CRP Šakal v Sloveniji

Šakal (Canis aureus) se v zadnjih desetletjih z Balkana uspešno širi proti srednji in vzhodni Evropi; danes je prisotnost vrste znana v 30-ih evropskih državah. Poleg širjenja je zanj značilno tudi zelo hitro naraščanje številčnosti v vseh državah/območjih, ki jih je poselil. Številčnost in razširjenost vrste v Evropi se od devetdesetih let dalje intenzivno veča. Enak trend je zaznan tudi v Sloveniji, kar potrjujejo vedno pogostejša opažanja šakalov, širi se tudi območje njegove prisotnosti.

Kljub hitremu naraščanju številčnosti in prostorske razširjenosti vrste je (zlati) šakal zelo slabo raziskana vrsta; v slovenskem prostoru do sedaj ni bilo opravljene še nobene znanstvene raziskave biologije/ekologije te vrste. Z namenom pridobivanja novih znanja o ekosistemski vlogi vrste, medvrstnih odnosih, vplivih na druge vrste, populacijski dinamiki in sposobnosti širjenja, primernem prostoru zanjo itn., so v letu 2016 pričeli s projektom: “Prostorska razporeditev, številčnost, ocena populacijskih trendov in potencialno širjenje areala vrste zlati šakal (Canis aureus L.) v Sloveniji”.

Projekt poteka v sklopu Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) “Zagotovimo si hrano za jutri”, ki ga financirata Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.

Več o projektu:
http://sakal.gozdis.si/sakal/sakal-v-sloveniji.

Comments are closed.