Supervisory Board

Nadzorni odbor nadzira delo organov LZS, posebno njihovo finančno in materialno poslovanje. O svojem delu in ugotovitvah poroča občnemu zboru, o svojih ugotovitvah pa sproti obvešča tudi upravni odbor. Pred sprejemom letnega poročila LZS mora svoje poročilo pripraviti tudi nadzorni odbor. Upravni odbor mora obvezno razpravljati o ugotovitvah in predlogih nadzornega odbora. Nadzorni odbor šteje pet članov, ki jih izvoli občni zbor.

Člani nadzornega odbora

Predsednik:

Branko Zlobko

Podpredsednik:

Anton Lukančič

Člani nadzornega odbora:

  • Milan Jurkovič
  • Sandi Kranjc
  • Milan Šajn

Comments are closed.