V veljavo stopil zakon o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge

Danes je v veljavo stopil Zakon o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih (ZNUAPK).

Foto: Pixabay

S tem zakonom se določajo nujni ukrepi za preprečevanje in zgodnje odkrivanje afriške prašičje kuge pri divjih prašičih, za zmanjšanje tveganja za vnos in širjenje APK v Republiki Sloveniji, nujni ukrepi za območja visokega tveganja ter nujni ukrepi za obvladovanje in izkoreninjenje APK pri divjih prašičih v Republiki Sloveniji.

Generalni direktor Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin imenuje skupino strokovnjakov, ki vključuje veterinarje, lovce, biologe, epizootiologe in po potrebi tudi druge strokovnjake, ki bo pomagala določiti območja z omejitvami ter ustrezne ukrepe.

Načrt ravnanja za upravljavce lovišč

Vsak upravljavec lovišča bo moral pripraviti načrt ravnanja, ki bo obvezen za vse lovce. Načrt mora vsebovati: odgovorno osebo za pripravo in posodabljanje načrta ravnanja ter njene kontaktne podatke, odgovorne osebe za izvajanje biovarnostnih ukrepov pri lovu in njihove kontaktne podatke; postopke ob izvajanju individualnega lova; postopke ob izvajanju skupinskega lova; postopke ob izvajanju lova s psi; ravnanje z odstreljenimi divjimi prašiči; postopke ob najdbi poginulega divjega prašiča; postopke in evidence glede krmljenja divjih prašičev; način odstranjevanja ŽSP v lovski zbiralnici; datum priprave in posodobitve načrta ravnanja; žig in podpis odgovorne osebe upravljavca lovišča.

Upravljalci lovišč morajo načrte pripraviti v 60 dneh po tem, ko bo osnutek načrta ravnanja za lovce objavljen na spletnih straneh Uprave in ministrstva.

Usposabljanje

Uprava bo v sodelovanju s Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavodom za gozdove Slovenije in Lovsko zvezo Slovenije pripravila ter zagotavljala izvedbo programov usposabljanj za izvajalce določenih nujnih ukrepov po potrditvi APK. Usposabljanje je obvezno za posameznike za aktivno iskanje poginulih divjih prašičev na območjih z omejitvami in izvajalce izrednega odstrela na območjih z omejitvami ter tudi za lovce, ki izvajajo intenzivirani lov na divje prašiče na določenem območju z omejitvami.

Ukrepi

Ukrepi se začnejo izvajati z dnem uveljavitve sklepa generalnega direktorja uprave, s katerim določi visoko stopnjo ogroženosti na podlagi epizootioloških razmer glede APK v sosednjih državah.

Nujni ukrepi, ki se izvajajo za preprečevanje in zgodnje odkrivanje APK pri divjih prašičih, pa so: prepoved prejemanja in odpreme živih divjih prašičev na druge lokacije; intenzivni odstrel divjih prašičev; prepoved in omejitev krmljenja na krmiščih; biovarnostni ukrepi v zvezi z lovom in ustrezno ravnanje z najdenimi poginulimi divjimi prašiči.

Podroben prispevek o tem, kaj čaka slovenske lovce po sprejetju zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih, bo objavljen v februarski številki glasila Lovec.

Zakon o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih (ZNUAPK)

Shrani permalink.

Comments are closed.