Prihodnje leto tudi digitalizacija ekološke učilnice za mlade

Na zadnji letošnji seji Upravnega odbora Lovske zveze (LZ) Maribor so med drugim obravnavali in potrdili delovni program s finančnim načrtom za prihodnje leto.

Foto: Božidar Kunej

Ocenili so, da je bilo za letos načrtovano delo opravljeno in da so vse komisije izvedle svoje programe. To velja zlasti za področje izobraževanja, ki je ena od stalnic prizadevanj LZ Maribor. Poudarjajo namreč pomen strokovnega znanja in zato podpirajo dodatne programe usposabljanja kadrov za izvajanje nalog po lovskih družinah, je povedal predsednik komisije za izobraževanje Ivan Žižek.

Organizirali so več predavanj za mentorje lovskim pripravnikom, ki imajo veliko vlogo pri praktičnem delu lovskega izpita. Težišče izobraževanja je vsakoletni program v okviru teoretičnega dela lovskega izpita. Kljub nenehni modernizaciji učne tehnologije in krepitvi pedagoško-andragoškega kadra je znanje lovskih pripravnikov na zaključnih izpitih včasih pomanjkljivo. Kriterije nameravajo še zaostriti, saj brez strokovno izobraženih lovcev res ne bo mogoče upravljati z lovišči.

Predsednik Komisije za delo z mladimi in podpredsednik LZ Maribor Borit Mithans je predstavil izvedbo letošnjih lovskih taborov za mladino, ki so izredno uspešna oblika dela z mladimi in hkrati promocija lovske organizacije. Damir Koblar, ki vodi Komisijo za prireditve, je poročal o izvedbi prve Hubertove maše v mariborski stolnici, ki je v javnosti naletela na velik odmev. Zavzel se je za še večje vključevanje LZ v nekatere mestne turistične projekte in v turistične programe občin, v katerih delujejo lovske družine 

Bojan Urbančič, ki je zadolžen za lovsko strelstvo je, letošnje rezultate mariborskih lovskih strelcev ocenil za zelo uspešne in napovedal organizacijo memoriala Braneta Kurnika prihodnje leto. Na njem sodelujejo Lovske zveze Koroška, Celje in Maribor.

Predsednik LZ Maribor Marjan Gselman je med drugim povedal, da so letos že ozvočili veliko predavalnico in začeli snovati strokovne rešitve za digitalizacijo vsebin v ekološki učilnici za mlade. V finančnem načrtu za prihodnje leto so predvideli znatna sredstva za pripravo avdiovizualnih pripomočkov, s katerimi bodo bistveno dopolnili poslanstvo te učilnice, ki je prvenstveno namenjena promociji varstva narave in ohranjanja prostoživečih živali med mladimi in tudi strokovnemu izobraževanju mladih lovcev.

Tudi letos je LZ Maribor dobro sodelovala z drugimi sorodnimi organizacijami, še posebej z Lovsko -kinološkim društvom in Ribiško zvezo Maribor, pa tudi z Zavodom za gozdove, policijsko upravo in z mnogimi šolami v Podravju.

Marjan Toš

V mariborski ekološki učilnici že prvi šolarji

Upravni odbor Lovske zveze (LZ) Maribor se je na zadnji seji seznanil z začetkom delovanja ekološke učilnice, ki jo je LZ urejala dobri dve leti in pol. Pri tem so ji na pomoč priskočile tudi nekatere lokalne skupnosti, saj gre za projekt, ki je izredno uporaben za okoljsko vzgojo šolarjev in dijakov pa tudi predšolske mladine.

Radovedni šolarji so prisluhnili razlagi. Foto: Božidar Kunej

Prvi obiskovalci učilnice so bili učenci OŠ Pesnica pri Mariboru, ki so jih spremljale tri učiteljice. Mladim so nekaj aktualnih tem in odprtih vprašanj s področja biologije in ekologije divjih, prostoživečih živali predstavili predsednik LZ Maribor Marjan Gselman, predsednik komisije za izobraževanje Ivan Žižek in sekretar LZ Maribor Božidar Kunej. Šolarji so z velikim zanimanjem spremljali razlage in si nato ogledali še razstavljene preparate nekaterih značilnih prostoživečih živali, ki živijo v loviščih na območju mariborske LZ.

Mlade seznanjajo  s poglavitnimi težavami pri ohranjanju prostoživečih živali

LZ Maribor učilnico dodatno opremlja s sodobno učno tehnologijo in pripomočki, da bi lahko mladim nazorno prikazali predvsem slabšanje naravnih razmer za prostoživeče živali v njihovem življenjskem okolju. Posebej skrbno bodo pripravili obiske za malčke iz vrtcev, za katere načrtujejo njihovi starosti primerne programe. Sodobno ekološko učilnico so poimenovali »Zelena eko točka Štajerske«.

Na voljo bo predvsem mladim obiskovalcem iz osnovnih in srednjih šol, ki jim bodo tudi s pomočjo sodobne tehnologije nazorno predstavili življenje prostoživečih živali in drastične spremembe v njihovem življenjskem prostoru, zaradi katerih so mnoge vrste že dalj časa resno ogrožene. Na primer fazani, poljske jerebice, prepelice, divji petelin, ruševec in gozdni jereb, ki so iz večine štajerskih lovišč že izginile. Mlade bodo seznanjali tudi z ukrepi lovske organizacije vsaj za preživetje in ohranitev omenjenih vrst.

Marjan Toš

V nižinskih loviščih LZ Maribor je vse bolj ogrožen tudi fazan. Foto: Marjan Toš