Upravni odbor

Upravni odbor skrbi za uresničevanje programskih usmeritev, pravil in splošnih aktov LZS, sklepov in stališč občnega zbora ter za uresničevanje nalog LZS. Upravni odbor sestavljajo predsednik LZS in člani upravnega odbora. Število članov upravnega odbora se spreminja glede na število volilnih okolišev in število članov članic v volilnem okolišu.

Člane upravnega odbora voli občni zbor tako, da je zagotovljena teritorialna zastopanost lovskih družin, upravljavk lovišč, z vseh območij Republike Slovenije. Druge članice sodelujejo v postopku kandidiranja in volitev v volilnem okolišu, kjer imajo sedež. Članice so razdeljene v volilne okoliše, ki jih določi pravilnik o določitvi volilnih okolišev ter o kandidiranju in volitvah organov in funkcionarja LZS tako, da volilni okoliš zavzema v naravi zaokroženo teritorialno območje, praviloma območje ene območne ZLD/LZ, tako da šteje praviloma najmanj petsto članov lovskih družin, upravljavk lovišč v Republiki Sloveniji.

Meje volilnega okoliša potekajo po mejah lovišč, določenih s podzakonskim predpisom. V volilnem okolišu z do 1000 člani lovskih družin, upravljavk lovišč, se voli enega člana, v volilnem okolišu od 1001 do 2000 članov lovskih družin, upravljavk lovišč, se voli dva člana, v volilnem okolišu z več kot 2000 člani lovskih družin, upravljavk lovišč, pa se voli tri člane upravnega odbora.

Upravni odbor ima naslednje pristojnosti:

 • sklepa o sklicu občnega zbora,
 • obravnava in sprejme letni načrt dela in finančni načrt za njegovo izvedbo,
 • določi letni članski prispevek,
 • upravlja s premoženjem LZS,
 • pripravi predlog pravil LZS ter spremembe in dopolnitve,
 • občnemu zboru predlaga v sprejem splošne akte LZS iz njegove pristojnosti,
 • predlaga sprejem lovskih družin in lovskih društev, ki ne upravljajo z loviščem, drugih društev ali zvez, katerih dejavnost je povezana z divjadjo, lovstvom in varstvom narave, če njihovi cilji in delovanje niso v nasprotju s cilji LZS, ter njihovo morebitno izključitev,
 • sprejema druge splošne akte LZS,
 • sprejema poslovnik o svojem delu,
 • določa programsko zasnovo glasila Lovec, Zlatorogove knjižnice in drugih medijev,
 • imenuje glavnega in odgovornega urednika glasila Lovec, člane uredniškega odbora glasila Lovec, Zlatorogove knjižnice, spletne strani in drugih medijev, vse s štiriletnim mandatom,
 • izbere direktorja Strokovne službe LZS na predlog predsednika LZS,
 • imenuje stalne in občasne komisije in delovna telesa,
 • nadzoruje delo komisij, izvajanje letnega programa LZS in porabo sredstev,
 • podeljuje priznanja in odlikovanja v skladu s posebnim pravilnikom,
 • opravlja druge naloge po sklepih občnega zbora,
 • razpiše volitve organov LZS in predsednika LZS najpozneje v roku šest mesecev pred iztekom mandata,
 • odloča o pritožbah zoper sklep predsednika LZS o zavrnitvi vloge za izdajo in o preklicu lovske izkaznice.

Člani upravnega odbora

Bradač, Lado predsednik Upravnega odbora, lado.bradac@lovska-zveza.si

Albreht, Alojz volilni okoliš Ljubljana, alojz.albreht@kabelnet.net

Batagelj, Silvo volilni okoliš Gorenjska, batagelj.silvo3@gmail.com

Belhar, Peter volilni okoliš Gorenjska, peter.belhar@gmail.com

Breitenberger, Bojan volilni okoliš Idrija, bojan.breitenberger@gmail.com

Butara, Franc volilni okoliš Posavje-Krško, altabadia4ever@gmail.com

mag. Gros, Darja volilni okoliš Novo mesto, darja.gros@gmail.com

Gselman, Marjan volilni okoliš Maribor, marjan.gselman@gmail.com

Jarc, Franc volilni okoliš Novo mesto, franc.jarc@guest.arnes.si

mag. Klemenc, Aleš Postojnsko-Bistriški volilni okoliš, ales.klemenc@studioproteus.si

dr. Kos, Ivan volilni okoliš Kočevje, ivan.kos@bf.uni-lj.si

Kovačič, Rajko volilni okoliš Notranjska, linkstroj@siol.net

Krivec, Franc volilni okoliš Maribor, krilen@triera.net

dr. Krope, Srečko Felix volilni okoliš Ptuj - Ormož, srecko.krope@siol.net

Krštinc, Miran volilni okoliš Celje, miran.krstinc@siol.net

Kuhar, Gorazd volilni okoliš Prlekija, gorazd.kuhar@gmail.com

Malešič, Ivan volilni okoliš Zasavje, i.malesic@gmail.com

Mastnak, Zdravko volilni okoliš Celje, skzld.celje@siol.net

Novak, Branko volilni okoliš Ptuj-Ormož, brankonov@gmail.com

Pačnik, Jožef  volilni okoliš Koroška, jozepacnik.urban@gmail.com

Pečarič, Janez volilni okoliš Bela krajina, varkon@siol.net

Prodan, Vedran volilni okoliš Koper, vedran.prodan@gmail.com

Rebec, Danimir volilni okoliš Brkinsko Kraški, rebec.danimir@gmail.com

Rituper, Ludvik volilni okoliš Prekmurje, ludvik.rituper@siol.net

Saftič, Danjel volilni okoliš Postojnsko - Bistriški, danjel.saftic@gmail.com

Šuler, Goran volilni okoliš Gornje Posočje, balantov.goran@gmail.com

Šumak, Janez volilni okoliš Celje, janez.sumak@gmail.com

Trotovšek, Tomaž volilni okoliš Zasavje, tomaz.trotovsek@gmail.com

Velkovrh, Milan volilni okoliš Ljubljana, milan.velkovrh@siol.net

Vidmar, Angel volilni okoliš Gorica, angel.vidmar@gmail.com

Vončina, Samo volilni okoliš Koroška, samo.voncina@gmail.com

Zakšek, Slavko volilni okoliš Posavje - Krško, lipa.les@kabelnet.net

Žiberna, Branko volilni okoliš Gorenjska, branko.ziberna@ggd.si

Žižek, Ivan volilni okoliš Maribor, ivan.zizek@pmpo.si