Cilji in naloge

LZS stremi k doseganju ciljev in programskih usmeritev Občnega zbora LZS. Cilje dosega s pomočjo širokega nabora nalog, ki jih izvaja z dejavnostjo svojih organov, Strokovne službe LZS in svojih članic. Doseganje ciljev temelji na demokratičnem odločanju in načelu solidarnosti med članicami. LZS pri svojem delovanju upošteva pravila LZS in pravni red Republike Slovenije.

Cilji

Cilji LZS so:

 • uveljavljanje statusa samostojne lovske in naravovarstvene nevladne organizacije,
 • sodelovanje z državnimi organi in organizacijami zaradi uveljavljanja sonaravnega upravljanja z divjadjo v skladu z dognanji stroke in znanosti, 
 • zagotavljanje etičnosti lova,
 • zagotavljanje demokratičnih odnosov v lovski organizaciji pri sprejemanju odločitev,
 • skrb za strokovno izobraževanje, lovsko kulturo, lovsko kinologijo in lovsko strelstvo,
 • zagotavljanje odgovornega izvajanja nalog LZS in njenih članic,
 • zagotavljanje informacijskih baz in evidenc s področja lovstva in članstva,
 • izvajanje znanstvenoraziskovalnega dela na področju lovstva in varstva narave,
 • zagotavljanje enotnosti slovenske lovske organizacije,
 • zagotavljanje informiranosti članstva in javnosti,
 • izvajanje založniške dejavnosti, ki se nanaša na lovstvo in varstvo narave,
 • skrb za delovanje lovske muzejske dejavnosti,
 • delovanje v mednarodnih organizacijah s področja lovstva in varstva narave ter sodelovanje z njimi in
 • zagotavljanje medsebojne pomoči v nesreči.

Naloge

LZS dosega cilje predvsem z izvajanjem naslednjih nalog:

 • organiziranje izobraževanja za lovce, lovske čuvaje in lovske mojstre,
 • vodenje usposabljanja in naravovarstvenega ozaveščanja lovcev ter komuniciranja z lastniki zemljišč in javnostmi,
 • izdajanje knjig v okviru Zlatorogove knjižnice in drugih medijev, povezanih z lovom, divjadjo in naravovarstveno dejavnostjo LZS,
 • skrb za razvoj lovske kinologije in lovskega strelstva,
 • sodelovanje pri znanstvenoraziskovalnem delu glede divjadi in lovstva,
 • izdajanje lovskih izkaznic,
 • sodelovanje z državnimi in strokovnimi organi v zadevah, ki se nanašajo na lovstvo in upravljanje z divjadjo,
 • sodelovanje z Zavodom za gozdove Slovenije pri pripravi strokovnih podlag za določitev oziroma spreminjanje mej lovskoupravljavskih območij,
 • skrb za sonaravno upravljanje z divjadjo in v ta namen sodelovanje pri oblikovanju lovskoupravljavskih območij ter območnih združenj upravljavcev,
 • priprava mnenj o ustanovitvi ali prenehanju lovišča s posebnim namenom, ki so sestavni del strokovne podlage, ki jo pripravi Zavod za gozdove Slovenije,
 • sodelovanje pri pripravi strokovnih podlag za ustanovitev ali prenehanje lovišč,
 • sodelovanje pri pripravi izhodišč za izdelavo dolgoročnih načrtov lovskoupravljavskih območij,
 • sodelovanje pri pripravi vsebine načrtov glede upravljanja z divjadjo in ukrepanja v njenem okolju ter pri nadzoru uresničevanja načrtov,
 • sodelovanje pri pripravi strokovnih podlag za ohranitev in varstvo divjadi ter njenega življenjskega okolja,
 • sodelovanje pri ugotavljanju stanja in spremljanju razvoja populacij divjadi in njenega okolja ter njune medsebojne usklajenosti,
 • sodelovanje pri spremljanju upravljanja z divjadjo,
 • vodenje evidenc o uplenjeni in poginuli divjadi ter vodenje drugih podatkov o divjadi in njenih habitatih (v sodelovanju z območnimi združenji upravljavcev lovišč in Zavodom za gozdove Slovenije),
 • sodelovanje pri pripravi strokovnih podlag za vzdrževanje in nego življenjskega okolja divjadi,
 • sodelovanje pri pripravi programov za strokovno in naravovarstveno izobraževanje lovcev,
 • sodelovanje ali raziskovanje na področju divjadi in lovstva,
 • sodelovanje pri pripravi strokovnih podlag za podeljevanje koncesij za upravljanje z divjadjo,
 • priprava strokovne podlage za usposabljanje članic za komuniciranje z lastniki zemljišč in javnostmi,
 • sodelovanje pri pripravi strokovnih izhodišč za izvajanje ukrepov za izboljšanje življenjskih razmer vseh vrst ptic in sesalcev v skladu s predpisi s področja ohranjanja narave,
 • sodelovanje pri pripravi predpisa, ki določa vrsto, moč lovskega orožja in minimalno moč izstrelkov, s katerimi je dovoljeno loviti posamezne vrste divjadi,
 • sodelovanje pri pripravi predpisa, ki določa način zasledovanja ranjene ali zastreljene živali s psom krvosledcem,
 • sodelovanje pri izdelavi strokovnih podlag za oblikovanje zavarovanih območij,
 • sodelovanje pri pripravi programov za izobraževanje lovcev in lovskih čuvajev,
 • sodelovanje z Zavodom za gozdove Slovenije pri pripravi strokovnih podlag za ugotavljanje vrednosti opravljenih biotehničnih in biomeliorativnih del ter pri pripravi normativov za izračun koncesijske dajatve,
 • sodelovanje pri pripravi soglasij za posege v okolje divjadi,
 • sodelovanje pri pripravi meril za posege v prostor, ki bi lahko bistveno spremenili življenjske razmere divjadi,
 • sodelovanje pri pripravi strokovnih podlag za določitev posebnih začasnih ukrepov za varstvo divjadi, ki so pomembni za ohranitev populacije določene vrste divjadi,
 • sodelovanje pri pripravi strokovnih podlag za določitev mirnih con, habitatov in biokoridorjev, ki so pomembni za ohranitev in razvoj populacij ogroženih vrst divjadi,
 • sodelovanje pri pripravi predpisa, ki določa vrsto prostoživečih sesalcev in ptic, ki se lovijo in so divjad, ter njihove lovne dobe,
 • sodelovanje pri pripravi navodil za evidentiranje odstrela in izgub divjadi ter pri sestavi komisij za oceno odstrela in izgub v lovskoupravljavskem območju,
 • sodelovanje pri pripravi meril za opredelitev vrst škode ter metod in meril za ugotavljanje njihove višine,
 • sodelovanje pri pripravi predpisa, ki podrobneje predpiše pogoje za opravljanje lovskega izpita,
 • sodelovanje pri sestavi izpitnih komisij za lovski izpit,
 • sodelovanje pri pripravi navodil za organiziranje lovskočuvajske službe v loviščih,
 • imenovanje predstavnika v komisijo za opravljanje lovskočuvajskega izpita,
 • sodelovanje z lovskimi organizacijami v tujini in naravovarstvenimi organizacijami,
 • organiziranje Strokovne službe LZS,
 • izdajanje glasila Lovec,
 • skrb za oblikovanje in spoštovanje etičnih načel lova in delovanja lovske organizacije,
 • vzdrževanje spletne strani LZS,
 • vzdrževanje informacijskega sistema Lisjak,
 • spodbujanje kulturne dejavnosti članic, predvsem s področij lovskega zborovskega petja, lovskih rogistov, leposlovja z lovsko tematiko in upodabljajočih umetnosti,
 • sodelovanje s pristojnim ministrstvom glede dejavnosti lovskega muzeja v Bistri,
 • zagotavljanje strokovne in organizacijske pomoči članicam,
 • spodbujanje povezovanja lovskih družin v območne zveze lovskih družin/lovske zveze (ZLD/LZ),
 • opravljanje drugih nalog javnega interesa s področja varstva narave, divjadi in lovstva, ki jih določa zakon,
 • koordiniranje ponudb članic za potrebe lovnega turizma,
 • organiziranje materialne pomoči ob nesreči člana/-ice v skladu s posebnim pravilnikom ter
 • izvajanje drugih nalog v skladu s cilji LZS in sklepi občnega zbora.

Comments are closed.