Pristojnosti upravnega odbora

Upravni odbor ima naslednje pristojnosti:

 • sklepa o sklicu občnega zbora,
 • obravnava in sprejme letni načrt dela in finančni načrt za njegovo izvedbo,
 • določi letni članski prispevek,
 • upravlja s premoženjem LZS,
 • pripravi predlog pravil LZS ter spremembe in dopolnitve,
 • občnemu zboru predlaga v sprejem splošne akte LZS iz njegove pristojnosti,
 • predlaga sprejem lovskih družin in lovskih društev, ki ne upravljajo z loviščem, drugih društev ali zvez, katerih dejavnost je povezana z divjadjo, lovstvom in varstvom narave, če njihovi cilji in delovanje niso v nasprotju s cilji LZS, ter njihovo morebitno izključitev,
 • sprejema druge splošne akte LZS,
 • sprejema poslovnik o svojem delu,
 • določa programsko zasnovo glasila Lovec, Zlatorogove knjižnice in drugih medijev,
 • imenuje glavnega in odgovornega urednika glasila Lovec, člane uredniškega odbora glasila Lovec, Zlatorogove knjižnice, spletne strani in drugih medijev, vse s štiriletnim mandatom,
 • izbere direktorja Strokovne službe LZS na predlog predsednika LZS,
 • imenuje stalne in občasne komisije in delovna telesa,
 • nadzoruje delo komisij, izvajanje letnega programa LZS in porabo sredstev,
 • podeljuje priznanja in odlikovanja v skladu s posebnim pravilnikom,
 • opravlja druge naloge po sklepih občnega zbora,
 • razpiše volitve organov LZS in predsednika LZS najpozneje v roku šest mesecev pred iztekom mandata,
 • odloča o pritožbah zoper sklep predsednika LZS o zavrnitvi vloge za izdajo in o preklicu lovske izkaznice.

Comments are closed.