VOLITVE 2019: Program kandidata za predsednika LZS v mandatu 2020–2024

V prihodnjem mandatnem obdobju je edini kandidat za predsednika LZS mag. Lado Bradač, ki je v skladu z 32. členom Pravil LZS predložil tudi program dela LZS za mandatno obdobje 2020–2024.

Mag. Lado Bradač:

Foto: arhiv LZS

Odločitev, da ponovno kandidiram za predsednika Lovske zveze Slovenije (LZS), temelji na dlje trajajočih dogovorih in razpravah, kako usmeriti delo LZS, da bi v državi vzpostavili razmerja s položajem in odgovornostjo, ki lovcem na področju organiziranja lovstva in upravljanja z divjadjo ter izvajanja javnih nalog dejansko pripadajo. Naše prostovoljno delo ima vrednost, zato ga moramo ustrezno ovrednotiti in pridobiti del sredstev tudi iz državnega proračuna. V ta namen je že spremenjen Zakon o divjadi in lovstvu, ki po novem omogoča, da država financira naloge v javnem interesu.

Moj program za prihodnja štiri leta sestavljajo predlogi in stališča, povezana z delovanjem LZS na naslednjih področjih:

  1. Organiziranost LZS: treba bo okrepiti nadzor pri porabi sredstev in spremeniti pravilnik, ki ureja področje sofinanciranja območnih zvez in lovskih družin. Sofinanciranje bomo ohranili, potreben pa je razmislek o racionalizaciji delovanja.
  2. Načrtovanje upravljanja z divjadjo: ohraniti je treba ključno vlogo Komisije za upravljanje z divjadjo LZS ter poskrbeti za ustrezne smernice desetletnih lovskoupravljavskih načrtov.
  3. Posodobitev izobraževalnega sistema v LZS: nadgradnja izobraževanja z enotnimi metodami preizkusa znanja, s prehodom na e-učilnico in e-teste …
  4. Lovski informacijski sistem: nadgraditev Lisjaka z aplikacijo za mobilne telefone. Moj cilj je, da bi neposredno komunicirali z vsakim lovcem.
  5. Razvoj dejavnosti komisij: dvig ravni sofinanciranja za posebne projekte komisij s pomočjo donacij.
  6. Mednarodni odnosi: LZS ostaja aktivna članica Mednarodnega sveta za lov in ohranitev divjadi (CIC) in Združenja evropskih lovskih zvez (FACE).
  7. Odnosi z javnostmi – uredništvo Lovca: povečali bomo prepoznavnost delovanja LZS, ki kot naravovarstvena organizacija deluje v javnem interesu. Nadgradili bomo sistem nudenja pomoči članicam ob kriznih in odmevnih dogodkih.
  8. Pravna pomoč: poskrbeli bomo za učinkovito, a racionalno pomoč našim članicam na pravnem področju.
  9. Nacionalni lovski center: gradnja nove stavbe v Lukovici je eden od najpomembnejših in najzahtevnejših projektov v novem mandatnem obdobju.

V novem mandatu bom nadaljeval z delom na področju sprememb Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (RS). Neprimerno je, da nam država zdaj ponuja brezplačen najem zemlje, ki so jo lovske družine pošteno plačale in jo potrebujejo za izvajanje svojih osnovnih dejavnosti. Po pogovorih s predstavniki poslanskih skupin v Državnem zboru lahko rečem, da sem naletel na razumevanje za rešitev tega problema. Žal pa ni pripravljenosti na Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS, pošteni rešitvi tega problema se izmikajo tudi na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kjer nam ponujajo brezplačen najem.

Trudil se bom, da bomo lovci med seboj čim bolj povezani, ker ne potrebujemo razprtij v svojih vrstah. Predlagal bom prenovo sistema disciplinskih postopkov in metod mediacije na območnih zvezah.

Lovci smo naravovarstveniki in trdni zagovorniki sonaravnega kmetovanja in trajnostne rabe gozdov. Za ohranitev prostoživečih živali moramo ohraniti in varovati njihov življenjski prostor. Izboljšati moramo sodelovanje z vsemi lastniki in uporabniki prostora. Dejstvo je, da divjadi ne ogroža lov, pač pa jo ogrožajo in uničujejo spremembe krajine in pohlep po dobičku.

Na naše delo moramo biti ponosni, ni se nam treba skrivati pred neupravičenimi in pavšalnimi obtožbami. Smo lovska organizacija z več kot 112-letno tradicijo, ki je uspešno sledila spremembam časa in si v mednarodnem prostoru zgradila izjemno spoštovanje. V primerjavi z našimi sosednjimi državami smo uspeli uveljaviti sistem, ki v prvi vrsti koristi divjadi in njenemu naravnemu okolju. V tem sistemu ima vsak dobro misleči lovec svoje mesto.

Mag. Lado Bradač

Program mag. Lada Bradača

Shrani permalink.

Comments are closed.