Na Krasu so z GPS telemetrično ovratnico opremili prvega šakala v Sloveniji in šele četrtega v Evropi

Šakal – vrsta, ki jo v Sloveniji in Evropi šele spoznavamo

Šakal se je v večjem številu v Sloveniji začel pojavljati šele v zadnjem desetletju, zaradi česar nam v celoti primanjkuje znanja o tej vrsti, njeni ekosistemski vlogi, medvrstnih odnosih, vplivih na druge vrste, populacijski dinamiki, prostorskem vedenju, sposobnosti širjenja ter primernem prostoru zanjo.

Ovratnica bo s pomočjo sistema GPS zbirala podatke o gibanju mlajšega šakaljega samca, ki so ga poimenovali Luka. Raziskovalci so ob pomoči lovcev šakala opremili s črno-rjavo, ultra-lahko telemetrično ovratnico. Ta bo vse leto zbirala natančne podatke o gibanju in življenju tega osebka ter jih v obliki SMS sporočil pošiljala raziskovalcem.

Za nekatere rastlinske in živalske vrste so širjenje urbanizacije in globalne spremembe priložnost, da po naravnih poteh razširijo svoje območje razširjenosti (areal). Ena takih vrst je šakal, ki se v zadnjih desetletjih z Balkana uspešno širi proti srednji, severni in vzhodni Evropi. Poleg širjenja je zanj značilno tudi zelo hitro naraščanje številčnosti v vseh državah/območjih, ki jih je poselil v zadnjih petindvajsetih letih.

Projekt »Prostorska razporeditev, številčnost, ocena populacijskih trendov in potencialno širjenje areala vrste zlati šakal (Canis aureus L.) v Sloveniji« poteka v obdobju 1. 10. 2016 – 30. 9. 2018, in sicer v sklopu Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) Zagotovimo.si hrano za jutri. Izvedbo projekta financirata Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, opravlja pa ga konzorcij v sestavi: Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (Oddelek za biologijo), Gozdarski inštitut Slovenije in Visoka šola za varstvo okolja iz Velenja.

V okviru ciljnega raziskovalnega projekta, namenjenega spremljanju stanja in širjenja populacije šakala v Sloveniji, so v letu 2017 slovenski raziskovalci v sodelovanju z Lovsko zvezo Slovenije (LZS), njenimi članicami in številnimi lovci ter ob podpori Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) izvedli tudi prvo sistematično vseslovensko spremljanje (monitoring) šakala v Sloveniji. Ta bo med drugim podlaga za sprejemanje ustreznih ciljev in ukrepov upravljanja s to vrsto v prihodnjih letih.

Med glavnimi cilji projekta so: (1) Ugotoviti stanje ohranjenosti vrste (v Sloveniji in sosednjih državah). (2) Oceniti številčnost in prostorsko razporeditev vrste v Sloveniji. (3) Oceniti populacijske trende in potencialno širjenje areala vrste. (4) Vzpostaviti sistem oz. logistično strukturo za izvajanje monitoringa šakala v okviru LZS in ZGS. (5) Ugotoviti razmnoževalni potencial vrste. (6) Oceniti in spremljati potencialno hibridizacijo z drugimi vrstami iz družine psov. (7) Raziskati prehranske navade šakalov v Sloveniji in oceniti uporabnost metod za določitev prevladujoče prehranske skupine, s katero se hranijo šakali. (8) Izdelati predloge ukrepov za upravljanje z vrsto ter širiti poznavanje in večati sprejemljivost do vrste v družbi. Kot nadgradnjo navedenih ciljev so se člani projektne skupine zaradi velikega zanimanja in pripravljenosti lovcev za sodelovanje odločili, da začnejo tudi s spremljanjem prostorskega vedenja vrste. Luka je tako le prvi šakal, ki so ga odlovili; v prihodnjih mesecih bodo z ovratnicami poskusili opremiti še več osebkov.

Kontakt: hubert.potocnik@bf.uni-lj.si, ivan.kos@bf-uni.lj.si

Slika 1: Vsak nov podatek o tej »novi« vrsti za slovensko živalstvo bo pripomogel tudi k oblikovanju ustreznih upravljavskih izhodišč v prihodnje, so sporočili iz raziskovalne skupine, ki jo sestavljajo strokovnjaki z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Gozdarskega inštituta Slovenije ter Visoke šole za varstvo okolja iz Velenja. Šakal Luka je mlajši odrasel samec, tehta 12 kilogramov in je v dobri telesni kondiciji.

Slika 2: Ekipa raziskovalcev in lovcev ob uspavanem ter s telemetrično ovratnico opremljenem šakalu.

Slika 3: Gostota opažanja znakov prisotnosti šakala v Sloveniji, ki jih vpisujejo lovci, gozdarji in drugi zainteresirani v posebno spletno aplikacijo MONITORING ŠAKALA. Aplikacijo so izdelali v okviru raziskovalnega projekta ob podpori Lovske zveze Slovenije.

 

Shrani permalink.

Comments are closed.