Lovska družina lahko končnemu potrošniku odda do 50 % načrtovane količine uplenjene divjadi

29. maja sprejeti Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 daje lovskim družinam možnost prodaje končnemu potrošniku ali obratom za prodajo na drobno do polovice načrtovane količine uplenjene divjadi po posamezni vrsti.

Foto: Pixabay

Brez dvoma gre za pomembno priložnost, da iz uplenjene divjadi iztržimo kaj več, kot to, kar po ponovnem znižanju odkupne cene s strani odkupovalcev dobimo danes.

Zato predstavljamo 50. člen zakona Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19, ki se glasi:

“Lovska družina ali lovišče s posebnim namenom (v nadaljnjem besedilu: lovska organizacija) lahko ne glede na predpis, ki določa majhne količine živil, pogoje za njihovo pridelavo ter nekatera odstopanja za obrate na področju živil živalskega izvora, iz zbiralnice uplenjene divjadi končnemu potrošniku ali obratom za prodajo na drobno, ki neposredno oskrbujejo končnega potrošnika, proda do 50% planiranega letnega odvzema posamezne vrste divjadi iz narave v skladu z letnimi načrti upravljavskih območij, določenih za posamezno vrsto divjadi v lovski organizaciji.”

Ne glede na to, da ta člen izrecno predpisuje da »ne glede na predpis, ki določa majhne količine živil, pogoje za njihovo pridelavo ter nekatera odstopanja za obrate na področju živil živalskega izvora« pa se to nanaša zgolj na količino, torej namesto 20 do 50 odstotkov.

Pravilnik o določitvi majhnih količin živil, pogojih za njihovo pridelavo ter o določitvi nekaterih odstopanj za obrate na področju živil živalskega izvora pa predpisuje:

1. MAJHNE KOLIČINE UPLENJENE DIVJADI OZIROMA MESA DIVJADI

  1. člen

(obseg)

Lovska družina ali lovišče s posebnim namenom (v nadaljnjem besedilu: lovska organizacija) lahko iz zbiralnice uplenjene divjadi končnemu potrošniku ali obratom za prodajo na drobno, ki neposredno oskrbujejo končnega potrošnika, odda največ 20 odstotkov planiranega letnega odvzema posamezne vrste divjadi iz narave v skladu z letnimi načrti upravljavskih območij, določenih za posamezno vrsto divjadi v lovski organizaciji. Podatek o planiranem letnem odvzemu divjadi mora lovska organizacija zagotoviti ob pregledu zbiralnice.

  1. člen

(pogoji)

(1) Lovska organizacije mora za oddajo majhnih količin mesa divjadi zagotoviti, da:

  1. a) usposobljena oseba, kot je določena v Poglavju I Oddelka IV Priloge III, Uredbe 853/2004/ES, opravi pregled trupa in pripadajočih notranjih organov ter izpolni izjavo usposobljene osebe;
  2. b) se trupi divjadi v primeru oddaje obratom prodaje na drobno, ki neposredno oskrbujejo končnega potrošnika, pred oddajo izkož V ta namen mora poleg pogojev iz dela A Priloge I Uredbe 852/2004/ES nosilec živilske dejavnosti zagotoviti:

– prostor ali ločeno mesto za izkoževanje divjadi,

– opremo za odiranje v visečem položaju,

– umivalnik s hladno in vročo vodo ter sterilizator ročnega orodja,

– ločeno skladiščenje izkoženih trupov od neizkoženih, če se takšno skladiščenje v zbiralnici uplenjene divjadi izvaja,

– veterinarski pregled trupov uplenjene divjadi skladno z Uredbo (ES) št. 625/2017 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (UL L št. 139 z dne 30. 4. 2004, str. 206), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) št. 633/2014 z dne 13. junija 2014 o spremembi

Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta in Priloge I k Uredbi (ES) št. 854/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede posebnih zahtev za predelavo velike divjadi in pregledov divjadi post mortem (UL L št. 175 z dne 14. 6. 2014, str. 6),

– da se trupe divjadi razkosa na največ šest osnovnih kosov;

  1. c) so trupi ali meso divjih prašičev in drugih vrst divjadi, dovzetnih za trihinelo, pred oddajo končnemu potrošniku ali obratom za prodajo na drobno, ki neposredno oskrbujejo končnega potrošnika, pregledani na trihinelo v skladu zUredbo (ES) š 2075/2005 Komisije z dne 5. decembra2005 o določitvi posebnih predpisov za uradni nadzor Trihinel v mesu (UL L št. 338 z dne 22. 12. 2005, str. 60), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1114/2014 z dne 21. oktobra 2014 ospremembi Uredbe (ES) št. 2075/2005 o določitvi posebnih predpisov za uradni nadzor trihinele v mesu (UL L št. 302 z dne 22. 10. 2014, str. 46);

č) se vodi evidenca o datumu oddaje, količini in vrsti mesa oddane divjadi.

(2) Izjavo usposobljene osebe o opravljenem pregledu iz točke a) prejšnjega odstavka mora obrat prodaje na drobnohraniti najmanj dve leti.

Pogoji so povsem jasni in njihovo izpolnjevanje je pomembno tudi za javno zdravje. Zato bi bilo nesmiselno iskati bližnjice in tako kupce kot svojo lovsko družino izpostavljati neporebnim tveganjem.

Shrani permalink.

Comments are closed.