Za sofinanciranje izobraževanja lovskih pripravnikov

Na delnem občnem zboru (DOZ) Lovske zveze Slovenije v Mariboru, ki ga je vodil predsednik mariborske Lovske zveze (LZ) Marjan Gselman, so med drugim opozorili na naraščanje števila šakalov.

Šakali že povzročajo škodo

Šakali se redno pojavljajo zlasti v nižinskih loviščih v Slovenskih goricah, kjer že povzročajo škodo. O tem je poročal predstavnik lovske družine (LD) Paloma iz Sladkega Vrha, ki je povedal, da kmetje šakale redno srečujejo na domačih dvoriščih. Zabeležili so tudi nekaj primerov poklanih živali, med njimi kozliča in muflonke v obori. Iz LD Jakob pa so pred kratkim poročali o večjem številu poklanih domačih mačk. Šakala redno videvajo tudi na območju LD Dobrava, v predelih Stanetinci, Cogetinci, Dobrava, Andrenci in Čagona.

Zaskrbljeni obrazi štajerskih lovcev zaradi šakalov (Foto: Marjan Toš)

Zaskrbljeni predstavniki lovskih družin so predlagali, da naj se čim prej zaključi monitoring šakala in na osnovi izkušenj iz sosednjih držav sprejmejo optimalne strokovne rešitve. Med drugim so oblikovali pobudo, da pristojno ministrstvo pripravi učinkovite dolgoročne ukrepe, ki naj vsebujejo tudi odstrel te tujerodne živalske vrste, kot je to že utečena praksa na Hrvaškem, v Srbiji in Romuniji.

V svetu ZGS naj interese lovcev zagovarja predstavnik LZS

Opozorili so še na upadanje številčnosti male divjadi in na problematiko zemljišč, ki so bila pred leti odvzeta lovskim družinam. Zdaj pričakujejo, da jim bodo vrnjena ali dana v dolgoročni najem, saj jih nujno potrebujejo za izboljševanje življenjskih pogojev divjadi. Ko so razpravljali o problematiki upravljanja z divjadjo, so oblikovali pobudo, da naj bo v svetu centralne enote Zavoda za gozdove Slovenije tudi predstavnik Lovske zveze Slovenije, ki bo avtonomno zastopal interese lovcev in lovskih organizacij.

Opozorili so še na staranje članstva in na dokaj slab priliv mladih članov. Zato so oblikovali pobudo, da naj LZS in njeni organi ter pristojni komisiji za izobraževanje in za finance, preučijo možnosti za postopno  sofinanciranje in pokrivanje dela stroškov izobraževanja lovskh pripravnikov. Zdaj so ti stroški po ocenah nekaterih predstavnikov lovskih družin iz mariborske LZ za marsikaterega mladega lovca previsoki in se tudi zaradi tega ne odločajo za članstvo v lovskih organizacijah.

Za strokovne in premišljene ukrepe

Delnega občnega zbora LZS v Mariboru se je udeležil tudi podpredsednik LZS mag. Aleš Klemenc, ki je celovito razgrnil letošnji delovni program s finančnim načrtom in odgovarjal na številna vprašanja udeležencev zborovanja. 

Vodstvo DOZ LZS v  Mariboru – prvi na levi podpredsednik LZS mag. Aleš Klemenc (Foto: Marjan Toš)

Klemenc se je dotaknil že omenjene problematike naraščanja številčnosti šakalov, pa tudi rjavih medvedov in volkov. V lovski organizaciji zagovarjajo strokovne in premišljene ukrepe pri vseh velikih zvereh, kamor spada tudi odstrel. Posledice odločitve sodišča, da ne dovoli odstrela medvedov, so lahko pogubne, saj bo populacija te velike zveri še dodatno narasla in povzročila nove konflikte z ljudmi v okolju. Strinjal se je s predlogi o preudarnih ukrepih zoper širjenje šakala in podprl pobudo, da bi mladim lovcem delno pokrivali stroške temeljnega izobraževanja. A o vsem tem morajo najprej celovito razpravljali in odločati pristojni organi LZS.

Zborovanje so s krajšim programom popestrili še rogisti Lovske zveze Maribor. Tudi tokrat so ogreli dlani udeležencev zborovanja.

Marjan Toš

Brez rogistov pač ne gre (Foto: Božidar Kunej)

Shrani permalink.

Comments are closed.