Zlati šakal kmalu nič več zavarovana vrsta

Ministrstvo za okolje in prostor do petka, 12. julija 2019 sprejema mnenja in pripombe o predlogu sprememb Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, po kateri zlati šakal ne bi več bil zavarovana vrsta.

Šakal nič več ogrožena vrsta

Odločitev ministrstva temelji na rezultatih projekta z naslovom »Prostorska razporeditev, številčnost, ocena populacijskih trendov in potencialno širjenje areala vrste zlati šakal v Sloveniji«, ki potrjujejo, da je šakal v ugodnem stanju ohranjenosti.

»V zadnjem desetletju se je vrsta razširila po Sloveniji in je v ugodnem stanju ohranjenosti ter je zaradi večanja populacije in območja razširjenosti potrebno redno upravljanje s populacijo, ki je za zavarovano vrsto predvideno le v izjemnih primerih. Sistem strogega varstva zato ni primeren za upravljanje z vrsto, ki ni ogrožena in je v ugodnem stanju ohranjenosti,« piše v predlogu spremenjene uredbe.

Foto: Janez Tarman

Lovska zveza Slovenije (LZS) je leta 2014 dosegla, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) šakala uvrstilo med divjad (to je med lovne vrste). Hkrati se šakal še vedno nahaja tudi na seznamu zavarovanih avtohtonih živalskih vrst, ki ga vodi Ministrstvo za okolje in prostor (MOP).

MOP je kot pogoj za dialog glede pričetka lova na šakala postavil podatke o njegovi geografski razširjenosti in številčnosti populacije. Tako smo leta 2016 uspeli prepričati MKGP, da je razpisal CRP – Ciljni raziskovalni program »Prostorska razporeditev, številčnost, ocena populacijskih trendov in potencialno širjenje areala vrste zlati šakal (Canis aureus) v Sloveniji«. V okviru CRP projekta se je preko naše spletne strani izvajal tudi monitoring. Tako pridobljeni podatki so bili bistveni za nadaljnje razgovore o pričetku aktivnega upravljanja s to vrsto.

Projekt zaključen, monitoring šakala ŠE vedno poteka

CRP projekt se je zaključil lani, aprila 2018 pa so se LZS, Zavod za gozdove Slovenije, MKGP in MOP dogovorili, da Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN) prav na podlagi z monitoringom pridobljenih podatkov pripravi predlog MOP-u, da se šakala izbriše iz seznama zavarovanih živalskih vrst. Prav rezultati monitoringa, ki je potekal v okviru CRP, so osnova za določitev števila osebkov za odvzem. Na omenjenem sestanku pa je bilo dogovorjeno tudi, da LZS še naprej, tudi po spremembi zakonodaje, vodi monitoring šakala, saj se bo na tej podlagi določal načrt odstrela v prihodnjih letih. Zato je izredno pomembno, da še naprej vpisujemo podatke o njegovih opažanjih in številčnosti.

Ker se je populacija šakala v Sloveniji od leta 2014 do danes bistveno povečala, je LZS ob njegovem izbrisu iz seznama zavarovanih vrst zahtevala 5-letno prehodno obdobje, v katerem bo MOP plačeval vso škodo, ki jo povzroči šakal; na sestanku z ministrom Simonom Zajcem pa je bilo nato dogovorjeno 3-letno prehodno obdobje.

Lovska zveza Slovenije

Osnutek Uredbe o spremembi Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah

Shrani permalink.

Comments are closed.