Roki vnosa podatkov v LIS Lisjak

V mesecih od sredine novembra 2015 do februarja 2016, morajo pooblaščenci upravljavcev lovišč opraviti še preostale vnose podatkov, več dela čaka tiste, ki tega med letom niso opravljali tekoče. Strokovni tajniki na OZUL-ih pričnejo s pripravami na kategorizacije. Roki so določeni s Pravilnikom o evidentiranju odstrela in izgub divjadi ter o imenovanju komisije za oceno odstrela in izgub v lovsko upravljavskem območju in Pravilnikom o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo. Navajam jih v nadaljevanju:

 

Vnos odvzema

– nivo LD –

Načeloma sproti, vendar najkasneje do 15. za obdobje predhodnega meseca. V mesecih intenzivnega odstrela – tedensko. Preostale vnose odvzema velike in male divjadi, ob koncu leta 2015, opravite do 9. 1. 2016 in jih zaključite.

Popravki zaključenih vnosov

– nivo LD –

Od 15. 12. 2015 do 9. 1. 2016 možnost popravkov ali vnosa manjkajočih podatkov biološke in transportne mase, teže trofeje in točk CIC, spola, in starosti, vse v zavihku odstrel in izgube>kategorizacija>leto 2015. Bodite pozorni na programska opozorila pri podatkih, ki odstopajo od običajnih vrednosti in upoštevajte priporočila. Izven tega obdobja ima možnost odpiranja že zaključenega vnosa tajnik vašega OZUL-a ali administrator, podatek popravite in zapis odvzema ponovno zaključite pod isto evidenčno številko.

Pregled odvzema in izgub divjadi

– nivo OZUL –

Od 10. 1. 2016 do 31. 1. 2016 ocena odvzema (kategorizacija), ki ga opravi komisija za oceno odstrela in izgub v LUO.

Popravki po tem roku niso več možni, kategorizacija za leto 2015 je zaključena.

 

Osnutek plana odvzema divjadi za leto 2016

– nivo LD –

V modul Letni načrt lovišča>načrt odstrela, vpis podatkov o osnutku odvzema divjadi za leto 2016, od 15.11.2015 do 9.2.2016.

Načrt odvzema zaključite (status 1/3 – LD zaključeno).

Plan odvzema divjadi za leto 2016 – usklajen

– nivo OZUL –

Usklajevanje plana odvzema divjadi med upravljavci lovišč, IO OZUL in načrtovalci ZGS, po potrditvi letnih lovsko upravljavskih načrtov območij za leto 2016, predvidoma v drugi polovici aprila

(Status 3/3 – OZUL zaključeno.)

Letni načrt lovišča za leto 2015 – realizacija

– nivo LD –

Vnos podatkov o izvedenih delih v življenjskem okolju divjadi v Letni načrt lovišča za leto 2015 – realizacija, do 9. 2. 2016.

(status 6/6 – realizacija LD zaključena.)

Podatke vnašajte sproti, priporočamo takoj po izvedbi del.

Letni načrt lovišča za leto 2016 – osnutek plana

– nivo LD –

Vnos osnutka načrtovanih del v življenjskem okolju divjadi v letu 2016, od 15. 11. 2015 do 9. 2. 2016.

(status 2/6 – plan LD zaključen).

Letni načrt lovišča za leto 2016 – usklajen plan

– nivo OZUL –

Usklajevanja plana načrtovanih del v življenjskem okolju divjadi v letu 2016, po potrditvi letnih lovsko upravljavskih načrtov območij za leto 2016, predvidoma v drugi polovici aprila (status 4/6 – plan OZUL zaključen, LD s tipko shrani prenese LNL v status 5/6 ), vnašanje opravljenih del za leto 2016 je že možno

Lovske škode za leto 2015 – realizacija

– nivo LD –

Vnos škodnih primerov v modul škode – objekti do 31. 12. 2015.

Le podatki iz zaključenih zapisov se samodejno prenesejo v LNL, tabela III/a in III/b.

Podatki o zaključenih zapisih po tem datumu se prenesejo v realizacijo LNL 2016.

Podatki o iskanjih (sledenjih) ranjene divjadi ali kontrolnega pregleda nastrela

– nivo LD –

V modulu kinologija>iskanja zaključiti zapise do 9. 2. 2016.

Priporočilo: vnos iskanj, ki vsebuje vse zahtevane podatke, shranite in takoj zaključite. Zapisov v statusu shranjeno upravljavci lovišč v tabeli IV. LNL nimajo zabeleženih.

Nezaključene vnose iskanj 2015 po navedenem roku administrator briše.

 

 

Vsi podatki iz podatkovne baze Lisjak bodo v roku, na dan 10. 2. 2016, posredovani Zavodu za gozdove Slovenije, Ministrstvu za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano pa kot poročilo o izvajanju koncesijskih pogodb za leto 2015.

Rok do pomeni zadnji dan, ko so vnosi še možni.

Želim vam uspešno delo.

 

Jože Samec, administrator LIS Lisjak pri LZS

Shrani permalink.

Comments are closed.