PREVIDNO: Odstrel medveda ali volka s telemetrično ovratnico pomeni nepopravljivo škodo!

Na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani že več desetletij raziskujemo velike zveri in smo, tudi v sodelovanju z Lovsko zvezo Slovenije, območnimi zvezami in posameznimi lovskimi družinami, dosegli velik napredek pri poznavanju njihove biologije in načina življenja.

Na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete skupaj s sedmimi hrvaškimi in slovenskimi partnerji izvajamo projekt Carnivora Dinarica – »Čezmejno sodelovanje in ekosistemske funkcije za dolgoročno ohranjanje populacij velikih zveri v severnih Dinaridih«.

Pomemben del tega projekta predstavlja skupna raziskava povezljivosti prostora za velike zveri v severnih Dinaridih. V sklopu te raziskave spremljamo gibanje posameznih osebkov velikih zveri (rjavi medved, volk in evrazijski ris) s pomočjo GSM/GPS tehnologije. Intenzivno telemetrično spremljanje živali poteka na obmejnem območju razširjenosti velikih zveri na Notranjskem in Kočevskem.

Trenutno v okviru projekta s telemetrično ovratnico opremljena 2 medveda in ris …

Foto: Mihajlo Kovačević

Za uporabnost pridobljenih podatkov je pomembno, da intenzivno telemetrično spremljamo isto žival skozi daljše časovno obdobje, če je le mogoče več let. Projekt, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru Programa sodelovanja INTRREG V-A Slovenija-Hrvaška, poteka do februarja 2021, kar pomeni, da bomo velike zveri s telemetričnimi ovratnicami na obmejnem območju spremljali še dve sezoni.

Do sedaj smo v okviru tega projekta s telemetričnimi ovratnicami opremili dva medveda in enega risa. Naš cilj je opremiti še enega medveda, tri volkove in še dva risa. V okviru drugih projektov projektni partnerji trenutno spremljamo še sedem medvedov in tri rise.

Naprošamo vse lovce in njihove goste, da so pri izvajanju odstrela medvedov in volkov, ki ga predvideva interventni zakon, posebej pozorni na osebke, opremljene s telemetrično ovratnico in se njihovemu odstrelu izognejo. Izguba osebka s telemetrično ovratnico pomeni, da gre veliko truda in sredstev v nič, velikokrat pa je škoda nepopravljiva, saj se pogosto zaradi omejenih sredstev in časa ne da opremiti in spremljati še ene živali.

Še enkrat hvala Lovski zvezi Slovenje, območnim zvezam in lovskim družinam za dosedanjo pomoč pri bogatenju zakladnice znanja o velikih zvereh. Vnaprej pa se zahvaljujemo tudi vsem lovcem in njihovim gostom, saj bomo le z novim znanjem, povezovanjem in enotnim upravljanjem lahko še naprej zagotavljali kvalitetno sobivanje človeka z velikimi zvermi na območju Dinaridov.

Projektna skupina Carnivora Dinarica, www.carnivoradinarica.eu

Foto: Jan Potočnik

Shrani permalink.

Comments are closed.