“Kar je bilo ukradeno, naj se lovskim družinam vrne!”

Občni zbor Lovske zveze Slovenije (LZS), ki je potekal 15. junija v Celju, tudi o pobudi za enkratno namensko zvišanje članarine za izgradnjo Nacionalnega lovskega centra (NLC) Lukovica.

Delegati OZ LZS v Celju so pozorno spremljali delo. Foto: Marjan Toš

Na rednem letnem občnem zboru LZS v dvorani Celjskega sejma v knežjem mestu, ki ga je kot predsednik delovnega predsedstva vodil Ludvik Rituper, so delegati  obravnavali 10 točk dnevnega reda. Najprej pa so se z minuto molka poklonili spominu na nedavno preminulega predsednika Razsodišča LZS Slobodana Tataloviča. Zaradi zadržanosti v tujini je zbor po video povezavi spremljal in ga vsebinsko usmerjal predsednik LZS mag. Lado Bradač, ki je poleg obrazložitev vsebin pri posameznih točkah dnevnega reda odgovarjal tudi na nekatere pobude in vprašanja delegatov.

Občni zbor je potekal gladko, brez zapletov in so se ga od 112 delegatov udeležili 103 delegati, kar potrjuje odgovornost območnih lovskih zvez oziroma volilnih okolišev, da tvorno sodelujejo pri oblikovanju in izvajanju dogovorjenih nalog krovne lovske organizacije.

Obrazložitev  poročila o delu in rezultatih poslovanja LZS v letu 2022 je podal  predsednik mag. Bradač in med drugim dejal, da so kljub mnogim težavam in oviram opravili veliko nalogo za korist in v dobro lovske organizacije. Pri tem je omenil tvorno sodelovaje pri sprejemanju nekaterih dolgoročnih ukrepov na evropski ravni o zavarovanju redkih in ogroženih vrst in spremljanje kritike dela javnosti na rovaš lova in lovstva, ki naj ne bi bila potrebna. To ne drži, je dejal Bradač in pribil, da je lov potreben in ga »bomo slovenski lovci tudi v bodoče izvajali

Omenil je težave pri dogovarjanju in sodelovanju krovne lovske organizacije z Ministrstvom za naravne vire in prostor, ki lani ni bilo najboljše. Zdaj se tudi na tem področju že kažejo pozitivni premiki. Govoril je tudi o nekaterih načrtovanih rešitvah okoli zavarovanja lovcev, o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu (spremembe so pripravljene in čakajo na parlamentarni postopek, med njimi tudi določilo, da se območne lovske zveze vpišejo med lovske organizacije) in o vračanju odvzetih zemljišč lovskim družinam.

Tukaj je bil predsednik zelo jasen: »Kar je bilo ukradeno, naj se vrne.« O tem so na kratko v nadaljevanju zasedanja spregovorili tudi nekateri delegati in menili, da je treba to problematiko čimprej rešiti v dobro lovskih družin. Predsednik je občni zbor na kratko informiral o težavah pri prodaji vile Zlatorog na Župančičevi ulici 9 in o možnostih za nadaljevanje projekta NLC Lukovica. Prvi celjski lovski sejem je ocenil kot izjemno uspelo prireditev in omenil odlično sodelovanje Savinjsko-Kozjanske zveze lovskih družin (SKZLD) Celje pri njeni organizaciji in izvedbi.

Delovno predsedstvo OZ v Celju je vodil Ludvik Rituper. Foto: Marjan Toš

Spregovoril je tudi o prizadevanjih vodstva LZS za pridobivanje kohezijskih in evropskih sredstev, o prenovi lovskega informacijskega sistema Lisjak, o ceniku za lovni turizem in o nadaljevanju razprav v zvezi s spremembami Pravil LZS, ki se nanašajo na lovsko kulturo in lovce-veterane, ki so sodelovali v slovenski osamosvojitveni vojni. Za te spremembe in dopolnitve ni nikoli prepozno, je slikovito pripomnil mag. Bradač. Poročilo je občni zbor sprejel soglasno.

V nadaljevanju zasedanja so soglasno sprejeli in potrdili poročilo Nadzornega odbora (NO) LZS za minulo leto. Kot je poudaril predsednik NO Branko Zlobko, je nadzor potekal v okviru njihovih pristojnosti in pri pregledih ni bilo ugotovljenih nobenih nepravilnosti. Posebej je pohvalil dobro vodenje Strokovne službe LZS in njeno delovanje nasploh. Ocenil je, da se je to delo vidno izboljšalo in pohvalil direktorja Strokovne službe mag. Boža Zakrajška za njegov osebni prispevek pri tem.

Delegati so se seznanili z vsebinskim in finančnim načrtom LZS za letošnje leto in oba dokumenta tako rekoč brez razprave in soglasno sprejeli. Podrobneje so bili seznanjeni z informacijo o prodaji poslovne stavbe na Župančičevi ulici 9 v Ljubljani in z izgradnjo NLC Lukovica. Šlo je zgolj za povzetek dogajanja med dvema občnima zboroma LZS. Predsednik LZS je pojasnil, da je bila dražba za prodajo hiše v Župančičevi ulici 9 neuspešna, in da je posledično zaradi tega zastala investicija v Lukovici, za katero ni dovolj sredstev. Zdaj naj bi se za nakup zanimala dva interesenta, odvetniška družba in zdravnica, ki bi želela v hiši urediti zdravstveno kliniko. Prizadevanja v tej smeri se nadaljujejo, je še dejal Bradač.

Nekaj delegatov je predlagalo fazno izgradnjo NLC v Lukovici, saj je škoda, da 700-tisoč evrov leži neporabljenih na računu. Tudi fazna gradnja ni enostavna, potrebovali bi namreč približno 1,1 milijona evrov za njen začetek, pri čemer pa ne vemo, koliko bi lahko s tem denarjem sploh zgradili, je bil previden Bradač.

Ob koncu zasedanja je delegatom spregovoril podpredsednik LZS doc. dr. Srečko F. Krope in nanizal odgovore na nekatera aktualna vprašanja iz delnih občnih zborov. Med temi so prednjačila opozorila o nujnosti vračanja odvzetih zemljišč LD (zakaj ne bi tudi slovenski lovci organizirali protestnega shoda pred Državnim zborom v lovskih krojih, smo slišali iz delegatskih klopi), škode po divjadi, posledicah nekontroliranih voženj z motornimi vozili v naravnem okolju in škode po izvajanju lova (škode na lovcih in lovskih psih).

Sklepni del zasedanja Občnega zbora LZS v Celju je bil v znamenju pobud nekaterih delegatov, da bi za izgradnjo NLC Lukovica manjkajoča sredstva dobili z enkratnim povečanjem članarine za 20 ali 24 evrov po članu. Pri tem so omenjali čas nakupa lovskega doma Zlatorog v Ljubljani, za katerega so slovenski lovci v 50-tih letih minulega stoletja v gospodarsko težkih časih zbrali denar in ga kupili. To je bil velikanski zalogaj, in če bi z enkratnim namenskim dvigom članarine lahko premostili težave z izgradnjo NLC Lukovica, bi bila to najboljša rešitev.

Pobuda ni naletela na negativni odmev, pač pa so delegati podprli predlog predsednika delovnega predsedstva Rituperja, da naj to pobudo celovito analizira, razgradi in pripravi izračune Strokovna služba LZS.  Ko bodo vsi ti izračuni pripravljeni in oblikovani tehtni strokovno argumentirani predlogi za predlagano rešitev, bo občni zbor na naslednjem zasedanju sprejel dokončno odločitev.

Dr. Marjan Toš

Shrani permalink.

Comments are closed.