General Assembly

Občni zbor je zbor vseh članic LZS. Skliče se kot delni občni zbor po volilnih okoliših in občni zbor, ki ga sestavljajo predstavniki članic, izvoljeni na delnih občnih zborih v volilnih okoliših. Članice s sedežem v volilnem okolišu na delnem občnem zboru izvolijo po enega predstavnika za občni zbor na vsakih začetih dvesto rednih članov lovskih družin, upravljavk lovišč. Druge članice, ki so povezane v svojo zvezo društev na nivoju Republike Slovenije, imajo vsaka po enega predstavnika na občnem zboru LZS.

Občni zbor ima naslednje pristojnosti:

 • voli in razrešuje organe LZS ter funkcionarja LZS,
 • sprejema programske usmeritve za delo LZS,
 • obravnava in sprejema poročila organov LZS,
 • razpravlja in sklepa o delu organov LZS,
 • sprejema pravila ter spremembe in dopolnitve pravil,
 • sprejema pravilnik o določitvi volilnih okolišev ter o kandidiranju in volitvah organov in funkcionarja LZS,
 • sprejema druge splošne akte v skladu s temi pravili,
 • sprejema poročilo o delu in letno poročilo,
 • odloča o nakupu, odtujitvi ali obremenitvi nepremičnega premoženja,
 • odloča o najemanju posojil in sprejemanju drugih obveznosti, ki presegajo višino 10 % vrednosti vplačanega članskega prispevka za minulo leto,
 • odloča o včlanjevanju in izstopu LZS v druge organizacije oziroma iz njih,
 • odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega odbora in razsodišča, kadar odločajo o kršitvah pravic in obveznostih članic,
 • sprejema v članstvo lovske družine in lovska društva, ki ne upravljajo z loviščem, ter druga društva ali zveze, katerih dejavnost je povezana z divjadjo, lovstvom in varstvom narave, če njihovi cilji in delovanje niso v nasprotju s cilji LZS,
 • obravnava in odloča o drugih vprašanjih, pomembnih za delovanje LZS,
 • odloča o prenehanju LZS.

Comments are closed.