NOVOSTI NA PODROČJU LOVSKIH IZKAZNIC – OBVESTILO

NOVOSTI NA PODROČJU LOVSKIH IZKAZNIC – OBVESTILO

 

 

Dne 19.5.2018  stopi v veljavo novela Zakona o divjadi in lovstvu, ki med drugim določa, da LZS prekliče veljavnost lovske izkaznice le v primerih, ko je bil lovec obsojen  na nepogojno kazen zapora za določena kazniva dejana povezana z divjadjo, drugimi živalmi, njihovim okoljem ali orožjem. V primeru storitve prekrška, pa preklic veljavnosti lovske izkaznice ni več predviden. 

 

Glede na to, da novela zakona ne vsebuje nobenih prehodnih določb, LZS v zvezi z lovskimi izkaznicami, katerih veljavnost je na dan uveljavitve novele preklicana z dokončno odločbo, daje naslednje pojasnilo:

 

Od 19.5.2018 dalje ne obstajajo zadržki za izdajo lovske izkaznice lovcem, katerim so bile te preklicane na podlagi pravnomočne odločbe prekrškovnega organa ali sodbe sodišča zaradi storitve prekrškov s področja divjadi in lovstva, varstva narave, zaščite živali ali zlorabe orožja, zato lahko ti podajo vlogo za izdajo nove lovske izkaznice, četudi pravnomočna odločba še ni izbrisana iz evidence prekrškovnega organa ali evidence pravnomočnih odločb sodišč. Takim prosilcem bo LZS izdala nove lovske izkaznice, upravljavka lovišča pa jim mora izročiti hologramsko nalepko za leto 2018, saj je lovska izkaznica veljavna le z nalepko tekočega leta.

 

LZS bo predloge upravljavk lovišč za preklic veljavnosti lovskih izkaznic zaradi storitve prekrška, o katerih še ni bilo odločeno z upravno odločbo zavrnila, zato so upravljavke lovišč, ki so na LZS vložile vlogo za preklic veljavnosti lovske izkaznice takim lovcem dolžne izročiti tudi hologramske nalepke za leto 2018.

 

Goran Šuler

predsednik Komisija za

organizacijska in pravna vprašanja

 

Shrani permalink.

Comments are closed.