Lovski izpit 2020 v ZLD Novo mesto

V Zvezi lovskih družin (ZLD) Novo mesto smo v letu 2020 pričeli s teoretičnim delom izobraževanja za lovske pripravnike januarja, kot vsa leta, in po razglasitvi epidemije marca prekinili izvajanje izobraževanja. Upoštevali smo navodila in Uredbe vlade RS ter NIJZ o preprečevanju širjenja COVID-19.

Na teoretični del izobraževanja za lovske izpite so lovske družine prijavile 20 pripravnikov. Večina kandidatov je izhajala iz novomeškega volilnega okoliša; en kandidat pa še iz Kočevske lovske zveze, en iz Lovišča s posebnim namenom in edina ženska med kandidati iz LD Solčava. Ob pregledu dokumentacije je bilo ugotovljeno, da sta dva pripravnika v skladu z veljavno zakonodajo oproščena teoretičnega dela lovskega izpita.

Po prekinitvi predavanj zaradi epidemije COVID-19 je bilo kar nekaj želja in pritiskov, da izobraževanje in izpite opravimo preko video povezav, verjetno jih je spodbudila objava takega izobraževanja na spletni strani LZS. Zato smo LZS zaprosili za navodila, vzpostavili kontakt s predsednikom komisije za izobraževanje pri LZS in poklicali tudi na pristojno ministrstvo. Predsednik komisije za izobraževanje LZS nam je sporočil, da naj počakamo navodila, ki jih pa kar ni bilo. Na ministrstvu so nam odgovorili, da naj se glede teoretičnega dela izobraževanja za lovske pripravnike držimo veljavne zakonodaje in podzakonskih aktov, ki urejajo to področje.

In kaj pravijo veljavni zakonski predpisi o izobraževanju lovskih pripravnikov?

Področni zakon ZDLov-1 ureja opravljanje lovskega izpita v prvem odstavku 61. člena in določa, da opravljanje lovskih izpitov organizira LZS. Lovski izpit obsega v skladu s tretjim odstavkom 61. člena praktični in teoretični del. Sedmi odstavek 61. člena ZDLov-1 določa, da podrobnejše pogoje za opravljanje lovskega izpita predpiše minister, pristojen za divjad in lovstvo.

Način opravljanja lovskega izpita določa Pravilnik o pogojih za opravljanje lovskega izpita in obliki dokazila o opravljenem lovskem izpitu (Uradni list RS, št. 3/06 in 37/07. Pravilnik v prvem odstavku 4. člena določa, da tečaje usposabljanja za pripravo na teoretični del  lovskega izpita organizira LZS. V okviru prenesenih nalog pa je LZS to nalogo prenesla na območne lovske zveze. Na podlagi prvega odstavka 5. člena pravilnika opravljajo kandidati teoretični del lovskega izpita pred tričlanskimi izpitnimi komisijami, ki jih imenuje minister, pristojen za divjad in lovstvo.

Izvajanje praktičnega in teoretičnega dela lovskega izpita na podlagi 7. člena Pravilnika podrobneje določajo Navodila za izvajanje praktičnega in teoretičnega dela lovskega izpita ter vodenje evidenc, ki jih je sprejel Upravni odbor LZS 21. 1. 2007, ki jih je podpisal tudi direktor Zavoda za gozdove Slovenije.

Navodila v 10. členu določajo, da poteka tečaj teoretičnega usposabljanja kandidatov za lovski izpit po programu, ki so ga skupaj pripravili LZS, ZGS in pedagoške ustanove ter obsega teme iz priloge tri. Izvedbo teoretičnega usposabljanja ureja 11. člen Navodil, preverjanje znanja določa 12. člen Navodil, v skladu s katerim predavatelji teoretičnega dela po podani snovi iz njihovega predmeta preverjajo znanje kandidata in vpišejo v evidenco opravljenih preverjanj znanja. 13. člen Navodil določa, da lahko kandidat pristopi k lovskemu izpitu potem, ko uspešno opravi vsa preverjanja znanja po predmetih. Kandidat za lovski izpit opravlja izpit pred izpitno komisijo, ki preverja znanje. Način preverjanja znanja kandidatov za lovski izpit ureja 14. člen Navodil, ki določa, da predavatelji in člani izpitne komisije izberejo način preverjanja znanja po lastnem preudarku, ki mora biti znano pred začetkom predavanj.

Iz navedenega je jasno, da iz obstoječe zakonodaje izhaja, da naj bi bila predavanja, preverjanje znanja in lovski izpit opravljena v klasični obliki.

Predavanja, preverjanja in lovski izpit v živo, kot v preteklih letih

Torej, če želimo v izrednih razmerah opraviti izobraževanje na daljavo, je potrebna sprememba podzakonskih aktov. LZS izvaja izobraževanje pripravnikov v sodelovanju z zunanjimi deležniki, kar pa pomeni, da mora tudi odločitve kot so izobraževanje na daljavo sprejemati v dogovoru z njimi. Vsekakor bi bilo potrebno, če bi resorno ministrstvo izdalo pozitivno mnenje za izobraževanje na daljavo, dopolniti Navodila za izvajanje praktičnega in teoretičnega dela lovskega izpita ter vodenje evidenc z odstavkom, da se v času epidemije ali izrednih razmer lahko predavanja, preverjanje znanja in lovski izpiti opravijo na daljavo, s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Država je zaradi preprečevanja širjenja epidemije s COVID-19 uredila izobraževanje v izobraževalnih institucijah na daljavo tako, da je spremenila predpise. Glede na nastalo situacijo in veljavno zakonodajo in Navodila pa nam ni preostalo drugega, kot da izvedemo predavanja, preverjanje znanja iz posameznih predmetov in lovski izpit na način, kot smo ga opravili v preteklih letih.

Tako smo po prekinitvi izobraževanja počakali na rahljanje ukrepov zaradi COVID-19 in nadaljevali z izobraževanjem v maju. Razred smo razdelili na dve skupini po devet slušateljev, tako smo zagotovili zadostno medsebojno razdaljo med slušatelji, uvedli smo obvezno nošenje mask, razkuževanje rok, miz in stolov ter prezračevanje prostorov. Skratka upoštevali smo priporočila NIJZ. Tako smo opravili zadnja tri predavanja in tudi izpite v klasični obliki.

Zaključni izpitni test in ustne izpite so pripravniki opravili 23. maja pred izpitno komisijo, ki ji je predsedoval Franc Jarc. Člana izpitne komisije sta bila še Miran Bartol iz ZGS in Bojan Avbar. Po mnenju izpitne komisije so kandidati pokazali veliko znanja iz biologije in ekologije divjadi, zakonodaje ter načrtovanja in upravljanja z divjadjo in loviščem. Z znanjem so izstopali trije kandidati, in sicer Blaž Režek iz LD Mirna peč, Dejan Progar iz LD Padež in Rok Mežnar iz LD Trdinov vrh, ki so prejeli v spomin knjige s posvetilom.

Svečano podelili spričevala in lovske izkaznice

Novim lovcem smo 29. maja podelili spričevala in lovske izkaznice. Vsak tečajnik je dobil praktično darilo. Svečanost je potekala v prijetnem vzdušju v pritličnih prostorih stavbe ZLD Novo mesto na Seidlovi cesti 6 v Novem mestu. V tem prostoru ZLD Novo mesto je postavljena razstava lovske likovne kolonije, ki jo je naša zveza organizirala lani, slikovni pregled vseh sedmih lovskih taborov mladih, ki smo jih zelo uspešno organizirali ter razstava pokalov in slik strelske ekipe ZLD Novo mesto, ki dosega najvišja mesta na državnih strelskih tekmovanjih.

O dejavnosti ZLD Novo mesto, o lovski organizaciji, o lovskem izobraževanju, lovski kulturi, o varovanju narave in živali ter o našem delu na navedenih področjih je ob zaključku spregovoril predsednik Franc Jarc. Novim lovcem je zaželel veliko sreče v lovskih vrstah in jim čestital za opravljeni lovski izpit. Lepim željam so se v nagovorih pridružili tudi ostali člani izpitne komisije in predavatelj Bojan Avbar, predavatelj ter referent za izobraževanje Marjan Jenko in vodja tečaja Stane Gabrijel.

Za ohranitev spomina na prijeten dogodek smo zaprosili znanega novomeškega fotografa Marka Klinca, ki je dogodek ovekovečil s fotografijami, ki so jih dobili lovci še isti večer. Novi lovci so zaključek pripravili v gostišču Pugelj, na katerega so povabili tudi predavatelje in izpitno komisijo, za kar se jim v imenu povabljenih lepo zahvaljujem.

Lovci, srečno pri izvajanju vašega plemenitega poslanstva. Spoštujte ter varujte naravo in divjad ter nikoli ne pozabite določil Etičnega kodeksa slovenskega lovca.

UO ZLD Novo mesto, Stane Gabrijel, lovski mojster

Shrani permalink.

Comments are closed.