Komisija za organizacijska in pravna vprašanja

Področje dela: Komisija pripravlja ali sodeluje pri pripravi Pravil LZS ter vseh drugih internih aktov zveze. V odnosu do države spremlja pripravo zakonov in drugih predpisov ter v zakonodajnem postopku oziroma v postopku sprejemanja podzakonskih aktov skuša s svojim pripombami in predlogi vplivati na njihovo vsebino. Za potrebe LZS, njenih organov in v določenih primerih tudi strokovne službe razlaga veljavne predpise in interne akte LZS. Če vsebina ne sodi v pristojnost strokovne službe, komisija nudi strokovno pravno pomoč (v dopuščenem obsegu) v posameznih primerih tudi članicam LZS, torej posameznim lovskim družinam. Posameznikom, torej članom lovskih družin, pa komisija v konkretnih zadevah nudi strokovno pravno pomoč (v dopuščenem in omejenem obsegu) le v primerih, ko gre za rešitev širšega pravnega vprašanja, ki je pomembno za delovanje lovskih organizacij.

Predsednik komisije:

  • Goran Šuler

Podpredsednica komisije:

  • mag. Nataša Oven (LZS)

Drugi člani komisije:

  • Maja Brunskole
  • Andrej Krašek
  • Barbara Ogorevc
  • Božidar Štemberger
  • Sašo Ferenčič

Comments are closed.