Občni zbor Lovske zveze Slovenije 2016

Lovci uresničujejo cilje varstva narave in trajnostnega upravljanja z divjadjo

Celje, 7. 6. 2016 – V prostorih Celjskega doma je včeraj popoldne potekal redni letni občni zbor Lovske zveze Slovenije (LZS). Udeleženci so obravnavali in sprejeli Poročilo o delu in rezultatih poslovanja Lovske zveze Slovenije v minulem letu, poleg tega pa so se seznanili z vsebinskim in finančnim načrtom za leto 2016. Sprejeli so spremembe Pravilnika o določitvi volilnih okolišev ter o kandidiranju in volitvah organov in funkcionarja LZS, izvedli pa so tudi volitve dveh manjkajočih članov Upravnega odbora LZS in treh manjkajočih članov Razsodišča LZS. Ob koncu so obravnavali še pobude in predloge posameznih članic. Največ teh se je nanašalo na spremembe Pravil LZS.

Občnega zbora Lovske zveze Slovenije, ki je njen najvišji organ, se je udeležilo 108 od 114 delegatov, ki predstavljajo vseh dvajset volilnih okolišev po Sloveniji. So pa že v maju po volilnih okoliših potekali delni občni zbori, ki se jih je udeležilo vodstvo LZS in prisluhnilo pobudam, predlogom in vprašanjem članic LZS. Krovna organizacija želi na ta način izboljšati operativno delovanje in se svojim članicam približati pri uresničevanju njihovih predlogov oziroma potreb. Predsednik LZS mag. Lado Bradač je v uvodnem nagovoru poudaril, da so pobude in predlogi za spremembe vedno dobrodošli in ravno delni občni zbori predstavljajo dobro priložnost, ko lahko članice izpostavijo za lovstvo in lovce pomembna vprašanja, o katerih se lahko razpravlja in rešitve išče že neposredno na terenu.


Delegate občnega zbora je uvodoma nagovoril predsednik LZS mag. Lado Bradač

Po uvodnih formalnostih so delegati obravnavali poročilo o delu in rezultatih poslovanja LZS v lanskem letu, ki ga je predstavil prejšnji predsednik LZS mag. Srečko Felix Krope, saj je delo organizacije v minulem letu še potekalo po njegovim vodstvom. Poudaril je, da letno poročilo dokazuje, da je delo organizacije transparentno in iz leta v leto kakovostnejše. Poleg rednega dela komisij in organov LZS je med pomembnejšimi aktivnostmi preteklega leta izpostavil prizadevanja LZS pri uveljavljanju stališč v zvezi s predlogom sprememb evropske direktive o strelnem orožju, ki predloga ne podpira, saj se neugodno nanaša na lovce. LZS je v minulem letu opozarjala na težave, ki jih povzročajo tehnične ovire, prek aplikacije Lisjak pa je vzpostavila javno dostopno evidenco odvzema divjadi in zavarovanih živalskih vrst, ki se ujamejo v žičnato ograjo. LZS je med drugim s svojimi stališči sodelovala v medresorski delovni skupini, ki pripravlja spremembe zakona o orožju. LZS je poslovala gospodarno, transparentno in v skladu z zastavljenimi cilji, delegati pa so letno poročilo soglasno sprejeli.

V nadaljevanju so se seznanili z vsebinskim in finančnim načrtom dela LZS za leto 2016. Poleg rednih nalog LZS pogosto kot pobudnica zastopa stališča v korist varstva narave in trajnostnega upravljanja z divjadjo. Tako na primer že nekaj let opozarja na kritično stanje populacije risa pri nas in se aktivno vključuje v reševanje problematike. V zadnjem obdobju intenzivno opozarja na neprimernost povečanega odvzema jelenjadi. Med drugim si prizadeva tudi za vzpostavitev instituta varuha pravic narave in ustrezno sankcioniranje voženj z motornimi vozili v naravi. Kot je pojasnil predsednik LZS mag. Lado Bradač, so bile številne načrtovane aktivnosti v letošnjem letu že izvedene oziroma naloge realizirane. LZS se je med drugim sestala s Kmetijsko gozdarsko zbornico glede škod, Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa je podala strokovno utemeljeno stališče o tem, zakaj LZS odločno nasprotuje drastičnemu dvigu odvzema jelenjadi. Zavzema se namreč za posege v populacije divjadi, ki temeljijo na znanstvenih metodah. Poleg tega intenzivno opozarja na pomen izvajanja monitoringa šakala, o prisotnosti katerega priča podatek, da je bilo v Sloveniji lani evidentiranih 7 povozov šakala, med tem ko je bilo na primer povozov medveda evidentiranih 12.

Občnega zbora se je udeležilo 108 od 114 delegatov

Delegati so na občnem zboru obravnavali in sprejeli spremembe Pravilnika o določitvi volilnih okolišev ter o kandidiranju in volitvah organov in funkcionarja LZS zaradi prestopa članice v drug volilni okoliš. Predsednik mag. Lado Bradač je pojasnil, da Komisija za organizacijska in pravna vprašanja pri LZS pripravlja podrobnejše spremembe Pravil LZS, kjer bo smiselno upoštevala predloge posameznih članic oziroma posameznikov, in dodal, da bo predlog nato posredovan v javno razpravo članom LZS.

Na občnem zboru so potekale tudi volitve manjkajočih članov Upravnega odbora LZS in Razsodišča LZS. Volitve predsednika Lovske zveze Slovenije, upravnega odbora, nadzornega odbora, odbora etičnega kodeksa in razsodišča so bile sicer izvedene že decembra 2015, vendar niso bili izvoljeni vsi člani upravnega odbora in razsodišča. V Upravni odbor LZS sta bila tako naknadno izvoljena Slavko Zakšek in Ludvik Rituper, članom Razsodišča LZS pa so se pridružili Maja Brunskole, Branko Kuzma in Jure Skobir.

Ob koncu je predsednik povzel najpogostejša vprašanja, pobude in predloge, ki so jih posredovale članice na delnih občnih zborih in bodo ustrezno obravnavani. Ti so se v največji meri nanašali na spremembo Pravil LZS, drugi predlogi pa še na plačevanje članarine, finančno poslovanje organizacije, projekte upravljanja z divjadjo in zavarovanimi vrstami, vožnje v naravnem okolju, promocijo LZS, pravno pomoč, škode od divjadi, koncesije za upravljanje z lovišči, članstvo v lovski organizaciji, gradnjo novega objekta LZS idr. Občni zbor so sklenila vprašanja delegatov s krajšo razpravo.

Služba za odnose z javnostmi LZS

Shrani permalink.

Comments are closed.