Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI:

Naziv in sedež organa: LOVSKA ZVEZA SLOVENIJE, Župančičeva ulica 9, 1000 Ljubljana

Odgovorna uradna oseba, ki je sprejela katalog: Alojz Kovšca, predsednik Lovske zveze Slovenije

Kontaktni podatki organa:

Telefon: 01/ 241-09-10

Elektronska poštalzs@lovska-zveza.si

Datum prve objave: 23. 11. 2020

Datum zadnje spremembe:

Spletni naslovhttp://www.lovska-zveza.si

Druge oblike kataloga: elektronska oblika (.pdf) in fizična oblika dostopna na sedežu Lovske zveze Slovenije.

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA:

2.1. Podatki o organizaciji organa:

Lovska zveza Slovenije (v nadaljevanju: LZS) je samostojna lovska in naravovarstvena nevladna organizacija, ki deluje v interesu svojih članic. V zvezi s trajnostim gospodarjenjem z divjadjo in naravovarstvom deluje LZS v javnem interesu. Članice LZS so lovske družine ter druga društva in združenja, ki delujejo v interesu lovstva in ohranjanja narave.

Na podlagi tretjega odstavka 21. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08, 46/14 – ZON-C, 31/18, 65/20 in 97/20 – popr.; v nadaljevanju: ZDLov-1) opravlja LZS naslednje naloge v javnem interesu:

 1. organiziranje izpitov za lovce in lovske čuvaje na podlagi skupno pripravljenih programov z Zavodom za gozdove Slovenije in pedagoškimi ustanovami;
 2. usposabljanje in naravovarstveno osveščanje lovcev ter komuniciranje z lastniki zemljišč in javnostjo;
 3. izdajanje strokovne literature s področja divjadi in lovstva;
 4. skrb za razvoj lovske kinologije;
 5. sodelovanje pri znanstveno – raziskovalnem delu v zvezi z divjadjo in lovstvom;
 6. izdaja lovskih izkaznic;
 7. opravljanje drugih nalog javnega interesa s področja varstva narave, divjadi in lovstva, ki jih določi zakon.

Kot javno pooblastilo opravlja LZS naloge iz 1., 2. in 6. točke tretjega odstavka 21. člena ZDLov-1.

Opis delovnega področja organa:

 • Dejavnost organa je Lovstvo

Organi in organigram nosilca organa:

Občni zbor je najvišji organ LZS, ki je zbor vseh članic LZS. Za uresničevanje programskih usmeritev, pravil in splošnih aktov LZS, sklepov in stališč občnega zbora ter za uresničevanje nalog LZS skrbi upravni odbor.

Upravni odbor ima naslednja delovna telesa: komisija »Mladi in lovstvo«, komisija za finančno in gospodarsko področje, komisija za izobraževanje, komisija za lovski informacijski sistem, komisija za lovsko kinologijo, komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi, komisija za lovsko strelstvo in lovsko orožje, komisija za mednarodne odnose, komisija za organizacijska in pravna vprašanja, komisija za priznanja in odlikovanja, komisija za upravljanje z divjadjo, strokovno-znanstveni svet, komisija za lovsko-čuvajsko službo.

Upravni odbor imenuje tudi predsednika in člane uredniškega odbora glasila Lovec, Zlatorogove knjižnice, spletne strani in drugih medijev.

Upravni odbor upravlja s sredstvi Zelenega sklada LZS in imenuje predsednika, namestnika predsednika in 3 člane komisije.

Nadzorni odbor nadzira delo organov LZS, o svojem delu in ugotovitvah poroča občnemu zboru, o svojih ugotovitvah pa sproti obvešča tudi upravni odbor.

Razsodišče odloča o ravnanju članice LZS, ki ni v skladu s cilji in nalogami LZS, in o ravnanju, ki pomeni hujšo kršitev članskih obveznosti, pristojno pa je tudi za reševanje sporov med članicami, kadar se s tem strinjajo vsi udeleženci v sporu.

Odbor etičnega kodeksa je vrhovno častno razsodišče za lovstvo, ki skrbi za uveljavljanje pravil Etičnega kodeksa slovenskih lovcev v praksi.

Funkcionarji LZS so predsednik in podpredsednika. LZS zastopa in predstavlja predsednik. Podpredsednika LZS skrbita za delovna področja, ki jim jih na predlog predsednika LZS s sklepom dodeli upravni odbor. Mandat predsednika in podpredsednikov LZS traja štiri leta. Posameznik je lahko predsednik ali podpredsednik LZS največ dva polna mandata zaporedoma.

Strokovna služba LZS opravlja strokovna in administrativna dela za LZS in je nosilec izvajanja nalog LZS.

2.2. Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij:

Pristojna oseba: Alojz Kovšca, predsednik Lovske zveze Slovenije

Poštni naslov: Župančičeva ulica 9, 1000 Ljubljana

Elektronski naslov: alojz.kovsca@lovska-zveza.si

Telefon: 01/ 241 09 10

2.3. Seznam zakonov in podzakonskih aktov z delovnega področja organa:

2.3.1. Zakonska ureditev:

2.3.2. Lovski izpit:

2.3.3. Lovskočuvajska služba:

2.3.4. Lovska kinologija:

2.3.5. Lovska izkaznica:

2.4. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih:

3. SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH IN ZAKONODAJNIH POSTOPKOV:

Upravni postopki, ki jih vodi organ.:

 • izdaja spričevala o opravljenem lovskem izpitu
 • izdaja lovskih izkaznic
 • preklic veljavnosti lovskih izkaznic
 • izdaja spričevala o opravljenem lovsko-čuvajskem izpitu
 • izdaja izkaznic lovskega čuvaja
 • preklic veljavnosti izkaznice lovskega čuvaja.

4. SEZNAM JAVNIH EVIDNEC, S KATERIMI UPRAVLJA ORGAN:

Seznam evidenc:

 • zbirka izdanih potrdil o opravljenem preizkusu znanja o ravnanju z lovskim orožjem
 • zbirka izdanih spričeval o opravljenih lovskih izpitih
 • zbirka izdanih lovskih izkaznic
 • zbirka preklicanih lovskih izkaznic
 • zbirka izdanih spričeval o opravljenem izpitu za lovskega čuvaja
 • zbirka izdanih izkaznic lovskega čuvaja
 • zbirka preklicanih izkaznic lovskega čuvaja
 • zbirka vodnikov lovskih psov za delo po krvni sledi.

5. OPIS NAČINA DOSTOPA DO POSAMEZNIH SKLOPOV INFORMACIJ:

Dostop preko spleta: Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletnih straneh LZS.

Fizični dostop: Dostop do informacij javnega značaja v tiskani obliki je možen na sedežu organa.

6. STROŠKOVNIK:

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16) in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 EUR (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4: 0,06 EUR
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3: 0,13 EUR.
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata: 1,25 EUR,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4: 0,63 EUR,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3: 1,25 EUR,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata: 2,50 EUR,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD: 2,09 EUR,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R: 2,92 EUR,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko: 0,08 EUR,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko: 0,20 EUR,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

7. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA:

Seznam:

Comments are closed.