Obvestilo odgovornim osebam in gospodarjem LD

V Uradnem listu RS, številka 29/2015, je bil objavljen Pravilnik o spremembah Pravilnika o evidentiranju odstrela in izgub divjadi ter o imenovanju komisije za oceno odstrela in izgub v lovskoupravljavskem območju, ki velja od 29. 4. 2015. Upravljavkam lovišč prinašajo spremembe kar nekaj novosti pri vnašanju podatkov v aplikacijo Lisjak in pri natisu seznamov divjadi, na katere vas želimo posebej opozoriti.

Način vodenja Evidenčnih knjig velike in male divjadi opredeljuje 3. člen Pravilnika:

  1. Upravljavec lovišča mora za evidentiranje odstrela in izgub divjadi voditi evidenčni knjigi o odstrelu in izgubah, in sicer tekoče ter kronološko, po datumih odstrela ali izgub.
  2. Evidenčni knjigi o odstrelu in izgubah velike in male divjadi je treba voditi ločeno. Oblika in vsebina evidenčnih knjig sta določeni v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
  3. Evidenčni knjigi iz prvega odstavka tega člena upravljavci vodijo tudi v elektronski obliki, ki mora zagotoviti obliko in vsebino obrazca iz priloge 1 tega pravilnika. Do 15. v tekočem mesecu je treba podatke iz evidenčnih knjig za prejšnji mesec prenesti še v elektronsko obliko. Podatki v elektronski obliki morajo biti na voljo v posebni aplikaciji, ki je dostopna na spletu Zavodu za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod) in ministrstvu, pristojnem za divjad in lovstvo.

Bistvena novost je v rokih vnosa podatkov v aplikacijo Lisjak, in sicer morajo biti podatki/zapisi o odvzemu v statusu Zaključeno vneseni najkasneje 15. za obdobje prejšnjega meseca, razen januarja, ko je ta rok do 10. za december.

Dostopnost do podatkov Zavodu in MKGP se zagotavlja iz aplikacije Lisjak.

Spremembe so tudi v sestavi Komisije za oceno odstrela in izgub divjadi, ki ob letnih pregledih v LUO lahko deluje tudi v zmanjšani sestavi (člen 4).

Pri pregledu odstrela in izgub divjadi, 5. člen Pravilnika, je uvedena racionalnost, saj je dovolj le izvod izpisa Seznama odvzema divjadi. Pravilnik dopušča, da izpis pripravi upravljavec lovišča, vendar priporočamo drugo možnost, da sezname natisne tajnik OZUL-a neposredno pred pregledom. Tako zagotovimo enotno vsebino in obliko izpisa, kar komisijam omogoča lažje in hitrejše delo.

V točki 7 istega člena je določeno, katera dokazila mora komisija upoštevati:
Komisiji se v primerih, ko trofeje in čeljustnice/čeljusti zaradi poškodovanja, uničenja, odtujitve ali iz drugih razlogov ni bilo mogoče predložiti na pregled, lahko predloži drug ustrezen materialni dokaz (npr. fotografija z datumom nastanka, trofejni list, zapisnik komisije, zapisnik pristojnih javnih služb in državnih organov – npr. veterinarskohigienske službe, policije ipd.).

Z dopolnitvijo programa v aplikaciji Lisjak vsem upravljavkam lovišč zagotavljamo možnost upoštevanja sprememb, njihovi pooblaščenci pa morajo dosledno spoštovati nove roke vnosov.

Priporočamo, da Pravilnik podrobno proučite, dostopen je na spletni strani LZS, zavihek Zakonodaja.

Shrani permalink.

Comments are closed.