OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV V LOVSKI DRUŽINI – OBVESTILO

 

Dne 25. 5. 2018 se v Republiki Sloveniji začne neposredno uporabljati Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679; v nadaljnjem besedilu: Splošna uredba), saj zakonodajalec ni pravočasno sprejel sprememb in dopolnitev Zakona o varstvu osebnih podatkov(v nadaljevanju ZVOP), s katerimi bi novosti iz Splošne uredbe ustrezno uredil v nacionalnem pravu. Uredba je sicer neposredno izvršljiva vendar, ker pa ni bil sprejet ZVOP ni določenih sankcij in še veliko drugih praktičnih zadev. V skladu s tem ter po dodatnih pojasnilih Informacijskega pooblaščenca, v nadaljevanju dajemo nekatera pojasnila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v lovski družini.

Po dosedanji ureditvi je veljalo, da je posameznik z včlanitvijo v društvo pristal na pravila delovanja, ki si jih je društvo določilo samo, s tem pa je pristal tudi na obdelavo svojih osebnih podatkov, kolikor je šlo za njihovo obdelavo znotraj društva ter v skladu z dejavnostjo društva. Osebna privolitev posameznika za obdelavo podatkov ob včlanitvi v društvo oziroma izjava, da ta sprejema temeljni akt društva, je tako pomenila podlago za obdelavo osebnih podatkov.

Splošna uredba glede tega postavlja strožje pogoje. Še naprej velja pravilo, po katerem mora za vsako obdelavo osebnih podatkov obstajati ustrezna pravna podlaga. Pri tem v 6. členu Splošna uredba določa šest različnih situacij, v katerih je obdelava osebnih podatkov zakonita. Za društva in s tem za lovske družine sta najpogostejši podlagi:

  1. »obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;« (člen 6. 1 (b) Splošne uredbe).

Ne glede na pravno zamotanost besedila pojasnjujemo, da tudi lovska družina kot društvo nastane s svobodnim soglasjem posameznikov (večstranska pogodba), zato lahko člane lovske družine obravnavamo kot stranke take pogodbe. Pojem »izvajanje pogodbe« pa lahko razumemo kot izvajanje nalog, ki jih ima lovska družina.

Na tej pravni podlagi lahko tako lovska družina obdeluje vse tiste osebne podatke svojih članov ter kandidatov za članstvo, ki se obdelujejo znotraj lovske družine ter katerih obdelava je potrebna, da lahko družina opravlja svoje temeljne naloge v skladu z nameni, ki so opredeljeni v pravilih ter natančneje urejeni v drugih internih aktih. Obdelava na tej podlagi tudi ne terja nobene dodatne aktivnosti lovske družine.

  1. »posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov« (člen 6. 1 (a) Splošne uredbe).

V primeru, ko obdelava osebnih podatkov ni potrebna za izvajanje temeljnih nalog lovske družine, ko gre za njihovo posredovanje izven kroga članov lovske družine ali ko gre za njihovo javno objavo (ta objava pa ni potrebna za delovanje društva), pa lovska družina potrebuje soglasje člana, na katerega se osebni podatki nanašajo.

Taka izjava, za katero Splošna uredba po novem predpisuje strožje pogoje, mora izpolnjevati naslednje:

– iz nje mora biti razviden namen ozirom nameni obdelave osebnih podatkov;

– upravljavec mora biti zmožen dokazati, da je posameznik privolil v obdelavo osebnih

  podatkov,

– izjava mora biti konkretna, informirana in razumljiva ter

– izjava mora biti dana z nedvoumnim pritrdilnim dejanjem.

Obdelava osebnih podatkov v lovski družini na drugih pravnih podlagah ter osebnih podatkov na nivoju področne zveze in LZS zahteva širši premislek, zato bodo morebitna navodila v zvezi s tem objavljena kasneje.

Ob tem velja opozoriti, da se opredelitev pojma »osebni podatek« ter opredelitev pojma »obdelava osebnih podatkov« nista spremenili. Prav tako se je potrebno zavedati, da je na LZS, v preteklem letu namestnica informacijske pooblaščenke opravila nadzor oziroma kako imamo urejeno varstvo osebnih podatkov na podlagi danes veljavnega ZVOP. Kdor pa je zadnjih 10 let dosledno izvajal obstoječi zakon se je tudi novi Uredbi v veliki meri prilagodil. Kar smo storili tudi z informacijskim sistemom LISJAK. Prav tako smo MKGP predlagali, da bi skupaj s spremembami 63. Člena ZDLov uredili v zakonu tudi varstvo osebnih podatkov in podlago za zbiranje določil neposredno v zakonu. Ker gre v našem primeru pri obdelavi osebnih podatkov za izvajanje javnih nalog na podlagi ZDLov upamo, da bo zakonskih sprememb, ki bi odpravile potrebo po podpisovanju različnih izjav, v bodoče tudi prišlo.

 

Pripravil:

Goran Šuler

predsednik Komisije za

organizacijska in pravna vprašanja

                                                                                                            PREDSEDNIK LZS

                                                                                                            Mag. Lado Bradač

 

 

Shrani permalink.

Comments are closed.