Razpis za pripravo programa monitoringa izbranih prostoživečih živalskih vrst, ki so zanimive za lovstvo

Komisija za upravljanje z divjadjo (v nadaljevanju: KUD) bo v letu 2015 v okviru svojih finančnih zmožnosti financirala pripravo programa monitoringa ene ali več izbranih prostoživečih živalskih vrst, ki so zanimive za lovstvo.

Naziv in naslov naročnika
Lovska zveza Slovenije (LZS), Zupančičeva 9, 1000 Ljubljana.

Predmet razpisa
Predmet razpisa je financiranje priprave programa monitoringa ene ali več izbranih prostoživečih živalskih vrst, ki so zanimive za lovstvo (bodisi izbrane vrste divjadi ali druge vrste sesalcev in ptic).

Izhodišče
Komisija za upravljanje z divjadjo (v nadaljevanju: KUD) bo v letu 2015 v okviru svojih finančnih zmožnosti financirala pripravo programa monitoringa ene ali več izbranih prostoživečih živalskih vrst, ki so zanimive za lovstvo. Te vrste so lahko bodisi divjad bodisi druge vrste sesalcev in ptic, ki so z vidika v preteklosti izvajanega monitoringa oz. sodelovanja pri upravljanju in varstvu ugodnega stanja teh vrst, tradicije in interesov zanimive za slovensko lovsko organizacijo. Med ciljne vrste tega razpisa štejejo vse vrste divjadi, vse vrste velikih zveri, vidra, bober, vse vrste koconogih kur ter nekatere druge vrste ptic (npr. sloka, golob grivar).
V ta namen KUD poziva vse zainteresirane organizacije, ki izpolnjujejo spodaj navedene pogoje, da oddajo ponudbo za pripravo programa monitoringa ene ali več živalskih vrst z natančnejšo opredelitvijo le-tega.

Pogoji za udeležbo na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij, ki jo vodi Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, in imajo v zadnjih petih letih (2010 – 2015) ustrezne reference s področja monitoringa oz. raziskav tistih vrst sesalcev in ptic, ki so divjad ali so zanimive za lovsko organizacijo (za opredelitev glej izhodišče, prvi odstavek).
Pogoj za prijavo na razpis je, da je ponudnik/prijavitelj v zadnjih petih letih (2010 – 2015) sodeloval pri izvajanju vsaj enega projekta, ki je vključeval tudi monitoring vsaj ene izmed ciljnih vrst (za opredelitev teh vrst glej izhodišče, prvi odstavek), pri čemer ni nujno, da je ta vrsta vključena v pripravo programa monitoringa.
Prijavitelj za izvajanje aktivnosti določi odgovornega nosilca, ki mora biti zaposlen pri prijavitelju, in mora izpolnjevati naslednje pogoje: (i) biti mora član Lovske zveze Slovenije in mora imeti opravljen lovski izpit; (ii) imeti mora doktorat znanosti naravoslovne ali biotehniške smeri; (iii) uveljavljen mora biti v slovenski in mednarodni raziskovalni sferi, kar dokazuje z najmanj petimi znanstvenimi objavami (veljajo: izvirni znanstveni članki, samostojna poglavja v znanstvenih monografijah, objavljena predavanja na mednarodnih konferencah) s področja monitoringa in raziskav ciljnih vrst, objavljenimi v zadnjih petih letih (2010 – 2015); (iv) dokazan mora imeti ustrezen prenos raziskovalnih rezultatov v upravljavsko prakso oz. h končnim uporabnikom; za izpolnjevanje tega pogoja mora biti (so)avtor najmanj petih strokovnih člankov, ki obravnavajo ciljne vrste, in so bili v zadnjih petih letih (2010 – 2015) objavljeni v glasilu Lovec ali drugi enakovredni periodični publikaciji; za izpolnjevanje tega pogoja šteje tudi drug dosežek, iz katerega je nedvoumno razviden prenos raziskovalnih dosežkov v prakso.
Predvidena višina sredstev in število izbranih ponudnikov
Predvidena vrednost razpisanih sredstev za leto 2015 znaša 4.000 EUR.
Za izvedbo projekta bo izbran en (1), tj. najbolje ocenjeni ponudnik.

Rok za dokončanje predlaganih aktivnosti in poročanje
Izbran izvajalec je dolžan najkasneje do 31. 12. 2015 izdelati končno poročilo o izvedenih delih. Pozitivno ocenjeno poročilo je predpogoj za izplačilo pogodbenih obveznosti s strani LZS.

Aktivnosti, ki so predmet tega razpisa
Opravičene aktivnosti, ki jih KUD razpisuje v sklopu tega razpisa, so vse aktivnosti, povezane s pripravo programa monitoringa ene ali več ciljnih vrst. Poleg same priprave programa monitoringa je dobrodošla tudi priprava ustreznih podlag za elektronski vnos podatkov (npr. prek informacijskega sistema Lisjak, tj. v sodelovanju s pristojno komisijo LZS). Predvidene aktivnosti mora ponudnik natančneje opredeliti v sami prijavi.

Vsebina prijave
Prijava mora vsebovati:
• naziv prijavitelja;
• ime, priimek in izobrazbo odgovornega nosilca projekta;
• program dela z navedbo ciljnih vrst, za katere bo izdelan program monitoringa;
• časovnico, tj. terminski plan (s pričakovanim začetkom izvedbe 15. 9. 2015, zaključkom in oddajo poročila najkasneje do 31. 12. 2015);
• reference prijavitelja;
• navedbo projektov, s katerimi prijavitelj izpolnjuje pogoje, navedene v drugem odstavku Pogojev za udeležbo na razpisu;
• reference odgovornega nosilca projekta, iz katerih je jasno razvidno izpolnjevanje pogojev, navedenih v tretjem odstavku Pogojev za udeležbo na razpisu;
• podpisano izjavo prijavitelja in odgovornega nosilca o izpolnjevanju drugih pogojev, opredeljenih v tem razpisu (zaposlitev pri prijavitelju, članstvo v lovski organizaciji, izjava o opravljenem lovskem izpitu, izjava o opravljenem doktoratu znanosti).
Samih dokazil (listine, izpis iz Cobiss, originali objav itn.) o izpolnjevanju pogojev v prijavo ni potrebno prilagati, a si naročnik pridržuje pravico, da lahko v primeru dvoma ponudnika/prijavitelja pozove k predložitvi potrebnih dokazil.

Merila in kriteriji za izbor prijave
Prijave bo ocenjevala komisija, imenovana s sklepom 2/2 KUD. Ocenjevalni kriteriji so:
• število vključenih vrst (0 – 20 točk, pri čemer: 0 točk = 1 vrsta; 10 točk = 2 vrsti; 20 točk = 3 ali več vrst);
• vključenost monitoringa šakala (0 – 20 točk; 0 točk brez šakala in 20 točk z vključitvijo šakala);
• vključenost nadgradnje oz. vzpostavitve elektronskih podatkovnih baz (0 – 10 točk; 0 točk brez tega cilja in 10 točk z vključitvijo tega cilja);
• reference ponudnika na predmetnem področju (0 – 30 točk);
• predvidene aktivnosti za informiranje javnosti in prenos znanj k uporabnikom (0 – 20 točk).
Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav
Pisne prijave v zaprtih ovojnicah je potrebno opremiti z oznako “Ne odpiraj: prijava na razpis za pripravo programa monitoringa ciljnih živalskih vrst”. Ovojnica s prijavo mora prispeti (oddana priporočeno po pošti ali vročena osebno) v pisarno Lovske zveze Slovenije, Zupančičeva 9, 1000 Ljubljana, najkasneje do 7. 9. 2015 do 12. ure. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in jih bo neodprte vrnila prijavitelju.

Datum odpiranja prijav
Odpiranje prijav bo predvidoma 8. 9. 2015 ob 16.00 uri v prostorih Lovske zveze Slovenije.

Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa
O izidu razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma v 8-ih dneh od navedenega zaključka razpisa.

Opomba
V razpisu uporabljena slovnična oblika, zapisana v moškem spolu (npr. odgovorni nosilec), je nevtralna in se nanaša tako na osebe moškega kot tudi ženskega spola.

Ljubljana, 31. 7. 2015

Komisija za upravljanje z divjadjo LZS

Shrani permalink.

Comments are closed.