HLS, LSS – Prosenjakovci 

* Izbirne tekme za SP v kombinaciji – Gaj Pragersko 800 točk, startnina 40,00 €.

* 3 izbirna tekma za SP v kombinaciji je Grand Prix v kombinacijskem streljanju.

* Odprto prvenstvo LZS za veterane in super veterane 25 golobov, 10 MK, startnina 15,00 €.

Izvedba prireditev je odvisna od epidemije covid-19, tekme so lahko odpovedane.

APK: objavljen načrt ravnanja in osnove za izplačilo finančne spodbude

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na osrednjem spletnem mestu državne uprave objavilo predlog načrta ravnanja upravljavca lovišča za izvajanje biovarnostnih ukrepov za preprečevanje in zgodnje odkrivanje afriške prašičje kuge pri divjih prašičih.

Foto: Barbara Ložar

Predlog načrta ravnanja je dostopen na spletni strani https://www.gov.si/teme/afriska-prasicja-kuga-pri-divjih-prasicih/. Upravljavci lovišč morajo pripraviti načrte ravnanja v 60 dneh od dneva objave predloga načrta ravnanja, torej do 3. aprila 2021.

Načrti ravnanja za upravljavce lovišč do 3. aprila 2021

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) v sodelovanju z Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pripravilo predlog načrta ravnanja. Pri izpolnjevanju predloga načrta ravnanja so lahko v pomoč tudi pojasnila k načrtu ravnanja.

Ko bodo upravljavci lovišč objavili načrte ravnanja v skladu s tretjim odstavkom 4. člena ZNUAPK (na sedežu upravljavca lovišča, na svoji spletni strani oziroma na krajevno običajen način), potem bodo lahko vložili na MKGP zahtevek za izplačilo 200 eurov. 

Enkratno nadomestilo v višini 200 evrov

Za nakup opreme za izvajanje načrta ravnanjav posameznem lovišču, kot je oprema za čiščenje in razkuževanje obutve in opreme, čiščenje in razkuževanje vozil, nabava razkuževalnih barier ter nabava banjic oziroma vrečk za vleko oziroma prevoz odstreljene živali od mesta odstrela do vozila oziroma lovske zbiralnice, je upravljavec lovišča upravičen do enkratnega nadomestila v višini 200 eurov.

Upravljavec vloži zahtevek za izplačilo nadomestila pri MKGP po objavi načrta ravnanja. Obrazec za izplačilo nadomestila v višini 200 eurov. Izpolnjen obrazec naj upravljavec lovišča pošlje po pošti na naslov ministrstva.

Letna osnova za odvzem divjih prašičev 

Zavod za gozdove Slovenije je določil letno osnovo za odvzem divjih prašičev v loviščih in loviščih s posebnim namenom (brez lovnih obor), ki je povprečje izvedenega letnega odvzema v posameznem lovišču v letih od 2013 do 2019. Letna osnova za vsako lovišče je razvidna iz preglednice

Osnova bo podlaga za izplačilo finančne spodbude upravljavcem lovišč, saj se bo za vsakega odstreljenega divjega prašiča, razen divjega prašiča v lovni obori, ki presega letno osnovo, upravljavcu lovišča izplačala finančna spodbuda v pavšalnem znesku, in sicer za vsako odstreljeno žival obeh spolov v prvem življenjskem letu in za vsako žival ženskega spola 100 eurov na žival, za druge kategorije odstreljenih divjih prašičev moškega spola pa 50 eurov na žival.

Lovska krvodajalska akcija tudi v februarju!

Lovska zveza Slovenije, Lovsko dobrodelno združenje Diana in Rdeči križ Slovenije tudi v februarju vabijo na lovsko krvodajalsko akcijo.

Foto: Ljubo Drobič

Pred udeležbo obvezno pokličite na najbližji transfuzijski center, da se dogovorite o dnevu in uri prihoda. 

Kje potekajo krvodajalske akcije v februarju? 

Krvodajalske akcije potekajo v:PREDHODNO NAROČILO NA TELEFONSKE ŠTEVILKE:DATUM AKCIJE
Šenčur – športni dvorani7-13051/389 270, 051/671 147, 030/716 796 1.2.
Primskovo – v domu krajanov7-13051/389 270, 051/671 147, 030/716 796 2.2.
Zreče – v Hotelu Dobrava7-1202/321-22-71 ali 041/320 796Pokličete lahko vsak dan med delovniki,  od 7. do 15. ure.3.2. 
Mozirje – v restavraciji Gaj8-12051/389 270, 051/671 147, 030/716 796  3.2.
Vojnik – v Osnovni šoli7-1003/423-35-97  Pokličete lahko med delovniki, od 7.30 do 15. ure.4.2. 
Šentjernej – v Osnovni šoli7-12051/389 270, 051/671 147, 030/716 796  4.2.
Zreče – v Hotelu Dobrava7-1202/321-22-71 ali 041/320 796Pokličete lahko vsak dan med delovniki,  od 7. do 15. ure.5.2. 
Ljubljana – v Zavodu RS za transfuzijskomedicino051/389 270, 051/671 147, 030/716 796  5.2.
Slovenske konjice – v dvorani Konjičanka7-13, 7-13051/389 270, 051/671 147, 030/716 796  9.2., 10.2.
Radenci – v dijaškem domu SŠGT7.30-1202/321-22-71 ali 041/320 796Pokličete lahko vsak dan med delovniki,  od 7. do 15. ure.10.2. 
Podčetrtek – v večnamenski dvorani7-1003/423-35-97  Pokličete lahko med delovniki, od 7.30 do 15. ure.11.2. 
Preddvor – v gostilni Pr Bizjak7-13051/389 270, 051/671 147, 030/716 796  11.2.
Makole – v Osnovni šoli Anice Černejeve7.30-1102/321-22-71 ali 041/320 796Pokličete lahko vsak dan med delovniki,  od 7. do 15. ure.12.2. 
Ljubljana – v Zavodu RS za transfuzijskomedicino051/389 270, 051/671 147, 030/716 796  12.2.
Črnomelj – v Osnovni šoli Mirana Jarca7-13051/389 270, 051/671 147, 030/716 796  15.2.
Ormož – v Osnovni šoli Stanka Vraza7.30-1102/321-22-71 ali 041/320 796Pokličete lahko vsak dan med delovniki,  od 7. do 15. ure.15.2. 
Radeče – v domu pihalnega orkestra8-12051/389 270, 051/671 147, 030/716 796  16.2
Pragersko – v Osnovni šoli Antona IngoličaSpodnja Polskava /POŠ Pragersko7.30-1102/321-22-71 ali 041/320 796Pokličete lahko vsak dan med delovniki,  od 7. do 15. ure.17.2. 
Kamnik – v domu Kulture7-13., 7-13051/389 270, 051/671 147, 030/716 796  17.2., 18.2.
Gornji Grad – v Osnovni šoli Frana Kocbeka7-1103/423-35-97  Pokličete lahko med delovniki, od 7.30 do 15. ure.18.2.
Hoče – v Osnovni šoli Dušana Flisa7.30-1102/321-22-71 ali 041/320 796Pokličete lahko vsak dan med delovniki,  od 7. do 15. ure.19.2. 
Zagorje – KC Delavski dom8-13., 7-13051/389 270, 051/671 147, 030/716 796  19.2., 22.2.
Vuzenica – v PGD Vuzenica7.30-1202/321-22-71 ali 041/320 796Pokličete lahko vsak dan med delovniki,  od 7. do 15. ure.22.2.
Železniki – Osnovni šoli Železniki7-14051/389 270, 051/671 147, 030/716 796  23.2.
Cerkvenjak – v Osnovni šoli Cerkvenjak7.30-1102/321-22-71 ali 041/320 796Pokličete lahko vsak dan med delovniki,  od 7. do 15. ure.24.2.
Škofja Loka – v Osnovni šoli Ivana Groharja7-14., 7-14051/389 270, 051/671 147, 030/716 796  24.2., 25.2.
Dramlje – v Osnovni šoli7-1003/423-35-97  Pokličete lahko med delovniki, od 7.30 do 15. ure.25.2.
Škofja Loka – v Osnovni šoli Ivana Groharja7-14 26.2.
Radlje ob Dravi – v Hostlu Marenberg7.30-1202/321-22-71 ali 041/320 796Pokličete lahko vsak dan med delovniki,  od 7. do 15. ure26.2.


Kri lahko darujete tudi izven terenskih krvodajalskih akcij, v okviru urnika delovanja transfuzijske službe.

Ponovno ODPRTO dopolnilno izobraževanje za lovske čuvaje

Komisija za lovsko-čuvajsko službo LZS je PONOVNO odprla obnovitveno usposabljanje za lovske čuvaje v e-izvedbi. Prijave so možne do nedelje, 7. februarja.

Foto: Gregor Bolčina

Število prijav, ki so mogoče preko aplikacije Lisjak, je omejeno na 150 udeležencev. Vsak udeleženc mora imeti v Lisjaku vnešen veljaven e-naslov.

Vsak prjavljeni deleženec bo po e-pošti prejel uporabniško ime in geslo za prijavo v sistem. Datum zaključnega izpita je nedelja, 21. februar.

Kotizacija znaša 20 €. Tečajnik bo prejel dnevnik lovskega čuvaja in nalepko lovskega čuvaja, LZS pa mu bo v Lisjaku vpisala, da je opravil obnovitveno usposabljanje. Če kotizacija ne bo plačana, usposabljanje ne bo vpisano v Lisjaku.

Zapustil nas je Jure Pagon

Slovenske lovce je presunila vest, da nas je zapustil lovski tovariš Jure Pagon.

Poznali smo ga kot izredno poštenega in odkritosrčnega lovca. S svojim strokovnim, predvsem pa nesebičnim delom s psi krvosledci, je z dejanji in vzgledom nepozabno pripomogel k spoznavanju pomena in dvigu ravni krvosledništva v Sloveniji.

Lovci, ki smo ga imeli srečo poznati in sodelovati z njim, ga ne pozabimo nikoli.

G. B.

Foto: Gregor Bolčina

V Sloveniji razglašena visoka stopnja ogroženosti zaradi afriške prašičje kuge

Generalni direktor Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v Uradnem listu št. 10/2021 izdal sklep o določitvi visoke stopnje ogroženosti zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih, ki je začel veljati 23. januarja.

Foto: Pixabay

Za celotno ozemlje Slovenije je določena visoka stopnja ogroženosti zaradi neugodne epizootiološke situacije glede afriške prašičje kuge pri divjih prašičih v sosednjih državah.

Nujni ukrepi so prepoved prejemanja in odpreme živih divjih prašičev na druge lokacije, intenzivni odstrel divjih prašičev, prepoved in omejitev krmljenja na krmiščih, biovarnostni ukrepi v zvezi z lovom in ustrezno ravnanje z najdenimi poginulimi divjimi prašiči.

Z visoko stopnjo ogroženosti v Sloveniji je tako predviden tudi izredni odstrel divjih prašičev. Upravljavci lovišč bodo morali njihovo številčnost zmanjšati na minimum, da bi bil vpliv afriške prašičje kuge ob pojavu v Sloveniji čim manjši, hkrati pa bi lažje izkoreninili bolezen.

AKCIJSKI NAČRT upravljavcev lovišč v zvezi z zakonom o nujnih ukrepih zaradi APK

Stoletno sporočilo: ohranitev tradicije, varovanje divjadi in okolja

V Lovski zvezi Maribor, ki združuje in povezuje 45 lovskih družin, bo letošnje leto jubilejno.

Mariborski medvojni lovski funkcionarji (arhiv LZ Maribor).

Mineva namreč okroglih sto let od ustanovitve Podružnice Slovenskega lovskega društva v Mariboru. Ustanovljena je bila na pobudo Dragotina Klobučarja, enega od soustanoviteljev Slovenske lovske organizacije leta 1907. Klobučar je tudi prevzel funkcijo prvega predsednika mariborske podružnice SLD, ki je začela delovati z majhnim številom članov; v ohranjenem imeniku jih je naštetih 80, večinoma Slovencev. Mariborska podružnica je ustanovila svoje odseke v sodnih okrajih Maribor, Sv. Lenart v Slovenskih goricah, Slovenska Bistrica, Radlje ob Dravi in Slovenj Gradec.

Imela je tudi izjemno pomembno narodnopolitično poslanstvo, ki ga je uresničevala na različne načine. Najučinkovitejši so bili tako imenovani »lovski dnevi«, ki so jih slovenski lovci v Mariboru vedno dopolnili z bogatim narodnokulturnim programom. Osnovno poslanstvo mariborske podružnice SLD pa je bila skrb za obnovo nekdanjih bogatih staležev divjadi v naravno bogatih revirjih Pohorja, Kozjaka, Dravskega polja in Slovenskih goric. Za Dragotinom Klobučarjem je funkcijo predsednika podružnice prevzel primarij dr. Hugon Robič, ki ga je nasledil primarij dr. Mirko Černič, njega pa dr. Bogdan Pogačnik, ki je bil hkrati podpredsednik Zveze lovskih društev Dravske banovine v Ljubljani.

Primarij Hugon Robič, ugledni zdravnik in lovski funckionar v Mariboru (arhiv LZ Maribor).

Ohranitev divjadi in slovenskih lovišč

Podružnica je med letoma 1930 in 1941 organizirala več odmevnih prireditev, med njimi tudi prvo veliko lovsko razstavo v Mariboru leta 1933. Leta 1938 je bila v mestu ob Dravi že druga velika razstava in istega leta je Maribor gostil še zborovanje osrednjega jugoslovanskega lovskega združenja. Mariborska podružnica SLD je imela 12. decembra 1935 svoj zadnji občni zbor, ki je bil hkrati tudi ustanovni občni zbor novega Lovskega društva Maribor. Za predsednika so izvolili Bogdana Pogačnika, ki je društvo vodil vse do druge svetovne vojne.

V okviru društva so delovali pravni, propagandni in strelski odsek, društvo je imelo tudi svojo knjižnico. Leta 1939 so ustanovili podeželske odseke, prvega za upravno območje občin Selnica ob Dravi in Ruše, drugega pa za upravno območje Pesnice, Jarenine, Sv. Jakoba in Sv. Marjete v Slovenskih goricah. Slovenska lovska organizacija v Mariboru je v letih pred izbruhom druge svetovne vojne odigrala tudi pomembno vlogo pri utrjevanju slovenstva, še zlasti v obmejnih predelih, v katere je po prihodu nacistov na oblast v Nemčiji leta 1933 vse bolj prodirala nemška nacistična ideologija.

Po lovu pred drugo svetovno vojno z bogatim plenom (arhiv LZ Maribor).

Okrajno lovsko zvezo, nato Zvezo lovskih družin Maribor in sedaj Lovsko zvezo Maribor, so po letu 1945 vodili predsedniki: Otmar Cvirn, Lojze Briški, Miro Dobrilovič, Ivo Skerlovnik, Tone Kropušek,  Franjo Ledinek, mag. Edvard Osrajnik,  Branko Vasa, mag. Stanislav Krajnc, Dušan Jukič, Zoran Lešnik, Brane Kurnik in sedaj Marjan Gselman.

Od okrajnega lovskega sveta do Zveze lovskih družin in Lovske zveze

Mariborska podružnica SLD, ki se je leta 1935 preimenovala v Lovsko društvo Maribor, je delovala vse do aprilske okupacije leta 1941, ko je bilo v skladu s sklepi nacističnih okupacijskih oblasti prepovedano delovanje vseh slovenskih društev, tudi lovskega. Prvi povojni občni zbor  je bil 1. decembra 1945. Na njem je bil za predsednika za krajši čas izvoljen predvojni predsednik dr. Bogdan Pogačnik.

23. julija 1946 so bile formirane lovske družine, ki so bile povezane v Okrajne lovske svete. Leta 1950 je bila namesto Okrajnega lovskega sveta ustanovljena Okrajna lovska podzveza Maribor, ki se je po združitvi lovskih organizacij v okrajih Maribor in Slovenj Gradec preoblikovala v novo Okrajno lovsko zvezo Maribor. Leta 1967 je postala Zveza lovskih družin (ZLD) Maribor.

V samostojni Sloveniji se je v začetku 90-ih let minulega stoletja preimenovala v Lovsko zvezo (LZ) Maribor. Leta 2001 so se odcepile lovske družine s koroškega območja in ustanovile novo, samostojno Koroško lovsko zvezo s sedežem v Slovenj Gradcu. Od takrat šteje mariborska Lovska zveza 45 lovskih družin, in je s 2100 člani še vedno največja območna lovska zveza v državi.

Lovske družine, včlanjene v mariborsko območno zvezo, delujejo na pohorskem, slovenskogoriškem in ptujsko-ormoškem lovsko upravljavskem območju. Sedež zveze je od decembra 2015 v novih prostorih na Tržaški cesti 65 v Mariboru, kjer je urejena tudi sodobna multimedijska učilnica.

Danes je poglavitna skrb štajerskih lovcev namenjena ohranitvi vse slabših naravnih razmer za divjad (Foto: Marjan Toš).

dr. Marjan Toš

Izšel NOVI priročnik za vse lovce, rejce, higienike, veterinarje …

43. knjiga Zlatorogove knjižnice z naslovom Bolezni prostoživečih živali in varna priprava mesa divjadi že na sedežih območnih lovskih zvez.

Priročnik, ki so ga napisali veterinarski strokovnjaki – lovci in poklicni poznavalci obravnavanih veterinarskih področij – prof. dr. Gorazd Vengušt, doc. Diana Žele Vengušt, mag. Darko Veternik in mag. Štefan Vesel, omogoča vpogled v najnovejše izsledke s področja bolezni prostoživečih sesalcev in ptic ter varne priprave mesa divjadi za uporabo v kulinariki.

Avtorji jedrnato opisujejo predvsem možnosti prenosa bolezni na druge prostoživeče živali in opozarjajo na nevarnosti okužb domačih živali in človeka. Take bolezni, ki se z živali prenašajo tudi na ljudi, imenujemo zoonoze, ki jih je v zdajšnjem času največ in so velika grožnja človeštvu.

Prepoznava boleznih stanj in povzročiteljev pri  prostoživečih živalih ter načini ukrepanja ob ugotovitvi bolezni

Vsebina knjige z zoonotskega gledišča omogoča ustrezno poljudno in strokovno opisano informacijo o možnostih nastanka in razširitvi najpomembnejših bolezni pri prostoživečih živalih, prepoznavo bolezenskih stanj in njihovih povzročiteljev ter osnovnih načinov ukrepanja in ravnanja ob ugotovitvi bolezni (ali ugotovljenem poginu) v naravi.

Pomemben del besedila poučuje o higienskih in biovarstvenih ukrepih pri lovu in ravnanju s trupi uplenjene divjadi, o znamenjih bolezni ter nadaljnjem varnem ravnanju z uplenjenimi (ali poginulimi) živalmi. Seznanja nas o pravilnih postopkih ob iztrebljanju uplenjenih živali ter o osebni zaščiti pri lovu in po njem. Vse to zaradi samozaščite lovcev, preprečevanja prenosa bolezni na domače živali in ljudi ter preprečevanju okužbe in uporabe neustreznih živil živalskega izvora (mesa divjadi) potencialnih potrošnikov.

Praktični pripomoček za lovce, rejce, higienike, veterinarje …

Knjiga je napisana strokovno, vendar predstavljena dovolj poljudno, v razumljivem jeziku, brez nepotrebnih strokovnih izrazov in tujk ter z veliko mero praktičnih priporočil. Vso opisano problematiko in vsebino dopolnjujejo številne fotografije, skice in shematske priloge. 

43. knjiga Zlatorogove knjižnice LZS je po letu 1981, ko je v tej knjižni zbirki izšla prva knjiga s podobno vsebino – veterinarja prof. dr. Staneta Valentinčiča Bolezni divjadi – dobrodošel sodobnejši, za zdajšnji čas dopolnjen pripomoček, namenjen širokemu krogu lovcev, upravljavcev populacij prostoživečih živali, rejcem domačih živali, higienikom in veterinarjem ter vsem tistim naravovarstvenikom, ki se ljubiteljsko ali poklicno ukvarjajo z obdelavo ali predelavo trupov (mesa) uplenjene divjadi. Vsebina je pomembna tudi za vse tiste, ki svoj prosti čas preživljajo pretežno v naravi in gozdu ter zato pogosto prihajajo v stik s prostoživečimi živalmi.

Boris Leskovic in dr. Arpad Köveš

Po en izvod knjige Zlatorogove knjižnice prejmejo vsi člani. Naročila dodatnih izvodov po e-pošti lzs@lovska-zveza.si. Cena knjige je 18 evrov.

Seznam vseh knjig Zlatorogove knjižnice je dostopen TUKAJ.

LOVSKA krvodajalska akcija 2021

Letošnja vseslovenska lovska krvodajalska akcija v organizaciji Lovske zveze Slovenije, Rdečega križa Slovenije in Lovskega dobrodelnega združenja Diana poteka do konca marca 2021.

Slovenski lovci bomo tudi letos s sodelovanjem v lovski krvodajalski akciji pokazali svojo povezanost, pripadnost in pripravljenost pomagati. Druga vseslovenska lovska krvodajalska akcija zaradi epidemije covid-19 poteka nekoliko drugače. V dogovoru z Rdečim križem Slovenije smo jo zato podaljšali do konca marca. Skupinska udeležba ni možna, pred udeležbo pa se je obvezno potrebno naročiti!

Podrobneje:


Zaradi zaščite krvodajalcev in zaposlenih ter preprečevanja možnih prenosov bolezni je transfuzijska služba uvedla dodatne zaščitne ukrepe,  s katerimi krvodajalcem in zaposlenim omogočajo varno okolje in varen odvzem krvi:

 • izvajajo prilagojene krvodajalske akcije, na katere krvodajalce vabijo preko sms vabila, v katerem prosijo za povratni klic za dogovor o dnevu in uri prihoda,
 • krvodajalci se lahko na odvzem naročte sami, tako da pokličete na najbližji transfuzijski center in se dogovorite o dnevu in uri prihoda,
 • krvodajalce že po telefonu, pred prihodom na odvzem krvi preverijo, če ustrezajo pogojem za darovanje krvi in prisotnost bolezenskih znakov morebitne okužbe,
 • na triažni kontrolni vstopni točki, ki je pred  vhodom v prostore, kjer se izvajajo odvzemi krvi, krvodajalcem izmerijo telesno temperaturo in ponovno preverijo ustreznost za darovanje krvi. 

Kje potekajo krvodajalske akcije v januarju?

Lovci se lahko udeležijo krvodajalskih akcij v okviru delovnega časa transfuzijske službe v Ljubljani, Novem mestu, Mariboru, Ptuju, Slovenj Gradcu, Izoli, Jesenicah, Murski Soboti, Celju, Novi Gorici in Trbovljah, ali na spodaj navednih lokacijah. 

Apače – v gasilskem domu7.30-1102/321-22-71 ali 041/320 796Pokličete lahko vsak dan med delovniki,  od 7. do 15.ure.18.1.
Metlika – v gasilskem domu7-13051/389 270, 051/671 147, 030/716 796 18.1. 
Žiri – v poslovni stavbi IKA7-13., 7-13051/389 270, 051/671 147, 030/716 796  19.1., 20.1.
Sv. Jurij ob Ščavnici – v kulturnem in upravnemsredišču7.30-1102/321-22-71 ali 041/320 796Pokličete lahko vsak dan med delovniki,  od 7. do 15.ure.20.1
Kranj – v gasilsko reševalni službi7-13051/389 270, 051/671 147, 030/716 796  21.1.
Rogaška Slatina – v kulturnem centru7-10.3003/423-35-97  Pokličete lahko med delovniki, od 7.30 do 15. ure.21.1.
Ljubljana – v Zavodu RS za transfuzijskomedicino051/389 270, 051/671 147, 030/716 796  22.1. 
Idrija – v Osnovni šola Idrija7-13., 7-13., 7-13051/389 270, 051/671 147, 030/716 796  25.1., 26.1., 27.1
Oplotnica – v prostorih Občine Oplotnica7.30 -1102/321-22-71 ali 041/320 796Pokličete lahko vsak dan med delovniki,  od 7. do 15.ure.27.1
Cerkno – v CŠOD Cerkno7-13051/389 270, 051/671 147, 030/716 796  28.1.
Rogaška Slatina – v kulturnem centru7-10.3003/423-35-97  Pokličete lahko med delovniki, od 7.30 do 15. ure.28.1
Oplotnica – v prostorih Občine Oplotnica7.30 -1102/321-22-71 ali 041/320 796Pokličete lahko vsak dan med delovniki,  od 7. do 15.ure.29.1
Ljubljana – v Zavodu RS za transfuzijskomedicino051/389 270, 051/671 147, 030/716 796  29.1.

KUD o smernicah za upravljanje divjadi do leta 2030

Komisija za upravljanje z divjadjo (KUD) se je 14. januarja sestala na 6. videokonferenčni seji, ki je trajala od 17. ure pa kar do 23.15.

Dolga in naporna seja je bila namenjena eni sami točki dnevnega reda: obravnavi pripomb na Smernice za upravljanje divjadi v Sloveniji v obdobju 2021-2030.

Seje so se udeležili vsi člani komisije ter predsednik in podpredsednica komisije za statutarno pravne zadeve. Na začetku sta se seji pridružila tudi predsednik LZS mag. Lado Bradač in podpredsednik LZS mag. Aleš Klemenc ter direktor in strokovni sodelavec LZS.

Komisija je med seboj uskladila pripombe, ki jih bo pravna služba LZS uredila in posredovala Zavodu za gozdove Slovenije.

Na koncu se je komisija zgolj dotaknila aktualne tematikeObravnave Načrta ravnanja na podlagi Zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih. Člani bodo svoje pripombe na ta dokument posredovali naknadno.

O risu v šolah tudi s pomočjo novega priročnika!

V okviru projekta LIFE Lynx je izšel priročnik z naslovom “Ekologija in varstvena biologija risov”, namenjen učiteljem v višjih razredih osnovne šole.

Priročnik upošteva učne načrte in omogoča podajanje snovi na primeru risa. Sestavljen je iz teoretske razlage za učitelja ter navodil in vaj za učence. Sledi zavihek “Želim znati še več”, kjer lahko svoje znanje po želji nadgradijo.

Učenci lahko skozi priročnik spoznajo risa in njegov življenjski prostor ter ga primerjajo z drugimi velikimi zvermi, ki živijo na območju Slovenije. Preizkusijo se lahko v prepoznavanju risov na podlagi fotografij (fotoidentifikacija), oblikujejo prehranjevalne splete, povežejo odnos med plenom in plenilcem, si ogledajo značilnosti lobanj različnih vrst, izračunajo delež genetskih okvar in stopnjo bioakumulacije nevarnih kovin pri volku in risu. Lahko tudi raziskujejo sami na podlagi priporočenega spletnega materiala.

Priročnik, ki je dosegljiv TUKAJ, sta pripravila Ana Pšeničnik, mag.ekol.biod., ter dr. Iztok Tomažič.

Foto: za LIFE Lynx dr. Miha Krofel

ANKETA: odnos prebivalcev Slovenije do posesti in nošenja orožja

Vabljeni k sodelovanju v anketi o odnosu prebivalcev Slovenije do posesti in nošenja orožja.

Foto: Pixabay

Študent Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, pod mentorstvom prof. dr. Branka Lobnikarja in somentorja doc. dr. Srečka F. Kropeta, pripravlja magistrsko delo z naslovom “Odnos prebivalcev Slovenije do posesti in nošenja orožja”. 

Na spodnji povezavi je dostopna anketa, namenjena širšemu krogu anketirancev. Anketa je anonimna, vaše sodelovanje je prostovoljno, rezultati bodo prikazani zgolj v zbirni obliki.

https://1ka.arnes.si/a/6359

Za vaše sodelovanje se vam zahvaljujejo. Magistrska naloga bo dostopna v sistemu Cobiss.si spomladi 2021.

Seja Komisije za lovski informacijski sistem

3. seja Komisije za Lovski informacijski sistem je potekala 5. januarja 2021, med 17. in 19. uro.

Na seji je bil potrjen zapisnik prejšnje seje, predstavljene so bile vse aktivnosti v času med sejama, potrjen je bil razpis za usposobljene članice, enako kot lansko leto. Predstavljen pa je bil tudi nov zapisnik o ocenjevanju škode.

Kako lahko lovska družina v času epidemije covid-19 izvede občni zbor?

“V kratkem bi morali izvesti izredni občni zbor, kmalu nas čaka organizacija rednega občnega zbora in v letošnjem letu tudi volitve organov lovske družine. Kako organizirati dogodke, ki nas čakajo v prihodnjih mesecih?”

Foto: Marjan Toš 

Zbor članov se lahko izvede korespondenčno

V skladu s 114. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covid-19 (Uradni list RS, št. 175/20) se lahko ne glede na določbe temeljnega akta oziroma statuta društva v času do preklica ukrepa začasne delne omejitve gibanja ljudi oziroma prepovedi zbiranja zaradi preprečevanja okužb s covid-19, o najpomembnejših odločitvah skliče in izvede zbor članov korespondenčno, če se lahko zagotovi enakopravnost sodelovanja vseh članov.

Mandat se lahko podaljša

Za sklic, izvedbo in odločanja na korespondenčnem zboru članov društva se uporabljajo določbe temeljnega akta. Če je zastopniku ali članu organov upravljanja društva v času veljavnosti ukrepa začasne delne omejitve gibanja ljudi in omejitve oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s covid-19 potekel mandat za zastopanje oziroma opravljanje funkcije, določen s temeljnim aktom, se mu mandat podaljša do prvega zbora članov, ki sledi poteku mandatne dobe, če društvo zbora članov ne more sklicati na način, določen s prejšnjim odstavkom.

Sklic najkasneje v treh mesecih od preklica ukrepa zbiranja

Društvo je dolžno sklicati zbor članov najpozneje v treh mesecih od preklica ukrepa začasne delne omejitve gibanja ljudi in omejitve oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s covid-19.  Odločitev o izvedbi občnega zbora lovske družine je seveda na upravnem odboru lovske družine.

Glede ostalih rokov, ki jih za posamezna opravila predvidevajo akti lovske družine, ni v predpisih, povezanih z omejitvenimi ukrepi, nič določeno, kar pomeni, da tečejo. Ker je zbiranje prepovedano, potem “srečanja v živo” niso možna, se pa lahko seje organov lovske družine izvedejo korespondenčno, bodisi v obliki dopisne seje, po e-pošti, po telefonu ali preko videokonference.

Triglavska zakladnica

Triglavska zakladnica je spletna učilnica z zanimivimi in interaktivnimi učnimi vsebinami. Namenjena je ozaveščanju širše javnosti o pomenu varstva narave, ohranjanju biodiverzitete in kulturne dediščine Triglavskega narodnega parka.

Nastala je v okviru projekta LIFE NATURAVIVA – Biodiverziteta umetnost življenja. S pomočjo projekta Sodelovanje med LAS-i: Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem našo Triglavsko zakladnico bogatijo tudi vsebine iz Biosfernega območja Kras in porečje Reke ter Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje.

Triglavska zakladnica

Foto: TNP

V veljavo stopil zakon o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge

Danes je v veljavo stopil Zakon o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih (ZNUAPK).

Foto: Pixabay

S tem zakonom se določajo nujni ukrepi za preprečevanje in zgodnje odkrivanje afriške prašičje kuge pri divjih prašičih, za zmanjšanje tveganja za vnos in širjenje APK v Republiki Sloveniji, nujni ukrepi za območja visokega tveganja ter nujni ukrepi za obvladovanje in izkoreninjenje APK pri divjih prašičih v Republiki Sloveniji.

Generalni direktor Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin imenuje skupino strokovnjakov, ki vključuje veterinarje, lovce, biologe, epizootiologe in po potrebi tudi druge strokovnjake, ki bo pomagala določiti območja z omejitvami ter ustrezne ukrepe.

Načrt ravnanja za upravljavce lovišč

Vsak upravljavec lovišča bo moral pripraviti načrt ravnanja, ki bo obvezen za vse lovce. Načrt mora vsebovati: odgovorno osebo za pripravo in posodabljanje načrta ravnanja ter njene kontaktne podatke, odgovorne osebe za izvajanje biovarnostnih ukrepov pri lovu in njihove kontaktne podatke; postopke ob izvajanju individualnega lova; postopke ob izvajanju skupinskega lova; postopke ob izvajanju lova s psi; ravnanje z odstreljenimi divjimi prašiči; postopke ob najdbi poginulega divjega prašiča; postopke in evidence glede krmljenja divjih prašičev; način odstranjevanja ŽSP v lovski zbiralnici; datum priprave in posodobitve načrta ravnanja; žig in podpis odgovorne osebe upravljavca lovišča.

Upravljalci lovišč morajo načrte pripraviti v 60 dneh po tem, ko bo osnutek načrta ravnanja za lovce objavljen na spletnih straneh Uprave in ministrstva.

Usposabljanje

Uprava bo v sodelovanju s Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavodom za gozdove Slovenije in Lovsko zvezo Slovenije pripravila ter zagotavljala izvedbo programov usposabljanj za izvajalce določenih nujnih ukrepov po potrditvi APK. Usposabljanje je obvezno za posameznike za aktivno iskanje poginulih divjih prašičev na območjih z omejitvami in izvajalce izrednega odstrela na območjih z omejitvami ter tudi za lovce, ki izvajajo intenzivirani lov na divje prašiče na določenem območju z omejitvami.

Ukrepi

Ukrepi se začnejo izvajati z dnem uveljavitve sklepa generalnega direktorja uprave, s katerim določi visoko stopnjo ogroženosti na podlagi epizootioloških razmer glede APK v sosednjih državah.

Nujni ukrepi, ki se izvajajo za preprečevanje in zgodnje odkrivanje APK pri divjih prašičih, pa so: prepoved prejemanja in odpreme živih divjih prašičev na druge lokacije; intenzivni odstrel divjih prašičev; prepoved in omejitev krmljenja na krmiščih; biovarnostni ukrepi v zvezi z lovom in ustrezno ravnanje z najdenimi poginulimi divjimi prašiči.

Podroben prispevek o tem, kaj čaka slovenske lovce po sprejetju zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih, bo objavljen v februarski številki glasila Lovec.

Zakon o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih (ZNUAPK)

PKP7 prinaša 30 % znižanje načrtovanega odvzema za upravljavce lovišč

Državni zbor RS je včeraj na 55. izredni seji s 50 glasovi za in 7 proti izglasoval Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije covid-19 (PKP7).

Foto: Državni zbor RS / Matija Sušnik

Glavni cilj zakona je omiliti in odpraviti posledice covid-19, tudi na področju lovstva. V 57. členu PKP7 je tako navedeno, da se ne glede na 2. točko prvega odstavka 21. člena Zakona o divjadi (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08, 46/14 – ZON-C, 31/18, 65/20, 97/20 – popr.) pri izvajanju načrtovanega odvzema posameznih vrst parkljaste divjadi v letu 2020 upravljavcem lovišč in lovišč s posebnim namenom dovoli znižanje do 30 % od načrtovanega odvzema posamezne parkljaste divjadi, kot je določeno v letnem načrtu posameznega lovsko-upravljavskega območja za leto 2020.

Epidemiološke razmere in ukrepi za omejitev širjenja bolezni covid-19 v letu 2020 so namreč bistveno vplivali na možnost izvajanja lova oz. doseganje načrtovanega odvzema vseh vrst divjadi. Čeprav je bil lov kot dejavnost, ki se izvaja pod pogoji javne službe, dovoljen, je bilo izvajanja lova oteženo zaradi večjega pritiska prebivalcev v lokalne gozdove, bistveno manjše intenzitete lova v številnih loviščih zaradi spoštovanja vladnih ukrepov in priporočil zdravstvene stroke, nezmožnosti izvajanja učinkovito organiziranih skupinskih lovov, karantene in samoizolacije številnih lovcev, in tudi zaradi bistveno manjših izgub divjadi v obdobju najbolj intenzivne omejitve javnega življenja.

Dežurstvo na sedežu Lovske zveze Slovenije

Strokovna služba LZS sporoča članicam Lovske zveze Slovenije, lovcem in poslovnim partnerjem, da bo kljub kolektivnemu dopustu od petka, 25. decembra 2020, do ponedeljka, 4. januarja 2021, zagotavljala dežurstvo na sedežu LZS od ponedeljka, 28. decembra, do vključno četrtka, 31. decembra 2020.

Hvala za razumevanje in lovski zdravo.

Kolektiv Strokovne službe LZS

Upravni odbor LZS se je sestal na 6. seji

Upravni odbor LZS se je 22. decembra sestal na svoji 6. seji, ki je potekala preko videokonference.

Na seji so se člani Upravnega odbora informirali o pripravi novih 10 letnih načrtov lovsko-upravljavskih območij, predsednik LZS mag. Lado Bradač je podal informacije v zvezi z izgradnjo Nacionalnega lovskega centra v Lukovici.

Člani Upravnega odbora so med drugim potrdili predavateljske aktive za izvedbo usposabljanja za preizkus znanja o ravnanju z lovskim orožjem in tečajem za pripravo na teoretični del lovskega izpita v letu 2021.

Upravnemu odboru pa se je predstavil tudi novi direktor Strokovne službe LZS mag. Božo Zakrajšek

Sestanek Komisije za mednarodne odnose

Včeraj, 21. decembra, se je na videokonferenčni seji sestala Komisija za mednarodne odnose.

Na 3. redni seji je Komisija za mednarodne odnose pregledala poročila o opravljenih aktivnostih, ki so bile letos zaradi covid-19 nekolilko okrnjene, bilanco ter porabljena sredstva.

Komisija je med drugim potrdila osnutek finančnega plana za leto 2021, ko naj bi LZS na Bledu izvedla tudi letos odpovedano zasedanje Delovne skupnosti lovskih zvez jugovzhodnega alpskega prostora (DSLZJAP – AGJSO).

ANKETA o cepljenju proti virusu SARS-CoV-2

Študentje Medicinske fakultete Univerze v Mariboru prosijo za vašo pomoč pri raziskavi.

Foto: Pixabay

Povezava do spletnega vprašalnika je https://1ka.arnes.si/cepivo

Študentje Medicinske fakultete Univerze v Mariboru pod mentorstvom dr. Matjaža Zwitterja ter v sodelovanju z ekipo COVID-19 Sledilnika opravljajo raziskavo o odnosu Slovencev do cepljenja proti virusu SARS-CoV-2.  

“Živimo v časih, ko je bolj kot kadarkoli prej potrebno stopiti skupaj in narediti nekaj drug za drugega. Obetamo si kakovostne rezultate – ki jih bomo javno delili – in medijsko odmevnost, del katere, kot košček v mozaiku, ste lahko tudi vi. Srčna hvala za pomoč in ostanite zdravi!”

Nina Starešinič, Rok Arh, Tina Gabrovec, Lucija Jazbec, Luka Petravić, Nika Rupčič, Lea Zorman

Seja Komisije za lovsko kulturo

Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi se je 21. decembra sestala na zadnji letošnji seji.

Komisija je na 7. redni seji obravnavala še zadnja prispela poročila in odločala o izplačilu sredstev v okviru javnih pozivov ter finančne pomoči za odmevne nastope, pregledala finančno poslovanje v letošnjem letu in se seznanila z zadnjimi informacijami o petem ponatisu knjižice Stopinje in sledovi živali v naravi, ki je že v tisku.

Člani komisije so med drugim razpravljali tudi o uvedbi statusa “lovec kulturnik” ter o imenovanju zunanjih strokovnih svetovalcev komisije na področju odnosov z javnostmi.

Na seji uredniškega odbora o izidu nove knjige, spletni strani in zaključku literarnega natečaja

Uredniški odbor glasila Lovec, Zlatorogove in Strokovne knjižnice ter spletne strani LZS je sklical svojo četrto sejo v tem mandatu v sredo, 16. decembra.

Na skoraj dvournem srečanju so se s pomočjo videopovezave sestali predsednik Uredniškega odbora dr. Arpad Köveš, člani Bojan Avbar, dr. Boštjan PokornyMarjan GselmanMarko Rajkovič in Jurij Lampe ter podpredsednik LZS dr. Srečko Felix Krope, odgovorna urednica Jasna Kovačič Siuka, tajnik uredništva Andrej Miklavčič in svetovalka za odnose z javnostmi LZS Urša Kmetec.

Kmalu nova knjiga iz zbirke Zlatorogova knjižnica

Na seji so pregledali realizacijo sklepov in sprejeli zapisnik tretje seje. V letu 2020 je izšlo enajst številk Lovca, kot prva v letu jubilejna številka ob 110-letnici glasila. Kmalu bo izšla že 43. knjiga Zlatorogove knjižnice Bolezni prostoživečih živali in varna priprava mesa divjadi, ki so jo napisali dr. Diana Žele Vengušt, dr. Gorazd Vengušt, mag. Darko Veternik in mag. Štefan Vesel. Knjiga, ki so jo napisali lovski javnosti dobro znani veterinarji, na več kot 400 straneh ponuja veliko uporabnega čtiva za slovenske lovce.

Nova spletna stran LZS v pripravi

Člani uredniškega odbora so pregledali opravljene aktivnosti glede na vsebinski načrt v letu 2020 ter se seznanili s finančnim in vsebinskim načrtom za leto 2021. Svetovalka za odnose z javnostmi je predstavila osnutek nove spletne strani LZS, ki bo ponudila novo vizualno podobo, koledar dogodkov in omogočila lažje brskanje med vsebinami. Uporabnikom bo predvidoma na voljo v prvi polovici leta 2021.

Ob izteku Literarnega natečaja 2020 je poročilo o njem podal Bojan Avbar, ki je bil v komisiji skupaj s Francem Rotarjem in predsednikom komisije Francem Černigojem. Na javni natečaj za literarna besedila z lovsko tematiko je v letu 2020 prispelo devet proznih in sedemnajst pesniških besedil. Poslana besedila kažejo, da natečaj med slovenskimi lovci živi. Besedil je sicer manj kot lani, a so večinoma kakovostna in bodo obogatila revijo Lovec v letu 2021.

Komisija za lovska priznanja obravnavala 48 predlogov

Komisija za lovska odlikovanja in priznanja je 15. decembra zasedala na 7. seji (drugi v videokonferenčni obliki).

Seje sta se udeležila dva od treh članov ter strokovni sodelavec LZS. Tretji član je zaradi težav pri vzpostavitvi e-povezave svoja stališča glede podanih predlogov predhodno pisno posredoval.

Komisija je obravnavala 48 rednih predlogov in ugovor na zavrnitev 8 predlogov, ki so bili zavrnjeni, ker niso vsebovali potrebne pisne obrazložitve. Odobrila je podelitev 6 predlogov za red za lovske zasluge III. stopnje, 12 predlogov za podelitev zlatega znaka za lovske zasluge in 18 predlogov za podelitev znaka za lovske zasluge.

Pogoji za podelitev odlikovanj so natačno opredeljeni v pravilniku

Zavrnila je podelitev 3 redov za lovske zasluge I. stopnje, 5 redov za lovske zasluge II. stopnje in 4 redov za lovske zasluge III. stopnje. Ob dodatnih obrazložitvah je odobrila podelitev 7 na 2. seji zavrnjenih odlikovanj ter ponovno zavrnila 1 predlog za podelitev odlikovanja.

Komisija je kot tolikokrat do sedaj ugotovila, da nekatere predlagateljice pred podajo predlogov ne preučijo veljavnega pravilnika, predvsem priloge 1, kjer so natančno opredeljeni pogoji, ki jih mora predlagani izpolnjevati za podelitev odlikovanja.

Sestal se je Strokovno-znanstveni svet

Na 3. seji Strokovno-znanstvenega sveta, ki je potekala 14. decembra, preko aplikacije MS Teams, so člani sprejeli sklep, da se nagradi vse prejete naloge z razpisa za najboljša študentska zaključna dela v letu 2020, avtorje pa pozove, da pripravijo prispevke za Zlatorogov zbornik. 

Člani Strokovno-znanstvenega sveta so se med drugim dogovorili tudi, da se Slovenski lovski dan 2020, ki zaradi epidemije covid-19 ni bil izpeljan, izvede v februarju 2021 v on-line obliki. Tema dogodka bo zelo aktualna problematika divjadi na nelovnih površinah.

Seja Komisije za upravljanje z divjadjo

Komisija za upravljanje z divjadjo LZS je imela 11. decembra 4. videokonferenčno sejo.

Seje se je udeležilo vseh sedem članov komisije, podpredsednik komisije mag. Aleš Klemenc, novi direktor LZS mag. Božo Zakrajšek in svetovalec za ekologijo divjadi.

Sejo je vodil predsednik komisije dr. Ivan Kos. Na seji so obravnavali poročilo o izvajanju programa dela za leto 2020, potek priprav na izdelavo lovskoupravljavskih načrtov in pripravo pripomb ter prejete pobude in predloge.

Četrti potrjeni primer aviarne influence v Ljubljani

Nacionalni veterinarski inštitut je obvestil o novem pozitivnem rezultatu preiskave na visoko patogeno aviarno influenco podtipa H5N8.

Foto: Pixabay

Okuženi poginuli labod grbec (Cygnus olor) je bil najden na Koseškem bajerju v občini Ljubljana. Gre četrti primer okužbe z aviarno influenco pri prostoživečih pticah v Sloveniji in drugi na Koseškem bajerju.

Ukrepi, sprejeti 4. 12. 2020, ostanejo v veljavi.

Dodatne informacije so dostopne na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Le še nekaj dni do zaključka fotografskega natečaja!

Fotografski natečaj »Motivi Natura 2000«, ki ga je Zavod za ribištvo Slovenije v letu 2020 organiziral v sklopu projekta Life for Lasca se nezadržno bliža zaključku.

Vendarle je ostalo še nekaj decembrskih dni, ki lahko skozi objektiv pričarajo še veliko čudovitih utrinkov iz narave. Zato vas ekipa Life for Lasca ponovno vljudno vabi, da delite vaše posnetke, se potegujete za bogate nagrade ali pa si ogledate galerijo že prejetih fotografij.

Več na spletni strani lifeforlasca.eu

Zdravstveno stanje divjadi v Sloveniji v letu 2020

Na Inštitutu za patologijo, divjad, ribe in čebele Veterinarske fakultete v Ljubljani so v letu 2020 opravili 67 sekcij trupel in patoanatomskih pregledov trupel ali organov prostoživečih živali, ki so jih prejeli iz 44 različnih lovskih družin.

Foto: Pixabay

Pregledali so 9 različnih živalskih vrst, različne starosti in spolov. V letu 2020 največji delež pregledanih vrst predstavljata srnjad in gams.

Vzroki pogina divjadi

Kot vzrok pogina v prvi polovici leta 2020 ugotavljajo bolezni, ki jih povzročajo notranji zajedavci, virusi in gnojne bakterije. Ugotavljajo tudi močno invadiranost s klopi, jelenjo ušjo, nosnimi in kožnimi zolji in dlakožeri. Pri gamsih še vedno pogosto potrdijo prisotnost garij. Pri lisici in jazbecu so potrdili prisotnost virusa pasje kuge. V več primerih so potrdili prisotnost gnojnih bakterij.

Od oktobra letos se v Evropi spet pojavlja zelo nevaren patogen podtipa H5N8, znan tudi kot ptičja gripa. Podrobneje o ptičji gripi bo objavljeno v reviji Lovec.

Ptičja kuga in afriška prašičja kuga

Afriška prašičja kuga se še vedno počasi, vendar nezadržno širi. Zgolj v novembru 2020 je bila afriška prašičja kuga na novo ugotovljena v 24 državah, in sicer v devetih v Evropi (Nemčija, Madžarska, Latvija, Moldavija, Poljska, Romunija, Rusija, Srbija in Ukrajina), dvanajstih v Aziji in štirih v Afriki.

Za zgodnje ugotavljanje prisotnosti bolezni in njeno razširjenost je javljanje najdenih poginov ključnega pomena, zato je s strani lovcev pomembno pozorno spremljanje okolice in morebitnih sprememb v vedenju prostoživečih ptic. V primeru najdenih poginov upoštevajte priporočila Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Poročilo o spremljanju zdravstvenega stanja divjadi v Sloveniji v letu 2020 je v celoti dostopno na članski spletni strani LZS, pod zavihkom Komisija za upravljanje z divjadjo – ostali dokumenti.

Nalepke za leto 2021 že poslane

Hologramske nalepke za lovske izkaznice za leto 2021 že poslane.

Lovske družine obveščamo, da so bile 4. decembra po pošti na 411 naslovov poslane hologramske nalepke za lovske izkaznice za leto 2021.

Foto: Barbara Ložar

Tretji potrjen primer aviarne influence – priporočajo opustitev lova na race mlakarice

Nacionalni veterinarski inštitut je pred dnevi obvestil o tretjem potrjenem primeru aviarne influence v občini Ljubljana.

Foto: Pixabay

Nacionalni veterinarski inštitut je pred dnevi obvestil o pozitivnem rezultatu preiskave na visoko patogeno aviarno influenco (HPAI) podtipa H5N8 pri poginjenemu labodu grbcu (Cygnus olor), najdenem v občini Ljubljana. Gre za tretji potrjen primer pri prostoživečih pticah pri nas.

Lov na race mlakarice predstavlja velik dejavnik tveganja za širjenje bolezni med prostoživečimi pticami in prenos na perutnino, zato lovcem priporočajo opustitev lova oziroma dosledno izvajanje biovarnostnih ukrepov. 

Državno središče za nadzor bolezni je sprejelo naslednji sklep: celotno ozemlje Republike Slovenije se opredeli kot območje z izrazitim tveganjem, na katerem se izvajajo naslednji ukrepi:

a) domačo perutnino in ptice v ujetništvu se:

– zadržuje v zaprtih prostorih oziroma na način, da se prepreči stik s prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi; zaradi dobrobiti se lahko vodni perutnini omogoči dostop do vode, vendar je pri tem treba preprečiti fizični stik s prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi;

– krmi in napaja v zaprtih oziroma pokritih prostorih;

b) oskrbovanje perutnine z vodo iz površinskih vodnih zajetij, do katerih imajo dostop prostoživeče vodne ptice, je dovoljeno po obdelavi vode, ki zagotavlja inaktivacijo virusov aviarne influence (npr. prekuhavanje, uporaba filtrov, UV razkuževanja ali kemijskih substanc, kot je npr. kloriranje);

c) krmljenje prostoživečih vodnih ptic ni dovoljeno; s tem se zmanjša nepotrebno zadrževanje ptic na posameznih mestih in možnost prenosa virusa med njimi ter na perutnino in ptice v ujetništvu preko kontaminirane obutve in obleke;

č) zbiranje perutnine in drugih ptic v ujetništvu na trgih, predstavah, razstavah in kulturnih prireditvah, razen če se taki dogodki organizirajo in izvedejo tako, da je tveganje širjenja virusov z ptic, ki bi bile lahko okužene, na druge ptice kar najbolj zmanjšano.

Več informacij je dostopnih na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

ZAPRTO dopolnilno izobraževanje za lovske čuvaje

7. decembra razpisano obnovitveno usposabljanje za lovske čuvaje v e-izvedbi je zaradi doseženega maksimalnega števila prijav ŽE ZAPRTO!

Prijave v Lisjaku trenutno niso mogoče. Novo usposabljanje bo odprto konec decembra ali v začetku januarja 2021!

Ponovno predlagamo, da v sistem najprej prijavite tiste člane, ki obnovitveno usposabljanje nujno potrebujejo, zatem pa tudi ostale lovske čuvaje, ki jim je od zadnjega obnovitvenega usposabljanja preteklo manj kot pet let.

Foto: arhiv LZS

PONOVNO ODPRTO: dopolnilno izobraževanje za lovske čuvaje (e-izvedba)

Komisija za lovsko-čuvajsko službo LZS je PONOVNO odprla obnovitveno usposabljanje za lovske čuvaje v e-izvedbi!

Foto: arhiv LZS

Prijave potekajo preko aplikacije Lisjak. Število prijav je omejeno na 100 udeležencev. Pred prijavo preverite, ali imajo vsi prijavljeni v Lisjaku objavljen delujoč elektronski naslov!

Predlagamo, da v sistem najprej prijavite tiste člane, ki obnovitveno usposabljanje nujno potrebujejo, zatem pa tudi ostale lovske čuvaje, ki jim je od zadnjega obnovitvenega usposabljanja preteklo manj kot pet let.

Udeleženec bo po e-pošti prejel uporabniško ime in geslo za prijavo v sistem. Uporabniško ime in geslo bosta veljavna 14 dni od prejema. To pomeni, da bodo prijavljeni imeli 14 dni časa, da opravijo zahtevane obveznosti.

Kotizacija znaša 20 €. Tečajnik bo prejel dnevnik lovskega čuvaja in nalepko lovskega čuvaja, LZS pa mu bo v Lisjaku vpisala, da je opravil obnovitveno usposabljanje. Če kotizacija ne bo plačana, usposabljanje ne bo vpisano v Lisjaku.

Izobraževanje bomo ponovno odprli tudi v januarju 2021.

4. seja Komisije za lovsko kinologijo

Komisija za lovsko kinologijo se je 3. decembra sestala na 4. seji.

Glavna tema seje je bila obravnava osnutka pravilnika o uporabi lovskih psov v lovišču. Točka seje ja bila namenjena stanju v času epidemije covid-19 in težavam ter odpovedim prireditev. Člani so razpravljali tudi o nadgradnji modula kinologija v aplikaciji Lisjak.

Po zaključku seje je podpredsednik mag. Aleš Klemenc spomnil na oddajo pobud za lovskoupravljavske načrte, k čemer LZS poziva vse članice in člane članic.

Novi direktor Strokovne službe LZS je mag. Božo Zakrajšek

Strokovno službo Lovske zveze Slovenije od 1. decembra 2020 vodi novi direktor, mag. Božo Zakrajšek.

Foto: Barbara Ložar

Mag. Božo Zakrajšek je član Lovske družine Mokrc in dolgoletni član predavateljskega aktiva veterinarjev LZS na izobraževanjih lovskih čuvajev ter usposobljenih oseb za prvi pregled uplenjene divjadi za področje veterinarske zakonodaje in bolezni divjih živali. Prav tako že vrsto let predava lovskim pripravnikom v predavateljskem aktivu Postojnsko-Bistriške Zveze lovskih družin tematiko rogarji.

Zaposlen je bil na Veterinarski fakulteti Ljubljana, na Inštitutu za patologijo divjadi, bil je vodja mejne veterinarske inšpekcije Urada za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, zadnja leta pa je na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana opravljal delo uradnega veterinarja za inšpekcijski nadzor pri uvozu pošiljk živalskega izvora in živih živali iz tretjih držav na teritorij EU.

mag. Božo Zakrajšek

Sestala se je Komisija za lovsko strelstvo in lovsko orožje

Komisija za lovsko strelstvo in lovsko orožje se je 1. decembra sestala na videokonferenčni seji in pregledala delo ter porabljena sredstva v letu 2020.

Člani komisije so potrdili tudi tekmovalna pravila za leto 2021 in pregledali pripravljen koledar tekmovanj v letu 2021, ki bo potrjen naknadno, na dopisni seji po zaključku seje FITAS.

Dogovorjeno je bilo tudi glede obnovitve licenc za sodnike in izobraževanja novih sodnikov. Na koncu seje je podpredsednik LZS mag. Aleš Klemenc pohvalil delo komisije in izrekel pohvale in čestitke za uspešno izvedbo državnega prvenstva 2020 v Pragerskem.

Oglejte si novembrsko oddajo Dober pogled

V novi oddaji o lovstvu na ogled prispevek o Lovski družini Grgar ter predstavitev šarivcev ter prinašalcev. V oddajo se je oglasil tudi predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Lado Bradač.

Oddaje Dober pogled si lahko ogledate na Youtube kanalu Lovske zveze Slovenije in na naši spletni strani (TUKAJ).

Skupna seja Komisije za lovsko-čuvajsko službo LZS in Komisije za lovsko-čuvajske izpite

Včeraj, 30. novembra, je potekala skupna, videokonferenčna seja Komisije za lovsko-čuvajsko službo LZS in Komisije za lovsko-čuvajske izpite.

Člani Komisije za lovsko-čuvajsko službo LZS in Komisije za lovsko-čuvajske izpite so med drugim razpravljali o poteku obnovitvenega usposabljanja za lovske čuvaje, o izvedbi izpitov za lovske čuvaje, ko zaradi epidemije covid-19 izobraževanj ni mogoče izvesti v živo, ter o pripravi on-line predavanj in izpitov za lovske čuvaje.

Ustanovna seja Zelenega sklada

Zeleni sklad LZS se je 26. novembra sestal na svoji ustanovni seji. Udeležili so se jo štirje od petih članov ter Strokovna služba LZS.

Za predsednika Zelenega sklada v mandatu 2020-2024 je bil na ustanovni seji, ki je potekala preko videokonference, izvoljen Ivan Malešič, za podpredsednika pa Branko Žiberna.

Zeleni sklad je obravnaval prispelo vlogo za pomoč ter med drugim sklenil, da Upravnemu odboru LZS predlaga, da se zaradi epidemije covid-19 dobrodelni ples s februarskega termina prestavi do nadaljnjega. Kljub temu se poišče primerne kandidate za gostitelja dobrodelnega plesa v letu 2021.

Uvodna predstavitev procesa obnove 10 letnih gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov

Zavod za gozdove Slovenije in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vabita na Uvodno predstavitev procesa obnove 10-letnih območnih gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov, ki bo v sredo, 2. decembra, od 9. do 12. ure, v obliki spletne konference.

Vsebina

 1. Proces obnove območnih gozdnogospodarskih in lovskoupravljavskih načrtov
 2. Zbiranje pobud za izboljšanje upravljanja z gozdovi in prostoživečimi živalskimi vrstami
 3. Sistem in organiziranost gozdnogospodarskega in lovskoupravjavskega načrtovanja
 4. Gozdni dialog

Vir: ZGS

Spoštovane lovke in lovci!

Inšpekcija za lovstvo in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sta prejela številne prijave, da se v lovskih domovih in kočah krši ukrepe vlade, ki prepovedujejo vsakršno zbiranje in združevanje ljudi. Tudi Lovska zveza Slovenije je bila opozorjena na nekatere primere.

Foto: Urša Kmetec

Do lovcev je marsikdo kritičen, zato moramo biti še posebej previdni. Dejstvo je, da organizacija zakuske ali druženja ne sodijo v okvir javne službe!

Poostren nadzor v lovskih domovih in kočah

Iz navedenih razlogov lovska inšpekcija v času trajanja razglasitve epidemije in sprejetih ukrepov za zajezitev le-te in trajanja skupnih lovov, t. j. do 31. 1. 2021 napoveduje poostren nadzor v lovskih domovih in kočah. V primeru neposredno zaznanih kršitev, bo lovska inšpekcija tudi sankcionirala kršitelje.

Skupinski lovi so dovoljeni, a z upoštevanjem varnostne razdalje 1,5 metra in uporabo zaščitne maske. Prepovedano je druženje po lovu ali pred njim, zato Lovska zveza Slovenije odsvetuje organizacijo skupnih lovov, če ni mogoče zagotoviti ustreznih pogojev in preprečiti širjenja virusa.

Verjamemo, da je večini lovcev v interesu, da bomo lahko tudi v bodoče, kljub zaostrenim razmeram zaradi epidemije, opravljali vse nujno potrebne aktivnosti v lovišču, seveda v okviru javne službe.

Spoštovanje priporočil NIJZ

Zato od vseh lovcev pričakujemo, da bodo spoštovali priporočila NIJZ in s tem varovali prenekaterega našega člana, ki sodi v rizično skupino, poleg tega pa bomo s takšnim ravnanjem varovali tudi naše solovce in naše bližnje družinske člane. Ne želimo si, da bi se zgodil primer množične okužbe znotraj članov društva.

Se pa ob tem zahvaljujemo vsem, ki ste dosledno spoštovali priporočila in opozarjali, da je nujno  tudi v primeru opravljanja javne službe upoštevati ukrepe. Velika večina se zaveda tveganja oziroma nevarnosti okužbe in svoje lastne odgovornosti.

Dober pogled in ostanite zdravi!

Lovska zveza Slovenije

nazadnje urejeno: 30. 11. 2020

Seja Komisije mladi in lovstvo

Video seja Komisije mladi in lovstvo je potekala 25. novembra. Udeležili so se jo štirje od petih članov ter Strokovna služba LZS.

Vse odločitve komisije so bile soglasne. Potrdili so predlagani dnevni red, nato zapisnika 2. seje in 3. dopisne seje. Predsednik komisije je podal informacijo z videokonfernčne seje predsednikov komisij in delovnih teles Upravnega odbora LZS. Ponovno so potrdili Gregorja Češarka kot člana komisije, kar so predlagali Upravnemu odboru LZS v potrditev.

Sledil je pregled porabe sredstev v letu 2020 in pregled razpoložljivih sredstev v letu 2020. Člani komisije so sklenili, da bodo v sodelovanju s Komisijo za izobraževanje natisnili lovske karte spomin v nakladi 10.000 izvodov. V letu 2021 pa bodo nadaljevali s projektom EKO igre.

                      

Sestala se je Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi

Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi LZS se je 19. novembra sestala na 6. redni seji.

Na dvourni seji, ki je potekala preko videokonference, je sodelovalo vseh sedem članov komisije in podpredsednik LZS mag. Aleš Klemenc.

Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi je na podlagi prejetih poročil o izvedbi projektov in usposabljanj odobrila izplačila sredstev iz javnega poziva Lovska kultura 2020 in razpisa za usposobljene članice 2020.

Komisija je obravnavala priprave za ponatis razširjene izdaje knjižice Stopinje in sledovi, predloge za podelitev plaket za lovsko kulturo ter med drugim razpravljala tudi o imenovanju zunanjih strokovnih sodelavcev komisije za področje odnosov z javnostmi.

6. videokonferenčna seja Komisije za lovska priznanja in odlikovanja

Komisija za lovska priznanja in odlikovanja LZS se je 17. novembra sestala na 6. seji, ki je tokrat potekala preko videokonference.

Vse odločitve o podelitvah odlikovanj so bile podane že prej pisno, tako je v odločanju lahko sodeloval tudi član Komisije za lovska priznanja in odlikovanja, ki trenutno ne more dostopati do videokonferenčne povezave preko sistema MS Teams.

Komisija za lovska priznanja in odlikovanja je na tokratni seji obravnavala 50 predlogov za podelitev odlikovanj, 44 podelitev je odobrila, 6 pa zavrnila.

Sestanek predsednikov komisij LZS

Včeraj, 17. novembra, je potekala seja predsednikov komisij in delovnih teles Upravnega odbora LZS. Na dnevnem redu je bilo delo komisij in delovnih teles v razmerah epidemije covid-19 in šesti paket ukrepov za omilitev posledic epidemije (PKP6).

Predsedniki komisij so predstavili dosedanjo realizacijo načrtov dela ter potek dela komisij do konca leta 2020. Komisije se, poleg klasičnih korespondenčnih sej, pripravljajo na seje prek videokonferenčnega sistema MS Teams, nekatere pa so jih tudi že izvedle.

Izvedba programov komisij v večini primerov poteka optimalno glede na omejitvene ukrepe epidemije, nekateri programi pa se spreminjajo in se prenašajo v naslednje leto. Komisije si tudi s finančnimi sredstvi medsebojno pomagajo pri izvedbi posameznih programov, ki so lažje izvedljivi glede na trenutne omejitvene ukrepe epidemije.

Za še boljše obveščanje se načrtuje nadgradnja aplikacije LISJAK, ki bo, ko bo v celoti dograjena, omogočala neposredno obveščanje s kratkimi sporočili (e-pošta in SMS) vseh slovenskih lovk in lovcev.

Ukrepi iz šestega protikoronskega paketa (PKP6) na področju lovstva

Na področju lovstva sta v okviru šestega protikoronskega paketa (PKP6) predlagana dva ukrepa, in sicer znižanje koncesijske dajatve in nadomestilo za izgubljen prihodek lovišč s posebnim namenom (LPN).

Foto: Urša Kmetec

Znižanje koncesnin upravljavcem lovišč

Zaradi izrednih razmer in ukrepov, ki so bili izvedeni za preprečevanje širjenja covid-19 se upravljavci lovišč srečujejo s težavami pri izvajanju trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, vključno z izvedbo odstrela in prodajo divjačine ter pridobivanju prihodkov iz naslova lovnega turizma. Ker je polovica prihodka od koncesnin namenjenih državi in polovica občinam, na območju katerih leži posamezno lovišče, se koncesnina zniža le za tisti delež, ki sicer pripada državi.

Nadomestilo LPN za izgubljen prihodek

Zaradi izpada dohodka od divjadi in iz dohodka od poslovanja lovišč, kjer je največji del tržne dejavnosti poslovanja lovišč predstavlja lovni turizem, ki je v času omejitve gibanja onemogočen, Zavod za gozdove Slovenije kot upravljavec desetih lovišč s posebnim namenom ne bo mogel zagotoviti finančnih sredstev za delovanje le-teh. Z določbo v PKP6 se zagotovi nadomestilo za izgubljen prihodek lovišč s posebnim namenom.

Predlog Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covid-19 (PKP6), ki določa začasne ukrepe za omilitev in odpravo posledic nalezljive bolezni covid-19, je vlada sprejela na dopisni seji 10. 11. 2020. Vlada je predlog zakona že poslala v obravnavo in sprejem v državni zbor.

 Vir: MKGP

Novi ukrepi vlade prepovedujejo zbiranje tudi do šest ljudi!

Vlada RS je 12. novembra 2020 izdala Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list št.163/20).

Ob polnoči je v veljavo stopil prvi od novih ukrepov, ki prepoveduje zbiranje ljudi. Omejitev velja tudi za člane lovskih družin. Izjema pri tem so samo člani istega gospodinjstva in ožji družinski člani.

Člane lovskih družin zato prosimo, da to omejitev spoštujejo in prispevajo k preprečevanju širjenja nalezljive bolezni covid-19!

 

 

Srečanje s koroškimi zamejskimi lovci odpovedano

Z Lovske zveze (LZ) Maribor so sporočili, da zaradi epidemije covid-19 tradicionalnega srečanja in druženja s člani Kluba prijateljev lova Celovec letos ne bo.

Letošnjega srečanja s korošimi zamejskimi lovci v Polskavi ne bo (Foto: Marjan Toš).

Mariborska LZ je s koroškimi zamejskimi lovci vzpostavila tesno sodelovanje, ki je veliko pripomoglo tudi k utrjevanju stikov med matičnim narodom in slovensko manjšino na Koroškem.

Med lovci so se stkale trdne osebne vezi in iskreno prijateljstvo. V duhu lovskega tovarištva in prijateljstva so potekala tudi vsakoletna jesenska lovska srečanja s skupnim lovom na malo divjad po mnogih lovskih družinah na Štajerskem, zadnja leta pa v LD Polskavi.

Mariborski organizatorji so dolgo upali, da bo čas pandemije do letošnjega sv. Martina mimo, in da bodo tudi letošnje srečanje na Polskavi lahko izvedli. Zaradi nastalih razmer in priporočil  NIJZ pa so morali letošnje srečanje lovcev iz LZ Maribor in KPL Celovec dokončno odpovedati.

So pa že napovedali, da bo prihodnje leto srečanje še prijetnejše in poplačano s še večjimi darovi boginje Diane. Ta je namreč koroškim zamejskim lovcem med štajerskimi prijatelji običajno vedno zelo naklonjena.

Marjan Toš

Dopolnilno izobraževanje za lovske čuvaje (e-izvedba) ZAPRTO!

Obveščamo vas, da je dopolnilno izobraževanje za lovske čuvaje v sistemu Lisjak trenutno zaprto.

Odziv na dopolnilno izobraževanje za lovske čuvaje (e-izvedba) je velik, kar nas veseli. Sporočamo vam, da prijave v tem trenutku niso več možne; izobraževanje za sprejete prijavljene pa že poteka.

Naslednji razpis za dopolnilno izobraževanje za lovske čuvaje (e-izvedba) lahko pričakujete v začetku decembra.

Foto: arhiv LZS

Seja Upravnega odbora LZS preko videokonference

Včeraj, 3. novembra, je bila sklicana in izvedena 5. seja Upravnega odbora Lovske zveze Slovenije.

Seje, ki je potekala preko videokonference, se je na daljavo udeležilo 27 od 33 članov upravnega odbora, ki so tvorno sodelovali v diskusiji in potrdili predlagane sklepe.

Na dnevnem redu je bilo imenovanje direktorja Strokovne službe LZS, predsednik mag. Lado Bradač je podal informacijo o izvajanju lova v času splošne prepovedi zbiranja oziroma razglašene epidemije v Republiki Sloveniji. Upravni odbor se je seznanil s poročilom Nadzornega odbora LZS o izvedenem nadzoru v Strokovni službi LZS na področju skladnosti materialno finančnega poslovanja z zakonskimi, podzakonskimi in internimi akti LZS, pisarniškega poslovanja in vodenje arhiva ter dela v uredništvu revije Lovec.

Upravni odbor je sprejel vsebinski in finančni načrt LZS za leto 2021 ter določil članski prispevek in ostale postavke LZS za prihodnje leto. Upravni odbor je med drugim potrdil tudi imenovanje predstavnika LZS v Svet zavoda Triglavski narodni park ter se seznanil z odstopom člana Komisije mladi in lovstvo.

Videokonferenca je potekala preko orodja MS Teams, za katerega je LZS pridobila licenco, in ki jo bodo uporabljali tudi na drugih sestankih komisij in pri izobraževanjih.

Oddaja pobud za lovskoupravljavske načrte

Do 31. decembra 2020 poteka zbiranje pobud za izboljšanje upravljanja z gozdovi in prostoživečimi živalskimi vrstami.

Konec leta 2020 in v letu 2021 bo namreč potekala obnova območnih gozdnogospodarskih (GGN) in lovskoupravljavskih načrtov (LUN). Ti načrti bodo usmerjali razvoj slovenskih gozdov v naslednjih 10 letih. 

Proces prenove načrtov se začenja z zbiranjem pobud za izboljšanje upravljanja z gozdovi in prostoživečimi živalskimi vrstami, ki poteka do 31. decembra 2020.

Zainteresirane deležnike in lastnike gozdov vabijo k oddaji pobud preko spletnega obrazca. V času zbiranja javnih pobud bo organizirana tudi javna predstavitev poteka procesa izdelave in sprejemanja načrtov.

Pobude, ki jih podajo lastniki gozdov ali druga zainteresirana javnost, naj bodo prilagojene strateški ravni območnih načrtov in vezane na vsebine, ki jih območni gozdnogospodarski načrti po Zakonu o gozdovih in Pravilniku o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo obravnavajo.

Trenutno veljavni območni gozdnogospodarski in lovskoupravljavski načrti območij so dostopni na spletnem pregledovalniku ZGS, kjer je poleg besedila načrtov dostopno tudi kartno gradivo. 

 Vir: Zavod za gozdove Slovenije

ODPRTO dopolnilno izobraževanje za lovske čuvaje (e-izvedba)!

Komisija za lovsko-čuvajsko službo LZS je opravila testno izvedbo obnovitvenega usposabljanja na daljavo. Tema za letošnje leto je izbrana in bo enaka za vse, predvidoma do marca 2021.

Foto: arhiv LZS

Postopek prijave in opravljanja obnovitvenega usposabljanja 

LZS bo odprla obdobna usposabljanja preko namenskega programa Lisjak, ki bo številčno omejen na največ 100 udeležencev. Po oddani prijavi preko Lisjaka, bo vsak udeleženec po e-pošti prejel uporabniško ime in geslo za prijavo v sistem. Uporabniško ime in geslo bosta veljavni 14 dni od prejema.

Čas za sledenje predavanju, si bo udeleženec izbral sam. Po vsaki predelani in opravljeno snovi mu sistem označi, da je dejavnost opravil. Ko opravi vse dejavnosti, pridobi dostop do certifikata, da je opravil vse predpisane dejavnosti.

 

Dnevnik in nalepka lovskega čuvaja po pošti

LZS bo na tej podlagi izdala lovski družini – prijaviteljici račun za kotizacijo v znesku 20 €. Po plačilu bo tečajnik prejel dnevnik lovskega čuvaja in nalepko lovskega čuvaja, LZS pa mu bo v Lisjaku vpisala, da je opravil obnovitveno usposabljanje. 

Predlagamo, da v sistem najprej prijavite tiste člane, ki obnovitveno usposabljanje nujno potrebujejo, zatem pa tudi ostale lovske čuvaje, ki jim je od zadnjega obnovitvenega usposabljanja preteklo manj kot pet let.

doc. dr. Srečko Felix Krope, Komisija za lovsko-čuvajsko službo

Še nekaj dni za sodelovanje na javnem natečaju!

Konec oktobra se zaključuje javni natečaj za prozna in pesniška literarna besedila z lovsko tematiko v letu 2020, ki ga je razpisal Uredniški odbor Založništva LZS.

Uredniški odbor Založništva LZS je marca razpisal javni natečaj za prozna in pesniška literarna besedila z lovsko tematiko v letu 2020. Čas za prijave je do konca oktobra 2020.

Podrobna navodila in razpisni pogoji, roki in razpisane nagrade v marčevski številki revije Lovec, na strani 138.

Foto: Pixabay

Priporočila o izvajanju skupnih lovov z gosti v času razglašene epidemije nalezljive bolezni covid-19

19. oktobra 2020 je začel veljati Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni covid-19 na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 146/20), ki velja 30 dni.

Foto: Urša Kmetec

Na podlagi 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) je Vlada Republike Slovenije sprejela Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradi list RS, št. 155/20; v nadaljevanju: odlok, ki je začel veljati dne 27. 10. 2020).

Zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni covid-19 odlok začasno omejuje prehajanje med statističnimi regijami ter omejuje gibanje ljudi med 21. in 6. uro in začasno dovoljuje zbiranje do 6 ljudi, pod pogojem, da je zagotovljena minimalna varnostna razdalja, v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki so objavljena na spletni strani NIJZ.

Odlok določa tudi nekaj izjem, med drugim za dejavnosti, ki jih izvajajo pristojne službe, za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb. Pojasnilo, kaj je javna služba, smo že podali v predhodnem obvestilu!

Pod pogoji javne službe opravljajo lovske družine v skladu s sklenjenimi koncesijskimi pogodbami naloge s področja trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, med katerimi je tudi izvajanje načrtovanega odvzema divjadi v skladu z načrti upravljanja z divjadjo. Navedene naloge neposredno izvajajo člani lovskih družin.

Splošna omejitev gibanja oziroma prepoved zbiranja tako ne velja za člane lovskih družin, kadar v svojem lovišču, za katere imajo izdano lovsko izkaznico, izvajajo načrtovani odstrel in druge naloge s področja trajnostnega gospodarjenja z divjadjo (ocenjevanje škod od divjadi in na divjadi, pregled in prevzem uplenjene divjadi, izvajanje nalog lovsko-čuvajske službe …).

Vsak član lovske družine je dolžan opravljati tiste naloge, ki jih glede na trenutne razmere določi vsaka posamezna lovska družina. Pri izvajanju nalog pa je dolžan upoštevati vsa higienska priporočila NIJZ.

V kolikor izvajate javno službo, se lahko gibljete tudi v času omejitve gibanja ljudi, med 21. in 6. uro!

V javno službo konkretno sodi izvajanje lova na divje prašiče ali odstranitev povoženega kadavra divjadi s ceste. Morate pa predložiti ustrezno dokazilo (lovsko izkaznico za konkretno lovišče, podlaga je lahko tudi klic iz 112 oziroma obvestilo občana o povozu divjadi, torej vse, kar dokazuje, katero javno nalogo boste opravljali). V okvir javne službe sodi tudi lovsko čuvajska služba, kar dokazujete z izkaznico lovskega čuvaja.

Čeprav so skupni lovi, na katerih poleg članov lovskih družin pogosto sodelujejo tudi lovski gosti, ena izmed oblik lova, s katerimi lovci v skladu z letnim načrtom lovišča izvajamo odstrel divjadi, pa izjema, ki jo odlok določa za opravljanje nalog javne službe, velja le za člane lovskih družin, ne pa tudi za lovske goste.

Priporočamo, da kjer ni škod, in je mogoče z drugimi individualnimi oblikami lova zagotoviti predpisano doseganje načrtov, omejite izvajanje skupnih lovov.

Za lovske goste so zavezujoče vse splošne omejitve prehajanja med statističnimi regijami, kot tudi prepoved zbiranja ljudi. Lov oziroma izvajanje skupnih lovov in vseh drugih aktivnosti javne službe po Zakonu in divjadi in lovu je tako omejeno na člane lovske družine, ki ima sklenjeno koncesijsko pogodbe za upravljanje z določenim loviščem.

Strokovno utemeljenost ukrepov, ki jih predpisuje Odlok ugotavlja vlada Republike Slovenije vsakih 7 dni, ki ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, ali se ti ukrepi še naprej uporabljajo ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Državni zbor in javnost,

Glede na navedeno, vas bomo obvestili o morebitni spremembi oziroma odpravi ukrepov.

Lovska zveza Slovenije

Ustavimo afriško prašičjo kugo!

Afriška prašičja kuga (APK) ni nevarna za človeka, je pa lahko smrtonosna za prašiče in ima resne družbeno-ekonomske posledice za prizadete države, vključno z omejitvijo ali prepovedjo lova na okuženih območjih.

Območja, okužena z APK, trpijo znatne finančne izgube, predvsem zaradi omejitev trgovanja ter izvoza mesa in živali, edini način izkoreninjenja bolezni pa je množični zakol rejenih prašičev na prizadetem območju.

Poleg prašičereje in gospodarstva pojav bolezni vpliva tudi na divje živali in lov. Zaradi APK se populacije divjih prašičev občutno zmanjšajo ali celo izginejo, država pa se lahko odloči tudi za omejitev ali popolno prepoved lova na okuženih območjih.

Med letom 2016 in junijem 2020 je afriški prašičji kugi v Evropi podleglo 1,3 milijona prašičev. Glede na podatke iz Sistema EU za poročanje in obveščanje o boleznih živali (ADNS), v Sloveniji še nismo zabeležili pojava bolezni, vendar upoštevajoč razširjenost po Evropi obstaja tveganje, da se bolezen pojavi tudi pri nas, zato je pomembno, da sprejmemo primerne varnostne ukrepe.

Ključni so preventivni ukrepi

Cepiva za APK še ni, zato imajo pri zajezitvi bolezni ključno vlogo skupine in posamezniki, ki so v rednih stikih z domačimi ali divjimi prašiči. Najpogostejši prenašalec poleg okuženih domačih in divjih prašičev je človek, ki lahko virus nezavedno prenaša z okuženo obleko, obutvijo, opremo, mesnimi izdelki, prevoznimi sredstvi iz okuženih držav …

Za zajezitev APK je pomembno pravočasno odkrivanje, preprečevanje in poročanje o sumljivih primerih. Z rednim čiščenjem opreme, preprečevanjem stikov z divjimi prašiči in prepoznavanjem znakov bolezni lahko lovci, rejci in veterinarji ključno prispevajo k preprečitvi širjenja bolezni.

Več TUKAJ 

Evropska agencija za varnost hrane (EFSA)

Priporočila o izvajanju lovskih aktivnosti v času splošne omejitve zbiranja

Veljati je začel odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja v Republiki Sloveniji zaradi preprečitve širjenja covid-19. Kaj to pomeni za lovce?

Foto: Urša Kmetec

Danes, 9. 10. 2020, je začel veljati Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi (Uradni list RS, št. 138/20), ki zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni covid-19 začasno omejuje oziroma prepoveduje zbiranje ljudi v Republiki Sloveniji.

Odlok določa tudi nekaj izjem, med drugim za dejavnosti, ki jih izvajajo pristojne službe za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb.

Priporočila v celoti (pdf) TUKAJ 

Na podlagi 19. in 21. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04. 120/06- OdI.US, 17/08, 46/04-Z0N, 31/18, 65/20 in 97/20-popr.) opravljajo tudi lovske družine v skladu s sklenjenimi koncesijskimi pogodbami pod pogoji javne službe naloge trajnostnega gospodarjenja z divjadjo. Konkretno tako izvajanje lova oziroma jesenskih skupnih lovov ali ukrepanje v primeru povoženja divjadi, ocenjevanja škod sodi pod področje Javne službe za področje divjadi in lovstva in se ob upoštevanju ukrepov NIJZ mora izvajati.

I. Javna služba za področje divjadi in lovstva:

Na podlagi 19. in 21. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04. 120/06- OdI.US, 17/08, 46/04-Z0N, 31/18, 65/20 in 97/20-popr.) opravljajo tudi lovske družine v skladu s sklenjenimi koncesijskimi pogodbami pod pogoji javne službe naloge trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, in sicer:

 1. izvajanje načrtovanih ukrepov za varstvo divjadi in življenjskega okolja ter ukrepov za ohranjanje in izboljševanje življenjskih razmer za divjad;
 2. izvajanje načrtovanega odvzema divjadi v skladu z načrti upravljanja z divjadjo ter izvajanje odstrela bolne ali poškodovane divjadi;
 3. sodelovanje pri izvajanju ukrepov preventivnega zdravstvenega varstva divjadi in dostavljanje poginule divjadi v veterinarski pregled;
 4. vodenje predpisanih evidenc o uplenjeni in najdeni poginuli divjadi;
 5. zbiranje podatkov o divjadi in njenih odnosih z življenjskim okoljem po določeni metodologiji monitoringa;
 6. izvajanje načrtovanih ukrepov za preprečevanje škode od divjadi in na divjadi;
 7. ocenjevanje škod od divjadi in na divjadi;
 8. zagotavljanje povračila škod od divjadi lastnikom ali uporabnikom zemljišč;
 9. skrb za usposabljanje lovcev;
 10. komuniciranje z lastniki zemljišč in javnostjo;
 11. izvajanje nadzornih nalog, ki jih opravlja lovsko čuvajska služba;
 12. sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu v zvezi z divjadjo in lovstvom;
 13. izvajanje praktičnega dela lovskega izpita, kadar je to potrebno;
 14. izvajanje ukrepov za izboljšanje življenjskih razmer vseh vrst ptic in sesalcev v skladu s predpisi s področja ohranjanja narave;
 15. poseganje v populacije prosto živečih vrst ptic in sesalcev v skladu s predpisi s področja varstva zavarovanih vrst in na način lova, ki ga določa ta zakon.

Splošna omejitev oziroma prepoved zbiranja tako ne velja za člane lovskih družin, kadar v svojem lovišču izvajajo javne naloge s področja trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, ki jih glede na trenutne razmere določi vsaka posamezna lovska družina, ki člane tudi seznani s pogoji, pod katerimi lahko navedene naloge opravljajo. Vsak član lovske družine pa je dolžan navedene naloge opravljati v skladu z omejitvami, ki jih določi lovska družina, ter upoštevati tudi higienska priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki so objavljena na spletni strani NIJZ, in sicer:

  1. Ohranimo varnostno razdaljo: pazimo, da zagotovimo medsebojno razdaljo najmanj 1,5 metra oziroma 2 metra;
  2. Uporaba mask: obvezna je uporaba mask tudi na prostem, če ni mogoče zagotavljati medosebne razdalje najmanj dveh metrov;
  3. Ohranimo čiste roke: poskrbimo za redno in temeljito umivanje rok. Če umivanje rok ni izvedljivo, si roke pravilno razkužimo;
  4. Ne dotikamo se obraza z nečistimi/neumitimi rokami;
  5. Skrbimo za higieno kihanja in kašlja: upoštevamo pravilno higieno kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava);
  6. Ostanimo doma: če zbolimo z znaki akutne okužbe dihal (nahod, kašelj, bolečine v žrelu, povišana telesna temperatura, bolečine v mišicah …), ostanemo doma in omejimo stike z ostalimi ljudmi ter upoštevamo zgoraj naštete higienske ukrepe.

II. Izvajanje skupnih lovov:

Skupni lovi so ena izmed oblik lova, s katerimi lovci v skladu z letnim načrtom lovišča izvajamo odstrel divjadi, zato se lahko izvajajo tudi v času splošne omejitve oziroma prepovedi zbiranja. Vendar pa morajo vsi udeleženci skupnega lova upoštevati higienska priporočila NIJZ ter navodila lovovodje. Poleg splošnih navodil, povezanih z izvajanjem skupnega lova, opozori lovovodja vse udeležence skupnega lova, da za zagotovitev varnosti vseh udeležencev na skupnem lovu in zaradi preprečevanja širjenja okužbe s COVID-19 upoštevajo tudi higienska priporočila NIJZ. Tako kot do sedaj sestavi lovovodja seznam vseh udeležencev skupnega lova in ga posreduje starešini LD.

Druženje lovcev po zaključenem skupnem lovu ne spada med naloge trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, zato so z odlokom predpisane splošne omejitve oziroma prepovedi zbiranja zavezujoče tako za lovce kot tudi za lovske družine.

Odlok tako v 2. členu določa, da je začasno prepovedano zbiranje več kot deset ljudi. Zbiranje do deset ljudi pa je dovoljeno samo, če je mogoče zagotoviti minimalne varnostne razdalje v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili NIJZ, ki so objavljena na spletni strani NIJZ.

Ravnanje v nasprotju z odlokom je prekršek po Zakonu o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), za katerega je za posameznika zagrožena kazen od 400 EUR do 4.000 EUR, pravni osebi pa je lahko izrečena globa od 4.000 EUR do 100.000 EUR. Za prekrške iz tega zakona se lahko izreče v hitrem postopku globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene s tem zakonom.

III. Pregled in prevzem uplenjene divjadi:

Pregled uplenjene divjadi v lovskih družinah tudi v prihodnje opravljajo usposobljene osebe v skladu s higienskimi priporočili NIJZ ter priporočili Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:

 1. Usposobljene osebe naj pregled uplenjene divjadi opravijo posamezno. Priporočljivo je, da se v zbiralnici divjadi istočasno zadržuje samo ena oseba.
 2. Lovci za oddajo divjadi obvestijo usposobljeno osebo, da bo opravila pregled. Pregled se lahko opravi tudi kasneje brez prisotnosti uplenitelja.
 3. Ob predaji in ob pregledu naj se med osebami vzdržujejo razdalja več kot 1,5 m. Ob tesnejšem stiku naj osebe uporabljajo navadno kirurško masko.
 4. Po stiku z drugo osebo naj si temeljito umijejo roke s tekočim milom in vodo ter uporabijo papirnate brisače za enkratno uporabo. Kjer ni možnosti umivanja rok, se uporabi alkoholno razkužilo za roke.
 5. Po opravljanem pregledu uplenjene divjadi naj si osebe temeljito umijejo in razkužijo roke; izogibajo naj se dotikanju oči, nosu in ust z rokami, tudi če se uporabljajo zaščitne rokavice.
 6. Površine, ki se jih je dotikalo več oseb, je potrebno razkužiti (kljuke vrat in komor, kavlji za obešanje divjadi, tehtnica, noži …).
 7. Delovna oblačila naj se kemično očistijo, oblačila, za katera je dovoljeno pranje, se opere na 60 stopinj. Uporabi se lahko tudi postopke 48 urnega hranjenja opreme v posebnem prostoru, v katerega osebe stalno ne dostopajo.

Odlok v 6. členu določa, da Vlada Republike Slovenije vsakih sedem dni ugotavlja strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Državni zbor in javnost.

Glede na navedeno vas bomo obvestili o morebitni spremembi ukrepov.

OBVESTILO: Občni zbor LZS prestavljen do nadaljnjega!

Občni zbor Lovske zveze Slovenije, načrtovan za torek, 13. oktobra 2020, v Celju, je prestavljen do nadaljnjega.

Zaradi slabšanja epidemioloških razmer v državi in v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) ter trenutno omejitvijo zbiranja oseb, Lovska zveza Slovenije do nadaljnjega odpoveduje občni zbor, načrtovan za torek, 13. oktobra 2020, v Celju. 

Lovska zveza Slovenije

Prosto delovno mesto direktorja Strokovne službe LZS

Lovska zveza Slovenije objavlja prosto delovno mesto direktorja Strokovne službe LZS.

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas, do izteka mandata predsednika LZS, s polnim delovnim časom. 

Prijave na razpis sprejemamo do nedelje, 18. oktobra 2020.

Podrobnejše informacije so dostopne TUKAJ.

Foto: Pixabay

4. oktobra praznujemo svetovni dan varstva živali

To je tudi dan, ko goduje ljubitelj živali in narave sv. Frančišek Asiški.
Živali spremljajo človeka skozi vso zgodovino, v kateri so imele za človeka različen pomen.

V arhaični družbi so jih ljudje častili kot božanstva, pa tudi darovali bogovom. Z udomačitvijo so živali dobile velik gospodarski pomen; ljudem so služile kot delovna sila, njihovo meso je bilo pomemben vir prehrane. Mnoge vrste, predvsem ptiči, so ljudi navduševale z lepoto, petjem in milino.
 
Živali so našim prednikom napovedovale vreme, praznovernim tudi prihodnost. Mnoge vrste so imele velik simbolni pomen. Lastnosti, ki so jih ljudje pripisovali živalim, so ohranjene v ljudskih pregovorih in rekih, tudi basnih in ljudskih pesmih. (Lovec, 10/2014)
 
Foto: Barbara Ložar
Foto: Bojan Gorenc
Foto: Barbara Ložar
Foto: Štefan Vesel
 
 
 

ODPRT Javni poziv Lovska kultura 2020 – 3

Komisija LZS za lovsko kulturo in odnose z javnostmi objavlja javni poziv Lovska kultura 2020 – 3 za dodelitev pomoči programom in projektom skupin ter posameznikov, delujočih na področju lovske kulture.

Foto: arhiv LZS

Pomoč je namenjena lovskim kulturnim skupinam za organizacijo delavnic ali promocijskih predstavitev za mlade in za izobraževanje, strokovno usposabljanje ter izmenjavo strokovnih mnenj umetniških vodij lovskih kulturnih skupin, ki jih pripravlja in izvaja kulturna skupina na nepridobiten način in so v interesu lovske organizacije, ter za izvajanje razpisanih vsebin z možnostjo sodelovanja v interakcijami z več skupinami.

Merila JP Lovska kultura 2020 – 3

Prijava in poročilo JP Lovska kultura 2020 – 3 (word)

Desetletni zven štajerskih lovskih rogov: Nepogrešljivi ambasadorji lovske kulture

Rogisti Lovske zveze Maribor praznujejo letos desetletnico uspešnega delovanja.

Foto: arhiv LZ Maribor

Njihovo dejavnost so poleg LZ Maribor finančno podrle tudi vse lovske družine. Postopoma so se mariborski lovski rogisti uveljavili kot ena od prepoznavnih tovrstnih skupin v Sloveniji. Postali so veliki ambasadorji lovske kulture doma in na tujem.

Ves čas je njihov umentiški vodja maestro Marjan Golob, v skupini pa v jubilejnem letu nastopajo Slavko Štiberc, kot njihov predsednik in člani Franc Schönweter, Martin Volmajer, Roland Apohal, Anton Zupanec, Roman Strah, Franc Jerič, Jožef Želj, Hinko Šega in Nikola Jelatancev. Med bivšimi člani so bili rogisti Silvo Grašič, Robert Cintaver, Marko Škof, Janez Komperšak, Walter Meglič in Franc Veberič. Krajši čas sta bila z njimi še Gregor Papež in Christian Maininger. Med pobudniki za ustanovitev rogistov je bil tudi pokojni predsednik LZ Maribor Brane Kurnik, ki je skupino na začetku delovanja vsestransko podpiral.

Nastopajo tudi na vsakoletnih slovenskih srečanjih lovskih pevskih zborov in rogistov, na lovskih družabnih prireditvah, Hubertusovih mašah in na lovskih pogrebih. Kot nam je povedal Slavko Štiberc, so morali zaradi pandemije načrtovani veliki koncert odpovedati. Kljub temu so praznični nastop ob strogem upoštevanju priporočil NIJZ izvedli pred malim številom povabljenih gostov v prekrasnem jesenskem vremenu pred lovskim domom Lovske družine Hoče na Pohorju. Slavnostni govornik na srečanju je bil predsednik mariborske LZ Marjan Gselman.

dr. Marjan Toš

Foto: arhiv LZ Maribor

Projekt LIFE DINALP BEAR izbran med 15 finalistov za Nagrade LIFE 2020

Projekt LIFE DINALP BEAR je bil izbran med 15 finalistov za Nagrade LIFE 2020. Projekt lahko podprete s svojimi glasovi!

lifeawards.eu

Projekt LIFE DINALP BEAR je bil izbran med 15 finalistov za Nagrade LIFE 2020. V sklopu Nagrade LIFE 2020 se je pričelo tudi glasovanje v kategoriji »Nagrada javnosti – LIFE Citizens” Prize 2020

Projekt lahko podprete s svojimi glasovi in tako pokažete, da smo s projektom prispevali k boljšemu upravljanju medveda v Sloveniji. Vzpostavili smo primere dobrih praks, ki se sedaj selijo na druge projekte in druge finančne mehanizme, ter spodbudili lokalno prebivalstvo k aktivnemu pristopu reševanja konfliktov. Z izvedbo monitoringa smo dali osnovo tudi za nadaljevanje aktivnega upravljanja s populacijo.

Glasujete lahko do 21. oktobra preko spletne strani https://www.lifeawards.eu/?contest=photo-detail&photo_id=411, in sicer tako, da med procesom glasovanja potrdite svoj glas s klikom na povezavo, ki jo prejmete na svoj e-naslov. Glasujete lahko samo enkrat (preko delujočega e-naslova).

Vaš glas bo za nas neprecenljiv. Hvala!

Ekipa LIFE DINALP BEAR

 

OBVESTILO: Pred začetkom skupnih lovov

Začenja se obdobje skupnih lovov. Poleg pravil obnašanja, s katerimi poskrbimo za varnost vseh udeležencev skupnih lovov, smo dolžni upoštevati tudi priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za preprečevanje širjenja okužbe s covid-19.

Foto: Urša Kmetec

Priporočila NIJZ za preprečevanje širjenja okužbe s covid-19:

 • Ohranimo razdaljo.

Ko se družimo z osebami izven skupnega gospodinjstva, pazimo, da vzdržujemo medsebojno razdaljo najmanj 1,5 metra oziroma 2 metra.

 • Uporaba mask.

Je obvezna tudi na prostem, če ni mogoče zagotavljati medosebne razdalje najmanj dveh metrov. V zaprtih javnih prostorih so maske z nekaj izjemami obvezne ne glede na to, ali lahko vzdržujemo medosebno razdaljo.

 • Ohranimo čiste roke.

Poskrbimo za redno in temeljito umivanje rok. Če umivanje rok ni izvedljivo, si roke pravilno razkužimo.

 • Ne dotikamo se obraza z nečistimi/neumitimi rokami.
 • Skrbimo za higieno kihanja in kašlja.

Upoštevamo pravilno higieno kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava).

 • Ostanimo doma.

Če zbolimo z znaki akutne okužbe dihal (nahod, kašelj, bolečine v žrelu, povišana telesna temperatura, bolečine v mišicah …), ostanemo doma in omejimo stike z ostalimi ljudmi ter upoštevamo zgoraj naštete higienske ukrepe.

 

Lovske družine morajo poskrbeti, da se pregled uplenjene divjadi s strani usposobljenih oseb opravlja v skladu z vsemi splošnimi varnostnimi priporočili in ukrepi.

 • Usposobljene osebe naj pregled uplenjene divjadi opravijo posamezno. Priporočljivo je, da se v zbiralnici divjadi istočasno zadržuje samo ena oseba.
 • Lovci za oddajo divjadi obvestijo usposobljeno osebo, da bo opravila pregled. Pregled se lahko opravi tudi kasneje brez prisotnosti uplenitelja.
 • Ob predaji in ob pregledu naj se med osebami vzdržujejo razdalja več kot 1,5 m. Ob tesnejšem stiku naj osebe uporabljajo navadno kirurško masko.
 • Po stiku z drugo osebo naj si temeljito umijejo roke s tekočim milom in vodo ter uporabijo papirnate brisače za enkratno uporabo. Kjer ni možnosti umivanja rok, se uporabi alkoholno razkužilo za roke.
 • Po opravljanem pregledu uplenjene divjadi naj si osebe temeljito umijejo in razkužijo roke; izogibajo naj se dotikanju oči, nosu in ust z rokami, tudi če se uporabljajo zaščitne rokavice.
 • Površine, ki se jih je dotikalo več oseb, je potrebno razkužiti (kljuke vrat in komor, kavlji za obešanje divjadi, tehtnica, noži …).
 • Delovna oblačila naj se kemično očistijo, oblačila, za katera je dovoljeno pranje, se opere na 60 stopinj. Uporabi se lahko tudi postopke 48 urnega hranjenja opreme v posebnem prostoru,v katerega osebe stalno ne dostopajo.

 

Želimo vam dober pogled!

 

ODPRT RAZPIS za nagrade za najboljša študentska dela s področja divjadi in lovstva

Strokovno-znanstveni svet LZS podeljuje finančne nagrade za najboljša diplomska, magistrska in doktorska dela s področja divjadi in lovstva, ki so bila izdelana in končana v obdobju 2019 – 2020.

Na razpis se lahko prijavijo posamezniki, ki so v letih 2019 in 2020 izdelali in zaključili diplomsko, magistrsko ali doktorsko delo, v katerem so proučevali/obravnavali: (i) divjad; (ii) ostale vrste prostoživečih živali, zanimive za lovsko organizacijo; (iii) življenjsko okolje divjadi; (iv) naravoslovne, družboslovne, humanistične in/ali (bio)tehnične teme, povezane z lovstvom. Prijave so možne najkasneje do ponedeljka, 5. oktobra, do 12. ure.

Prispevki bodo nagrajeni in objavljeni v Zlatorogovem zborniku

Predvidena vrednost razpisanih sredstev znaša 1.500 evrov. Višina (neto) dodeljenih sredstev za posamezno zaključno nalogo znaša: za doktorsko delo 300 evrov, za magistrsko delo (vključno z bolonjskim magisterijem druge stopnje) 200 evrov in za diplomsko delo 100 evrov.

Prejemnik sredstev mora v roku treh mesecu po podpisu dogovora z LZS za objavo v Zlatorogovem zborniku pripraviti in glavnemu uredniku oddati vsaj en znanstveni ali strokovni prispevek (praviloma članek).

Podrobnejše informacije in prijavni obrazec na voljo TUKAJ.

Foto: Pixabay

Tabor mladih 2020 v ZLD Novo mesto

Zveza lovskih družin Novo mesto je kljub neugodnim razmeram zaradi covid-19, med 28. in 30. avgustom organizirala že osmi tabor mladih. Pri tem je upoštevala vse ukrepe za preprečevanje širjenja te bolezni.

Tabor je bil organiziran na območju LD Dobrnič v lovskem domu na Ojstrem vrhu, ki leži na čudoviti lokaciji, daleč od vsakdanjega ropota sodobnega sveta. Odločili smo se, da letos zmanjšamo število otrok na dvajset, da smo lahko zagotovili primerno razdaljo.

Ob prihodu smo otroke in starše seznanili z zaščitnimi ukrepi in jim predstavili program 3-dnevnega tabora. O vsem potrebnem smo jih že predhodno pisno seznanili.

Kot vodja tabora in odgovorna oseba, sem imel vso podporo predsednika ZLD Novo mesto Franca Jarca in starešine LD Dobrnič Igorja Kastelica. Pomočnika vodje tabora sta bila učitelj Tone Perko iz Mirne Peči in lovec Jože Zupančič iz Dobrniča. Deklice sta vodili Maša Dular in Tinkara Vaupotič, dečke pa Jure Pekolj in Martin Kužnar.

Spoznavali gozd in divjad

Kot prvi predavatelj je mlade na teren odpeljal gozdar Stanko Skube. Spoznavali so drevesne in grmovne vrste ter značilnosti naših gozdov, Kot dober poznavalec gob, jih podučil tudi o gobah, predvsem tistih, ki so jih spotoma našli.

Po kosilu so udeleženci vadili streljanje z zračno puško, ki ga je vodil Franc Gačnik iz Mirne Peči. Sledilo je predavanje o polhih, polharjenju danes in nekoč, ko so polhe za preživetje lovili revni bajtarji. Lov na polhe bil vedno dovoljen vsem ljudem, ne glede na njihov statusni položaj. Kako so videti pasti in kakšne vrste poznamo, je prikazal lovec domačin Marko Barle. Pokazal je tudi žive polhe v pasti, ki živali ne poškodujejo. Po ogledu so jih nepoškodovane izpustili, saj se lov na polhe prične šele oktobra. se prične namreč šele v oktobru.

Za prehrano je vse dni skrbel poklicni kuhar Uroš Šporar iz Dolenjskih Toplic, ki je pravi virtuoz v svoji stroki. Dobra hrana je del uspeha vsake prireditve. Po večerji so lovci Stanko Kovačič, Stanko Skube, Marko Barle, Gregor Perpar, Jože Zupančič, Vinko Novak in Martin Škrbe otroke peljali na opazovanje divjadi. Ob vrnitvi smo se o divjadi, ki so jo videli, pogovarjali še pozno v noč.

Za varovanje preko noči je poskrbel varnostnik Peter Lavrič, lovec iz Novega mesta ,ki je sicer tudi odličen vodnik krvosledcev. Naslednji dan je otrokom predstavil svojega psa in opremo, ki jo uporablja pri iskanju zastreljene divjadi. Odlično predavanje, kapo dol!

Iskali sledi in izdelovali ptičje krmilnice

Sledilo je predavanje o vrstah divjadi v našem okolju, njenem prehranjevanju in navadah. Udeleženci tabora so iskali tudi sledi in jih analizirali s pomočjo prejete knjižice LZS Stopinje in sledovi divjadi. Našli so več sledi parkljarjev in zveri, tudi volka.

Ogledali so si tudi divje prašiče, ki jih v neposredni bližini lovskega doma vzreja lovec v ograjenem prostoru – obori. Program je pripravila mag. Darja Gros. Popoldan so otroci izdelovali ptičje krmilnice. Vse potrebno je priskrbel domači lovec in mizar Matej Trunkelj. Pod njegovim mentorstvom so nastale prelepe krmilnice, ki so jih otroci tudi prebarvali. Ob zaključku so krmilnice odnesli domov s sporočilom, da morajo služiti svojemu namenu, in da bodo pozimi založene s hrano, kar so vsi obljubili.

Po večerji so otroci ponovni šli opazovat divjad. Videli so še več divjadi kot dan poprej in lovska temperatura je naraščala. Ugotovili smo, da je bilo to otrokom najbolj zanimivo in v bodoče bo potrebno opazovanju divjadi nameniti več časa.

Za varovanje preko noči sta tokrat poskrbela domača lovca Vinko Novak in Jure Pekolj. Zadnji dan so mladi poslušali še izredno zanimivega predavatelja in lovca Marjana Jenka o ptičih naših krajev. Marjan je kot učitelj na OŠ Otočec poučeval naravoslovje, ekosisteme in živalstvo; je pa tudi podpredsednik ZLD Novo mesto in stalni predavatelj na lovskih izobraževanjih. Za fotografije in posnetke je kot vsako leto poskrbel Žan Gros.

“Na svidenje prihodnje leto”

Prišel je čas slovesa. Analizo tabora je na kratko podal vodja tečaja Stane Gabrijel, zahvalil se je staršem za sladke dobrote, namenjene otrokom in pomočnikom na taboru.

Ob zaključku je na svečanosti spregovoril predsednik ZLD Novo mesto Franc Jarc. Poudaril je pomen tovrstnih izobraževanj, zahvalil se je vodstvu tabora in predavateljem, ki so brezplačno opravili svoje poslanstvo in končno tudi staršem in otrokom, ki so se tabora udeležili. Tabor se je financiral iz sredstev članarin slovenskih lovcev, kar je potrebno posebej poudariti.

Vsi udeleženci tabora so prejeli potrdila in praktična darila, ki smo jih za to priložnost pripravili na ZLD Novo mesto. S starši in vsemi sodelujočimi smo imeli ob koncu skupno kosilo, kar nas je še bolj zbližalo.  Razvila se je živahna razprava, pohvale pa so kar deževale kar je za nas najlepše plačilo za opravljeno delo. Rečemo lahko le »Nasvidenje prihodnje leto«.

Stane Gabrijel

Foto: ZLD Novo mesto

Odpoved 47. Srečanja lovskih pevskih zborov in rogistov

47. Srečanje lovskih pevskih zborov in rogistov, ki naj bi potekalo 17. oktobra 2020, v Medvodah, je odpovedano.

Foto: Srečko F. Krope

Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi je na 5. dopisni seji, ki je potekala med 21. in 24. avgustom 2020, sprejela sklep, da se 47. srečanje Lovskih pevskih zborov in rogistov v letu 2020 odpove zaradi trenutnih razmer v državi in ukrepov vlade za zajezitev epidemije covid-19.

47. Srečanje lovskih pevskih zborov in rogistov bo potekalo v letu 2021. KD Simon Jenko – Lovski pevski zbor Medvode prenese organizacijo dogodka v leto 2021.

Dnevi lovskega strelstva 2020 – URADNI REZULTATI

Na strelišču Gaj – Pragersko so od 4. do 6. septembra potekali Dnevi lovskega strelstva 2020, v okviru katerih je LZS izvedla Državno prvenstvo v strelski kombinaciji za veterane in super veterane 2020 in Državno prvenstvo v strelski kombinaciji OPEN 2020.

Foto: Bojan Gorenc

DNEVI LOVSKEGA STRELSTVA 2020 – URADNI REZULTATI SO DOSTOPNI TUKAJ.

Tekmovanje je bilo zaradi omejitvenih ukrepov dolgo pod vprašajem. To je zanimalo zlasti strelce in tudi nas organizatorje. Prieditev je bila skrbna načrtovana in tudi izvedena z vsemi omejitvenimi ukrepi za preprečevanje okužbe s covid-19.

2. septembra so potekale priprave strelišča, sodelovali so pripravniki, sodniki, tudi posamezne organizacije iz lokalnega okolja. 3. septembra je potekal uradni trening v vseh disciplinah. Prvi strel je počil že ob 9. uri, zadnji pa ob 18. uri.

 
Kar 200 tekmovalcev na Dnevih lovskega strelstva 2020
 
4. septembra je potekalo državno prvenstvo v strelski kombinaciji za veterane in super veterane, na katerem je sodelovalo 93 strelcev. Tekmovanje je odprl podpredsednik LZS dr. Srečko Felix Krope, ki je v govoru poudaril pomembnost razvoja lovskega strelstva v lovskih družinah in dojemanje lovskega strelstva kot veščine, ki spremlja lovce in lovsko organizacijo. Slovensko himno je zapel Alen Kirbuš. Na odprtju državnega prvenstva so nastopili tudi rogisti Lovske zveze Maribor, dan kasneje pa še Lovski pevski zbor Zasavje Trbovlje.
 
5. in 6. septembra je potekalo državno prvenstvo v strelski kombinaciji »OPEN 2020«, ki se ga je udeležilo več kot 100 tekmovalcev. Sobotno tekmovanje je odprl predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca, prisotne pa je pozdravil in nagovoril predsednik LZS mag. Lado Bradač.
 
V treh dneh za humanitarne namene zbrali 2.880 evrov
 

Lovskih strelskih dnevov 2020 se je udeležilo tudi okoli 120 lovskih pripravnikov, mnogi med njimi so pomagali pri delu na strelišču. Hkrati so dobili poglobljen vpogled v organizacijo strelskih tekem. Udeležba na strelskih tekmah zanje predstavlja obveznost v okviru izobraževana lovskih pripravnikov.

V okviru prireditve je potekal sejem razstavljavcev lovskega orožja, optike in druge opreme. Sodelovalo je tudi Lovsko dobrodelno združenje Diana, ki je organiziralo bogat srečelov in zbiralo sredstva za humanitarne namene ter dobrodelni koncert. V treh dneh so tako lovci v humanitarne namene prispevali 2.880 evrov.

Strelsko tekmovanje so obiskali tudi drugi vabljeni visoki gostje, in sicer ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec, predstavniki Slovenske vojske na čelu z brigadirjem Miho Škerbincem, državni sekretar na MKGP Damijan Stanonik, generalni direktor Direktorata za gozdarstvo in lovstvo mag. Robert Režonja, generalni direktor in državni sekretar Ministrstva za obrambo mag. Damjan Jaklin.

Vabilo na Dneve lovskega strelstva prihodnje leto

Priznanja najboljšim strelcem in strelkam ter ekipam so po zaključku tekmovanj podelili predsednik Komisije za lovsko strelstvo in lovsko orožje LZS Matija Janc, podpredsednik Lovske zveze Slovenije dr. Srečko Felix Krope in podpredsednik Komisije za lovsko strelstvo in lovsko orožje LZS Tomaž Trotovšek.

Ob zaključku se je dr. Krope zahvalil Komisiji za lovsko strelstvo in lovsko orožje za dobro organizacijo in izvedbo, pa tudi celotni ekipi, gostom, donatorjem, razstavljavcem, Lovskemu dobrodelnemu združenju Diana, zlasti pa tekmovalcem. Izpostavil je odlično opravljeno delo predsednika Komisije za lovsko strelstvo in lovsko orožje. Prireditev je zaključil s povabilom na Dneve lovskega strelstva prihodnje leto.

S pisnimi priznanji se je LZS za pomoč pri izvedbi dogodka zahvalila tudi Komunali Slovenska Bistrica, Prostovoljnemu gasilskemu društvu Pragersko, Turističnemu društvu Breza Pragersko Gaj in Gostilni pri Martinu, Martin Skrbinek ter ekipi pridnih rok LZS.

OPRAVIČILO

Če delaš grešiš, tako sem tudi jaz naredil napako, ki jo je potrebno popraviti in priznati. Napaka se je zgodila pri veteranih ekipno golobi – pri OZ Maribor je prišlo do napake pri pisanju: namesto 144 točk je bilo napisanih 114 točk, zato je bil Maribor na 8. mestu namesto na 1. mestu.

DRŽAVNO PRVENSTVO VETERANI GOLOBI 2020 EKIPNO

         

OZ

TRAP 1

TRAP 2

TOČKE

MESTO

Maribor

132

144

276

1

Kočevje

132

140

272

2

SK ZLD

144

126

270

3

Zasavje

138

132

270

3

Ljubljana

126

142

268

5

Koroška

124

134

258

6

Bela Krajina

130

122

252

7

Posavje

120

128

248

8

Gorenjska

114

130

244

9

Prekmurje

118

122

240

10

Ptuj Ormož

122

116

238

11

Gorica

108

110

218

12

 

Opravičujem se tudi OZ Kočevje, ki se tako uvrsti na 2. mesto, OZ Savinjsko-Kozjanska in OZ Zasavje pa si delita 3. mesto. OZ Savinjsko-Kozjanska bomo podelili dodatne medalje in pokal za 3. mesto.

 

Predsednik Komisije za lovsko strelstvo in lovsko orožje Matija Janc

Najboljši rukači v Sloveniji so …

LZS, LD Tabor Dornberk – Branik in Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi so 29. avgusta organizirali 13. državno prvenstvo Slovenije v oponašanju jelenjega rukanja. Tekmovanje je potekalo v sklopu prireditve »VELIKO LOVSKO SREČANJE NA GORI« v Dornberku.

Prvo mesto na 13. državnem prvenstvu Slovenije v oponašanju jelenjega rukanja je zasedel Tadej Klemenšek, drugo mesto je osvojil Janez Podkrižnik, tretje mesto pa je pripadlo Simonu Ferlincu.

Podrobneje o dogodku, ki ga je podprla tudi Zavarovalnica Triglav, v eni izmed prihodnji številk revije Lovec.

Foto: Marko Petretič

Dnevi lovskega strelstva 2020

Lovska zveza Slovenije in Komisija za lovsko strelstvo in lovsko orožje organizirata Dneve lovskega strelstva 2020.

 • četrtek, 3. september

Strelišče Gaj – Pragersko bo pred začetkom Dnevov lovskega strelstva 2020 pripravljeno za treninge v vseh disciplinah. Uradni trening na strelišču bo potekal v četrtek, 3. septembra, med 9. in 18. uro.

 • petek, 4. september

Državno prvenstvo v strelski kombinaciji za veterane in super veterane bo potekalo v petek, 4. septembra, z začetkom ob 8.15. Prihod tekmovalcev ob 7.30.

 • sobota, 5. september, in nedelja, 6. september

Državno prvenstvo v strelski kombinaciji OPEN 2020 bo potekalo v soboto, 5. septembra in v nedeljo, 6. septembra, z začetkom ob 8.15. Prihod tekmovalcev v soboto ob 7.30, v nedeljo pa po urniku tekmovanja.

Dobrodelni koncert, ki ga za udeležence in goste organizira Lovsko dobrodelno društvo DIANA, bo v soboto, 5. septembra, ob 18. uri. Pripravniki se lahko Dnevov lovskega strelstva 2020 udeležijo v soboto, 5. septembra. Voden ogled in predavanje se začneta ob 10. uri.

Upoštevajte priporočila NIJZ!

Skladno s priporočili NIJZ za preprečevanje prenosa okužbe s covid-19 je organizator dolžan zagotavljati evidenco prisotnih. V ta namen morajo vsi udeleženci ob vstopu na strelišče podpisati izjavo covid-19, ki jo organizator hrani 30 dni.

Na prireditvi je obvezno upoštevati priporočila za ravnanje v zvezi s preprečevanjem širjenja okužbe s covid-19:

 • uporaba zaščitne maske, ki jo udeleženci zagotovijo sami,
 • razkuževanje rok,
 • vzdrževanje minimalne varnostne razdalje 1,5 m.

Foto: Slavko Komlanc

Zborovanje štajerskih lovcev v Mariboru: Pandemija ni ustavila dela, je pa oklestila programe

Po delnem občnem zboru Lovske zveze Slovenije je v Mariboru potekal še občni zbor mariborske območne lovske zveze (LZ).

Vodstvo občnega zbora štajerskih lovcev (z leve) Slavko Prah, Marjan Gselman in Tomaž Golob 

LZ Maribor združuje 45 lovskih družin (LD) s skupno 2.057 lovci in je daleč največja območna lovska zveza v Sloveniji. Med LD je najštevilčnejša LD Puščava iz Lovrenca na Pohorju, ki šteje 95 članov, najmanjša LD, s 23 člani, pa je LD Vitomarci v Slovenskih goricah.

Na zborovanju, ki ga je vodil predsednik LZ Maribor Marjan Gselman, so zelo kritično razpravljali o nesprejemljivem odnosu vodstva Lovske zveze Slovenije (LZS) in njenih strokovnih služb do odprtih vprašanj in številnih dobronamernih pobud, ki so jih v zadnjem času nanizali iz mariborskega območja. Menili so, da bi morala biti LZS učinkovitejši servis za vse LD in prisluhniti njihovim dejanskim potrebam. Tudi zdajšnji način organiziranja ni dovolj učinkovit in ne sledi zahtevam sodobnega časa.

“LZS naj bo učinkovitejši servis za vse lovske družine”

V delovanju je še vedno preveč administrativnih in birokratskih stereotipov, zato je naravnost smešno, da so na delnem občnem zboru obravnavali gradivo o delovnem programu in finančnem načrtu LZS za leto 2020 iz novembra lani. Kljub pandemiji zaradi covida-19, ki je za nekaj časa zaustavila dejavnost tudi v lovskih organizacijah, je bilo dovolj možnosti, da bi to in druga gradiva obravnavali že zdavnaj, najlažje preko videokonference ali na drug način, ki ga omogoča moderna informacijska tehnologija.

Udeleženci zato niso varčevali s kritikami na rovaš LZS, ki se mora prilagoditi zahtevam časa in potrebam LD na terenu. Še posebej kritični so bili na račun nesprejemljive prakse vodstva LZS, da se neporabljenih finančnih sredstev delovnih teles in komisij LZS s tekočega programskega leta ne sme prenesti v naslednje programsko leto. To se jim zdi velika neumnost, ki jo je treba takoj odpraviti.

Namesto kvantitete naj vodstvo krovne lovske organizacije bolj razmišlja in podpira kakovostne programe in projekte, ki predstavljajo dodano vrednost delovanja LZS. Naj zapišemo še to, da uradnega predstavnika LZS na delnem občnem zboru v Mariboru ni bilo, in da je na večino zastavljenih vprašanj odgovarjal član njenega UO Marjan Gselman.

Na občnem zboru mariborske LZ pa so v nadaljevanju zborovanja prisluhnili poročilu o opravljenih nalogah in o težavah, s katerimi so se letos soočali zaradi pandemije s covidom-19. Kljub težavam se delo ni ustavilo in tudi strokovna služba LZ Maribor je nenehno zagotavljala učinkovito pomoč LD na terenu.

Zaradi covida-19 oklestili program

Izvedli so tudi načrtovani izobraževalni program, žal pa niso mogli organizirati jubilejnega koncerta ob 10-letnici mariborskih lovskih rogistov in predvidenih jubilejnih lovsko – družabnih prireditev »golažijade« in »ribičije«. V razpravi je bilo veliko govora o težavah, s katerimi se v LD soočajo okoli izvajanja disciplinskih postopkov zoper člane in o še večjih težavah pravnega značaja pri odklanjanju prosilcev za vnovični sprejem v LD. Ker te pogosto nimajo pravno strokovno usposobljenih članov za vodenje teh postopkov, jim bo pomagala LZ s svojo pravno-statutarno komisijo.

Nekaj kritike je bilo izrečene zaradi zaostrovanja pogojev pri preizkusih praktičnega ravnanja z orožjem za novosprejete člane, saj se nekaterim LD veljavni pravilnik LZS ne zdi sprejemljiv. A ker je to pravno veljavni predpis, ga je pač treba dosledno spoštovati, so poudarili predstavniki vodstva LZ Maribor.

So pa udeleženci zborovanja pohvalili delo z mladimi v okviru lovskih taborov, ki jim v mariborski LZ že dajejo novo, aktualnejšo in privlačnejšo vsebino, zaradi katere je med osnovnimi šolami za lovske tabore vse več zanimanja.

Tekst in foto: dr. Marjan Toš

Velika lovska prireditev

Vabljeni na Veliko lovsko prireditev, ki bo potekala v soboto, 29. avgusta, ob 14. uri, v dolini za Lovsko kočo Na Gori, Potok pri Dornberku 30, 5295 Dornberk (Železna vrata).

Lovska družina TABOR Dornberk-Branik praznuje 70. obletnico samostojnega delovanja društva. Istočasno pa organizira 13. državno in 6. odprto mednarodno prvenstvo Slovenije v oponašanju jelenjega rukanja  ob podpori Lovske zveze Slovenije in spremljavi Notranjskih rogistov.

Lovsko družino bo s svojo prisotnostjo na slovesnosti ob 70. obletnici počastilo vrsto uglednih gostov, celotno prireditev pa bo spremljal bogat kulturni program z nagovori gostov. Po podelitvi nagrad zmagovalcem ter svečani podelitvi priznanj in odlikovanj bo sledila lovska maša z Zasavskimi rogisti ter na koncu glasbeni koncert Slovenskega okteta.

Cilj prireditve je poleg samega praznovanja 70. obletnice lovske družine tudi organizacija velikega lovskega srečanja predstavnikov lovskih organizacij, lovcev, občanov lokalne skupnosti ter ostalih obiskovalcev v obliki kulturno družabne prireditve.

Parkiranje bo mogoče na posebej urejenih parkirnih mestih ob prireditvenem prostoru.

Vsi člani LD Tabor Dornberk-Branik se veselimo snidenja z vami in vas najlepše pozdravljamo.

Narava, čebele, med in medjed

Narava, čebele, med in medjed so povezovalna nit letošnje 3. likovne kolonije, ki so jo uspeli na Zvezi lovskih družin Novo mesto spraviti pod streho 1. avgusta, upoštevajoč navodila NIJZ glede preprečevanja širjenja Covid-19.

Tudi letos smo se organizatorji in slikarji zbrali na Primskovem, pri čudovitem lovskem domu Lovske družine Velika Loka. Poleg lovske družine, ki nam je dala v uporabo lovsko kočo, gre posebna zahvala starešini Sandiju Bregarju in gospodarju lovskega doma Franciju Lavrihi, ki sta pomagala pri izvedbi kolonije.

Za organizacijo kolonije je bil zadolžen strokovni tajnik ZLD Novo mesto Stane Gabrijel, soorganizator pa je bilo Društvo likovnikov Trebnje s predsednikom Branetom Praznikom na čelu, sicer tudi članom LD Velika Loka in izvrstnim akvarelistom.

Ustvarjalcem smo zagotovili platna v dveh velikostih ter lipove deščice za panjske končnice. Na njih so prevladovali različni, večkrat hudomušni motivi, ki se navezujejo na med, čebele in sladkosnede živali; velikokrat je bil to medved ali po starem medjed. Ta izraz je zato uporabljen tudi v povezovalni niti letošnje kolonije. Slikali so tudi volkove, lisice in ptice, ki lovijo čebele in se z njimi prehranjujejo. Zaradi tega je eden od ptičev dobil ime čebelar, ki ga je upodobil tudi ustvarjalec likovne kolonije.

Nekateri ustvarjali kar doma

Lepo vreme, klopi in mize pod mogočnimi hrasti in lipami na velikem dvorišču lovskega doma so slikarjem zagotavljali nemoteno ustvarjanje. Zanimivo jih je bilo opazovati in opazovati napredek pri njihovem delu. Posebej naj omenimo mlado slikarko Hano Jelovšek, odlično portretistko, ki jeseni odhaja na študij na Akademijo za likovno umetnost. Dva udeleženca kolonije sta bila starejša od 80 let, eden izmed njiju je Tone Perko, član LD Mirna Peč in učitelj likovne vzgoje v pokoju. 

Kolonije se je udeležilo 22 ustvarjalcev, nekaj pa je bilo tudi takih, ki so se prijavili telefonsko in ustvarjali kar doma, izdelke pa bodo dostavili naknadno. Svoje slike bodo razstavili na Lovski zvezi Slovenije, na ZLD Novo mesto, v Čebelarskem muzeju Višnja gora, na NLB in v Zdravstvenemu domu Trebnje. Več del, ki so jih slikarji podarili, bomo podarili za dobrodelne namene, v Zeleni sklad LZS. Dogovarjamo pa se tudi, da bomo pomagali organizatorjem prvenstva v oponašanju jelenjega rukanja z nekaj slikami za podelitev nagrad najboljšim. 

Kot se spodobi, smo Dolenjci vedno dobri gostitelji. Prisotne smo med drugim postregli s toplo pehtranovo potico, ki nam jo je poslala babica Hane, ki je prvič sodelovala na koloniji. Po opoldanskem jelenovem golažu smo za zaključek ob poznih popoldanskih urah postregli še s kraljem živali. 

Kolonijo sta obiskala, kar se je zgodilo prvič, predsednik komisije za lovsko kulturo in odnose z javnostmi LZS Jani Šalamon in članica te komisije mag. Darja Gros, ki je “naše gore list”. V zaključnem govoru je predsednik komisije Šalamon pohvalil naša prizadevanja, ki jih vlagamo v lovsko kulturo, ne samo v likovno kolonijo, tudi v druge dejavnosti, kot so skupine rogistov, harmonikarji in pevski zbor.

Nasvidenje drugo leto

Starešini Lovske družine gostiteljice je zaradi odsotnosti predsednika in podpredsednika ZLD strokovni tajnik Stane Gabrijel izročil prelepo sliko avtorja Braneta Praznika z motivom gozdnih jerebov, ki je simbol družine. Imajo ga tudi v grbu na praporu LD Velika Loka.

Predsedniku komisije Šalamonu smo podarili knjižico s pesmijo, ki je nastala leta 1912 v teh krajih, z naslovom »Velikološkim lovcem za kratek čas«. Napisal jo je ljudski pesnik Andolšek iz Velike Loke. Da se je ohranila, smo poskrbeli na ZLD Novo mesto, ki smo jo uredili in natisnili. Izročili smo mu tudi knjižico z naslovom Frata, ki opisuje, kaj sploh je Frata, zakaj je za dolenjske lovce tako pomembna, in da bo letos že 70. po vrsti s tradicionalnim lovom, ki mu ni para ne pri nas ne v Evropi. Na Frati smo Dolenjci razvili tudi prvi lovski prapor v takratni državi Jugoslaviji.

Slikarjem, sodelujočim in vsem, ki ste pomagali, hvala v imenu organizatorjev in nasvidenje drugo leto, kar ste sami želeli in predlagali, da naj postane ta kolonija tradicionalna.

Stane Gabrijel, za ZLD Novo mesto 

Fotografije: Brane Praznik

<img src=”https://clan.lovska-zveza.si/userfiles/

ODPRTE prijave na izobraževanja!

Tečaj dela z motorno žago, fotografska kolonija, nadaljevalni tečaj za lovski rog in še več drugih izobraževanj je odprtih za prijavo.

Foto: Pixabay

Naučite se lahko varnega dela z motorno žago, se udeležite fotografske kolonije, izboljšate svoje znanje igranja na lovski rog, se usposobite za informatika v LIS Lisjak …

Preverite, katera izobraževanja so razpisana (TUKAJ) in se prijavite!

LZS bo sodelovala v mednarodnem projektu STEP CHANGE

Univerza na Primorskem je, ob sodelovanju Strokovno-znanstvenega sveta in Komisije za lovski in informacijski sistem LZS, pridobila mednarodni projekt, pri katerem bo pomembno vlogo imela tudi Lovska zveza Slovenije.

Namen projekta STEP CHANGE je razvoj programske opreme za zbiranje podatkov, povečanje števila zbiralcev podatkov (vključno z ljubitelji narave, fotografi …), vzpostavitev protokolov ter povečanje kontrole kakovosti podatkov na različnih področjih znanosti.

Oddelek za biodiverziteto Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper (UP FAMNIT) bo sodeloval tudi z raziskavo o ohranjanju prostoživečih živali v Sloveniji, kar bo pripomoglo k dodatnemu razvoju in povečanju uporabne vrednosti lovsko-informacijskega sistema ter še tesnejše sodelovanje med raziskovalci fakultete, vodilnimi domačimi raziskovalci divjadi ter Lovsko zveze Slovenije.

V Sloveniji namreč že obstaja obsežna baza podatkov o divjadi, ki jo je vzpostavila LZS. Lovski informacijski sistem Lisjak je celovit informacijski sistem, ki je edinstven v Evropski uniji, v njem se na nacionalni ravni hranijo podatki o prav vseh odvzetih osebkih divjadi v Sloveniji ter drugi pomembni podatki o populacijah prostoživečih živali (npr. vsi podatki nacionalnega monitoringa evrazijskega šakala).

Več informacij o projektu lahko preberete TUKAJ.

Lovec in “lovci”

Malo za šalo, malo zares pisatelj Rado Murnik v svoji lahkoumevni znanstveni razpravi, objavljeni v prvi številki glasila Lovec leta 1910, lovce deli v sedem razredov.

Kot je v lahkoumevni znanstveni razpravi Lovec in “lovci”, objavljeni v prvi številki Lovca leta 1910, zapisal pisatelj Rado Murnik:

Primerneje — in nedvomno v nepopisno veselje naše učeče se mladine — delimo vesoljno človeštvo s pravim krščanskim usmiljenjem samo v dva dela: v lovce in nelovce.

Velezanimivega lovskega plemena bodi tudi le sedem razredov. Njih glavni zastopniki so:

 1. čopolasi začetnik,
 2. nedeljski lovec,
 3. krvolok, živoder ali nesramni morilec,
 4. sitnež ali lovska zgaga,
 5. lenivec,
 6. divji lovec in —
 7. pravi lovec.

Razpravo lahko v celoti preberete v prvi in drugi številki glasila Lovec, ki je prvič izšel leta 1910. 

Se najdete v kakšnem izmed opisov? 🙂

 

Prvih pet letnikov Lovca je za prebiranje v celoti na voljo na naši spletni strani!

 

 arhiv glasila Lovec

Lovske zgodbe iz okolice Snežnika

Javni zavod Snežnik v okviru projekta čezmejnega sodelovanja NATURE&WILDLIFE vabi na Lovske zgodbe iz okolice Snežnika, Franka Trohe Rihtarjevega, v nedeljo, 9. avgusta, ob 16. uri.

Ilustracija medveda: Maja-Šubic – Copyright: Zavod Rihtarjeva domačija

Dogodek bo potekal na zelenici pred gradom Snežnik (priporočajo blazino za sedenje), ljubiteljska etnologinja Alenka Veber in harmonikar Domen Šraj. Vabljeni!

Potrebno je upoštevati vsa veljavna priporočila NIJZ za omejevanje možnosti prenosa okužbe z virusom SARS-COV2 (COVID-19).

Več

Tradicionalna strelska prireditev v LD Prosenjakovci

V Lovski družini Prosenjakovci tradicionalno vsako tretjo nedeljo v juniju organizirajo tekmovanje v trapu.

Letošnja prireditev je bila v znamenju covid-19, zato so vse priprave potekale po navodilih Nacinalnega inštituta za javno zdravje in odlokih vlade RS.

Tekmovanje je trajalo od 9. do 19. ure, prijavljenih je bilo 15 ekip in 90 posameznikov, streljalo se je na 15 golobov.

Maksimalno število golobov je uspelo zadeti le trem tekmovalcem, ki so se v finalni seriji razvrstili po sledečem vrstnem redu:

 1. mesto Robert Nagy, SD Kaliber
 2. mesto Marko Miljevič, LD Radenci
 3. mesto Maks Garmut, LD Janežev vrh

Tekmovanje je potekalo tudi ekipno:

 1. mesto LPN Pohorje
 2. mesto LD Radenci
 3. mesto SD Kaliber

Tekst in foto: Matija Janc

Absolutna zmagovalka regijskega tekmovanja v streljanju z risanico je LD Tabor Zagorje

Postojnsko Bistriška ZLD je 25. junija, na dan državnosti, na podlagi programa izobraževanj pripravila regijsko tekmovanje v streljanju s puško risanico.

Na strelišču Železniki v LD Javornik Postojna se je zvrstilo devet ekip iz lovskih družin Črna jama, Hrenovice, Javornik Postojna, Pivka, Prestranek in Tabor Zagorje.

Prvo mesto v streljanju je osvojila ekipa LD Tabor Zagorje, drugega LD Črna jama I. in tretje mesto LD Hrenovice. Med posamezniki je zmagal Bojan Šajn iz LD Tabor Zagorje, drugi je bil Igor Petrič iz LD Hrenovice in tretji Matjaž Šajn iz LD Tabor Zagorje. Pokale, medalje, priznanja in praktične nagrade so podelili podpredsednik LZS Aleš Klemenc, predsednik PBZLD Božidar Štemberger in predsednik LD Javornik Postojna Jože Gregorec.

Regijsko tekmovanje so si ogledali tudi lovski pripravniki Postojnsko Bistriške ZLD in ZLD Notranjske v sklopu programa za usposabljanje iz varnega ravnanja z lovskim orožjem in izobraževanja za lovce.

PBZLD se zahvaljuje lovskim družinam in članom za njihovo udeležbo ter organizacijam, ki so prireditev omogočile: Trgovina Avantura, Brne – trgovina za lov, ribolov in prosti čas, LPN Jelen, Zavarovalnica Triglav d.d. in LD Javornik Postojna. Posebna zahvala gre tudi sodnikoma Mihi Bittnerju in Vojku Maljevcu za opravljeno delo.

Gregor Budal, predsednik komisije za stike z javnostjo PBZLD

Foto: Staš Vasle in Božidar Štemberger

<img src=”https://clan.lovska-zveza.si/userfiles/

 

FOTO: Izvedli delavnico rezbarjenja

Zveza lovskih družin Ljubljana je pred dnevi preko razpisa za usposobljene članice pri Lovski zvezi Slovenije organizirala delavnico rezbarjenja.

Udeleženci delavnice rezbarjenja so se zbrali pri lovskem domu Lovske družine Tomišelj, kjer so pod mentorstvom Štefana Gorenčiča izdelovali izdelke iz jelenje roževine.

Ob tem je svoje mojstrsko delo z motorno žago predstavil tudi Bogdan Jerič.

Poleg predaje znanja in spoznavanja umetnosti je bil glavni cilj dobrodelnost, saj bodo izdelki prodani na dražbi na dobrodelnem lovskem plesu. Zbrana sredstva bodo preko Zelenega sklada LZS namenjena pomoči potrebnim lovcem ali njihovim svojcem.  

Tekst in foto: Barbara Ložar

<img src=”https://clan.lovska-zveza.si/userfiles/

Slavnostna podelitev lovskih spričeval lovcem Lovske zveze Maribor generacije 2020

Lovska zveza Maribor je 4. julija na sedežu zveze opravila svečano podelitev spričeval mladim lovcem, ki so v letu 2020 uspešno opravili lovski izpit.

V generaciji je pred izpitno komisijo lovski izpit uspešno zaključilo 36 kandidatov. Ob podelitvi spričeval so mladi lovci in lovke slavnostno zaprisegli in podpisali Etični kodeks slovenskih lovcev.

Rogisti Lovske zveze Maribor so z zvoki rogov naznanili slavnostni pričetek podelitve. Zaradi priporočil, povezanih z epidemijo COVID-19 se je v tem letu podelitev izvedla le za mlade lovce brez spremstva mentorjev in starešin.

Vse navzoče je v uvodu pozdravil predsednik LZM Marjan Gselman, kot je povedal, je bilo to izobraževanje generacije 2020 posebno zaradi prekinitve izobraževanja v času epidemije. »Bodite lovci s ponosom, ne sramujte se lovskega kroja in zelenega klobuka. Predvsem pa pozabite na lov zaradi trofej, pač pa vedno in povsod delajte v dobro in za korist divjadi«, jim je dejal pred svečano zaprisego ter jim zaželel veliko uspešnih lovskih poti.

Predsednik komisije za izobraževanje LZM Ivan Žižek je podal poročilo o izvedbi letošnjega tečaja za lovski izpit. Ob začetku izobraževanja generacije 2020 je bilo prijavljenih 41 kandidatov, od tega pet lovskih pripravnic. Trije kandidati so imeli priznan izpit kot gozdarji. Pred izpitno komisijo je lovski izpit uspešno zaključilo 36 kandidatov – mladih lovcev.

Povprečna starost kandidatov je bila 36 let in povprečna ocena 3,88. Od tega so teoretično izobraževanje trije opravili z odličnim uspehom, osemnajst s prav dobrim in sedemnajst z dobrim uspehom. Med njimi je po uspehu izstopal Izidor Rojs iz LD Hoče, ki je na podelitvi prejel posebno knjižno darilo.

Po podelitvi spričeval in podpisu Etičnega kodeksa slovenskih lovcev je sledilo fotografiranje pred vhodom v prostore lovske zveze. Po koncu podelitve so nazdravili s kozarcem v levi roki na primerni medsebojni oddaljenosti. 

Vsem še enkrat čestitamo in jim želimo dober pogled!

Tekst in foto: Božidar Kunej

Vse prisotne je v imenu LZM pozdravil predsednik Marjan Gselman (levo) in vodja izobraževanja Ivan Žižek (desno).

Najboljši v generaciji 2020 Izidor Rojd LD Hoče.

Neža Golob je mladim lovcem prebrala zaprisego Etičnega kodeksa slovenskih lovcev.

Ponovljeni javni poziv Lovska kultura 2020

Komisija LZS za lovsko kulturo in odnose z javnostmi objavlja ponovljeni javni poziv Lovska kultura 2020 za dodelitev pomoči programom in projektom skupin ter posameznikov, delujočih na področju lovske kulture. Odprt je do ponedeljka, 20. julija 2020.

Foto: arhiv LZS

Pomoč je namenjena organizaciji kulturnih dogodkov (jubilejni koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve), ki jih pripravlja in izvaja kulturna skupina ali  posameznik na nepridobiten način in so v interesu lovske organizacije, ter za izvajanje skupnih programov kulturnih skupin na ravni regije.

Celotna vsebina javnega poziva z obrazci za prijavo in merili za dodeljevanje pomoči je dostopna na spletni strani Lovske zveze Slovenije in na sedežu Lovske zveze Slovenije, Župančičeva ulica 9, 1000 Ljubljana. Prijave so možne po e-pošti lzs@lovska-zveza.si.

Ponovljeni javni poziv Lovska kultura 2020

Merila PJP2020

Prijavni obrazci PJP2020.doc (word različica)

Prijavni obrazci PJP2020.pdf (pdf različica)

 

NAPOVED: 13. državno in 6. odprto mednarodno prvenstvo Slovenije v oponašanju jelenjega rukanja

LZS, LD Tabor Dornberk – Branik in Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi organizirajo 13. državno in 6. odprto mednarodno prvenstvo Slovenije v oponašanju jelenjega rukanja.

Foto: arhiv LZS

Tekmovanje bo potekalo v sklopu prireditve »VELIKO LOVSKO SREČANJE NA GORI«, ki bo v soboto, 29. 8. 2020, ob 14. uri, v dolini za lovsko kočo na Gori (Železna vrata), Potok pri Dornberku 30, Dornberk.

Celotni program na prireditvi bo obsegal: otvoritev in proslavo ob 70 letnici lovske družine, tekmovanje oponašalcev jelenjega rukanja, Hubertovo mašo, glasbeni koncert, predstavitev dejavnosti etnoloških društev kraja.

Tekmovanje bo potekalo v naslednjih disciplinah:

 1. Oponašanje starega jelena, ki išče košute.
 2. Oponašanje glavnega jelena s tropom košut na rukališču.
 3. Oponašanje dveh enakovrednih jelenov v dvoboju na višku paritvenega obdobja.

Rezervna disciplina: Oponašanje starega jelena, ki ima formiran trop, s katerim se pomika proti rukališču.

Kandidati za nastop in tekmovanje se lahko prijavijo do sobote, 15. 8. 2020, na naslov: Lovska zveza Slovenije, Župančičeva 9, 1000 Ljubljana ali na e-naslov lzs@lovska-zveza.si.

Kriteriji tekmovanja so objavljeni TUKAJ.

 

Pokal državnosti v Trnovsko vas

Na strelišču Lovske družine (LD) Dobrava v Slovenskih goricah je bilo tradicionalno tekmovanje v streljanju na glinaste golobe za pokal ob dnevu državnosti 2020.

Pomerili so se številni strelci iz Štajerske in Pomurja, ki so vnovič potrdili priljubljenost lovskega in športnega strelstva med člani zelene bratovščine.

V ekipni konkurenci je premočno in zanesljivo zmagala LD Kog pred Strelsko družino (SD) Vitomarci in LD Vurmat z Duha na Ostrem Vrhu. Pokal državnosti 2020 je osvojil Davorin Toš iz LD Trnovska Vas, ki je v dodatnem razstreljevanju ohranil najbolj mirno roko in oster pogled pred Štefanom Rihterjem iz LD Vurmat in Jožetom Perkom iz Lenarta.

Davorin Toš  veliki zmagovalec prestižnega tekmovanja v Dobravi

Davorin Toš je slavil tudi v športnem stavu in tako postal absolutni zmagovalec Dobrave 2020. Na drugo mesto se je uvrstil Andrej Ropič iz LD Pernica in na tretje Denis Celec iz SD Skakovci. Še posebej zanimivo je bilo tekmovanje veteranov, v katerem je po pričakovanju slavil domači strelski matador Ivan Bezjak iz Dobrave pred  Bojanom Lešnikom iz LD Duplek in domačinom Vladom Steinfelserjem iz Dobrave.

Tekmovanje je pritegnilo številne obiskovalce, ki so z zanimanjem spremljali sklepne obračune najvoljših strelcev in z aplavzom nagradili zmagovalce. Pokale sta najboljšim podelila strelski referent LD Dobrava Srečko Hojnik in starešina Franc Slekovec.

Tekst in foto: Marjan Toš

NOVO: Junijska oddaja Dober pogled!

Na ogled je zadnja, junijska oddaja o lovstvu, oddaja Dober pogled.

Oddaja Dober pogled se tokrat začenja v Babnem polju, na tradicionalnem srečanju lovskih mojstrov in čuvajev. Sledi obisk Primoža Lavtarja, ki v Bohinju izdeluje specialne nahrbtnike ter rezbari izdelke iz lesa in roževine. Med drugim pa lahko prisluhnite tudi zgodbi lovcev na žive rise.

Ogledate si jo lahko TUKAJ ali na Youtube kanalu LZS.

Program prireditev LKD Kočevje v letu 2020

LKD Kočevje v letu 2020 organizira naslednje prireditve.

5. 9. 2020

Telesna ocena lovskih psov vseh pasem, razen VII. FCI skupine, ki bo v LD Velike Lašče-Retenjske senožeti, ob 8. uri. Pogoj za pristop psa k ocenjevanju: na dan prireditve dopolnjena starost 9 mesecev.

PNZ za goniče in Brak jazbečarje v lovišču LD Velike Lašče-Retenjske senožeti, ob 8. uri.

Pogoj za pristop k prireditvi: pozitivno opravljena telesna ocena. Telesna ocena lovskih psov vseh pasem, razen VII. FCI skupine. 

3. 10. 2020

UP po krvni sledi v LD Velike Poljane pri lovskem domu, ob 8. uri.

Pogoj za pristop k prireditvi: pozitivno opravljena telesna ocena in PNZ. Na UP se sprejme max. 9 vodnikov, prednost imajo člani LKD Kočevje

Za vse prireditve je potrebna predhodna prijava 10 dni pred prireditvijo pri tajniku LKD Kočevje, na tel. 051 359 619 (Klemen Mohorič).

38 novih lovcev v Postojnsko Bistriški zvezi lovskih družin

Postojnsko Bistriška zveza lovskih družin (PBZLD) je 22. junija pripravila posebno slovesnost ob koncu strokovnega izobraževanja lovskih pripravnikov generacije 2019/20. Spričevala o uspešno opravljenem izpitu je prejelo 5 lovk in 33 lovcev, ki so ob tem podpisali Etični kodeks slovenskih lovcev.

V času, ki so ga zaznamovali epidemija COVID-19 in ukrepi za njeno zajezitev, se je PBZLD kot ena od peščice v državi odločila opravljanje izpitov slušateljev lovskega izobraževanja opraviti na daljavo. Ker pa pomemben del lovskega udejstvovanja pomeni tudi druženje, so se slovesne podelitve spričeval v živo, ki jo je omogočilo sproščanje omenjenih ukrepov, letos še posebno veselili tako novi lovci, njihovi mentorji, predavatelji ter predstavniki lovskih družin, ZLD in LZS. Na slovesnosti Pri Marti v Pivki se je tako zbrala več kot polovica stotnije pripadnikov zelene bratovščine. Na dogodku so bila seveda upoštevana vsa navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Za uvod je poskrbel Lovski oktet Javorniki, sledili so pozdravni nagovori. Podpredsednik LZS Aleš Klemenc se je zahvalil predavateljem za dobro opravljeno delo. 38 novih lovcev, ki so uspešno opravili izobraževanje, pa je ob začetku samostojne lovske poti spomnil, da lovstvo ne pomeni le lova, ampak so tu še nadaljnje izobraževanje, lovska kultura, strelstvo in druge dejavnosti. Posebej jih je opomnil na upoštevanje Etičnega kodeksa.

Na pomembnost tega dokumenta je opozoril tudi naslednji govornik, predsednik PBZLD Božidar Štemberger. Kot je dejal zbranim, so se na izobraževanju seznanili z vsem, kar bodo potrebovali pri lovu, pri uveljavljanju teoretičnega znanja v praksi pa so jim do zdaj pomagali mentorji. Ker se bodo odslej morali odločati sami, jih je pozval, naj ob vsakršnem dvomu ravnajo v skladu s kodeksom in torej delujejo v korist divjadi.

Tretji govorec, predsednik ZLD Notranjske Cerknica Rajko Kovačič je najnovejšo generacijo lovcev spomnil, da vstopajo v 113 let staro organizacijo, ki je stabilna. Ob tem je izrazil pričakovanje, da bodo tudi novi lovci njen trden člen in jih pozval k sodelovanju v organih njihovih lovskih družin. V luči sodobnih spletnih družbenih omrežij pa je zbrane pozval, naj se pri objavah na Facebooku ipd. držijo načela »manj je več«. Nagovor je sklenil s tradicionalnim voščilom Dober pogled in ravne cevi!

Sledil je vrhunec prireditve, ko je vodja izobraževanja Igor Simšič poimensko povabil 5 lovk in 33 lovcev k prevzemu spričeval o uspešno opravljenem izpitu in podpisu zaprisege slovenskega lovca. Za konec uradnega dela slovesnosti so pevci omenjenega okteta vse zbrane še enkrat s pesmijo popeljali v gozd. Temu je sledil »zadnji pogon«, na katerem so dolgoletni lovci vnovič čestitali podmladku in se vsi skupaj podružili ob okusni pogostitvi.

Gregor Budal

PBZLD, fotografije: Milan Simčič

Strelska tekma pod okriljem LD Vinski vrhovi

COVID-19 je imel različne posledice, kakšno tudi pozitivno. Med drugimi je zavrl kar nekaj lovskih prireditev, ki so jih LD imele v svojih programih dela. Med ostalimi je posegel tudi na področje lovskega strelstva, o čemer je bilo moč prebrati že v našem glasilu Lovec.

Popuščanje ukrepov v smislu COVID-19 je omogočilo tudi izvedbo posameznih lovskih strelskih prireditev. Kakšna tekma je zaradi tega tudi odpadla in bo prestavljena, ali pa tudi ne.

LD Vinski vrhovi, ki spada v članstvo ZLD Ptuj-Ormož, je vsakoletno tekmovanje v okviru krajevnega praznika tudi izvedla. Pred tem je Komisija za lovsko strelstvo pri ZLD Ptuj-Ormož sklicala sestanek strelskih referentov in posodobila seznam predvidenih tekem za letošnje leto. Ostalo jih je še devet do konca leta, kamor spada tudi tekma ZLD Ptuj-Ormož.

Tekmovalcem dež ni prišel do živega

In tako je LD Vinski vrhovi, tradicionalno, 20. junija, od 16. ure dalje, organizirala trening ekip in posameznikov. Tekma pa se je izvedla naslednji dan, 21. junija. Glede na že prej omenjene ukrepe, tekmovalcem deževne plohe sploh niso prišle do živega. Za organizatorja je to predstavljalo predhodno pripravo »terena« za izvedbo samega tekmovanja. Ob pogledu na število tekmovalnih ekip in število strelcev bi lahko rekli, da je bila tekma še celo bolj uspešna kot vsa leta doslej. Slednje potrjuje pravilno odločitev vodstva LD, da se tekmovanje izvede. Pri sprejemanju odločitev smo iskali predvsem razlog »za« izvedbo in nismo iskali razlogov »proti« izvedbi, kar je včasih v lovskih vrstah kar modna muha.

Tekmovanja so se udeležili na podlagi povabil lovske družine in strelci tako iz območja matične zveze lovskih družin kot tudi sosednjih. Imeli smo tudi dve gostujoči ekipi iz sosednje RH, s katerima sodelujemo že pri rednih delih v lovišču. Tekmovanje je potekalo v naslednjih kategorijah: ekipno, pokalno, nagradno, veterani in tekmovanje dvojic za pečenega odojka.

REZULTATI:

I. Ekipno

 • LD Bresnica-Podgorci
 • LD Zavrč
 • LD Dornava-Polenšak

II. Pokalno

 • Albin Bratuša, LD Mala nedelja
 • Tomaž Rogina, LD Slovenska Bistrica
 • Marjan Burjan, LD Prosenjakovci

III. Nagradno

 • Andrej Rupreht, LD Orlica
 • Tomaž Rogina, LD Slovenska Bistrica
 • Sašo Balažič, LD Vinski vrhovi, LD Kog

IV. Veterani

 • Janez Ružič, LD Ivanovci
 • Franc Čurin, LD Vinski vrhovi, LD Kog
 • Ivan Bezjak, LD Dobrava v Slovenskih goricah

V. Tekmovanje dvojic za pečenega odojka

 • Franc Čurin, LD Vinski vrhovi, LD Kog
 • Alojz Gorenc, LD Videm ob Ščavnici

Za glavno nagrado  pečen odojek

Najbolj zanimivo je bilo v okviru tekmovanja dvojic, kjer je bila glavna nagrada pečen odojek. Razumljivo, da je šlo za lovski položaj. Ohranila se je stara navada, da zmagovalca odneseta le glavo odojka in vsak po eno pleče. Vse ostalo pa je darilo prisotnim tekmovalcem, ki predstavlja skupno večerjo. Ostali tekmovalci so bili deležni pokalov, praktičnih nagrad in tudi denarne.

Ob teh priložnosti se zahvaljujemo vsem, ki so pripomogli k dobri izvedbi tekmovanja, članom, ki so žrtvovali svoj čas in delo za ugodno počutje tekmovalcev. In kot po navadi, zmanjkalo je golaža, še sreča, da smo imeli pečenega odojka.

Pa dober pogled in čestitke tekmovalcem!

P. S. Fotografij tekme nimamo, smo ves film porabili za slikanje članov ob pripravi prireditvenega prostora.

Tekst in foto: dr. Srečko Felix Krope

LD Braslovče vabi na lovsko strelsko tekmovanje

Lovska družina Braslovče vabi na tradicionalno meddružinsko lovsko strelsko tekmovanje v počastitev dneva državnosti, v četrtek, 25. junija, s pričetkom ob 9. uri, na strelišču Boštunovec, Povrh 83, Braslovče.


Foto: arhiv SKLZLD Celje

Pot do strelišča bo označena iz smeri Celje – Ljubljana izvoz Šentrupert smer Logarska dolina. Strelišče je od avtoceste oddaljeno cca 4 km.

PROPOZICIJE TEKMOVANJA – PRAVILNIK O LOVSKEM STRELSTVU LZS 

ČLANI in ČLANICE

 • 15 glinastih golobov – lovski položaj
 • 5 strelov na tarčo srnjaka, ob fiksnem kolu, z MK puško z optiko ali brez
 • 5 strelov na tarčo merjasca prosto, z MK puško z optiko ali brez

 Tekmovanje je ekipno in posamezno v kombinaciji. Tekmujejo tričlanske ekipe iste lovske družine.

 VETERANI (od 55 – 65 let) IN SUPER VETERANI (od 65 let naprej)

 • 15 glinastih golobov – lovski položaj
 • 10 strelov v tarčo (1 + 5) sede, ob fiksnem kolu, z MK puško z optiko ali brez

Veterani in super veterani lahko tekmujejo tudi v članski ekipni konkurenci.

INFORMACIJE: GSM 041 479-582 (Sebastjan Urankar)

URADNI TRENING: dan pred tekmovanjem, od 16. ure dalje

Vabilo LD Braslovče

Okrogla miza z lovskimi čuvaji ZLD Zasavje

Komisija za izobraževanje in stike z javnostjo ZLD Zasavje je na iniciativo Policije v LD Podkum 16. junija organizirala strokovni posvet med lovskimi čuvaji, policijo in inšpektorjem pristojnim za lovstvo.

Osrednja tema je bila vožnja z motornimi vozili v naravnem okolju, ker so uporabniki naravnega prostora, ki ne upoštevajo zakonov, v porastu. Lovski čuvaji so skupaj s predstavniki Policije in lovske inšpekcije na okrogli izmenjali svoja mnenja in ugotovili, kako lahko skupaj učinkoviteje sodelujejo pri reševanju problematike.

Poleg predstavnikov Policije Gorazda Sinjura in Petra Preinfalka sta bila prisotna tuda policista Policijske postaje Zagorje in Policijske postaje Hrastnik, lovsko inšpekcijo je zastopal Jernej Marolt

Na okrogli mizi so lovski čuvaji odprli tudi ostale teme, ki jih srečujejo pri opravljanju svojega dela, in prejeli odgovore in pojasnila.

Andrej Miklavčič, ZLD Zasavje

Foto: Andrej Miklavčič

Kolektivni dopust

Strokovna služba LZS sporoča članicam Lovske zveze Slovenije, lovcem in poslovnim partnerjem, da zaradi kolektivnega dopusta v petek, 26. junija 2020, ne bo poslovala.

Hvala za razumevanje in lovski zdravo.

 

Kolektiv Strokovne službe LZS

V Dobravi za pokal dneva državnosti 2020

Na strelišču LD Dobrava v Slovenskih goricah bo 27. in 28. junija tradicionalno lovsko srečanje v počastitev dneva državnosti s tekmovanjem v streljanju na glinaste golobe.

V Dobravi bodo znova “padali” golobi (Foto: Marjan Toš)

V soboto, 27. junija, se bo srečanje začelo ob 15. uri, v nedeljo, 28. junija, pa ob 9. uri pri lovskem domu v Dobravi.

Tekmovali bodo v ekipni in posamični konkurenci, v ospredju bo zdaj že uveljavljeno merjenje moči najboljših strelcev za prestižni pokal Dneva državnosti 2020. To tekmovanje bo potekalo v športnem stavu, vsa ostala pa v lovskem stavu. Posebej bodo tekmovali veterani, starejši od 60 let.

Organizaorji iz LD Dobrava se na prireditev skrbno pripravljajo in bodo vsem tekmovalcem, spremljevalcem in obiskovalcem, še posebej pa okoliškim kmetovalcem in prijateljem zelene bratovščine, postregli z lovsko kulinariko.

Marjan Toš

Lovska zveza Maribor sklenila izobraževanje pripravnikov

Upravni odbor Lovske zveze (LZ) Maribor je na zadnji seji sprejel informacijo predsednika komisije za izobraževanje Ivana Žižka o izvedbi strokovnega izobraževanja lovskih pripravnikov generacije 2019/2020.

Izobraževanje je potekalo v skladu s predpisanim programom v sodobno opemljeni učilnici mariborske Lovske zveze, a so ga morali zaradi pandemije po dobri polovici za nekaj časa prekiniti. Namesto predavanj so nato izvedli izobraževanje na daljavo in ga uspešno sklenili s preverjanjem znanja iz posameznih učnih predmetov, zatem pa še z zaključnim teoretičnim delom lovskega izpita.

Ivan Žižek: »Izkušnje z izobraževanjem pripravnikov na daljavo so dobre«

Praktični del lovskega izpita pa so morali vsi slušatelji v skladu z veljavno zakonodajo že pred začetkom izobraževanja na LZ uspešno opraviti v svojih lovskih družinah (LD). Ivan Žižek je poudaril, da večjih težav z izvedbo izobraževanja na daljavo in s pomočjo video-tehnologije niso imeli, in da so se vsi slušatelji zavzeto lotili učenja. Na voljo jim je bila vsa razpoložljiva strokovna literatura (lovski priročniki, strokovne knjige o biologiji in ekologiji divjadi) in interna skripta predavateljev za posamezne predmete.

Dobili 37 novih lovcev

Zaključni lovski izpit je uspešno opravilo 37 slušateljev, ki so dosegli povprečno oceno 3,8, kar jih uvršča med boljše generacije lovskih pripravnikov v zadnjem desetletju. Povprečna starost novih izprašanih članov zelene bratovščine na štajerskem območju znaša 36 let. Zato so na upravnem odboru vnovič poudarili, da bi si želeli več še mlajših bodočih lovcev, saj se lovska organizacija že nekaj let vidno stara.

Sklenili so še, da bodo letos izvedli strokovno usposabljanje mentorjev lovskih pripravnikov. Od dobrih mentorjev je namreč odvisna kvaliteta praktičnega dela lovskega izpita v LD. V kratkem se bo sestal tudi predavateljski aktiv LZ Maribor in celovito strokovno analiziral omenjeno izobraževanje. Predavateljski aktiv bodo do začetka novega izobraževanja tudi pomladili in k sodelovanju povabili mlajše lovske strokovnjake, biologe in ekologe.

Žižek je člane upravega odbora LZ Marbor tudi seznanil z nekaterimi spremembami na področju izobraževanja v slovenski lovski organizaciji, ki naj bi začele veljati že prihodnje leto.Med njimi bo docela poenoten sistem izobraževanja pripravnikov v skladu z novim katalogom znanj in predmetnikom ter s pisnim preverjajem znanja na osnovi testnih pol, ki bodo po vseh območnih lovskih zvezah terjale enako znanje.

Novim lovcem bodo spričevala in lovske izkaznice podelili jeseni na krajši slovesnosti z nastopom rogistov in nagovorom predsednika LZ Marjana Gselmana.

Tekst in foto: Marjan Toš

Med praktičnim delom v LD lovski pripavniki sodelujejo pri izgradnji lovskih naprav, tudi visokih prež.

Lovski izpit 2020 v ZLD Novo mesto

V Zvezi lovskih družin (ZLD) Novo mesto smo v letu 2020 pričeli s teoretičnim delom izobraževanja za lovske pripravnike januarja, kot vsa leta, in po razglasitvi epidemije marca prekinili izvajanje izobraževanja. Upoštevali smo navodila in Uredbe vlade RS ter NIJZ o preprečevanju širjenja COVID-19.

Na teoretični del izobraževanja za lovske izpite so lovske družine prijavile 20 pripravnikov. Večina kandidatov je izhajala iz novomeškega volilnega okoliša; en kandidat pa še iz Kočevske lovske zveze, en iz Lovišča s posebnim namenom in edina ženska med kandidati iz LD Solčava. Ob pregledu dokumentacije je bilo ugotovljeno, da sta dva pripravnika v skladu z veljavno zakonodajo oproščena teoretičnega dela lovskega izpita.

Po prekinitvi predavanj zaradi epidemije COVID-19 je bilo kar nekaj želja in pritiskov, da izobraževanje in izpite opravimo preko video povezav, verjetno jih je spodbudila objava takega izobraževanja na spletni strani LZS. Zato smo LZS zaprosili za navodila, vzpostavili kontakt s predsednikom komisije za izobraževanje pri LZS in poklicali tudi na pristojno ministrstvo. Predsednik komisije za izobraževanje LZS nam je sporočil, da naj počakamo navodila, ki jih pa kar ni bilo. Na ministrstvu so nam odgovorili, da naj se glede teoretičnega dela izobraževanja za lovske pripravnike držimo veljavne zakonodaje in podzakonskih aktov, ki urejajo to področje.

In kaj pravijo veljavni zakonski predpisi o izobraževanju lovskih pripravnikov?

Področni zakon ZDLov-1 ureja opravljanje lovskega izpita v prvem odstavku 61. člena in določa, da opravljanje lovskih izpitov organizira LZS. Lovski izpit obsega v skladu s tretjim odstavkom 61. člena praktični in teoretični del. Sedmi odstavek 61. člena ZDLov-1 določa, da podrobnejše pogoje za opravljanje lovskega izpita predpiše minister, pristojen za divjad in lovstvo.

Način opravljanja lovskega izpita določa Pravilnik o pogojih za opravljanje lovskega izpita in obliki dokazila o opravljenem lovskem izpitu (Uradni list RS, št. 3/06 in 37/07. Pravilnik v prvem odstavku 4. člena določa, da tečaje usposabljanja za pripravo na teoretični del  lovskega izpita organizira LZS. V okviru prenesenih nalog pa je LZS to nalogo prenesla na območne lovske zveze. Na podlagi prvega odstavka 5. člena pravilnika opravljajo kandidati teoretični del lovskega izpita pred tričlanskimi izpitnimi komisijami, ki jih imenuje minister, pristojen za divjad in lovstvo.

Izvajanje praktičnega in teoretičnega dela lovskega izpita na podlagi 7. člena Pravilnika podrobneje določajo Navodila za izvajanje praktičnega in teoretičnega dela lovskega izpita ter vodenje evidenc, ki jih je sprejel Upravni odbor LZS 21. 1. 2007, ki jih je podpisal tudi direktor Zavoda za gozdove Slovenije.

Navodila v 10. členu določajo, da poteka tečaj teoretičnega usposabljanja kandidatov za lovski izpit po programu, ki so ga skupaj pripravili LZS, ZGS in pedagoške ustanove ter obsega teme iz priloge tri. Izvedbo teoretičnega usposabljanja ureja 11. člen Navodil, preverjanje znanja določa 12. člen Navodil, v skladu s katerim predavatelji teoretičnega dela po podani snovi iz njihovega predmeta preverjajo znanje kandidata in vpišejo v evidenco opravljenih preverjanj znanja. 13. člen Navodil določa, da lahko kandidat pristopi k lovskemu izpitu potem, ko uspešno opravi vsa preverjanja znanja po predmetih. Kandidat za lovski izpit opravlja izpit pred izpitno komisijo, ki preverja znanje. Način preverjanja znanja kandidatov za lovski izpit ureja 14. člen Navodil, ki določa, da predavatelji in člani izpitne komisije izberejo način preverjanja znanja po lastnem preudarku, ki mora biti znano pred začetkom predavanj.

Iz navedenega je jasno, da iz obstoječe zakonodaje izhaja, da naj bi bila predavanja, preverjanje znanja in lovski izpit opravljena v klasični obliki.

Predavanja, preverjanja in lovski izpit v živo, kot v preteklih letih

Torej, če želimo v izrednih razmerah opraviti izobraževanje na daljavo, je potrebna sprememba podzakonskih aktov. LZS izvaja izobraževanje pripravnikov v sodelovanju z zunanjimi deležniki, kar pa pomeni, da mora tudi odločitve kot so izobraževanje na daljavo sprejemati v dogovoru z njimi. Vsekakor bi bilo potrebno, če bi resorno ministrstvo izdalo pozitivno mnenje za izobraževanje na daljavo, dopolniti Navodila za izvajanje praktičnega in teoretičnega dela lovskega izpita ter vodenje evidenc z odstavkom, da se v času epidemije ali izrednih razmer lahko predavanja, preverjanje znanja in lovski izpiti opravijo na daljavo, s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Država je zaradi preprečevanja širjenja epidemije s COVID-19 uredila izobraževanje v izobraževalnih institucijah na daljavo tako, da je spremenila predpise. Glede na nastalo situacijo in veljavno zakonodajo in Navodila pa nam ni preostalo drugega, kot da izvedemo predavanja, preverjanje znanja iz posameznih predmetov in lovski izpit na način, kot smo ga opravili v preteklih letih.

Tako smo po prekinitvi izobraževanja počakali na rahljanje ukrepov zaradi COVID-19 in nadaljevali z izobraževanjem v maju. Razred smo razdelili na dve skupini po devet slušateljev, tako smo zagotovili zadostno medsebojno razdaljo med slušatelji, uvedli smo obvezno nošenje mask, razkuževanje rok, miz in stolov ter prezračevanje prostorov. Skratka upoštevali smo priporočila NIJZ. Tako smo opravili zadnja tri predavanja in tudi izpite v klasični obliki.

Zaključni izpitni test in ustne izpite so pripravniki opravili 23. maja pred izpitno komisijo, ki ji je predsedoval Franc Jarc. Člana izpitne komisije sta bila še Miran Bartol iz ZGS in Bojan Avbar. Po mnenju izpitne komisije so kandidati pokazali veliko znanja iz biologije in ekologije divjadi, zakonodaje ter načrtovanja in upravljanja z divjadjo in loviščem. Z znanjem so izstopali trije kandidati, in sicer Blaž Režek iz LD Mirna peč, Dejan Progar iz LD Padež in Rok Mežnar iz LD Trdinov vrh, ki so prejeli v spomin knjige s posvetilom.

Svečano podelili spričevala in lovske izkaznice

Novim lovcem smo 29. maja podelili spričevala in lovske izkaznice. Vsak tečajnik je dobil praktično darilo. Svečanost je potekala v prijetnem vzdušju v pritličnih prostorih stavbe ZLD Novo mesto na Seidlovi cesti 6 v Novem mestu. V tem prostoru ZLD Novo mesto je postavljena razstava lovske likovne kolonije, ki jo je naša zveza organizirala lani, slikovni pregled vseh sedmih lovskih taborov mladih, ki smo jih zelo uspešno organizirali ter razstava pokalov in slik strelske ekipe ZLD Novo mesto, ki dosega najvišja mesta na državnih strelskih tekmovanjih.

O dejavnosti ZLD Novo mesto, o lovski organizaciji, o lovskem izobraževanju, lovski kulturi, o varovanju narave in živali ter o našem delu na navedenih področjih je ob zaključku spregovoril predsednik Franc Jarc. Novim lovcem je zaželel veliko sreče v lovskih vrstah in jim čestital za opravljeni lovski izpit. Lepim željam so se v nagovorih pridružili tudi ostali člani izpitne komisije in predavatelj Bojan Avbar, predavatelj ter referent za izobraževanje Marjan Jenko in vodja tečaja Stane Gabrijel.

Za ohranitev spomina na prijeten dogodek smo zaprosili znanega novomeškega fotografa Marka Klinca, ki je dogodek ovekovečil s fotografijami, ki so jih dobili lovci še isti večer. Novi lovci so zaključek pripravili v gostišču Pugelj, na katerega so povabili tudi predavatelje in izpitno komisijo, za kar se jim v imenu povabljenih lepo zahvaljujem.

Lovci, srečno pri izvajanju vašega plemenitega poslanstva. Spoštujte ter varujte naravo in divjad ter nikoli ne pozabite določil Etičnega kodeksa slovenskega lovca.

UO ZLD Novo mesto, Stane Gabrijel, lovski mojster

Konkreten rezultat sodelovanja Slovenske vojske z Lovsko zvezo Slovenije

V skladu s pogodbo o sodelovanju med Slovensko vojsko ter Lovsko zvezo Slovenije se vsako leto pripravi letni načrt sodelovanja, s katerim se določijo konkretne aktivnosti, ki jih pogodbeni stranki v obojestransko korist nameravata izpeljati v določenem letu.

Fotografije: Primož Komac

Tako se je v jeseni 2019 na Lovsko zvezo Slovenije obrnila tudi Lovska družina Čezsoča s prošnjo, da se v letni načrt sodelovanja za leto 2020 vključi prevoz bivalnega kontejnerja z letališča Bovec na planino Polovnik. Obstoječi bivak na planini Polovnik je namreč postal neuporaben, za komercialni prevoz novega kontejnerja, ki naj bi ga nadomestil, pa lovska družina ni imela dovolj sredstev.

Predlog lovske družine je bil na Lovski zvezi Slovenije sprejet brez pripomb, prevoz vključen v letni načrt sodelovanja, po njegovem podpisu pa je bila lovska družina o tem tudi obveščena. Sam prevoz je bil načrtovan v zgodnjem poletju, ko v visokogorju skopni sneg, čeprav v letošnjem letu težav s snegom ni bilo. Zato se je lovska družina v začetku maja obrnila na Slovensko vojsko s prošnjo, da se prevoz opravi. Vse podrobnosti so bile dogovorjene v rekordnem času, brez vseh zapletov in brez kakršnih koli odlašanj, tako da je bil prevoz opravljen že 18. maja.

Lovska družina Čezsoča ima tako na planini Polovnik nov kontejner, preurejen v manjšo lovsko kočo, ki bo članom in njihovim gostom služil za izvajanje lova v visokogorju, torej za opravljanje javnih nalog, ki jih Lovska družina Čezsoča v imenu države opravlja v javnem interesu.

Na poti od predloga za opravo prevoza do samega prevoza Lovska družina Čezsoča ni naletela na niti eno oviro. Izredno kooperativnost so pokazali tako predstavniki Lovske zveze Slovenije, kot tudi predstavniki Slovenske vojske, saj so se vsi držali danih obljub in dogovorjenih rokov. Nad samo izvedbo smo bili navdušeni, saj je posadka helikopterja na dokaj zahtevnem mestu kontejner na centimeter natančno položila na štiri manjše stebričke, ki smo jih zabetonirali pred tem.

Člani Lovske družine Čezsoča smo tako o Slovenski vojski ter njenem sodelovanju s civilno sfero dobili resnično dober vtis.

Goran Šuler

Apel o ponatisu zbornika 1991

Po objavi javnega poziva za sodelovanje lovskih družin pri zbiranju gradiva za drugo, dopolnjeno izdajo zbornika Slovenski lovci v vojni za Slovenijo 1991, se je na LZS in predsednika Komisije za pripravo ponatisa zbornika obrnilo veliko lovcev, ki jih je zanimalo, kako naj posredujejo podatke o udeležbi.

Foto: Marjan Toš

Mnogi so spraševali, kje dobijo potrdila o statusu vojnega veterana, in kje lahko dobijo uradne sezname, da so bili udeleženci vojne. Zaradi množice tovrstnih vprašanj in v izogib slabi volji, da smo koga izpustili iz seznamov udeležencev osamosvojitvene vojne, vnovič prosimo vse lovske družine, da se dejavno vključijo v zbiranje gradiva.

Upoštevali bomo namreč le uradno prejete sezname (tudi dopolnitve že objavljenih seznamov iz prve izdaje zbornika leta 2016) in ne pisem posameznih lovcev. Vljudno prosimo vodstva vseh LD in še zlasti njihove tajnike, da se v roku za zbiranje gradiva in podatkov potrudijo in tako preprečijo napake in krivice, ki bi se lahko zgodile, če kdo ne bi bil uvrščen na seznam udeležencev vojne, kljub temu, da ima za to ustrezno potrdilo upravnega organa in status veterana vojne za Slovenijo.

Podatke za lovce zberejo lovske družine

LD naj zberejo tudi podatke za lovce, ki so v vojni sodelovali, a veteranskega statusa, kot ga določa veljavni zakon, nimajo. To bo ustrezno označeno, kot smo to storili že v prvi izdaji publikacije. Ne želimo ponoviti pomanjkljivosti, ki so posledica dejstva, da se veliko LD leta 2015 in 2016 ni odzvalo na povabilo k sodelovanju, nekatere pa so poslale nepopolne in napačne sezname, tako da smo se v uredništvu soočali z mnogimi dvomi, kaj s objaviti in česa ne.

Zdaj je napočil čas, da nam tiste LD, ki tega še niste storile, posredujete preverjene in točne sezname vaših članov, ki so bili udeleženci vojne za Slovenijo. V seznamih posebej označite tiste, ki imajo status veterana vojne za Slovenijo. Na sezname lahko uvrstite tudi pokojne člane, če so ti aktivno sodelovali v osamosvojitveni vojni.

Ne morejo pa biti na seznam uvrščeni tisti, ki so sicer bili udeleženci vojne, a so v lovske vrste vstopili po brionskem sporazumu leta 1991, torej po vojni in v njej niso sodelovali tudi kot člani lovske organizacije.

Podatke nam, prosim, posredujte le v elektronski obliki, najkasneje do 15. oktobra 2020, na naslov lzs@lovska-zveza.si s pripisom »za ponatis zbornika 1991«.

V drugi, dopolnjeni izdaji ne bomo ponavljali kronoloških povzetkov, ki so bili objavljeni v prvi izdaji zbornika. Ti sestavki ostanejo nespremenjeni, razen, če bi ugotovili večje vsebinske spodrsljaje. Te napake bomo odpravili. Z veseljem pa pričakujemo od LD tudi dokumentarno ali fotografsko gradivo, ki se nanaša na to obdobje, in ki še ni bilo objavljeno – torej izvirnike še neobjavljenih dokumentov ali fotografij. Pri fotografijah obvezno navedite avtorstvo, pri dokumentih pa arhivsko hrambo (npr.: Poziv za sodelovanje v lovcev v obveščevalni skupini LD …xy…; arhiv LD xy).

Povabilo za sodelovanje seveda velja vsem lovcem, ki ste leta 1991 stopili na branik domovini z opozorilom, da vse zbrane podatke ali zanimivo gradivo za objavo posredujete vaši matični LD, ki bo gradivo poslala na LZS. Vse gradivo mora biti v elektronski obliki.

mag. Lado Bradač, predsednik Lovske zveze Slovenije in

dr. Marjan Toš, predsednik Komisije za pripravo ponatisa zbornika Slovenski lovci v vojni za Slovenijo 1991    

Pogled z visoke preže: Odpadki ne sodijo v gozd

Pred več kot 25-timi leti smo slovenski lovci izredno organizirano in načrtno začeli s čistilnimi akcijami in v nekaj letih gozdove temeljito očistili divjih odlagališč smeti in odpadkov.

Asfaltni odpadki sredi gozda so velika »packarija« in v gozd ne sodijo (Foto: Marjan Toš)

Količine odpadkov so presegale vsa pričakovanja in marsikje so bile pristojne službe nad njimi presenečene. Ponekod je trajalo lep čas, da so jih spravili na primerna odlagališča. Zdaj je divjih odlagališč relativno malo in tudi po Slovenskih goricah se le še občasno in k sreči bolj poredko najdejo novodobne »packarije«, ki ne sodijo v gozdove.

Običajno jih lovci v spomladanskem času pospravijo, ali pa o tem obvestijo pristojne občinske službe. A vedno se najdejo izjeme in ljudje, ki brezbrižno odpeljejo razne, zlasti gradbene odpadke na gozdne ceste. Samo, da se jih znebijo in da za odvoz na urejene deponije ni treba nič plačati.

Tam, kjer so gozdne poti res neprevozne, so včasih selekcionirani gradbeni odpadki celo dobrodošli, zlasti strešna opeka, ki jo uporabijo za podlago, na katero nato navozijo še gramoz. Manj sprejemljivi pa so primeri, ko ljudje na gozdne ceste odpeljejo večje količine odpadnega asfalta. To se je pripetilo tudi sredi velikega gozdnega kompleksa Dobrava blizu Svete Trojice v Slovenskih goricah.

Sprva je kazalo, da bodo odpadni asfalt razdrobili in ga poravnali, a vse do danes iz tega ni bilo nič. Asfalt je ostal na gozdni cesti v smeri proti Zgornji Senarski in je tudi za traktorje prej ovira, kot pa material za cestno podlago. Kdo je večjo količino odpadlega asfalta odpeljal v gozd, se ne ve, ve pa se, da takšni odpadki v gozd ne sodijo.

Na to packarijo opozarjajo tudi mnogi sprehajalci in ljubitelji narave, ki radi obiščejo Dobravo. Na več mestih so tudi opozorilne table občine Sveta Trojica, da v gozdovih ni dovoljeno odlaganje odpadkov. Najbrž jih nekateri namerno spregledajo in to njihovo početje meče slabo luč tudi na ostale lastnike, ki zgledno skrbijo za urejen videz gozdov in tudi gozdnih cest.

Marjan Toš

Lovska družina lahko končnemu potrošniku odda do 50 % načrtovane količine uplenjene divjadi

29. maja sprejeti Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 daje lovskim družinam možnost prodaje končnemu potrošniku ali obratom za prodajo na drobno do polovice načrtovane količine uplenjene divjadi po posamezni vrsti.

Foto: Pixabay

Brez dvoma gre za pomembno priložnost, da iz uplenjene divjadi iztržimo kaj več, kot to, kar po ponovnem znižanju odkupne cene s strani odkupovalcev dobimo danes.

Zato predstavljamo 50. člen zakona Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19, ki se glasi:

“Lovska družina ali lovišče s posebnim namenom (v nadaljnjem besedilu: lovska organizacija) lahko ne glede na predpis, ki določa majhne količine živil, pogoje za njihovo pridelavo ter nekatera odstopanja za obrate na področju živil živalskega izvora, iz zbiralnice uplenjene divjadi končnemu potrošniku ali obratom za prodajo na drobno, ki neposredno oskrbujejo končnega potrošnika, proda do 50% planiranega letnega odvzema posamezne vrste divjadi iz narave v skladu z letnimi načrti upravljavskih območij, določenih za posamezno vrsto divjadi v lovski organizaciji.”

Ne glede na to, da ta člen izrecno predpisuje da »ne glede na predpis, ki določa majhne količine živil, pogoje za njihovo pridelavo ter nekatera odstopanja za obrate na področju živil živalskega izvora« pa se to nanaša zgolj na količino, torej namesto 20 do 50 odstotkov.

Pravilnik o določitvi majhnih količin živil, pogojih za njihovo pridelavo ter o določitvi nekaterih odstopanj za obrate na področju živil živalskega izvora pa predpisuje:

1. MAJHNE KOLIČINE UPLENJENE DIVJADI OZIROMA MESA DIVJADI

 1. člen

(obseg)

Lovska družina ali lovišče s posebnim namenom (v nadaljnjem besedilu: lovska organizacija) lahko iz zbiralnice uplenjene divjadi končnemu potrošniku ali obratom za prodajo na drobno, ki neposredno oskrbujejo končnega potrošnika, odda največ 20 odstotkov planiranega letnega odvzema posamezne vrste divjadi iz narave v skladu z letnimi načrti upravljavskih območij, določenih za posamezno vrsto divjadi v lovski organizaciji. Podatek o planiranem letnem odvzemu divjadi mora lovska organizacija zagotoviti ob pregledu zbiralnice.

 1. člen

(pogoji)

(1) Lovska organizacije mora za oddajo majhnih količin mesa divjadi zagotoviti, da:

 1. a) usposobljena oseba, kot je določena v Poglavju I Oddelka IV Priloge III, Uredbe 853/2004/ES, opravi pregled trupa in pripadajočih notranjih organov ter izpolni izjavo usposobljene osebe;
 2. b) se trupi divjadi v primeru oddaje obratom prodaje na drobno, ki neposredno oskrbujejo končnega potrošnika, pred oddajo izkož V ta namen mora poleg pogojev iz dela A Priloge I Uredbe 852/2004/ES nosilec živilske dejavnosti zagotoviti:

– prostor ali ločeno mesto za izkoževanje divjadi,

– opremo za odiranje v visečem položaju,

– umivalnik s hladno in vročo vodo ter sterilizator ročnega orodja,

– ločeno skladiščenje izkoženih trupov od neizkoženih, če se takšno skladiščenje v zbiralnici uplenjene divjadi izvaja,

– veterinarski pregled trupov uplenjene divjadi skladno z Uredbo (ES) št. 625/2017 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (UL L št. 139 z dne 30. 4. 2004, str. 206), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) št. 633/2014 z dne 13. junija 2014 o spremembi

Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta in Priloge I k Uredbi (ES) št. 854/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede posebnih zahtev za predelavo velike divjadi in pregledov divjadi post mortem (UL L št. 175 z dne 14. 6. 2014, str. 6),

– da se trupe divjadi razkosa na največ šest osnovnih kosov;

 1. c) so trupi ali meso divjih prašičev in drugih vrst divjadi, dovzetnih za trihinelo, pred oddajo končnemu potrošniku ali obratom za prodajo na drobno, ki neposredno oskrbujejo končnega potrošnika, pregledani na trihinelo v skladu zUredbo (ES) š 2075/2005 Komisije z dne 5. decembra2005 o določitvi posebnih predpisov za uradni nadzor Trihinel v mesu (UL L št. 338 z dne 22. 12. 2005, str. 60), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1114/2014 z dne 21. oktobra 2014 ospremembi Uredbe (ES) št. 2075/2005 o določitvi posebnih predpisov za uradni nadzor trihinele v mesu (UL L št. 302 z dne 22. 10. 2014, str. 46);

č) se vodi evidenca o datumu oddaje, količini in vrsti mesa oddane divjadi.

(2) Izjavo usposobljene osebe o opravljenem pregledu iz točke a) prejšnjega odstavka mora obrat prodaje na drobnohraniti najmanj dve leti.

Pogoji so povsem jasni in njihovo izpolnjevanje je pomembno tudi za javno zdravje. Zato bi bilo nesmiselno iskati bližnjice in tako kupce kot svojo lovsko družino izpostavljati neporebnim tveganjem.

Postopek priznavanja tujih lovskih izpitov za pridobitev slovenskega lovskega izpita

Po sprejetju Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu (Ur. list RS, št. 65/20; ZDLov-1C) prejemamo veliko vprašanj glede postopka priznavanja tujih lovskih izpitov državljanom članic EU, z namenom pridobitve slovenskega lovskega izpita. Zato v dogovoru z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) podajamo naslednje pojasnilo.

Foto: arhiv LZS

Osmi odstavek ZDLov-1C določa, da se kandidatom, ki so opravili lovski izpit pri organizacijah, ki imajo v državah članicah Evropske unije javno pooblastilo za opravljanje lovskega izpita, izda na podlagi potrdila o opravljenem lovskem izpitu in opravljenem preizkusu znanja s področja lovske zakonodaje, spričevalo o opravljenem lovskem izpitu.

Spričevalo o opravljenem lovskem izpitu izda komisija, ki jo je imenoval minister/-ica, pristojna za divjad in lovstvo (v nadaljevanju: komisija).

Kandidat, ki je opravil lovski izpit pri organizaciji, ki ima v državi članici Evropske unije javno pooblastilo za opravljanje lovskega izpita in želi, da se mu prizna izpit v skladu z ZDLov-1C (slovenski lovski izpit) mora v prvi vrsti predložiti komisiji uradno potrdilo o opravljenem lovskem izpitu, izdano s strani organizacije, ki ima v državi članici Evropske unije javno pooblastilo za opravljanje lovskega izpita.

Če komisija ugotovi, da ima kandidat ustrezno potrdilo o opravljenem izpitu, ga o tem obvesti in kandidat lahko pristopi k opravljanju preizkusa znanja s področja slovenske lovske zakonodaje, ki ga v skladu z javnim pooblastilom iz tretje alineje 22. člena, v povezavi s prvo alinejo tretjega odstavka 21. člena ZDLov-1C organizira Lovska zveza Slovenije.

S predložitvijo obeh potrdil:

 • o opravljenem lovskem izpitu pri organizaciji, ki ima v državi članici Evropske unije javno pooblastilo za opravljanje lovskega izpita in
 • o opravljenem preizkusu znanja s področja slovenske lovske zakonodaje

lahko kandidat zaprosi komisijo za izdajo spričevala o opravljenem lovskem izpitu. Kandidati morajo vlogo poslati na LZS.

Dnevi lovskega strelstva 2020

Lovska zveza Slovenije in Komisija za lovsko strelstvo in lovsko orožje organizirata Dneve lovskega strelstva 2020. Rok za prijavo strelcev na e-naslov lzs@lovska-zveza.si je 10. avgust 2020.

Foto: Slavko Komlanc

Tekmovalci bodo tekmovali po pravilih o izvedbi lovskih strelskih prireditev.

Državno prvenstvo v strelski kombinaciji za veterane in super veterane

Volilni okoliši lahko prijavijo pet strelcev v starostni kategoriji in ekipo treh strelcev iz prijavljenih strelcev, ki zastopajo volilni okoliš. Na državno prvenstvo 2020 v strelski kombinaciji za veterane in super veterane so vabljeni tudi državni prvaki 2019. Prvenstvo bo potekalo na strelišču Gaj – Pragersko 4. septembra, z začetkom ob 8. uri.

Državno prvenstvo v strelski kombinaciji OPEN 2020

Volilni okoliši lahko prijavijo deset strelcev (ženske, mladinci, člani in veterani, super veterani) in ekipo treh strelcev iz prijavljenih strelcev, ki zastopajo volilni okoliš. Na državno prvenstvo v strelski kombinaciji OPEN 2020 so vabljeni tudi državni prvaki 2019. Prvenstvo bo potekalo na strelišču Gaj – Pragersko 5. in 6.  septembra, z začetkom ob 8. uri. DP traja dva dni in obsega 2 x trap, 2 x compak, ena serija krogla 100 m (srnjak, lisica, gams in merjasec) in ena serija krogla 100 m (srnjak, lisica, gams in bežeči merjasec).

Sejem orožja, optike in lovske opreme, predavanja in vodeni ogledi za pripravnike

Uradni trening na strelišču Gaj – Pragersko bo 3. septembra, z začetkom ob 9. uri. V času Dnevov lovskega strelstva 2020, od 3. do 6. septembra, se bo v prostorih strelišča Gaj – Pragersko odvijal sejem orožja, optike in lovske opreme, v soboto, 5. septembra pa predavanja o balistiki, optiki in orožju. Pripravniki bodo imeli vsak dan, ob 10. uri, voden ogled prireditve. V času Dnevov lovskega strelstva bodo potekala tudi tekmovanja v dobrodelne namene.

Matija Janc, predsednik Komisije za lovsko strelstvo in lovsko orožje

Majska oddaja Dober pogled

Na ogled je nova, majska oddaja o lovstvu, oddaja Dober pogled.

V tokratni oddaji boste obiskali kmetijo pri Praprotnik v Gornjih Novakih, spoznali boste, kako poteka spletno izobraževanje lovcev in se sprehodili po naravnem rezervatu izliva Soče. Ogledali si boste lahko drugo zgodbo iz serije Zgodbe lovcev in za konec pogledali v poštni predal.

Na ogled TUKAJ ali na Youtube kanalu Lovske zveze Slovenije.

Predsednik LZS v naravo izpustil risa Borisa

Predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Lado Bradač je danes v Loškem potoku skupaj s starešino LD Loški Potok Stankom Anzeljcem na prostost izpustil risa Borisa, ki so ga konec aprila pripeljali iz Romunije.

Enoletni Boris je po Goruju in Katalinu tretji ris, ki je v okviru projekta LIFE Lynx izpuščen v Sloveniji. Ris je bil pred izpustom v naravo precej nemiren, ob odprtju obore pa je v diru pobegnil v gozd. Želimo mu srečno življenje v Sloveniji in naj uspešno širi svoje gene pri nas!

Projekt LIFE Lynx si prizadeva za okrepitev slovenske in hrvaške populacije risov, ki sta ogroženi zaradi posledic parjenja v sorodstvu, z doseljevanjem risov iz Romunije in Slovaške. Cilj projekta je v obstoječo populacijo vključiti vsaj 14 živali – deset v Sloveniji in štiri na Hrvaškem.

Foto: Srečko Žerjav

Državna uporabnostna preizkušnja v delu po krvni sledi – sprememba termina

Državna vzrejna komisija za barvarje je 30. maja načrtovala državno uporabnostno preizkušnjo v delu po krvni sledi v LD Sinji vrh. Zaradi ukrepov, povezanih s COVID-19, je preizkušnja prestavljena na soboto, 27. junija.

Foto: arhiv LKD Celje

Državna uporabnostna preizkušnja v delu po krvni sledi bo potekala v Sinjem vrhu, skupaj z LKD Bela krajina in LD Sinji vrh.  Zadnji rok prijave je 20. junij.

Lovska kinološka društva prosijo, da o spremembi termina obvestijo vodnike barvarjev, da se bodo lahko na preizkušnjo prijavili zainteresirani vodniki. Na preizkušnji lahko sodelujejo barvarji, ki imajo opravljeno uporabnostno preizkušnjo po umetni krvni sledi.

Vodniki morajo na e-naslov: vercko.jozef@gmail.com poslati obojestransko skeniran rodovnik in podatke vodnika. Preizkušnja bo izvedena če bo prijavljenih najmanj sedem vodnikov. Prav tako je omejeno število udeležencev na 14.

Vse informacije dobite na pri Bojanu Deberšku na GSM 041 730 551 in Jožefu Verčku na GSM 068 166 863.

CACT barvarjev, za vodnike

Neposredna oddaja divjačine ter brezplačni zakup zaraščenih zemljišč

Predlog tretjega zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19, ki ga bo državni zbor obravnaval v petek, 29. maja, prinaša rešitev težav s prodajo divjačine ter omogoča brezplačni zakup zaraščenih zemljišč v lasti Republike Slovenije.

Fotografija je simbolična: Marjan Toš

Ukrep v zvezi z brezplačnim zakupom zaraščenih zemljišč v lasti države določa, da lahko Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov v brezplačni zakup za dobo 10 let odda kmetijska zemljišče v zaraščanju, drevesa in grmičevje ali kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem. S tem bo kompenzirana vrednost vlaganj zakupnikov v vzpostavitev kvalitetnejših kmetijskih zemljišč. Ukrep velja za vsa kmetijska zemljišča navedene rabe, ki bodo dana v zakup do konca leta 2020.

Zakon prinaša tudi rešitev težav s prodajo divjačine z neposredno oddajo uplenjene divjadi lovski družini ali lovišču. Tako se lahko končnemu potrošniku proda do 50 % načrtovanega  letnega odvzema določene divjadi iz narave.

Brezplačni zakup zaraščenih zemljišč v lasti države

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov upravlja s kmetijskimi zemljišči v lasti Republike Slovenije. Večino kmetijskih zemljišč uspešno odda v zakup, kmetijska zemljišča v zaraščanju pa v zakup odda težje. Rešitev je brezplačni zakup vseh kmetijskih zemljišč, ki so bila na dan 1. januar 2020 zaraščena, porasla z drevesi in grmičevjem ali porasla z gozdom.

Na tak način se bodo zemljišča oddala v brezplačni zakup, s tem pa bo kompenzirana tudi vrednost vlaganj zakupnikov v vzpostavitev kvalitetnejših kmetijskih zemljišč. Ukrep velja za vsa kmetijska zemljišč, navedene rabe, ki jih bo Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS dal v zakup do konca leta 2020.

Brezplačni zakup za leto 2020 se šteje kot državna pomoč, in sicer kot začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19. Zgornja meja je 100.000 EUR na posameznega primarnega kmetijskega proizvajalca.

Možnost neposredne oddaje uplenjene divjadi

Zaradi izrednih razmer in ukrepov, ki so bili izvedeni za preprečevanje širjenja COVID-19 imajo upravljavci lovišč in lovišč s posebnim namenom velike težave s prodajo divjačine. Največji odkupovalec divjačine v Sloveniji je v mesecu aprilu, razen redkih izjem, celo odpovedal celoten odkup divjačine. Ob tem se je izkazala ranljivost sistema odkupa slovenske divjačine, ki je v veliki večini vezana zgolj na enega odkupovalca.

Zaradi omejitev v 12. členu Pravilnika o določitvi majhnih količin živil, pogojih za njihovo pridelavo ter o določitvi nekaterih odstopanj za obrate na področju živil živalskega izvora (Ur. list RS, št. 96/14) lahko upravljavci lovišč in lovišč s posebnim namenom končnemu potrošniku ali obratom za prodajo na drobno, ki neposredno oskrbujejo končnega potrošnika, oddajo največ 20 % načrtovanega letnega odvzema posamezne vrste divjadi iz narave.

Oddaja ostale divjačine, razen lastnega odkupa, je tako onemogočena. Navedeno je še posebej pomembno v primeru divjega prašiča, saj upravljavci lovišč intenzivno lovijo divje prašiče z namenom znižanja populacije le-teh. Znižanje številčnosti populacije divjega prašiča je namreč glavni preventivni ukrep za zmanjšanje vnosa afriške prašičje kuge, nadzora bolezni in izkoreninjenja te bolezni, ko se le ta pojavi. S sprejemom tega člena bo tako zagotovljena večja ponudba divjačine na slovenskem trgu.

“Skrbno z gozdom!”

Pod geslom “Skrbno z gozdom!” se danes začenja teden gozdov. Poudarek Tedna gozdov 2020 je primerno obnašanje v gozdu, zapisano v gozdnem bontonu.

Foto: Urša Kmetec

Med epidemijo COVID-19 se je obisk gozdov bistveno povečal, z njim pa tudi smetenje in odlaganje odpadkov, prav tako vožnje z motornimi vozili v naravnem okolju in hoja izven urejenih poti, še posebej na območju gozdnih in pragozdnih rezervatov.  

Obiskovalce gozdov pozivamo, naj se držijo pravil, zapisanih v Gozdnem bontonu.

V okviru tedna gozdov, ki poteka med 25. in 31. majem, bodo po Sloveniji potekale različne prireditve, nekatere izmed njih so:

25. – 31. Po Sloveniji Ozaveščevalne akcije o gozdnem bontonu ter veljavni zakonodaji in predpisih
25. – 31. Območje OE ZGS Novo mesto, OE ZGS Brežice Ozaveščanje o hoji po urejenih poteh na območju Kočevskih pragozdov Rajhenavski rog in Krokar ter v Krakovskem gozdu
25. – 31.  Pohorje – območje OE ZGS Slovenj Gradec Ozaveščanje o problematiki vožnje z motornimi vozili v naravnem okolju
28. Loški potok Izpust risa Borisa v naravo

Izpusta risa Borisa v Loškem potoku se bodo udeležili tudi predstavniki Lovske zveze Slovenije.

Pravila Gozdnega bontona:

 • Ko vstopamo v gozd, se zavedamo, da smo v gozdu gostje – vsak gozd ima lastnika.
 • Vožnja je v gozdu dovoljena le po cestah, če poseben znak tega ne prepoveduje. Ne parkirajte vozil kjerkoli, ampak vprašajte za dovoljenje lastnika zemljišča. Še posebej bodite pozorni na prevoznost gozdnih vlak in dostopnost skladišč lesa. Gorsko kolesarjenje in ježa sta dovoljena le na označenih gozdnih vlakah in gozdnih poteh.
 • Pešpoti v gozdu nas vodijo in nam odstirajo zanimivosti iz zakladnice narave. Uporabljajte jih in ne hodite po brezpotjih. Kažipote, oznake, ograje, klopi in druge naprave ohranite nepoškodovane za prihodnje obiskovalce gozda.
 • Gozd je za lastnika vir dohodka. V njem potekajo sečnja in spravilo lesa ter gozdno-gojitvena dela. Izogibajte se deloviščem, ostanite na varni razdalji ter upoštevajte znake in morebitna navodila gozdnih delavcev.
 • Ne uničujte rastja. Gozdno cvetje, gobe, plodovi in mah so nujni za biotsko raznolikost življenja v gozdu, zato je njihovo nabiranje omejeno s predpisi. Okrasna drevesa za praznike kupujte na trgu in bodite pozorni, da so v skladu s predpisom opremljena z nalepko.
 • Smeti in odpadkov ne puščajte v gozdu. Odnesite jih v smetnjak oziroma na urejeno odlagališče. Bodite prijazni do narave in odnesite še morebitne druge smeti.
 • Ogenj, ki uide nadzoru, lahko uniči drevesa, druge rastline in živalski svet. V gozdu je dovoljeno kuriti le na kurišču, urejenem v skladu s predpisi varstva gozdov in protipožarnega varstva.
 • Gozdne živali so zelo plašne in se pred človekom umaknejo. Ne vznemirjajte jih s hrupom po nepotrebnem. Psi morajo biti pod skrbnim nadzorom.
 • Drevesa in grmi so živa bitja, zato jih spoštujte in ne poškodujte. Izogibajte se gozdnih površin, ki so bile pomlajene s sadikami gozdnega drevja.
 • Voda je dragocena, gozd jo čisti, zadržuje in jo pomaga ohranjati pitno. Cenite to vlogo gozda in ne spuščajte škodljivih snovi v vodo ali gozdna tla.

Srečanje lovskih pevskih zborov in rogistov PRESTAVLJENO!

47. Srečanje lovskih pevskih zborov in rogistov (SLPZR), ki naj bi potekalo 6. junija, v Medvodah, je prestavljeno na jesen.

Srečanje je organizacijski odbor 47. SLPZR zaradi razmer, povezanih s COVID-19, na dopisni seji prestavil na nadomestni, jesenski termin.

Predvidoma bo srečanje izvedeno v soboto, 17. oktobra 2020, če bodo zagotovljeni vsi pogoji (prostor, denarna sredstva in vladni odloki za preprečitev širjenja epidemije COVID-19).

Foto: Srečko F. Krope

Kako je z izvedbo občnega zbora, se lahko opravijo pristrelitve in organizirajo tekme?


Vlada je 14. maja preklicala epidemijo COVID-19, ki je bila razglašena 12. marca 2020. To pomeni, da se spreminja tudi veljavnost interventnih ukrepov, vendar se ukrepi, ki so bili sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih še vedno uporabljajo. Tako je med drugim z Odlokom o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v RS, ki je pričel veljati 18. maja, še vedno omejeno zbiranje več kot 50 ljudi na javnih krajih in mestih.

Foto: Marjan Toš

Občni zbori

Izvedba občnih zborov lovskih družin se po našem mnenju ne šteje za zbiranje ljudi na javnem kraju in mestu, ker gre za zaprti (vabljeni) krog ljudi, in ni podvržena omejitvi navedenega odloka. Skratka, je izvedena v lovskem domu, ki ni javni kraj.

Kljub temu predlagamo upoštevanje splošnih navodil in priporočil Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja (NIJZ) za zamejitev širjenja virusa bolezni COVID-19, to je zagotoviti zadostno varnostno razdaljo med udeleženci in uporabo zaščitnih sredstev. Če občni zbor traja več kot eno uro, je potrebno prostore v tem času tudi prezračiti.

Pristrelitve

Pod enakimi pogoji se lahko izvajajo tudi pristrelitve in druga dela v lovišču. Z nekaj organizacijskimi prijemi (razporejanje lovcev na časovne termine, klicanje posameznika na strelsko mesto) je veliko LD že izvedlo pristrelitve, zato predsednik LZS ne bo podaljšal veljavnosti nastrelitve, ki sicer velja do 31. maja 2020!

Tekmovanja

S 23. majem se sproščajo omejitve na področju športnih programov, tako se lahko ponovno izvajajo športne dejavnosti v športnih objektih in na površinah za šport v naravi (tudi v športnih objektih, ki so sestavni del vzgojno-izobraževalnih zavodov). Vadba je dovoljena registriranim športnikom, prav tako je dovoljena prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, obštudijska športna dejavnost, šport invalidov, športna rekreacija in šport starejših. Dovoljeno je tudi izvajanje vseh športnih tekmovanj do vključno državne ravni, in sicer v panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem, za zdaj brez prisotnosti gledalcev.

Foto: Slavko Komlanc

PREVIDNO, srne polegajo mladiče!

Vse obiskovalce narave želimo opozoriti, da v teh dneh srne polegajo svoje mladiče. Čeprav morda mladič, ki je sam v visoki travi, deluje izgubljeno, je njegova mama v bližini! Kmetovalce pa naprošamo, da so še posebej previdni pri košnji, saj je tudi ta vse prevečkrat usodna za nebogljena bitja.

Ne dotikaj se me, moja mama je v bližini!

V spomladanskem času, ko ima veliko živali mladiče, odsvetujemo sprehajanje s psi po gozdu. Pse moramo imeti vedno pod nadzorom, ne le zato, ker tako predpisuje zakon, ampak ker lahko spuščeni psi preganjajo divjad in jo poškodujejo. 

Srne praviloma polegajo mladiče v drugi polovici maja in v začetku junija, večinoma na travnikih. Ko iščejo hrano, mladiče odložijo v visoko travo oziroma kritje in jih poiščejo le ob dojenju. Čeprav morda mladič deluje izgubljeno in nebogljeno, je njegova mama nekje v bližini. Mladičev se ne dotikajte, sploh pa ne z golimi rokami, saj tako prenesete svoj vonj na mladiča in s tem povzročite nepopravljivo škodo. Srna takšnega mladiča zaradi vonja po ljudeh ne sprejme več.

Na Lovski zvezi Sloveniji lahko dobite brezplačne plakate, ki opozarjajo, da v tem obdobju srne polegajo mladiče.

Previdno pri košnji!

Nevarnost, ki v tem obdobju preti številnim prostoživečim živalim, je košnja. V letu 2019 je bilo evidentiranih 589 primerov pokošenih srn, v letu 2018 pa 636. Gre le za evidentirane pokose, njihovo število je zagotovo nekajkrat višje od uradne statistike.

Pred samo košnjo je zato priporočljivo s šolanim psom preiskati travnike, v zadnjih letih jih vse več uporablja drone s termo kamero. Košnjo začnemo na sredini travnika in nadaljujemo proti robu ter tako preprečimo divjadi, da bi se nagonsko pritajila na mestu. S pomočjo pokošenih šopov trave lahko mladiča srnjadi, če je to potrebno, prenesemo v primerno kritje v bližini. Pri košnji zadnjih pasov je priporočljivo zmanjšati hitrost košnje, da se lahko prostoživeče živali še pravočasno umaknejo na varno.

Kmetovalcem svetujemo, da pri košnji uporabljajo tudi svetlobna ali zvočna odvračala. Če med pokošeno travo, ki naj bi kasneje postala kakovostna travna silaža, naključno zaide del živalskega tkiva pokošene živali, krma v krogu cca 40 cm, za živino ni primerna. Ob zaužitju takšne krme lahko živina resneje oboli ali celo pogine.

Foto: Štefan Gorenčič

Donirali zaščitne maske Splošni bolnišnici Murska Sobota

Delegacija Zveze lovskih družin Prekmurja (ZLDP) je 7. maja obiskala Splošno bolnišnico Murska Sobota in donirala 900 zaščitnih mask.

Foto: Danijela Skledar

Predstavniki ZLDP, ki so jo predstavljali predsednik Ludvik Rituper in člana UO ZLDP Anton Bensa in dr. Arpad Köveš, so obiskali vodstvo Splošne bolnišnice Murska Sobota v Rakičanu in donirali 900 zaščitnih mask (500 kosov navadnih 3 slojnih medicinskih mask ter 400 zaščitnih mask KN95-FFP2).

Predstavnike ZLDP je sprejelo vodstvo bolnišnice, in sicer direktor Bojan Korošec, dr. med. spec. int., strokovni direktor prim. asist. Daniel Grabar, dr. med. spec. ter pomočnik direktorja za poslovne zadeve Marjan Maček, univ. dipl. ekon.

Po krajšem pogovoru in izmenjavi mnenj, predvsem o razmerah v času epidemije COVID-19 na področju Pomurja, se je direktor Korošec v imenu bolnišnice zahvalil ZLDP in prekmurskim lovcem za donacijo in poudaril pomen tovrstnih akcij s strani nevladnih organizacij, društev in tudi posameznikov.

dr. Arpad Köveš

Kako izvajati športne aktivnosti v času epidemije COVID-19

Športne aktivnosti v času epidemije COVID-19 je dovoljeno izvajati v skladu z odlokom, ki ga je izdala vlada.

Odlok o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti je Vlada RS objavila 6. maja v Uradnem listu RS št. 63/2020.

V odloku je med drugim zapisano, da morajo športniki in strokovni sodelavci v športu pri izvajanju procesa športne vadbe ves čas ohranjati najmanj 2 metra razdalje do drugih oseb. Upoštevati morajo vsa navodila ministrstva, pristojnega za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (TUKAJ).

Izvajanje športnih tekmovanj je dovoljeno do vključno državne ravni, v individualnih športnih panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem v skladu z ZŠpo-1.

Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena. Organizator športnega tekmovanja pa mora zagotoviti, da so v prostoru le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo tekmovanja (tekmovalci, sodniki, trenerji, zdravstveno osebje, nujno spremljajoče osebje, kot na primer zapisnikar, računalničar).Foto: Slavko Komlanc

Revija Lovec: popravek

V majski številki revije Lovec ste lahko na straneh 245 in 246 prebrali kratko novico o izpustu risa Katalina iz prilagoditvene obore. V prispevku smo povzeli informacije o izpustu, ki je bil 31. marca na Snežniku, poleg tega pa se je v prispevek prikradel tudi prvoaprilski škrat.

Po izpustu, 1. aprila, so partnerji projektne skupine LIFE Lynx objavili šaljiv prispevek o vrnitvi risa skupaj z risinjo v prilagoditveno oboro, kar pa ni res. Ris se v oboro ni vrnil, ampak se je odpravil proti jugu, čez Brkine na Hrvaško ter se nato vrnil v Slovenijo. Trenutno se nahaja na območju Rakitne. Za napako v prispevku se opravičujemo, Katalinu pa želimo, da bi zares čim prej našel kakšno risinjo.

Uredništvo revije Lovec

Foto: LIFE Lynx

Sprejeta novela zakona o divjadi in lovstvu

Poslanci državnega zbora so na včerajšnji seji z 72 glasovi za in nobenim proti podprli novelo Zakona o divjadi in lovstvu, ki bo začela veljati dan po objavi v Uradnem listu RS.

 Foto: Urša Kmetec

V njej je določeno prehodno obdobje za poplačilo škode po šakalu, ki bo po objavi v Uradnem listu RS postal lovna vrsta. V prehodnem obdobju petih let pa bo za škodo, ki jo bo povzročal, odškodninsko odgovarjala država, in ne upravljavci lovišč.

V noveli je jasna razmejitev pristojnosti ministrstva, ki lahko dovoli izredni poseg, in pristojnosti lovskega inšpektorja, ki odreja odstrel iz nujnih razlogov. Načrti lovsko-upravljavskih načrtov bodo po novem dvoletni in nič več enoletni.

Kandidatom, ki so na srednji gozdarski šoli ali na višji strokovni šoli oziroma v okviru visokošolskega izobraževanja uspešno opravili izpit s področja biologije in ekologije prostoživečih živali, patologije divjadi ali lovstva po programu, ki obsega vsebine, primerljive programu teoretičnega dela lovskega izpita, ne bo treba opravljati teoretičnega dela lovskega izpita iz navedenih področjih, morali pa bodo opraviti izpit s preostalih področjih in praktični del izpita v lovišču oz. lovišču s posebnim namenom. 

Kandidatom, ki so opravili lovski izpit pri organizacijah, ki imajo v državah članicah EU javno pooblastilo za opravljanje lovskega izpita, se bo na podlagi potrdila o opravljenem lovskem izpitu in opravljenem preizkusu znanja s področja lovske zakonodaje izdalo spričevalo o opravljenem lovskem izpitu.

NOVA oddaja Dober pogled

Ogledate si lahko novo, aprilsko oddajo Dober pogled, ki je nastala v času epidemije covid-19.

V aprilski oddaji si lahko ogledate prispevke o delovanju Lovske zveze Slovenije in lovcev v tem času. Spregovorili so predsednik LZS mag. Lado Bradača, dr. Srečko Felix Krope in Marko Leban iz LD Ljubinj. Ogledate si lahko prvo zgodbo iz serije Zgodbe lovcev in spoznate novo rubriko oddaje, imenovano Poštni predal. 

Oddaja je na ogled TUKAJ ali na našem Youtube kanalu.

Propadel poskus omejevanja lova v Evropski uniji

V Evropskem parlamentu so skušali v okviru ukrepov EU za boj proti pandemiji COVID-19 doseči spremembo predloga resolucije o “usklajenem ukrepanju in njenih posledicah”, ki bi imele močan negativen vpliv na lovstvo v EU in širše.

Foto: Pixabay

Predlagali so prepoved trgovanja in uživanja mesa prostoživečih živali, torej tudi divjadi. Predlog (amandma 79) je predstavila evropska skupina Združena levica/Nordijska zelena levica. V njem je poudarila, da trgovanje in gojenje prostoživečih živali povečuje tveganje za javno zdravje in združuje kritične dejavnike za pojav zoonoz.

Komisijo in države članice EU je pozvala, naj zagovarjajo prepoved trgovanja z divjimi živalmi in uporabo prostoživečih živali v tradicionalni medicini na svetovnem nivoju. Predlagali so ji, da pripravi pravne podlage za prepoved uvoza, trgovine in gojenja ter uživanja prostoživečih živali v EU, saj naj bi s tem zmanjšali tveganje za prihodnje izbruhe zoonoz, torej bolezni, ki se prenašajo iz živali na ljudi.

Večina evropskih poslancev glasovala proti

Sprejetje tega amandmaja bi imelo daljnosežne posledice za lov in ohranjanje narave v Evropi in v svetu, vendar je velika večina poslancev Evropskega parlamenta glasovala proti. Rezultat glasovanja je bil 186 poslancev za, 53 vzdržanih in 449 proti.  Kako so o amandmaju 79 glasovali evropski poslanci 

Brez dvoma lahko v Bruslju in na nacionalni ravni pričakujemo še nadaljnje poskuse za omejevanje lova in drugih dejavnosti trajnostne rabe naravnih virov. Zato je Združenje zvez za lov in varstvo divjadi v EU (FACE) že stopilo v stik z vsemi poslanci Evropskega parlamenta glede omenjenega amandmaja in med drugim poudarilo, da:

 • V EU že obstajajo strogi pravni akti, kot so predpisi EU o zdravstvenem varstvu živali in varnosti hrane ter predpisi o živalskih stranskih proizvodih, ki postavljajo visoke standarde za zagotavljanje javnega zdravja pri trgovini z divjimi živalmi in živalskimi proizvodi, tudi tistimi, ki so uvoženi iz tretjih držav.
 • Trgovina z divjimi živalmi je v EU že dobro urejena in nadzorovana.
 • Preprečevanje trgovine z zaščitenimi prostoživečimi živalmi in njihovimi deli ter njihovo ilegalno ubijanje je v EU že prepoznano kot prednostna naloga, zaradi česar so ji na ravni EU in držav članic namenili še dodatna sredstva.
 • Prepoved uživanja mesa prosto živečih živali v EU bi imela daljnosežne posledice za ohranjanje naravnega okolja tako v EU kot po vsem svetu in bi negativno vplivala na dejavnosti, kot sta lov in ribolov, ki sta prav tako dobro urejena tudi na nacionalni ravni.

 

Resolucija Evropskega parlamenta o usklajenem ukrepanju EU za spoprijemanje s pandemijo bolezni covid-19 in njenimi posledicami

 

Predavanje: Prednosti in slabosti ukrepa krmljenja rjavega medveda …

Vabljeni na javno predavanje “Prednosti in slabosti ukrepa krmljenja rjavega medveda – biološki, upravljavski in družbeni vidiki”, prof. dr. Klemna Jerine, pred izvolitvijo v naziv redni profesor, v petek, 24. aprila, ob 11. uri.

Predavanje prof. dr. Klemna Jerine si lahko ogledate preko videokonference, in sicer na spletni povezavi https://meetingsemea6.webex.com/meet/klemen.jerina

Slušatelje vljudno prosijo, da ob prijavi na videokonferenco izklopijo svojo kamero in mikrofon, ter slednjega vklopijo šele po koncu predavanja med vprašanji.

Foto: Štefan Vesel

ZLD Ptuj-Ormož: pripravniki opravili zaključni lovski izpit

Zveza lovskih družin (ZLD) Ptuj-Ormož je 18. aprila uspešno zaključila teoretični del lovskega izpita za pripravnike, ki so pričeli z usposabljanjem v letošnjem letu.

Že na uvodnem sestanku s pripravniki je bil predstavljen urnik predavanj, roki za izpite in tudi z rok za zaključni izpit. Najbolj vztrajni kandidati so šli do konca, nekateri so vmes odstopili in se odločili, da bodo izobraževanje nadaljevali prihodnje leto. Vzroki za odstop so bili predvsem obveznosti kandidatov (zaposlitve v tujini …).

Izvedba teoretičnega dela in tudi preverjanja znanj za te posameznike odpirajo nov izziv pri izvajanju usposabljanja za lovske pripravnike, ki ga bo treba pričeti reševati v prihodnje. Kot smo že obveščali, je v tem času prišlo do ukrepov za preprečevanje širitve covid-19, ki je marsikje zaustavil izobraževanje in vse, z njim povezane aktivnosti.

Ustno preverjanje znanja s pomočjo videokonferenc in testiranj na daljavo

Tudi pri nas je za trenutek covid-19 povzročil zastoj. Vendar ne za dolgo. Pri pristopu smo imeli eno prednost, ta pa je bila, da smo do izbruha epidemije že končali s predavanji in ostalo je le še preverjanje znanja. Tudi to težavo smo uspešno rešili s pomočjo ustnega preverjanja znanja, s pomočjo videokonferenc in testiranj na daljavo.

Ob pridobljenih izkušnjah smo zadevo tudi zaključili z zaključnim izpitom preko videokonference. Komisija je svoje poslanstvo odlično opravila ob sodelovanju kandidatov. Tako smo v roku zaključili izobraževanje in pridobili na našem območju 20 novih lovk in lovcev; med njimi imamo kar štiri lovke.

Čestitke kandidatom in zahvala članom komisije.

dr. Srečko F. Krope

Ustavno sodišče razveljavilo zakon o interventnem odvzemu velikih zveri

Ustavno sodišče Republike Slovenije je razveljavilo Zakon o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (Ur. list RS, št. 43/19).

Foto: Urša Kmetec

Ustavno sodišče je razveljavilo interventni zakon, ki je predvidel odstrel 175 medvedov in 11 volkov. Sodišče je presodilo, da je zakon kršil tretji člen ustave, ki govori o delitvi zakonodajne, izvršilne in sodne veje oblasti. Ker ga je razveljavilo že zaradi neskladja s tem načelom, ni preizkušalo drugih zatrjevanih protiustavnosti, piše v odločbi.

ODLOČBA USTAVNEGA SODIŠČA REPUBLIKE SLOVENIJE, št. U-I-19419

LZS pričakuje, da MOP čimprej dolgoročno uredi upravljanje s populacijami zavarovanih vrst

Lovska zveza Slovenije glede na odločitev Ustavnega sodišča pričakuje, da bo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) na podlagi ugotovitev strokovne skupine čimprej dolgoročno uredilo upravljanje s populacijami zavarovanih vrst.

V Sloveniji je upravljanje s populacijami zavarovanih vrst (predvsem zveri) in nekaterih vrst divjadi (npr. jelenjadi) zadnje čase zgolj in predvsem predmet politike in političnih strasti. LZS si želi, da bi se upravljanje vrnilo v roke stroke. Dejstvo pa je, da se ob vseh zaščitnih ukrepih ne bomo mogli izogniti aktivnemu upravljanju tudi pri zvereh, kar v praksi predstavlja tudi odstrel.

Trenutno je odvzem zveri mogoč na podlagi izrednih odločb MOP, kar v praksi redno poteka. Cilj je seveda uravnovešenje populacije na nosilno kapaciteto kompleksnega (naravnega in družbenega) okolja. Ali če povemo bolj enostavno, letos bo za odstrel potrebno načrtovati kakšno košuto manj, da bodo zveri imele dovolj hrane in je ne bodo iskale s plenjenjem ovac (in tudi goveda, konjev) na pašnikih.

S tem ne želimo poenostavljati, ker gre za kompleksne stvari in je za dolgoročno preživetje medveda in volka nujno potrebno doseči visoko raven sobivanja lokalnega prebivalstva, npr. takšne, kot smo jo dosegli pri risu. Žal lovci nimamo pomembnega vpliva na te odločitve in lahko le pričakujemo, da bomo vrnili oziroma uveljavili kodeks strokovnega upravljanja s populacijami prostoživečih živali v Sloveniji.

Lovska zveza Slovenije

Ponatis zbornika Slovenski lovci v vojni za Slovenijo

Upravni odbor LZS je imenoval komisijo za pripravo ponatisa zbornika Slovenski lovci v vojni za Slovenijo 1991. Lovske družine vabimo, da dopolnite sezname udeležencev vojne in posredujete zanimiva pričevanja lovcev o aktivnostih zelene bratovščine med osamosvojitveno vojno leta 1991.

Utrinek iz časa vojne za Slovenijo s Koroške.

Že ob izidu leta 2016 smo zaradi dokaj slabega odziva mnogih lovskih družin in tudi zaradi nepopolnih ali pomanjkljivih seznamov udeležencev vojne povedali, da bomo ob 30-letnici vojne za Slovenijo leta 2021 pripravili ponatis knjige, ki je tudi v strokovni javnosti naletela na velik odmev.

Z njo smo prvič doslej javnost seznanili z manj znanimi zgodovinskimi resnicami, da je tudi lovska organizacija dejavno stopila na okope in domovini v bran, ko je bilo to treba. Odstirali smo tančice skrivnosti, drobnih in vsakdanjih resnic, ki bi brez tega dela ostale zamolčane v zaprašenih arhivih, saj našega prispevka v osamosvojitveni vojni nismo želeli obešati na veliki zvon.

Opravili smo pač našo dolžnost, kot nam to veleva domoljubna pripadnost in narodni ponos, ki krasi slovensko lovsko organizacijo vse od njene ustanovitve leta 1907 dalje. Prve zgodovinopisne ocene kažejo, da je bil naš prispevek v vojni za Slovenijo pomemben, in da smo kot del civilne družbe znali prevzemati odgovorne naloge, ki so nam bile zaupane tako od teritorialne obrambe (TO) kot  tudi od takratne milice in od drugih obrambnih struktur mlade države.

V vojni je sodelovalo lepo število slovenskih lovcev, večina od njih je po vojni dobila tudi status veterana vojne za Slovenijo. Največ lovcev je bilo vpoklicanih v TO in v milico, nekateri pa so že leta 1990 sodelovali v manevrski strukturi narodne zaščite (MSNZ).To je razvidno tudi iz izdelanih in že objavljenih seznamov v zborniku iz leta 2016. Veliko LD se sploh ni odzvalo, nekatere so poslale nepopolne ali celo napačne sezname, tako da smo se v uredništvu soočali z mnogimi dvomi, kaj sploh objaviti in česa ne.

Med padlimi v vojni za Slovenijo je bil tudi lovec Jernej Molan.

Podatke nam pošljite do 15. oktobra 2020!

Zdaj je torej napočil čas, da nam vse tiste LD, ki tega še niste storile, posredujete preverjene in točne sezname vaših članov, ki so bili udeleženci vojne za Slovenijo. V seznamih posebej označite tiste, ki imajo status veterana vojne za Slovenijo. Na sezname lahko uvrstite tudi pokojne člane, če so ti aktivno sodelovali v osamosvojitveni vojni. Podatke nam posredujte le v elektronski oblik,i najkasneje do 15. oktobra 2020 na e-naslov: lzs@lovska-zveza.si. S pripisom »Za ponatis zbornika 1991.«

V kolikor imate tudi zanimive, strnjene zgodovinske zapise vaših članov, jih lahko prav tako posredujete na omenjeni e-naslov. Prispevki naj ne bodo daljši od  3.500 – 5.500 znakov, velikost črk 12 (Times roman), razmak 1,5. V besedilu označite prostor za morebitno objavo fotografije ali dokumenta, ki ga pošljite ločeno od teksta.

Komisija bo v skladu s svojimi uredniškimi pristojnostmi presodila, kaj je za objavo in kaj ne. Ne bomo ponavljali nekaterih kronoloških povzetkov, ki so bili objavljeni v prvi izdaji zbornika. Z veseljem pa pričakujemo dokumentarno ali fotografsko gradivo, ki se nanaša na to obdobje, in ki še ni bilo objavljeno – torej izvirnike še neobjavljenih dokumentov ali fotografij. Pri fotografijah obvezno navedite avtorstvo, pri dokumentih pa arhivsko hrambo (npr.: Poziv za sodelovanje lovcev v obveščevalni skupini LD   …xy…; arhiv LD xy).

Pričakujemo vaše tvorno sodelovanje in vas lepo pozdravljamo.

Dr. Marjan Toš, prof., predsednik komisije

ZLD Kočevje poskrbela za varnost svojih članov

Zveza lovskih družin Kočevje je v času ukrepov epidemije COVID-19 poskrbela za varnost svojih članov.

Preko matičnih Lovskih družin je bilo razdeljenih 800 pralnih zaščitnih mask – po ena za vsakega člana. “S tem smo se kot ena najštevilnejših civilnih organizacij pridružili naporom za zmanjševanje in širjenje epidemije COVID-19 in varovanju zdravja ljudi,” so povedali na ZLD Kočevje.

Osrednje Slovenske gorice: Siromašenje okolja male divjadi se nadaljuje

V Lovski družini (LD) Dobrava v Slovenskih goricah se iz leta v leto soočajo s siromašenjem naravnega okolja za malo poljsko divjad.

Posledice sekanja v Čagoni. 

Ostali so praktično bez remiz za malo poljsko divjad v dobršnem delu osrednje Pesniške doline in v dolini Drvanje. Tam ima mala divjad varno zavetišče le med letališko stezo v Čagoni in meliorirano reko Drvanjo v Spodnjih Verjanah. Lovci srčno upajo, da bo vsaj ta zaraščeni del doline Drvanje ostal, in da bodo v njem tudi s pomočjo vlaganja iz umetne vzreje uspeli ohraniti vsaj fazane. Poljske jerebice so namreč povsem izginile iz celotnega lovišča. 

Sežiganje suhe trave in uničevanje redkih mejic in grmišč

Med težavami, na katere opozarjajo dobravški lovci, je tudi spomladansko sežiganje suhe trave in uničevanje redkih mejic in grmišč. Eno takih so pred kratkim posekali na obronkih doline Drvanje pri Čagoni. Kljub vsem težavam si v LD prizadevajo, da bi v bodoče kupili nekaj manjših zemljišč in na njih uredili remize in krmne njive. Zdaj imajo v dolgoročnem najemu manjše zemljiše v Brengovi, kjer so remizo že uredili in so s prvimi rezultati zelo zadovoljni.

S podobnimi težavami se srečujejo tudi ostale LD v osrednjih Slovenskih goricah. Še posebej v LD Lenart, kjer jim je velik del lovišča pred leti »vzela« avtocesta Maribor – Lendava. S tem je bil močno osiromašen predel lovišča v revirjih Lormanje in Šetarova. K sreči sta v Šetarovi ostali dve manjši remizi, ki sta praktično edino zatočišče za malo (in ostalo) divjad. Poleg tega je ostal zaraščen  tudi del meliorirane struge reke Globovnice v smeri od Radehovškega jezera do vasi Radehova, kjer je tudi nekaj pogojev za ohranitev male divjadi, predvsem fazanov.

Divjad brez miru zaradi sprehajalcev, psov in vožnje z motornimi vozili

Posebno poglavje je popularna lenarška Čreta. To je predel lovišča med vzhodnim delom mesta Lenart in jezerom Sv. Trojica, kjer je bila včasih gmajna s travniki in pašniki. V tem predelu so lovci v desetletjih po drugi vojni doživeli najlepše love na malo divjad. Na te čase so ohranili le še spomine. Zdaj je Čreta ne le okoljsko osiromašena, pač pa tudi prepredena z rekreacijskimi potmi.

V času epidemije se sprehajalcev v Čreti dobesedno tare (upoštevajoč navodila po dva ali očetje in matere z vozički). Za nameček pa so z njimi še štirinožni prijateji, ki uživajo v naravi, pogosto brez vsakega nadzora. Uboge srne tavajo sem in tja, saj enostavno nimajo miru. K nemiru veliko prispevajo še vožnje z motornimi vozili, ki še bolj kot sprehajalci in psi vznemirjajo in plašijo divjad. Doslej so vsa opozorila lovcev in naravovarstvenikov bolj malo zalegla. Očitno bo treba začeti z globami …

Tekst in fotografije: Marjan Toš

Del grmišča ob Globovnici.

Varno zavetje za malo divajd ob Globovnici pred Radehovo. 

CAC Snežnik 2020 ODPADE

Lovsko kinološko društvo Cerknica obvešča, da je državna razstava psov lovskih pasem CAC Snežnik 2020, predvidena za 25. april 2020, odpovedana.

Razstavo psov CAC Snežnik 2020 so bili primorani odpovedati zaradi trenutne situacije v zvezi z epidemijo novega koronavirusa.

Foto: CAC Snežnik 2014, arhiv LD Velike Lašče

Odgovarjamo na vaša vprašanja v času epidemije COVID-19!

Sme lovec oditi v svoje lovišče, ki je v drugi občini? Kako je v primeru iskanja zastreljene divjadi? Ali za lovske pripravnike velja prepoved gibanja v lovišču z mentorjem?
Odgovarjamo na vaša vprašanja, ki se vam porajajo v času epidemije COVID-19. Vprašanja nam pošiljajte po e-pošti lzs@lovska-zveza.si.


Foto: Urša Kmetec

 1. Ali lahko lovski čuvaj še naprej opravlja svoje naloge?

Da, lovski čuvaj tudi v času epidemije novega koronavirusa še naprej opravlja svoje naloge, ki jih izvaja v okviru svojih pooblastil in izvajanje javne službe; konkretno to pomeni v lovski družini, ki ima koncesijo in s katero ima lovski čuvaj sklenjeno pogodbo za opravljanje lovsko čuvajske službe. Ob tem je dolžan upoštevati priporočila zdravstvene stroke za preprečevanje širjenja epidemije COVID-19.

 1. Ali sme lovec oditi v svoje lovišče, ki je v drugi občini?

Da, lovec sme oditi v svoje lovišče, tudi če je to v drugi občini. Vendar le v lovišče, ki je določeno na lovskimi izkaznici. Pogoj je, da izvaja zakonsko določene naloge, ki so določene tudi v koncesijski pogodbi. Ob tem je dolžan upoštevati priporočila zdravstvene stroke za preprečevanje širjenja epidemije COVID-19.

 1. Ali lahko lovec lovi na območju druge občine?

Lovec lahko tudi v času epidemije izvaja dela trajnostnega upravljanja z divjadjo, ki jih lahko izvaja sam, tudi v primeru, ko se lovišče ne nahaja v občini njegovega bivanja. Sem spada, na primer, zalaganje solnic, manjša popravila lovskih objektov, čiščenje poti in tudi izvajanje lova, izvajanja pregledniške službe in ocenjevanje škod. Ob vseh teh aktivnostih mora lovec, lovski čuvaj, preglednik, pooblaščen ocenjevalec škode, … upoštevati priporočila zdravstvene stroke za preprečevanje širjenja epidemije COVID-19.

 1. Kako je v primeru morebitnega iskanja zastreljene ali ranjene divjadi?

Iskanje zastreljene ali ranjene divjadi se izvaja, pri tem pa se upošteva vse potrebne ukrepe, kot so primerna razdalja in uporaba zaščitnih sredstev.

 1. Kako poteka delo pooblaščenih ocenjevalcev škode in preglednikov oziroma usposobljenih oseb za prvi pregled divjačine?

Lovci naj v zbiralnico vstopajo posamično, v njej naj bo največ ena oseba. Preglednik pregleda uplenjeno divjad z masko in rokavicami ter sam, brez prisotnosti uplenitelja ali drugih lovcev. Prenos okužbe je možen tudi preko predmetov, ki jih uporabljamo v zbiralnici (noži, tehtnica …), zato je potrebno tudi njihovo razkuževanje.

 1. Ali za lovske pripravnike velja prepoved gibanja v lovišču z mentorjem?

Vsako druženje je prepovedano tudi med lovci.

(Ur. list 38/2020, 29. 3. 2020) Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin)

 1. Ali lovec potrebuje potrdilo?

Lovec izkazuje pravico do gibanja v lovišču, ki je v drugi občini, z veljavno lovsko izkaznico zadevne lovske družine.

 1. Kako je z veljavnostjo licenc za preglednike divjačine, potem ko jim aprila poteče 5-letni rok in obnovitvenih izobraževanj zaradi epidemije ni.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pojasnjuje, da za lovske preglednike velja glede na interventni zakon v zvezi s sodnimi in upravnim postopki (Uradni list RS, št. 36/20), da roki in materialne obveznosti, ki jih nalagajo predpisi, v času epidemije NE TEČEJO, tako, da jim ni potrebno delati izpita zdaj, temveč šele po prenehanju epidemije, ko bo razpisan rok.

Kako je z veljavnostjo licenc za preglednike divjačine?

Preglednikom divjačine v aprilu poteče petletni rok veljavnosti licenc, obnovitvena izobraževanja pa so v času epidemije odpadla. Kako je z veljavnostjo licenc, obvešča Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pojasnjuje, da za lovske preglednike velja glede na interventni zakon v zvezi s sodnimi in upravnim postopki (Uradni list RS, št. 36/20), da roki in materialne obveznosti, ki jih nalagajo predpisi, v času epidemije NE TEČEJO, tako, da jim ni potrebno delati izpita zdaj, temveč šele po prenehanju epidemije, ko bo razpisan rok. 

Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive  bolezni SAR-Cov-2 (Covid -19) – prvi odstavek 6. člena:

(1) Roki v upravnih in drugih javnopravnih zadevah, ki nimajo značaja upravne zadeve po 2.členu Zakona o splošnem upravnem postopku za opravljanje procesnih dejanj strank in za izpolnitev njihovih materialnih obveznosti ter roki za opravljanje procesnih dejanj upravnih in drugih državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil in za izdajanje upravnih aktov ne tečejo. 

Fotografija je simbolična (arhiv LZS)

Tehniški muzej Slovenije vabi k ogledu!

V času epidemije koronavirusa, ko je Tehniški muzej Slovenije zaprt za obiskovalce, vabljeni na ogled spletnih vsebin.

Foto: Tehniški muzej Slovenije

Poveza do spletnih predstavitev Tehniškega muzeja Slovenije je na voljo TUKAJ

Zdravstveno stanje divjadi v Sloveniji

Na Veterinarski fakulteti v Ljubljani so tudi v letu 2019 spremljali zdravstveno stanje prostoživečih živali v slovenskem prostoru.

Foto: Štefan Vesel

V letu 2019 so opravili 70 pregledov organov prostoživečih živali, prejetih iz 47 različnih lovskih družin (LD). Pregledali so 9 različnih živalskih vrst (navadni jelen, srnjad, gams, lisica, ris, divji prašič, kuna belica, poljski zajec, vidra), različnih starosti in spolov. Največji delež pregledanih vrst je predstavljala srnjad.

Najpogostejši vzroki pogina

Najpogostejši vzrok pogina so bile bolezni, ki jih povzročajo notranji in zunanji zajedavci. Večinoma se te bolezni pojavljajo v kronični obliki in pogosteje pri mladih živalih, kjer prizadenejo dihalni in prebavni sistem. Ugotavili so tudi močno invadiranost srnjadi s klopi, jelenjo ušjo, nosnimi in kožnimi zolji in dlakožeri. V populaciji gamsa ugotavljajo prisotnost garij. Pri lisici so znova potrdili prisotnost virusa pasje kuge, pri kuni belici papilomaviruse ter prvič pri poljskem zajcu virus hemoragične bolezni kuncev.

Priporočajo preventivno cepljenja psov

Že nekaj let pri lisicah ugotavljajo povečano pojavnostj virusa pasje kuge. To je posebej pomemben podatek za vodnike lovskih psov, zato priporočajo, da redno obnavljate preventivna cepljenja svojih živali. Pasja kuga je namreč zelo nalezljiva sistemska virusna bolezen številnih domačih in prostoživečih vrst zveri (psi, kune, medvedi, mačke), ki jo povzroča virus pasje kuge. Virus prizadene živali vseh starosti. Rezervoarji virusa in vzrok za okužbo prostoživečih zveri so psi.

Podobno velja za bakterijsko bolezen lepstospirozo, ki je tudi zoonoza. Na Veterinarski fakulteti so v letu 2019 ponovno zaznali porast serološko pozitivnih psov, zato priporočajo preventivno vakcinacijo psov.

Lovski pripravniki – preverjanje znanja preko videokonference

Covid-19 nam je očitno spremenil način življenja. Za zdaj s statusom »začasno«, za kar pa ne vemo, kako dolgo bo trajalo. Vsekakor se moramo prilagoditi obstoječemu stanju.

To prilagajanje pa nam povzroča težave pri vsakodnevnih opravilih, pri načrtovanih dejavnostih in pri različnih udejstvovanjih. Verjamem, da bomo ustrezne prilagoditve uporabljali tudi po ukinitvi sedanjih razmer. Konec koncev, kakšna sprememba bo tudi dobrodošla, stopiti bomo morali in moramo kakšen korak naprej.

Kako izobraževanje izvesti do konca

Na kratko želim seznaniti našo širšo lovsko javnost, kako smo se začeli prilagajati na nastale razmere pri teoretičnem delu lovskega izpita na ZLD Ptuj-Ormož. Predavanja s pripravniki smo zaključili že pred uvedbo sedanjega stanja, opravili večino preverjanj pri posameznih vsebinskih sklopih, nekaj pa jih je še ostalo. Postavili smo si osnovno vprašanje, kako zadevo izvesti do konca, da je ne prelagamo na kasnejši čas in si s tem tudi vnaprej naredimo nepotrebne obveznosti, če pa jih lahko rešimo povsem na sprejemljiv in uporaben način.

 Preverjanje znanja preko videokonference

V nedeljo smo tako izvedli preverjanje znanja enega izmed vsebinskih sklopov, za katerega so bila predavanja končana že pred uvedbo sedanjih razmer. Odločili smo se, da opravimo preverjanje na daljavo s pomočjo videokonference. Uporabili smo brezplačni program, ki je dostopen na povezavi https://www.webex.com/downloads.html/.

Vsi kandidati so ga naložili na svoj računalnik ali druge prenosne naprave, po izdelanem urniku pa smo preverjanje opravili. Udeležilo se ga je 20 pripravnic in pripravnikov. Na začetku manjše tehnične težave pri povezavi, ki so bile hitro odpravljene. Udeleženci niso imeli nobenih težav, celo pozitivne ocenitve so krožile po različnih družbenih omrežjih. Na enak način bomo opravili preverjanje še za en vsebinski sklop, kjer prav tako ne pričakujemo težav. Pripravnice in pripravniki so pristop dobro sprejeli.

 Pisni izpit na daljavo v obliki ankete

Dva vsebinska sklopa bomo preverjali z drugačnim pristopom, in sicer s pisnim izpitom na daljavo v obliki spletnih anket. Jasno je, da bomo pripravili oziroma uporabili ustaljene oblike, ki so na posameznih fakultetah v uporabi. Želimo preveriti obe metodi. Dosedanje težave se nam kažejo bolj na strani nosilcev vsebinskih sklopov, kot pa na strani udeležencev. Na podoben način bomo razmislili o zaključnem izpitu. S temi pristopi smo tudi že pred rešitvijo vprašanja o opravljanju izpita za lovca in možnosti izpitov na daljavo. Konec koncem, tudi fakultetni programi so že v tej smeri.

Pa ostanite zdravi in dober pogled.

dr. Srečko Felix Krope

Ali prepoved gibanja in zbiranja velja tudi za lovce?

Danes je začela veljati prepoved gibanja in zbiranja. Kaj to pomeni za lovce?

Foto: Urša Kmetec

Danes, 30. 3. 2020 je začel veljati Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 38/29), ki zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 do nadaljnjega prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah v Republiki Sloveniji, prepoveduje dostop na javna mesta Republiki Sloveniji ter prepoveduje gibanje izven občine stalnega prebivališča.

Odlok določa tudi nekaj izjem, med drugim za dejavnosti, ki jih izvajajo pristojne službe, za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb. Prav tako pa začasne prepovedi ne veljajo za posameznike za izvajanje delovnih nalog, opravljanje kmetijskih in gozdarskih dejavnosti in nege družinskih članov.

Ali prepoved gibanja in zbiranja velja tudi za lovce?

Lovske družine, ki imajo sklenjeno koncesijsko pogodbo, opravljajo na podlagi 19. in 21. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04. 120/06-Odl.US, 17/08, 46/04-ZON in 31/18) naloge trajnostnega gospodarjenja z divjadjo pod pogoji javne službe, zato začasna splošna prepoved gibanja in zbiranja ne velja za lovce, ki in kadar navedene naloge neposredno izvajajo.

Seveda pa moramo tudi lovci upoštevati vse ostale že sprejete ukrepe (ohranjane varne razdalje do drugih oseb in uporaba zaščitnih sredstev), ki so navedeni v že objavljenih priporočilih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Lovska zveza Slovenije

NOVA oddaja Dober pogled

Na ogled je nova, marčevska oddaja o lovstvu, oddaja Dober pogled.

V marčevski oddaji si lahko ogledate reportažo s 6. Dobrodelnega plesa LZS in razstavo trofej v Idriji. V okviru projekta LIFE Lynx bodo v naše gozdove spustili še enega risa, v oddaji pa je prestavljena tudi knjižica Lovske šegae in običaji, ki jo je LZS izdala konec lanskega leta.

Oddajo si lahko ogledate TUKAJ ali na Youtube kanalu LZS.

 

MKGP: Priporočila lovcem pri ocenjevanju škod in ravnanju z uplenjeno divjadjo

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je izdalo navodila in priporočila lovskim družinam v Sloveniji, kako ravnati z uplenjeno divjadjo.

Foto: Urša Kmetec

V času epidemije prihaja s strani lovskih družin (LD) vse več vprašanj v zvezi s pregledom in prevzemom uplenjene divjadi ter ocenami škode, ki jo povzroči divjad. Ministrstvo za kmetijstvo priporoča, da naj LD upravljavke lovišč v času epidemije COVID-19 uplenjeno divjad še naprej prevzemajo v skladu s predpisi s področja divjadi in lovstva. Enako velja tudi v primeru ocenjevanja škod, ki jo povzroči divjad.

V zbiralnici istočasno le ena oseba

Lovske družine morajo poskrbeti, da se pregled uplenjene divjadi s strani usposobljenih oseb, opravlja v skladu z vsemi varnostnimi priporočili in ukrepi, ki v splošnem veljajo v času epidemije. To pomeni, da naj usposobljene osebe pregled uplenjene divjadi opravijo posamezno. Priporočljivo je, da se v zbiralnici divjadi istočasno zadržuje samo ena oseba.

Kjer imajo vsi lovci dostop do zbiralnice naj divjad oddajo in obvestijo usposobljeno osebo, da bo opravila pregled. Pregled se lahko opravi kasneje brez prisotnosti uplenitelja. Kjer imajo samo usposobljene osebe dostop do zbiralnice in prevzemajo odstreljeno divjad, se priporoča, da se omogoči dostop vsem.

Poleg tega naj usposobljena oseba za pregled uporablja ustrezna zaščitna sredstva in zbiralnico pred in po opravljanem pregledu razkuži z razkužilom na delih, kjer je prišlo do neposrednega stika (kljuke vrat in komor, kavlji za obešanje divjadi, tehtnica, noži …). Ministrstvo še priporoča, če je v posamezni LD to mogoče, da si uredijo tudi dežurstva usposobljenih oseb – preglednikov (en teden opravlja delo ena usposobljena oseba – preglednik, ki po opravljenem dežurstvu za seboj vse razkuži itd.).

LD morajo upoštevati roke za oceno škod

Ministrstvo v zvezi z ocenami škode po divjadi sporoča, da morajo LD, če je le mogoče upoštevati roke za oceno škod, ki jo povzroči divjad na kmetijskih in gozdnih kulturah. Pri sami oceni škode naj ocenjevalci upoštevajo vse varnostne ukrepe, ki že sicer veljajo v času epidemije. To pomeni, da se pri oceni škode ohranja varnostna razdalja med člani komisije in oškodovancem.

LD ozrioma pooblaščena komisija za oceno škode lahko škodo oceni tudi sama, vendar s predhodno oceno vednosti škode oškodovanca in njegovo privolitvijo. Ravno tako pa morajo svojo oceno o škodi od divjadi ter zapisnik o oceni škode od divjadi oškodovancu predati v vednost in podpis. Ta se lahko posreduje tudi po pošti.

Vir: MKGP

 

OPOZORILO LZS –  ključna pravila, kako delo varno opraviti:

– razdalja 2 m: 

Lovci naj v zbiralnico vstopajo posamično, v njej naj bo največ ena oseba.

– uporaba maske in rokavic:

Preglednik pregleda uplenjeno divjad z masko in rokavicami ter sam, brez prisotnosti uplenitelja ali drugih lovcev.

– po uporabi obvezno razkuževanje rok in predmetov:

Prenos okužbe je možen tudi preko predmetov, ki jih uporabljamo v zbiralnici (noži, tehtnica …), zato je potrebno tudi njihovo razkuževanje.

 

 

OBJAVLJENI osnutki letnih načrtov LUO

Osnutki letnih načrtov lovsko upravljavskih območij (LUO) za leto 2020 so objavljeni. Javnih predstavitev v “fizični” obliki letos ne bo.

Pripombe na načrte lahko deležniki podajo na spletu, določeni so telefonski termini za dodatna pojasnila, odgovori na pripombe bodo objavljeni na spletni strani Zavoda za gozdove.

Letni načrti lovsko upravljavskih območij 2020

Termini, kontakti za pripombe in pojasnila po LUO