Prvo delovno srečanje predsednikov Komisij za delo z mladimi oz. predstavnikov usposobljenih članic, zadolženih za delo z mladimi

Prvo delovno srečanje vseh predsednikov Komisij za delo z mladimi oziroma predstavnikov usposobljenih članic, zadolženih za delo z mladimi

Stereotip o Gorenjcih je z vabilom na prvo delovno srečanje vseh predsednikov komisij za delo z mladimi oziroma predstavnikov usposobljenih članic, zadolženih za delo z mladimi, presegel prizadeven predsednik Komisije Mladi in lovstvo LZS (v nadaljevanju KML) mag. Marko Mali, ki ga je sklical v soboto, 7. aprila 2018 na sedežu ZLD Gorenjske v Naklem pri Kranju. Srečanja smo se udeležili Dušan Lepšina iz ZLD Posavje, Miro Žnidaršič iz Postojnsko Bistriške ZLD, Alojz Albreht iz ZLD Ljubljana, Božidar Kunej iz LZ Maribor, Franc Trebušak mlajši iz ZLD Zasavje, Uroš Vrčkovnik iz Koroške LZ, Lovro Tomšič iz ZLD Kočevje in Maja Brunskole iz ZLD Bela krajina.

Člani KML se zavedamo, da so usposobljene članice in posledično njeni člani gonilna sila dela z mladimi, mi pa smo tisti, ki jim pomagamo pri izvedbi lovskih taborov, izobraževanj, izdelavi lovskih učnih poti in z zagotavljanjem učnega in promocijskega gradiva. Zato se na tem mestu zahvaljujemo vsem, ki se zavedajo pomena in namena dela z mladimi in pri tem aktivno sodelujejo. Prisotne na prvem delovnem srečanju je najprej pozdravil Peter Belhar, predsednik ZLD Gorenjske. V nadaljevanju je predstavil pomen dela z mladimi mag. Aleš Klemenc, podpredsednik LZS, ki vestno prisostvuje sejam KML, nam svetuje z inovativnimi predlogi in podpira naše delo.

Pogosto naletimo na vprašanje: »Kako pa naj začnemo delati z mladimi?«. Odgovore na to vprašanje je na prvem delovnem srečanju podal predsednik KML ki je prisotne seznanil s pristojnostmi in nalogami komisije in aktivnostmi, ki se že izvajajo na področju dela z mladimi. KML nudi usposobljenim članicam izobraževanja o delu z mladimi in  izobraževanje za mentorje za delo z mladimi. Tako lovce seznanimo z različnimi oblikami dela (obiski vrtcev in osnovnih šol, organizacijo lovskih taborov (eno-, dvo- ali trodnevnih), izdelavo učnih poti) in tudi s pristopi k delu z mladimi (vabila osnovnim šolam na ogled lovske koče ali obisk lovca v vrtcu ali šoli).  Lovci moramo narediti prvi korak in ponuditi šolam naše bogate znanje in izkušnje iz narave, saj smo se že ob podpisu Zaprisege slovenskega lovca zaprisegli, da bomo ohranjali in širili lovsko kulturo in utrjevali narodno in naravovarstveno zavest. Delo z mladimi je zanimivo zato, ker se moramo pri njem znebiti suhoparnih podatkov in predstaviti mladim čimveč zanimivosti, sicer izgubimo njihovo pozornost. Ker se tega zavedamo smo izdali knjižico Maja in Marko z lovcem na lovu, ki so jo na delovnem srečanju prejeli predstavniki usposobljenih članic, in ki jo lahko zainteresirani lovci oziroma lovske družine dobite pri njih. Poleg tega smo v sodelovanju s Komisijo za izobraževanje LZS izdali tudi plakate Parkljasta divjad v Sloveniji. V letošnjem letu bomo izdali tudi urnike za osnovne šole, na katerih bo objavljena Pripovedka o Zlatorogu, ki jo je čudovito zapisal Gregor Bolčina, strokovni sodelavec LZS in desna roka KML. Prav je, da mladi spoznajo stanovski znak slovenskih lovcev. In kdor še ni opazil – že v marčevski številki revije Lovec je predstavljen logotip dela z mladimi – Zlatorog. Za delo z mladimi so na voljo še plakati o ptičih v Slovenji in dva CD-ja z naslovoma Evropska srnjad. Že od leta 2016, odkar deluje KML v tej sestavi, se ukvarjamo s projektom EKO igre. To je didaktična igra, pri kateri se bodo mladi seznanili z volkom, medvedom, risom in šakalom in njihovimi značilnostmi, njen izid pa je odvisen od razpoložljivih finančnih sredstev. V zvezi z zgoraj navedenim promocijskim in učnim gradivom, namenjenem delu z mladimi,  se zainteresirane lovske družine lahko  obrnejo na  območne zveze, ki so bile z gradivom seznanjene in so ga tudi prejele na tem delovnem srečanju.

Dejstvo je, da več glav več ve in da je vsaka konstruktivna kritika dobrodošla. Zato smo predlogom in morebitnim kritikam na delovnem srečanju namenili posebno točko. Podan je bil predlog o sodelovanju lovcev pri delu z mladimi v okviru oratorijev, ki jih organizirajo župnije širom po Sloveniji.

Opažamo, da delo z mladimi po posameznih lovskih družinah še ni ustrezno ovrednoteno in posledično nagrajeno, zato si prizadevamo, da bo v Lisjaku vpisana tudi funkcija predstavnikov za delo z mladimi. Upoštevaje zahtevnost in odgovornost pri delu z mladimi smo vsi tisti, ki se s tem ukvarjamo, enotnega mnenja in zagovarjamo stališče, da mora biti delo z mladimi enakovredno ovrednoteno z ostalimi deli.

S strani udeležencev je bila soglasno pohvaljena nova  vsebina  – otrokom namenjena poučna pobarvanka v reviji Lovec. Hkrati so prisotni izrazili razočaranje nad še vedno nedorečenimi predpisi, ki zadevajo sprejemanje mladoletnih članov v lovske organizacije.

V KML se zavedamo tudi pomena konstantnega izobraževanja, zato v sodelovanju z delovno skupino Gozd eksperimentov pri Gozdarskem inštitutu Slovenije v jesenskih mesecih načrtujemo izvedbo seminarja na temo dela z mladimi v prvi triadi osnovne šole. V mesecu septembru 2018 bomo v obliki strokovne ekskurzije organizirali obisk Centra lovske in gozdne pedagogike v Burgenlandu, v Avstriji. Vsi zainteresirani boste o navedenih aktivnostih pravočasno seznanjeni s podrobnejšimi programi.

Na Prvem delovnem srečanju smo sklenili, da bodo usposobljene članice na svojih občnih zborih predstavnike lovskih družin seznanile s pomenom in načini dela z mladimi v svojem okolju; da bomo pozvali lovske organizacije, da v prihajajočih mesecih, a še pred koncem šolskega leta, stopijo v stik z osnovnimi šolami in drugimi vzgojno-izobraževalnimi ustanovami in jim v okviru priprave programov za naslednje šolsko leto ponudijo sodelovanje; da bomo v lovskih organizacijah dosledno in argumentiramo zagovarjali stališče, da mora biti delo z mladimi enakovredno ovrednoteno kot ostala dela; da bo Komisija mladi in lovstvo LZS predlagala posvet v okviru Lovskega dne, ki bo predvidoma jeseni 2018, na temo sprejemanja mladoletnih članov v lovske organizacije, saj le-to ni dorečeno v praksi; da se bodo lovske družine v prihodnje oskrbovale z učnim in promocijskim materialom preko usposobljenih članic in da bo naslednje delovno srečanje v prvem trimesečju leta 2019 na Lovski zvezi Maribor.

Maja Brunskole,

podpredsednica Komisije Mladi in lovstvo LZS

Shrani permalink.

Comments are closed.