Namestitev zvočnih in svetlobnih odvračal za divjad na najbolj problematičnih odsekih državnih cest

Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) skupaj z raziskovalci divjadi, upravljavci lovišč in Lovsko zvezo Slovenije že vrsto let vlaga precejšnje napore za zmanjšanje števila trkov vozil z divjadjo na slovenskih državnih cestah. V letu 2019 bo v sodelovanju z Visoko šolo za varstvo okolja kot vodilnim partnerjem, Gozdarskim inštitutom Slovenije in podjetjema Cervus d.o.o. ter Koblar d.o.o. namestila zvočne odvračalne naprave in modre svetlobne odsevnike na kar 414 problematičnih odsekov državnih cest v 169 loviščih oz. v skupni dolžini preko 360 km. Zvočna odvračala bodo namestili na 40 odsekov v dolžini 10 km, odsevnike pa na 374 odsekov v skupni dolžini 354 km.

Število trkov s parkljarji in zvermi narašča

Število trkov z velikimi kopenskimi vretenčarji, zlasti prostoživečimi parkljarji in zvermi, v zadnjih desetletjih narašča povsod po svetu, kar je posledica intenzivnega širjenja cestnega omrežja, povečanja gostote prometa, vedno večjih hitrosti vožnje, večanja številčnosti in razširjenosti živalskih populacij ter vedno večjega nemira v naravnem okolju. Samo prostoživečih parkljarjev je v Sloveniji na cestah letno registrirano povoženih med 4.900 in 6.800, na železnicah pa med 170 in 250 osebkov. V obdobju 2010–2018 je na slovenskih cestah po podatkih lovskih organizacij življenje izgubilo 46.933 osebkov srnjadi, 1.329 jelenjadi, 935 divjih prašičev, 71 damjakov, 48 gamsov, 22 muflonov, 65 medvedov, 34 šakalov in 14 volkov.

Trki z naštetimi vrstami zmanjšujejo cestnoprometno varnost, povzročajo veliko gospodarsko škodo, so pomemben dejavnik smrtnosti živalskih populacij in grožnja za dolgoživost ogroženih vrst. Zato si slovenski upravljavci s cestami in lovišči ter raziskovalci prizadevajo, da bi se število povoženih živali zmanjšalo. Veseli smo, da je DRSI v letu 2019 zagotovila sredstva za izvedbo tako velikega projekta, ki bo pomembno prispeval k zmanjšanju števila trkov oz. povoza divjadi.

Začeli nameščati odvračala na problematičnih odsekih državnih cest

Projekt se je začel 4. aprila 2019 s srečanjem predstavnikov naročnika, izvajalcev in upravljavcev tistih lovišč, v katerih bodo v letošnjem letu nameščena odvračala. Izvedbo projekta so pozdravili in mu zaželeli dobro popotnico doc. dr. Primož Simončič, direktor Gozdarskega inštituta Slovenije kot gostitelja dogodka in enega izmed izvajalcev projekta; Tomaž Willenpart, vodja Sektorja za investicije v ceste pri DRSI kot predstavnik naročnika; mag. Lado Bradač, predsednik Lovske zveze Slovenije. V vsebinskem delu je vodja projekta, dr. Boštjan Pokorny, v daljšem predavanju najprej predstavil problematiko trkov vozil s parkljasto divjadjo in velikimi zvermi v Sloveniji in Evropi, nato pa je predstavil sam projekt, načrtovano izvedbo ter način vključevanja upravljavcev lovišč.

Izvajalci bodo obe vrsti odvračal na izbrane problematične odseke državnih cest začeli nameščati v drugi polovici aprila 2019. Zvočna odvračala bodo namestili v aprilu in maju, svetlobne odsevnike pa najkasneje do konca oktobra 2019. Plan nameščanja odvračal po lovskoupravljavskih območjih je razviden iz predstavitve; vsa vključena lovišča bodo dobila seznam predvidenih odsekov cest v njihovem lovišču, predstavniki Visoke šole za varstvo okolja (VŠVO) in Gozdarskega inštituta Slovenije (GIS) pa jih bodo nekaj dni pred nameščanjem odvračal tudi osebno kontaktirali.

Več informacij lahko dobite pri koordinatoricah izvedbe (GIS: Ajša Alagić, ajsa.alagic@gozdis.si; VŠVO: dr. Samar Al Sayegh Petkovšek, samar.petkovsek@vsvo.si) oz. pri vodji projekta (bostjan.pokorny@vsvo.si). O projektu, njegovi izvedbi, kasneje pa tudi o rezultatih monitoringa vas bodo člani projektne skupine redno obveščali na spletnih straneh LZS in obeh institucij ter z objavami v Lovcu.   

Izr. prof. dr. Boštjan Pokorny, vodja projekta

Trki vozil s prostoživečimi parkljarji in velikimi zvermi: jih znamo preprečevati?  

 

Shrani permalink.

Comments are closed.