Zakonodaja

1. Zakonska ureditev

 • Zakon o divjadi in lovstvu/ZDLov-1/ (Ur. l. RS, št. 16/2004120/2006 Odl. US; št. U-I-98/04)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu (Ur. l. RS, št. 17/2008)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu/ ZDLov-1B (Ur. l. RS, št. 31/2018)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu/ ZDLov-1C (Ur. l. RS, št. 65/2020)
 • Zakon o spremembi Zakona o divjadi in lovstvu/ ZDLov-1D (Ur. l. RS, št. 44/2022)
1.1 Lovišča
 • Odlok o lovskoupravljavskih območjih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah (Ur. l. RS, št. 110/2004)
 • Uredba o ustanovitvi lovišča s posebnim namenom Brdo pri Kranju (Ur. l. RS, št. 114/2004)
 • Uredba o ustanovitvi lovišč s posebnim namenom v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 117/2004)
 • Uredba o podelitvi koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Ur. l. RS, št. 100/2008)
 • Odlok o loviščih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah (Ur. l. RS, št. 128/2004)
 • Odlok o spremembah Odloka o loviščih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah (Ur. l. RS, št. 38/14)
 • Uredba o dopolnitvah Uredbe o ustanovitvi lovišč s posebnim namenom v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 38/14)
 • Pravilnik o vsebini in načinu vodenja katastra lovskoupravljavskih območij, lovišč in lovišč s posebnim namenom (Ur. l. RS, št. 8/2005)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in načinu vodenja katastra lovskoupravljavskih območij, lovišč in lovišč s posebnim namenom (Ur. l. RS, št. 80/2012)
 • Pravilnik o merilih za finančno ovrednotenje določenih nalog lovskih organizacij (Ur. l. RS, št. 50/2019)
 • Pravilnik o območnih združenjih upravljavcev lovišč in lovišč s posebnim namenom (Ur. l. RS, št. 62/2006)
1.2 Načrtovanje
 • Navodila za usmerjanje populacij divjadi v Sloveniji
 • Pravilnik o sprejemu letnih načrtov lovskoupravljavskih območij v Republiki Sloveniji za leto 2005 (Ur. l. RS, št. 52/2005)
 • Pravilnik o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo (Ur. l. RS, št. 91/2010)
 • Pravilnik o evidentiranju odstrela in izgub divjadi ter o imenovanju komisije za oceno odstrela in izgub v lovskoupravljavskem območju (Ur. l. RS, št. 120/2005)
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o evidentiranju odstrela in izgub divjadi ter o imenovanju komisije za oceno odstrela in izgub v lovsko upravljavskem območju(Ur. l. RS, št. 29/2015)
 • Pravilnik o sprejemu letnih načrtov lovskoupravljavskih območij v Republiki Sloveniji za leto 2006 (Ur. l. RS, št. 58/2006)
 • Pravilnik o sprejemu letnih načrtov lovskoupravljavskih območij v Republiki Sloveniji za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 50/2007)
 • Pravilnik o sprejemu letnih načrtov lovskoupravljavskih območij v Republiki Sloveniji za leto 2010 (Ur. l. RS, št. 41/2010)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo (Ur. l. RS, št. 200/2020)
1.3 Izvajanje lova
1.4 Škoda po divjadi in na njej

2. Lovskočuvajska služba

3. Lovski izpit

4. Lovska izkaznica

5. Lovsko strelstvo

6. Zaščita živali

 • Zakon o zaščiti živali (uradno prečiščeno besedilo) /ZZZiv-UPB1/ (Ur. l. RS, št. 20/2004)
 • Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Ur. l. RS, št. 45/200078/2004)
 • Pravilnik o pogojih in načinu prevoza živali (Ur. l. RS, št. 86/2000108/200064/200116/20023/200367/2005)
 • Odredba o bivalnih razmerah in oskrbi živali prostoživečih vrst v ujetništvu (Ur. l. RS, št. 90/2001)
 • Pravilnik o zaščiti živali pri zakolu (Ur. l. RS, št. 33/20055/2006)
 • Uredba o zatočišču za živali prostoživečih vrst (Ur. l. RS, št. 98/200246/2004)
 • Pravilnik o označevanju živali prostoživečih vrst v ujetništvu (Ur. l. RS, št. 58/2004)

7. Varstvo in ohranjanje naravnega okolja

 • Zakon o ohranjanju narave (uradno prečiščeno besedilo) /ZON-UPB2/ (Ur. l. RS, št. 96/2004)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave (ZON-C) (Ur. l. RS, št. 46/2014)
 • Zakon o spremembah Zakona o ohranjanju narave (ZON-E) (Ur. l. RS, št. 82/2020)
 • Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (neuradno prečiščeno besedilo št. 19)
 • Zakon o varstvu okolja (ZVO-2) (Ur. l. RS, št. 44/2022)

8. Varstvo in ohranjanje zavarovanih vrst živali

 • Uredba o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah (Ur. l. RS, št. 46/2004109/200484/2005)
 • Uredba o dopolnitvi Uredbe o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah (Ur. l. RS, št. 102/2011)
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur. l. RS, št. 64/2016)
 • Zakon o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (Ur. l. RS, št. 43/2019)
 • Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur. l. RS, št. 62/2019)

9. Veterinarska zakonodaja

10. Društva

 • Zakon o društvih (uradno prečiščeno besedilo) (ZDru-1-UPB2) (Ur. l. RS, št. 64/2011)

11. Interni akti LZS

11.1 Splošno
11.2 Delovna telesa in odbori
11.3 Ustanove, skladi in mediji
11.4 Delovna razmerja in finančno poslovanje
11.5 Varovanje osebnih podatkov
11.6 Odlikovanja LZS
11.7 Vzorci splošnih aktov
11.8 Lovska kinologija
 • Pravilnik o uporabi lovskih psov v lovišču (Ur. l. RS, št. 98/2002)
11.9 Lovska kultura

Comments are closed.