Služba lovskega čuvaja

Lovski čuvaj lahko postane polnoleten državljan oziroma polnoletna državljanka Republike Slovenije, ki ima orožni list in je opravil/-a izpit za lovskega čuvaja ter ima kot član/-ica lovske organizacije triletno lovsko prakso. Pred začetkom službe mora lovski čuvaj predložiti spričevalo o opravljenem lovskočuvajskem izpitu in orožni list ter pred pristojnim upravnim organom podati izjavo, da bo svojo službo vestno in nepristransko opravljal v skladu z zakonom, s čimer izpolnjuje pogoje za pridobitev lovskočuvajske izkaznice in službenega znaka, ki ju izda pristojni upravni organ. Obliko izkaznice in znaka določi minister. Lovski čuvaj je v času opravljanja službe lovišču ali lovišču s posebnim namenom uradna oseba (72. člen ZDLov-1).

Lovski čuvaj je med opravljanjem svoje službe pooblaščen, da:

  • osebe, ki so kršile ali nameravajo kršiti določila tega zakona, ustavi, preveri njihovo istovetnost ter o kršitvah obvesti upravljavca, lovskega inšpektorja, po potrebi pa tudi pristojni organ za notranje zadeve;
  • osebam, ki so z orožjem oziroma lovskimi pripravami v lovišču s posebnim namenom ali lovišču in nimajo pravice udejstvovanja na lovu, začasno odvzame orožje ali lovske priprave ter osebe privede in odvzete predmete izroči pristojnemu organu za notranje zadeve;
  • v primerih, ko so razlogi za sum, da so dokazi o kršitvah določil tega zakona skriti v vozilih ali prtljagi, zahteva njihovo izročitev in obvesti pristojni organ za notranje zadeve;
  • po nalogu Zavoda za gozdove Slovenije oziroma lovskega inšpektorja opravi odstrel divjadi, če ga ni opravil koncesionar v skladu s koncesijsko pogodbo;
  • pri opravljanju lovskočuvajske službe nosi lovsko orožje v skladu s predpisi o orožju. Lovski čuvaj sme lovsko orožje uporabiti v samoobrambi v skladu s predpisi (73. člen ZDLov-1).

V primerih, ko bi zaradi obveščanja pristojnega organa za notranje zadeve oziroma lovskega inšpektorja z odlašanjem takojšnjega ukrepanja nastala nevarnost za zdravje in življenje ljudi, je lovski čuvaj pooblaščen ukrepati po lastnem preudarku. V takem primeru prevzame tudi odgovornost za umestnost storjenih ukrepov (73. člen ZDLov-1).

Comments are closed.