Razpis za izvedbo projekta s področja raziskav prostoživečih parkljarjev v letu 2015

Komisija za upravljanje z divjadjo (v nadaljevanju: KUD) bo tudi v letu 2015 v okviru svojih finančnih zmožnosti financirala določene raziskovalne aktivnosti na področju raziskav parkljaste divjadi.

Naziv in naslov naročnika
Lovska zveza Slovenije (LZS), Zupančičeva 9, 1000 Ljubljana.

Predmet razpisa
Predmet razpisa je financiranje izbrane raziskave prostoživečih parkljarjev v letu 2015.

Izhodišče
Komisija za upravljanje z divjadjo (v nadaljevanju: KUD) bo tudi v letu 2015 v okviru svojih finančnih zmožnosti financirala določene raziskovalne aktivnosti na področju raziskav parkljaste divjadi. V ta namen poziva vse zainteresirane organizacije, ki izpolnjujejo spodaj navedene pogoje, da oddajo ponudbo za izvedbo raziskovalnega projekta na temo raziskav prostoživečih parkljarjev (velike divjadi).

Pogoji za udeležbo na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij, ki jo vodi Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, in imajo v zadnjih petih letih (2010 – 2015) ustrezne reference s področja raziskav parkljaste divjadi.
Pogoj za prijavo na razpis je, da je ponudnik/prijavitelj v zadnjih petih letih (2010 – 2015) sodeloval pri izvajanju vsaj enega raziskovalnega projekta s področja raziskav parkljaste divjadi. Prijavljena vsebina mora sovpadati oz. nadgrajevati vsebine že izvedenih projektov, kar bo LZS kot naročniku omogočilo racionalnejši vložek sredstev, tj. dostop do bistveno večje količine podatkov.
Prijavitelj za izvajanje aktivnosti določi odgovornega nosilca, ki mora biti zaposlen pri prijavitelju, in mora izpolnjevati naslednje pogoje: (i) biti mora član Lovske zveze Slovenije in mora imeti opravljen lovski izpit; (ii) imeti mora doktorat znanosti naravoslovne ali biotehniške smeri; (iii) uveljavljen mora biti v slovenski in mednarodni raziskovalni sferi, kar dokazuje z najmanj petimi znanstvenimi objavami (veljajo: izvirni in pregledni znanstveni članki, samostojna poglavja v znanstvenih monografijah, objavljena predavanja na mednarodnih konferencah) s področja raziskav parkljaste divjadi, objavljenimi v zadnjih petih letih (2010 – 2015); (iv) dokazan mora imeti ustrezen prenos raziskovalnih rezultatov v upravljavsko prakso oz. h končnim uporabnikom; za izpolnjevanje tega pogoja mora biti (so)avtor najmanj petih strokovnih člankov, ki obravnavajo prostoživeče parkljarje oziroma problematiko upravljanja s temi vrstami, in so bili v zadnjih petih letih (2010 – 2015) objavljeni v glasilu Lovec ali drugi enakovredni periodični publikaciji; za izpolnjevanje tega pogoja šteje tudi organizacija posvetovanj in/ali konferenc s področja raziskav parkljaste divjadi.

Predvidena višina sredstev in število izbranih ponudnikov
Predvidena vrednost razpisanih sredstev za leto 2015 znaša 10.000 EUR.
Za izvedbo projekta bo izbran en (1), tj. najbolje ocenjeni ponudnik.

Rok za dokončanje predlaganih aktivnosti in poročanje
Izbran izvajalec je dolžan najkasneje do 31. 12. 2015 izdelati končno poročilo o izvedenih delih. Pozitivno ocenjeno poročilo je predpogoj za izplačilo pogodbenih obveznosti s strani LZS.

Aktivnosti, ki so predmet tega razpisa
Opravičene aktivnosti, ki jih KUD razpisuje v sklopu tega razpisa, so vse vrste raziskovalnih aktivnosti s področja raziskav parkljaste divjadi. Predvidene aktivnosti mora ponudnik natančneje opredeliti v sami prijavi.

Vsebina prijave
Prijava mora vsebovati:
• naziv prijavitelja;
• ime, priimek in izobrazbo odgovornega nosilca projekta;
• program dela s podrobno opredelitvijo posameznih aktivnosti;
• časovnico, tj. terminski plan (s pričakovanim začetkom izvedbe 15. 9. 2015, zaključkom in oddajo poročila najkasneje do 31. 12. 2015);
• reference prijavitelja;
• navedbo projektov, s katerimi prijavitelj izpolnjuje pogoje, navedene v drugem odstavku Pogojev za udeležbo na razpisu;
• reference odgovornega nosilca projekta, iz katerih je jasno razvidno izpolnjevanje pogojev, navedenih v tretjem odstavku Pogojev za udeležbo na razpisu;
• podpisano izjavo prijavitelja in odgovornega nosilca o izpolnjevanju drugih pogojev, opredeljenih v tem razpisu (zaposlitev pri prijavitelju, članstvo v lovski organizaciji, izjava o opravljenem lovskem izpitu, izjava o opravljenem doktoratu znanosti).
Samih dokazil (listine, izpis iz Cobiss, originali objav itn.) o izpolnjevanju pogojev v prijavo ni potrebno prilagati, a si naročnik pridržuje pravico, da lahko v primeru dvoma ponudnika/prijavitelja pozove k predložitvi potrebnih dokazil.

Merila in kriteriji za izbor prijave
Prijave bo ocenjevala komisija, imenovana s sklepom 2/2 KUD. Ocenjevalni kriteriji so:
• splošna kakovost vsebine prijave (0 – 20 točk);
• relevantnost postavljenih ciljev in metod (0 – 20 točk);
• pričakovana uporabnost rezultatov (0 – 20 točk);
• izvedljivost projekta (0 – 10 točk);
• reference ponudnika na predmetnem področju (0 – 20 točk);
• predvidene aktivnosti za informiranje javnosti in prenos znanj k uporabnikom (0 – 10 točk).

Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav
Pisne prijave v zaprtih ovojnicah je potrebno opremiti z oznako “Ne odpiraj: prijava na razpis za izvedbo projekta Raziskave prostoživečih parkljarjev v letu 2015”. Ovojnica s prijavo mora prispeti (oddana priporočeno po pošti ali vročena osebno) v pisarno Lovske zveze Slovenije, Zupančičeva 9, 1000 Ljubljana, najkasneje do 7. 9. 2015 do 12. ure. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in jih bo neodprte vrnila prijavitelju.

Datum odpiranja prijav
Odpiranje prijav bo predvidoma 8. 9. 2015 ob 16.00 uri v prostorih Lovske zveze Slovenije.

Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa
O izidu razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma v 8-ih dneh od navedenega zaključka razpisa.

Opomba
V razpisu uporabljena slovnična oblika, zapisana v moškem spolu (npr. odgovorni nosilec), je nevtralna in se nanaša tako na osebe moškega kot tudi ženskega spola.

Ljubljana, 31. 7. 2015

Komisija za upravljanje z divjadjo LZS

Shrani permalink.

Comments are closed.