Občni zbor LZS v Naklem

Na Občnem zboru Lovske zveze Slovenije, ki je potekal 28. junija v Naklem, so delegati sprejeli poročilo Nadzornega odbora za leto 2023, poročilo o delu in rezultatu poslovanja LZS v letu 2023 ter se seznanili z vsebinskim in finančnim načrtom LZS v tem letu.

Foto: Tilen Hvala

Delegati so se seznanili z informacijami glede izgradnje Nacionalnega lovskega centra v Lukovici, prodaje poslovne stavbe LZS na Župančičevi 9, v Ljubljani in o skorajšnjem začetku nujnih vzdrževalnih del na poslovni stavbi.

Seznanili so se tudi z informacijo o delitvi sredstev, zbranih v humanitarni akciji lovskih organizacij in lovcev za odpravo posledic lanskih poplav. Prav tako so se seznanili s postopkom sprememb in dopolnitev Pravil LZS.

Alojz Kovšca novi predsednik LZS

Na občnem zboru Lovske zveze Slovenije 19. decembra v Novem mestu so predstavniki članic LZS izvolili predsednika za mandatno obdobje 2024 – 2028. Novi predsednik LZS, ki bo mandat nastopil 15. januarja 2024, je Alojz Kovšca.

Foto: Andrej Miklavčič

“Obljubljam vam, da bom v mandatu, ki je pred menoj, deloval v korist Lovske zveze Slovenije, v korist vseh lovk in lovcev v Republiki Sloveniji, in da bom spoštoval lovski etični kodeks,” je po izvolitvi povedal Alojz Kovšca, ki je na tajnem glasovanju prejel 55 glasov. Njegov protikandidat Darko But je prejel 53 glasov. Na volilnem občnem zboru LZS je glasovalo 109 udeleženih delegatov od skupno 112; ena glasovnica je bila neveljavna.

Delegati so se na občnem zboru, ki so ga s fanfarami slovesno odprli Rogisti LD Trdinov vrh, seznanili tudi glede prodaje poslovne stavbe na Župančičevi ulici 9, v Ljubljani in glede realizacije sklepa, ki ga je v zvezi z gradnjo Nacionalnega lovskega centra Zlatorog sprejel Občni izbor 15. 6. 2023. Sprejeli so spremembe in dopolnitve Pravil LZS, se seznanili glede vpisa Ustanove za ohranjanje naravne in kulturne dediščine slovenskega lovstva v evidenco ustanov in z vsebinskim in finančnim načrtom dela LZS za leto 2024.

Podpredsednik LZS mag. Aleš Klemenc in direktor Strokovne službe LZS mag. Božo Zakrajšek sta se zahvalila mag. Ladu Bradaču za opravljeno delo in uspešno vodenje Lovske zveze Slovenije. Foto: Andrej Miklavčič

Aleksandru Beeru, ki se žal ni mogel osebno udeležiti dogodka, je Lovska zveza Slovenije za njegovo dolgoletno ustvarjalno delo v lovski organizaciji podelila najvišje priznanje Lovske zveze Slovenije – plaketo Zlatorog. Za opravljeno delo, uspešno vodenje in za prispevek pri razvoju Lovske zveze Slovenije, se je predsedniku LZS mag. Ladu Bradaču ob izteku njegovega drugega mandata zahvalil podpredsednik LZS mag. Aleš Klemenc in mu predal plaketo LZS in umetniško sliko.

Volitve za predsednika LZS in kandidatov za člane Nadzornega odbora LZS, Razsodišča in Odbora etičnega kodeksa so se začele po kratki predstavitvi obeh kandidatov. Po razglasitvi rezultatov pa so se delegati seznanili še s člani novega Upravnega odbora LZS, ki so bili izvoljeni na delnih občnih zborih v volilnih okoliših.

“Kar je bilo ukradeno, naj se lovskim družinam vrne!”

Občni zbor Lovske zveze Slovenije (LZS), ki je potekal 15. junija v Celju, tudi o pobudi za enkratno namensko zvišanje članarine za izgradnjo Nacionalnega lovskega centra (NLC) Lukovica.

Delegati OZ LZS v Celju so pozorno spremljali delo. Foto: Marjan Toš

Na rednem letnem občnem zboru LZS v dvorani Celjskega sejma v knežjem mestu, ki ga je kot predsednik delovnega predsedstva vodil Ludvik Rituper, so delegati  obravnavali 10 točk dnevnega reda. Najprej pa so se z minuto molka poklonili spominu na nedavno preminulega predsednika Razsodišča LZS Slobodana Tataloviča. Zaradi zadržanosti v tujini je zbor po video povezavi spremljal in ga vsebinsko usmerjal predsednik LZS mag. Lado Bradač, ki je poleg obrazložitev vsebin pri posameznih točkah dnevnega reda odgovarjal tudi na nekatere pobude in vprašanja delegatov.

Občni zbor je potekal gladko, brez zapletov in so se ga od 112 delegatov udeležili 103 delegati, kar potrjuje odgovornost območnih lovskih zvez oziroma volilnih okolišev, da tvorno sodelujejo pri oblikovanju in izvajanju dogovorjenih nalog krovne lovske organizacije.

Obrazložitev  poročila o delu in rezultatih poslovanja LZS v letu 2022 je podal  predsednik mag. Bradač in med drugim dejal, da so kljub mnogim težavam in oviram opravili veliko nalogo za korist in v dobro lovske organizacije. Pri tem je omenil tvorno sodelovaje pri sprejemanju nekaterih dolgoročnih ukrepov na evropski ravni o zavarovanju redkih in ogroženih vrst in spremljanje kritike dela javnosti na rovaš lova in lovstva, ki naj ne bi bila potrebna. To ne drži, je dejal Bradač in pribil, da je lov potreben in ga »bomo slovenski lovci tudi v bodoče izvajali

Omenil je težave pri dogovarjanju in sodelovanju krovne lovske organizacije z Ministrstvom za naravne vire in prostor, ki lani ni bilo najboljše. Zdaj se tudi na tem področju že kažejo pozitivni premiki. Govoril je tudi o nekaterih načrtovanih rešitvah okoli zavarovanja lovcev, o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu (spremembe so pripravljene in čakajo na parlamentarni postopek, med njimi tudi določilo, da se območne lovske zveze vpišejo med lovske organizacije) in o vračanju odvzetih zemljišč lovskim družinam.

Tukaj je bil predsednik zelo jasen: »Kar je bilo ukradeno, naj se vrne.« O tem so na kratko v nadaljevanju zasedanja spregovorili tudi nekateri delegati in menili, da je treba to problematiko čimprej rešiti v dobro lovskih družin. Predsednik je občni zbor na kratko informiral o težavah pri prodaji vile Zlatorog na Župančičevi ulici 9 in o možnostih za nadaljevanje projekta NLC Lukovica. Prvi celjski lovski sejem je ocenil kot izjemno uspelo prireditev in omenil odlično sodelovanje Savinjsko-Kozjanske zveze lovskih družin (SKZLD) Celje pri njeni organizaciji in izvedbi.

Delovno predsedstvo OZ v Celju je vodil Ludvik Rituper. Foto: Marjan Toš

Spregovoril je tudi o prizadevanjih vodstva LZS za pridobivanje kohezijskih in evropskih sredstev, o prenovi lovskega informacijskega sistema Lisjak, o ceniku za lovni turizem in o nadaljevanju razprav v zvezi s spremembami Pravil LZS, ki se nanašajo na lovsko kulturo in lovce-veterane, ki so sodelovali v slovenski osamosvojitveni vojni. Za te spremembe in dopolnitve ni nikoli prepozno, je slikovito pripomnil mag. Bradač. Poročilo je občni zbor sprejel soglasno.

V nadaljevanju zasedanja so soglasno sprejeli in potrdili poročilo Nadzornega odbora (NO) LZS za minulo leto. Kot je poudaril predsednik NO Branko Zlobko, je nadzor potekal v okviru njihovih pristojnosti in pri pregledih ni bilo ugotovljenih nobenih nepravilnosti. Posebej je pohvalil dobro vodenje Strokovne službe LZS in njeno delovanje nasploh. Ocenil je, da se je to delo vidno izboljšalo in pohvalil direktorja Strokovne službe mag. Boža Zakrajška za njegov osebni prispevek pri tem.

Delegati so se seznanili z vsebinskim in finančnim načrtom LZS za letošnje leto in oba dokumenta tako rekoč brez razprave in soglasno sprejeli. Podrobneje so bili seznanjeni z informacijo o prodaji poslovne stavbe na Župančičevi ulici 9 v Ljubljani in z izgradnjo NLC Lukovica. Šlo je zgolj za povzetek dogajanja med dvema občnima zboroma LZS. Predsednik LZS je pojasnil, da je bila dražba za prodajo hiše v Župančičevi ulici 9 neuspešna, in da je posledično zaradi tega zastala investicija v Lukovici, za katero ni dovolj sredstev. Zdaj naj bi se za nakup zanimala dva interesenta, odvetniška družba in zdravnica, ki bi želela v hiši urediti zdravstveno kliniko. Prizadevanja v tej smeri se nadaljujejo, je še dejal Bradač.

Nekaj delegatov je predlagalo fazno izgradnjo NLC v Lukovici, saj je škoda, da 700-tisoč evrov leži neporabljenih na računu. Tudi fazna gradnja ni enostavna, potrebovali bi namreč približno 1,1 milijona evrov za njen začetek, pri čemer pa ne vemo, koliko bi lahko s tem denarjem sploh zgradili, je bil previden Bradač.

Ob koncu zasedanja je delegatom spregovoril podpredsednik LZS doc. dr. Srečko F. Krope in nanizal odgovore na nekatera aktualna vprašanja iz delnih občnih zborov. Med temi so prednjačila opozorila o nujnosti vračanja odvzetih zemljišč LD (zakaj ne bi tudi slovenski lovci organizirali protestnega shoda pred Državnim zborom v lovskih krojih, smo slišali iz delegatskih klopi), škode po divjadi, posledicah nekontroliranih voženj z motornimi vozili v naravnem okolju in škode po izvajanju lova (škode na lovcih in lovskih psih).

Sklepni del zasedanja Občnega zbora LZS v Celju je bil v znamenju pobud nekaterih delegatov, da bi za izgradnjo NLC Lukovica manjkajoča sredstva dobili z enkratnim povečanjem članarine za 20 ali 24 evrov po članu. Pri tem so omenjali čas nakupa lovskega doma Zlatorog v Ljubljani, za katerega so slovenski lovci v 50-tih letih minulega stoletja v gospodarsko težkih časih zbrali denar in ga kupili. To je bil velikanski zalogaj, in če bi z enkratnim namenskim dvigom članarine lahko premostili težave z izgradnjo NLC Lukovica, bi bila to najboljša rešitev.

Pobuda ni naletela na negativni odmev, pač pa so delegati podprli predlog predsednika delovnega predsedstva Rituperja, da naj to pobudo celovito analizira, razgradi in pripravi izračune Strokovna služba LZS.  Ko bodo vsi ti izračuni pripravljeni in oblikovani tehtni strokovno argumentirani predlogi za predlagano rešitev, bo občni zbor na naslednjem zasedanju sprejel dokončno odločitev.

Dr. Marjan Toš

Občni zbor LZS: “Zelena luč” za začetek gradnje nacionalnega lovskega centra Zlatorog

Na Občnem zboru Lovske zveze Slovenije 21. junija, v Celju, so delegati sprejeli poročilo Nadzornega odbora LZS, poročilo o delu in rezultatu poslovanja LZS v letu 2021 in se seznanili z vsebinskim in finančnim načrtom LZS v tem letu ter z informacijami o izgradnji Nacionalnega lovskega centra v Lukovici. 

Foto: Andrej Miklavčič

Predsednik Nadzornega odbora LZS Branko Zlobko je povedal, da pri opravljenih pregledih ni bilo ugotovljenih nepravilnosti v poslovanju LZS, temveč so bili realizirani vsi predlogi in pobude, ki jih je Nadzorni odbor predlagal v preteklih letih. S prihodom novega direktorja Strokovne službe sta se organizacija in delo v Strokovni službi LZS zelo izboljšala, je na podlagi pregledov ugotovil Nadzorni odbor.

“V preteklem letu smo dokazali, da smo v Sloveniji lovci edini, ki zmoremo organizirati, usposabljati in izvajati aktivnosti po zakonu o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge. To nam daje garancijo, da smo resni partnerji pri poslovanju z državo in verjamem, da se bo v naslednjih koncesijskih obdobjih to upoštevalo,” je delegatom povedal predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Lado Bradač.

Foto: Andrej Miklavčič

Po Bradačevih besedah imamo na področju škod po divjadi manjši delež nerešenih škodnih primerov kot zavarovalnica pri poslih s svojimi komitenti. Prejšnji minister je sicer želel, da lovske družine začnejo plačevati tudi škode zaradi popašenosti travinja in objedenosti mladja v gozdovih, a je bil nato sklenjen kompromis, da bodo pri več kot 20 odstotni tovrstni škodi kmetje lahko pridobili nadomestila iz kohezijskih skladov.

Prejšnje leto je bilo prelomno leto za lovce tudi pri spremembah zakona o orožju. Narejen je bil velik korak, naša odgovornost pa je, da zakon spoštujemo in da ne bo prihajalo do kršitev. Žal pa nismo zadovoljni z rešitvijo na področju problematike lastninjenja kmetijskih zemljišč. Lovske družine so zdaj pridobile možnost za brezplačni najem odvzetih zemljišč. S kmetijsko ministrico bomo na sestanku govorili tudi o vrnitvi odvzetih zemljišč tistim, ki imate pogodbo, da ste ta zemljišča kupili,” je pojasnil Bradač.

Pridobljeno pravnomočno in dokončno gradbeno dovoljenje za gradnjo Nacionalnega lovskega centra

Foto: Andrej Miklavčič

“Dobra novica je, da je bilo 14. junija pridobljeno pravnomočno in dokončno gradbeno dovoljenje na zemljiščih, ki so v lasti Lovske zveze Slovenije in imajo vse dodatke, skladno z veljavno zakonodajo. To pomeni, da je pravnoformalno podana zelena luč za izgradnjo Nacionalnega lovskega centra v Lukovici. Lovska zveza se lahko začne pogajati in pridobivati ponudbe za izgradnjo. Gradnja se bo izvedla v dveh fazah, najprej nacionalni lovski center, v drugi fazi pa izgradnja muzeja,” je pojasnil vodja svetovalnega inženiringa Marko Ahlin in dodal, da je realno pričakovati, da bo gradnja izvedena v dveh letih.

Delegati so po podanih informacijah soglasno sprejeli vse sklepe v povezavi z izgradnjo nacionalnega lovskega centra. Sprejeli pa so tudi pobudo iz volilnega okoliša Maribor, ki jo je predstavil Marjan Toš, o poimenovanju novega objekta Nacionalni lovski center Zlatorog.

Predsednik Zveze lovskih družin Gorenjske Peter Belhar je ob zaključku občnega zbora Lovsko zvezo Slovenije odlikoval z najvišjim priznanjem Zveze lovskih družin Gorenjske – z zlato plaketo.

Občni zbor Lovske zveze Slovenije

Na Občnem zboru Lovske zveze Slovenije 4. septembra, na Pragerskem, so delegati sprejeli poročilo o delu in rezultatu poslovanja LZS v minulem letu, se seznanili z vsebinskim in finančnim načrtom LZS v tem letu ter s postopki za izgradnjo Nacionalnega lovskega centra v Lukovici. Ob tej priložnosti so profesorju dr. Andreju Bidovcu podelili najvišje priznanje LZS – plaketo Zlatorog.

Foto: Urša Kmetec

Predsednik Nadzornega odbora LZS Branko Zlobko je povedal, da pri opravljenih pregledih ni bilo zaznanih nepravilnosti pri poslovanju LZS, da pa je potrebno posodobiti in z veljavno zakonodajo uskladiti nekatere interne pravne akte, kot je pravilnik o materialno-finančnem poslovanju in poslovodenju LZS. Potrebno je tudi urediti arhivsko gradivo LZS in ga oddati Arhivu Republike Slovenije.

Predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Lado Bradač je poudaril, da so bile v minulem letu kljub epidemiji covid-19 opravljene vse načrtovane naloge in izobraževanja, tudi v okviru izvajanja javne službe, ki jo sofinancira država: »Še več, na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so nam prisluhnili in se strinjali s pobudo, da lovec, ki izvaja lov, izvaja javno službo. To velja tudi za ukrepe v povezavi z afriško prašičjo kugo. Lovci smo opravili svoj del in na nas lahko računajo kot na resnega partnerja; država zaupa v naše delo.«

Delegati so na občnem zboru potrdili sprejem Lovskega društva Boreča v članstvo LZS. Z aplavzom pa so nagradili dosežke strelca Franca Gorazda Tirška, člana LD Gornji Grad, ki je na paraolimpijskih igrah v Tokiu z zračno puško osvojil srebrno in bronasto odličje.

Foto: Urša Kmetec

Profesorju dr. Bidovcu najvišje priznanje LZS – plaketa Zlatorog

Profesorju dr. Andreju Bidovcu je Lovska zveza Slovenije za njegovo dolgoletno ustvarjalno delo v lovski organizaciji podelila najvišje priznanje Lovske zveze Slovenije – plaketo Zlatorog. Dr. Bidovec se je v kratkem nagovoru delegatom občnega zbora zahvalil za priznanje in vsem lovcem položil na srce, naj v čim večji meri oživljajo druženje in vse tisto, kar lovce povezuje kot družino.

Podelitev plakete Zlatorog prof. dr. Andreju Bidovcu – utemeljitev

Foto: Andrej Miklavčič
Foto: Urša Kmetec